Hyppää sisältöön

Rikosvahinkokorvaukset

Rikosvahinkohakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin 6-8 kk.

Kehitämme toimintatapojamme ja pilotoimme rikosvahinkohakemusten käsittelyssä uudenlaista työtapaa. Kehittämishanke toteutuu 15.1.-31.5.2024. Tänä aikana saapuvat hakemukset käsitellään uuden toimintamallin mukaan ja parhaimmillaan tämä voi näkyä asiakkaalle keskimääräistä lyhyempänä käsittelyaikana.

Rikosvahinkojen odotettavissa oleva käsittelyaika on
6–8 kk
 • Tämä on rikosvahinkokorvausten palvelusivu. Sivu koostuu kolmesta välilehdestä. Yleistä tietoa rikosvahingoista -välilehdellä on palvelun perustietoja, Ohjeet-välilehdellä kerromme tarkemmin, miten korvausta haetaan ja Hakemuslomake ja liitteet -välilehdeltä pääset kirjautumaan asiointikanavaan, jossa korvausta haetaan.

  KATSO OHJEVIDEO RIKOKSEN UHREILLE >

  OHJEVIDEO POHJOISSAAMEKSI; GEAHČA RÁVAFILMMA DAVVISÁMEGILLII  >

  Linkki hakemuslomakkeelle löytyy Hakemuslomake ja liitteet -välilehdeltä.

  Jos olet Vastaamon tietomurron uhri ja haet korvauksia Vastaamoon liittyvässä asiassa, olemme koonneet tietoa näistä korvauksista erillisille verkkosivuille:

  Vastaamon uhrien rikosvahinkokorvaukset

 • Palvelukuvaus

  Jos joudut rikoksen uhriksi, sinulle voidaan maksaa valtion varoista korvausta henkilövahingosta ja kärsimyksestä. Esine- ja taloudellinen vahinko korvataan vain poikkeustapauksissa.

  Sinulla voi olla oikeus valtion maksamiin korvauksiin, jos olet vaatinut niitä oikeudenkäynnissä vahingon aiheuttajalta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse yrittää periä korvausta ensin tekijältä. Jos rikoksen tekijää ei ole saatu kiinni tai rikosta ei jostain muusta syystä ole käsitelty tuomioistuimessa tai soviteltu, voit silti hakea korvausta.

 • Mistä korvauksen voi saada?

  Lähtökohtaisesti korvauksia voidaan maksaa Suomessa tehdyn rikoksen johdosta.

  Ulkomailla tehdyn rikoksen johdosta korvausta voidaan Suomen lain nojalla maksaa henkilövahingosta ja kärsimyksestä, jos uhrilla on kotipaikka Suomessa ja oleskelu ulkomailla johtui työstä, opiskelusta tai muusta vastaavasta syystä tai korvauksen suorittamista on muutoin pidettävä perusteltuna.

 • Miten toimit korvauksen saamiseksi?

  Jos joudut rikoksen uhriksi, tee aina rikosilmoitus poliisille. Jos asia käsitellään tuomioistuimessa, sinun tulee vaatia siellä korvausta rikoksen tekijältä.
  Tuomittuja korvauksia voit hakea valtion varoista Valtiokonttorilta joko sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa annettiin lainvoimaiseksi tullut tuomio.

  Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, sinun on haettava korvausta kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tapahtumisesta.

  Tee korvaushakemus Valtiokonttorin kotisivuilla.

 • Milloin korvausta voidaan maksaa valtion varoista?

  Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, sinulle voidaan maksaa valtion varoista korvausta vahingosta, joka on aiheutettu Suomessa tehdyllä rikoksella.  Korvaus perustuu rikosvahinkolakiin >  ja se voi poiketa siitä, mitä rikoksen tekijä on tuomittu maksamaan.

  Korvausta voit hakea oikeuden päätöksen jälkeen. Korvaus valtion varoista on kuitenkin toissijainen, joten korvausta on haettava ensisijaisesti muista etuusjärjestelmistä ja vakuutuksesta. Valtiokonttorin myöntämästä korvauksesta vähennetään muiden lakien ja vakuutusten perusteella saadut korvaukset. Sinun ei tarvitse yrittää periä korvausta ensin tekijältä.

  Jouduitko rikoksen uhriksi ulkomailla?

  Jos olet joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla, voit saada korvausta Suomen lain nojalla silloin, kun sinulla on kotipaikka Suomessa ja oleskelusi ulkomailla johtui

  • työstä
  • opiskelusta tai muusta vastaavasta syystä tai
  • korvauksen maksamista on muutoin pidettävä perusteltuna.

  Muussa EU-maassa tapahtuneen rikosvahingon korvaaminen

  Jos olet joutunut rikoksen uhriksi Euroopan Unionin jäsenvaltiossa (muussa kuin Suomessa) etkä voi saada korvausta Suomen valtion varoista, voi sinulla kuitenkin olla oikeus saada korvausta sen EU-valtion lain perusteella, jossa rikos tapahtui.

  Tutustu tarkemmin tämän sivun osiossa Toisessa EU-maassa rikoksella aiheutettu vahinko.

 • Mitä korvataan?

  Rikosvahinkolain perusteella sinulle voidaan maksaa korvausta rikoksella aiheutetusta

  1.       henkilövahingosta

  2.       kärsimyksestä

  3.       poikkeustapauksessa esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta

  Lisäksi korvausta voidaan maksaa myös

  4.       kun rikoksella on aiheutettu kuolema

  5.       oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista

  Tutustu korvausten enimmäismääriin Ohjeet-välilehdellä kohdassa + Millainen korvaus maksetaan”.

  Tutustu korvauksiin tarkemmin alta avautuvista osioista.

 • Henkilövahingon korvaaminen

  Henkilövahingon kärsineelle korvataan:

  • sairaanhoitokulut ja muut vahingosta aiheutuneet kulut
  • kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta
  • pysyvä haitta ja pysyvä kosmeettinen haitta
  • ansionmenetys
  • henkilövahingon yhteydessä vahingoittuneet vaatteet ja muut henkilökohtaiset käyttöesineet kohtuulliseen määrään.

  Henkilövahingon kärsineen erityisen läheiselle henkilölle korvataan:

  • henkilövahingon kärsineen hoitamisesta ja muista vahingosta johtuvista toimenpiteistä aiheutuneet kulut ja ansionmenetys.

  Henkilövahingon kärsineen erityisen läheisiä henkilöitä voivat olla mm. alaikäisen vanhemmat, puoliso, avopuoliso tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö.

  Työnantajalle korvataan:

  • palkka tai sitä vastaava korvaus, jonka työnantaja on maksanut rikoksen uhriksi joutuneelle työntekijälleen tämän työkyvyttömyysajalta.

  Tutustu tarkemmin: Rikosvahinkolaki, luku 2 Korvattava vahinko >

 • Kärsimyksen korvaaminen

  Rikoksen aiheuttamasta kärsimyksestä maksetaan korvausta

  • seksuaalirikoksen uhrille
  • tapon, murhan tai surman yrityksen uhrille
  • törkeän pahoinpitelyn uhrille
  • uhrille, jonka vapautta tai henkilökohtaista koskemattomuutta on muutoin vakavasti loukattu (esim. vapauden riisto, laiton uhkaus, pakottaminen, vainoaminen).

  Huom. Kuolemantapauksen aiheuttamaa henkistä kärsimystä ei korvata surmansa saaneen läheiselle rikosvahinkolain perusteella.

  Tutustu tarkemmin: Rikosvahinkolaki, luku 2 Korvattava vahinko >

 • Esinevahingon ja taloudellisen vahingon korvaaminen

  Esine- ja taloudellisesta vahingosta voit saada korvausta vain erityisillä edellytyksillä.

  Esinevahingosta voidaan maksaa korvausta, jos rikoksen tekijänä on

  • rikoksen vuoksi vapautensa menettänyt henkilö,
  • tahdostaan riippumatta laitokseen sijoitettu tai säilöön otettu henkilö tai
  • lastensuojelulain nojalla huostaan otettu ja laitoshuoltoon sijoitettu lapsi

  ja rikos on aiheutettu

  • laitoksessa ollessa tai sijoitettuna laitoksen ulkopuolelle taikka
  • lomalla tai karkumatkalla laitoksesta.

  Lisäksi korvataan esinevahinko, jonka valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen tuomittu, yhdistelmärangaistuksen valvonta-aikaa suorittava tai valvottuun koevapauteen sijoitettu on aiheuttanut palvelupaikan tai työelämään ja työn tekemiseen liittyvän perehtymispaikan järjestäjälle taikka sivulliselle suorittaessaan rangaistukseen kuuluvaa palkatonta työtä taikka tehtävää.

  Esinevahinko sekä taloudellinen vahinko voidaan korvata myös, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  • vahinko on määrältään huomattava (vähintään 2 000 €) ja
  • vahingon syntyyn on vaikuttanut rikoksen uhrin avuttomuus (ikä, sairaus, vamma).

  Tällöin harkinnassa otetaan huomioon myös rikoksen uhrin taloudelliset ja muut olosuhteet.

  Tutustu tarkemmin: Rikosvahinkolaki, luku 2 Korvattava vahinko >

 • Korvaukset kun rikoksella on aiheutettu kuolema

  Jos rikoksella on aiheutettu kuolema, rikosvahinkolain nojalla korvataan:

  Hautauskulut kohtuullisten kustannusten mukaan

  • Mm. arkku, hautapaikka, hautakivi, muistotilaisuus, kuolinilmoitus
  • Perunkirjoituskulut tai muut pesänselvityksestä aiheutuneet kustannukset eivät ole hautauskuluina korvattavia

  Hautaamiseen liittyvät kulut kohtuullisten kustannusten mukaan

  • Korvaukseen oikeutettuja ovat surmansa saaneen vanhemmat, lapset, aviopuoliso sekä muu näihin rinnastettava surmansa saaneelle erityisen läheinen henkilö
  • Mm. matkakulut hautajaisiin, kukkalaitteet, suruvaatteet
  • Vain suoranaiset kustannukset; esimerkiksi hautajaisiin osallistumisesta aiheutuvaa ansionmenetystä ei korvata

  Elatuksen menetys

  • Elatukseen tai elatusapuun oikeutettu (lapset, aviopuoliso) taikka muutoin surmansa saaneen elatuksen varassa ollut henkilö

  Läheisen henkilövahinko

  • Korvaukseen oikeutettuja ovat surmansa saaneen vanhemmat, lapset, aviopuoliso sekä muu näihin rinnastettava surmansa saaneelle erityisen läheinen henkilö silloin, kun kuolema on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.
  • Tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut.
  • Sairaanhoitoon välittömästi liittyvä lääkinnällinen kuntoutus.

  Huom. Kuolemantapauksen aiheuttamaa henkistä kärsimystä ei korvata surmansa saaneen läheiselle rikosvahinkolain perusteella.

  Lue aiheeseen liittyen myös artikkeli Surmansa saaneen läheisen oikeudesta valtion maksamiin rikosvahinkokorvauksiin >

  Tutustu tarkemmin: Rikosvahinkolaki, luku 2 Korvattava vahinko >

 • Korvaukset oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista

  Kohtuulliset oikeudenkäyntikulut?

  Vahingonkorvausasian hoitamisesta tuomioistuimessa korvataan vakiintuneen korvauskäytännön mukaan 165 euroa/h lisättynä arvonlisäverolla eli 204,60 euroa/h. Määrä perustuu valtioneuvoston asetukseen oikeusavun palkkioperusteesta ja Valtiokonttorin korvaama tuntiveloitus on perusmäärä 110 euroa/h puolitoistakertaisena. Käytäntö perustuu Vakuutusoikeuden hyväksymään linjaan rikosvahinkolain mukaisten oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

  Lähtökohtaisesti vahingonkorvausasian hoitamisesta aiheutunut tuomioistuimen pääkäsittely korvataan istunnon keston mukaan. Lisäksi asian valmistelusta korvataan kohtuullinen tuntimäärä ja tuomion jälkeisistä toimista yhden tunnin työmäärä. Esitutkinnasta aiheutuneita kuluja ei korvata, sillä ne eivät ole suoranaisesti korvausasian hoitamisesta aiheutuneita kuluja.

  Mistä asiamies hankitaan?

  Pääsääntöisesti sinun on hankittava asiamies oikeudenkäyntipaikkakunnalta tai samasta tuomioistuinpiiristä. Valtiokonttori ei korvaa asiamiehen matkakuluja, mikäli asiamies on otettu muualta kuin oikeudenkäyntipaikkakunnalta tai samasta tuomioistuinpiiristä. Alle 20 km yhdensuuntaisen matkan kuluja ei korvata.

  Muiden lakien ja vakuutusten nojalla saatavat korvaukset ovat ensisijaisia

  Valtion varoista maksettava korvaus on aina toissijainen eli muiden lakien ja vakuutusten nojalla saatavat korvaukset vähennetään Valtiokonttorin myöntämästä korvauksesta. Mikäli sinulla on oikeus saada korvausta oikeudenkäyntikuluista esimerkiksi oikeusapulain tai oikeusturvavakuutuksen nojalla, on sinun haettava kulut ensin näistä järjestelmistä. Tavallisin vakuutuksesta myönnettävä korvaus on 8 500 euroa, joten useimmissa tapauksissa rikosvahinkolain mukaisia oikeudenkäyntikuluja ei tule korvattavaksi.

  Hakemuskulujen korvaaminen

  Sinulle voidaan maksaa kohtuullinen korvaus rikosvahinkohakemuksen tekemisestä aiheutuneista kuluista, jos

  • sinulle on myönnetty oikeusapua tai määrätty oikeudenkäyntiavustaja asian tuomioistuinkäsittelyä varten tai
  • asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, mutta sinä täytät oikeusavun saamisen taloudelliset edellytykset.

  Lue lisää oikeusavusta: Oikeusapu >

  Tutustu tarkemmin: Rikosvahinkolaki, luku 2 Korvattava vahinko >

 • Toisessa EU-maassa rikoksella aiheutettu vahinko

  Jos olet joutunut rikoksen uhriksi Euroopan Unionin jäsenvaltiossa (muussa kuin Suomessa) etkä voi saada korvausta Suomen valtion varoista, sinulla voi olla oikeus saada korvausta sen jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, jossa rikos tapahtui.

  EU:n direktiivi rikoksen uhreille maksettavista korvauksista helpottaa korvausten hakemista

  EU:n direktiivillä (2004/80/EY) > on luotu yhteistyöjärjestelmä, jonka pyrkimyksenä on helpottaa rikosten uhrien mahdollisuutta hakea korvausta Euroopan unionin jäsenvaltioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

  Yhteistyöjärjestelmää sovelletaan jäsenvaltioiden alueella tehtyjen tahallisella väkivaltarikoksella aiheutettujen vahinkojen korvaamiseen. Korvaus myönnetään tekopaikkavaltion rikosvahinkojen korvaamisesta annetun lainsäädännön perusteella ja sen maksaa sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella rikos on tehty. Tietoja eri maiden järjestelmistä on Euroopan oikeusportaalissa >

  Korvauksen hakeminen

  Jos sinulla on asuinpaikka Suomessa, voit jättää Valtiokonttoriin hakemuksen, joka koskee muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tehdyllä väkivaltarikoksella aiheutetun vahingon korvaamista.

  Valtiokonttori antaa sinulle yleistä neuvontaa liittyen korvauksen hakemiseen sekä tietoa siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä.

  Sinulta ei peritä maksuja eikä kuluja Valtiokonttorin antamista, Euroopan Unionin jäsenvaltioiden rajat ylittävien rikosvahinkojen korvauksen hakemiseen liittyvistä käännös- tai muista palveluista.

  Mistä saa lisätietoja ja korvaushakemuslomakkeita?

  Korvausta haetaan tekopaikkavaltion korvaushakemuslomakkeella. Lomakkeita ja lisätietoja saat Valtiokonttorista, Euroopan oikeusportaalista sekä tekopaikkavaltion viranomaiselta.

  Menettely rajat ylittävissä rikosvahinkoasioissa

  Menettely rajat ylittävässä rikosvahingossa

  Visualisointi: Menettely rajat ylittävässä rikosvahingossa

  Oheiseen kaavioon on kuvattu menettely rajat ylittävissä rikosvahingoissa. Menettelyn vaiheet ovat:

  1. Euroopan Unionin alueella tapahtuneen tahallisen väkivaltarikoksen uhri, jolla on asuinpaikka Suomessa, voi tehdä hakemuksen rikosvahinkojen korvaamiseksi suomen tai ruotsin kielellä tai tekopaikkavaltion hyväksymällä kielellä.

  2. Valtiokonttori avustaa hakijaa hakemuksen tekemisessä, neuvoo todistusasiakirjojen hankkimisessa ja lähettää hakemuksen tekopaikkavaltion viranomaiselle. Valtiokonttori käännättää tarvittaessa asiakirjat tekopaikkavaltion viranomaisen hyväksymälle kielelle.

  3. Valtiokonttori ei saa arvioida hakemusta.

  4. Tekopaikkavaltion viranomainen ilmoittaa hakijalle ja Valtiokonttorille:

  • asian käsittelystä vastaavan yhteyshenkilön tai osaston
  • mahdollisuuksien mukaan arvion siitä, mihin mennessä päätös tullaan tekemään.

  5. Tekopaikkavaltion viranomainen voi esittää lisätietopyyntöjä. Valtiokonttori antaa tarvittaessa hakijalle neuvoja lisätietopyyntöihin vastaamisessa. Valtiokonttori toimittaa hakijan pyynnöstä lisätiedot tekopaikkavaltion viranomaiselle.

  6. Tekopaikkavaltion viranomainen voi halutessaan kuulla hakijaa, todistajaa tai asiantuntijaa. Kuuleminen voidaan järjestää Valtiokonttorin avustuksella tai Valtiokonttori voi kuulla henkilöä ja toimittaa kuulemisesta selvityksen tekopaikkavaltion viranomaiselle.

  7. Tekopaikkavaltion viranomainen lähettää päätöksen hakijalle ja Valtiokonttorille.

 • Ohjeet korvauksen hakemiseen

  Jos joudut rikoksen uhriksi, tee aina rikosilmoitus poliisille. Jos asia käsitellään tuomioistuimessa, sinun tulee vaatia siellä korvausta rikoksen tekijältä. Tuomittuja korvauksia voit hakea valtion varoista Valtiokonttorilta joko sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella. Korvausta on haettava viimeistään kolmen vuoden kuluessa korvausasiassa annetusta lainvoimaisesta tuomiosta. Jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, sinun on haettava korvausta kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tapahtumisesta.

  Ennen kuin voit rikoksen uhrina hakea korvauksia, sinun on ilmoitettava rikoksesta poliisille.

  Linkki rikosilmoitukseen >

  Jos asia käsitellään tuomioistuimessa, tulee sinun vaatia siellä korvausta rikoksen tekijältä. Rikoksen tekijä on aina velvollinen suorittamaan tuomioistuimen määräämän korvauksen.

  Linkki tuomioistuimiin oikeus.fi-sivustolla >

  Koska Valtiokonttorista maksettava korvaus on toissijainen, sinun tulee ensin hakea korvausta muualta, esimerkiksi:

  • Kelalta (esim. sairauspäiväraha, sairaanhoitokulut, matkakulut)
  • Vakuutusyhtiöltä (esim. työtapaturma-, vapaa-ajan tapaturma-, matka-, koti-, liikenne- tai oikeusturvavakuutuksen perusteella)
  • Työttömyys- ja sairauskassasta

  Korvauksen hakeminen Valtiokonttorilta ei kuitenkaan edellytä, että sinä yrittäisit ensin periä korvausta rikoksen tekijältä.

  Hae korvausta Valtiokonttorilta Hakemuslomake ja liitteet -välilehdellä lomakkeella ”Korvaushakemuslomake rikosvahingosta”.

 • Mikä on korvauksen hakuaika?

  Korvausta haetaan Valtiokonttorilta sitä varten tarkoitetulla lomakkeella kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa annettiin lainvoimaiseksi tullut tuomio.

  Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, korvausta on haettava kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä.

 • Korvausten hakulomake

  Korvaushakemuslomake rikosvahingosta sekä lista siihen tarvittavista liitteistä on tämän sivun Hakemus ja liitteet -välilehdellä >

 • Millainen korvaus maksetaan?

  Korvauksen määrä

  Korvaus määrätään lähtökohtaisesti vahingonkorvauslaissa säädettyjen perusteiden mukaan. Rikosvahinkolaki kuitenkin poikkeaa eräiltä osin siitä, mitä vahingonkorvauslaissa on säädetty.

  Rikosvahinkolaki sisältää enimmäismäärät tietyille korvauksille ja korvaukseen tehtävän perusvähennyksen.  Korvausten enimmäismäärät ja perusvähennys vahvistetaan kolmen vuoden välein. Korvaukset on tarkistettu vuoden 2024 alussa.

  Seuraavia enimmäismääriä sovelletaan 1.1.2024 alkaen tapahtuneisiin rikoksiin

  • kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta 14 500 euroa
  • kärsimys 4 300 euroa. Seksuaalirikoksen uhrille kärsimyksestä maksettava korvaus voi kuitenkin olla enintään 11 400 euroa tai, jos uhri oli tekohetkellä kahdeksaatoista (18) vuotta nuorempi, enintään 19 500 euroa
  • enimmäiskorvaus henkilövahingosta ja kärsimyksestä on yhteensä 74 000 euroa
  • ansionmenetyksestä maksettava korvaus sekä työnantajalle maksettava korvaus voi olla enintään 150 euroa päivältä (ei sisälly enimmäiskorvaukseen)
  • surmansa saaneen läheiselle maksettava korvaus yhteensä enintään 7 200 euroa.
  • esinevahinko ja taloudellinen vahinko  yhteensä 37 000 euroa.

  Muualta saadut korvaukset otetaan huomioon vähennyksenä Valtiokonttorin myöntämistä korvauksista.

  Rikosvahinkolain perusteella maksettavalle korvaukselle ei makseta korkoa.

  Perusvähennys

  Vahinkoa kärsineelle saman vahinkotapahtuman perusteella kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta ja kärsimyksestä suoritettavien korvausten yhteismäärästä tehdään perusvähennys, jonka määrä on 260 euroa.

  Tuomioistuimen ratkaisun vaikutus rikosvahinkokorvaukseen

  Valtiokonttorin päätöksen perustana on tuomioistuimen päätös. Jos poikkeamme tuomioistuimen korvausasiassa antamasta ratkaisusta, perustelemme päätöksessämme poikkeamisen syyt.

  Rikoksen tekijä on velvollinen maksamaan vahingon kärsineelle tuomioistuimen vahingonkorvauslain perusteella määräämän korvauksen. Oikeus korvauksen saamiseen rikoksen tekijältä siirtyy valtiolle siltä osin kuin Valtiokonttori on rikosvahinkolain perusteella myöntänyt korvausta vahinkoa kärsineelle.

  Ennakkokorvaus

  Sinulle voidaan vaatimuksestasi maksaa ennakkokorvausta, jos korvausasiasi ratkaisu viivästyy Valtiokonttorissa ja sinulla on ilmeinen oikeus määrältään merkittävään korvaukseen.

 • Sovinnolla vahvistettujen korvausten hakeminen

  Rikoksesta aiheutuneiden vahingonkorvausten sovittelu ei estä korvausten hakemista valtiolta rikosvahinkolakiin perustuen.

  Lähtökohtaisesti Valtiokonttori hyväksyy vahingonkorvauksista tehdyn sovinnon tuomioistuimen tai paikallisen sovittelutoimiston vahvistamana. Ensisijaisesti sopimus on kuitenkin sitova vain sen osapuolten välillä, joten sovintosopimus ei sido tai ole Valtiokonttorin antaman päätöksen pohjana samalla tavalla kuin tuomioistuimen tuomio.

  Mikäli sovittelussa ei ole vaadittu korvauksia vahingonaiheuttajalta tai niistä on luovuttu, Valtiokonttori ei myönnä korvauksia rikosvahinkolain perusteella.

  Korvaukset suoritetaan aina rikosvahinkolain mukaisesti, joten korvausta ei makseta yli lain mukaisen enimmäismäärän, yli vakiintuneen korvauskäytännön eikä korvausta suoriteta, jos se ei ole rikosvahinkolain mukaan mahdollista.

  Esimerkiksi kärsimyksestä ei makseta korvausta kuin rikosvahinkolaissa mainituista rikoksista; Yleistä -> Kärsimyksen korvaaminen >

  Esine- ja taloudellisesta vahingosta suoritetaan korvausta vain laissa mainituin edellytyksin; Yleistä -> Esinevahingon tai taloudellisen vahingon korvaaminen >

  Ansionmenetyskorvausta maksetaan hakijalle tapahtumasta aiheutuneen ansionmenetyksen mukaan, kuitenkin enintään 180 e/pv.

  Oikeudenkäyntikuluista ei suoriteta korvausta jos ne on sopimuksessa sovittu jäävän kummankin osapuolen vahingoksi.

  Muutoin sovittelun perusteella haettuja korvauksia käsitellään samoin periaattein rikosvahinkolain mukaisesti.

  Ulosottoon hakemisesta syntyneitä kuluja ei korvata, sillä ne eivät ole aiheutuneet korvauksen hakemisesta Valtiokonttorista.

  Muun lain nojalla ja muualta, esim. tekijältä ja vakuutuksesta saaduista korvauksista on aina ilmoitettava Valtiokonttorille. Valtion varoista maksettava korvaus on toissijainen ja aiheettomasti maksettu korvaus peritään takaisin.

  Mikäli käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon tai sovittelutoimistossa tehdyn sovinnon jälkeen syntyy uusia kuluja, voidaan näistä hakea korvausta suoraan Valtiokonttorilta.

 • Miten pitkä käsittelyaika on?

  Keskimääräinen korvaushakemuksen käsittelyaika on 6-8 kuukautta.

 • Mitä tarvitsen hakeakseni korvausta?

  Katso tältä Ohjeet-välilehdeltä, mitä sinun tulee tehdä ennen hakemuksen jättämistä. Hakemukseen tarvittavat liitteet on listattu välilehdellä Lomakkeet ja liitteet.

 • Tarvitsetko apua?

  Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä tai et tiedä, mitä liitteitä hakemukseesi pitäisi liittää, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, niin autamme sinua. Huolellisesti täytetty ja oikeat pdf-muotoiset liitteet sisältävä hakemus etenee nopeammin käsittelyyn.

  Valtiokonttorin asiakaspalvelu on käytettävissäsi

  Vastaamon tietomurron uhrit

  Jos tarvitset apua Vastaamon tietomurtoon liittyvissä korvauksissa, ole yhteydessä Vastaamo-asiakkaiden omaan asiakaspalveluun

  Asiakaspalvelupuhelut nauhoitetaan

  Nauhoitamme asiakaspalveluumme tulevat puhelut. Myös Valtiokonttorin asiakaspalvelun asiakkaille soittamat puhelut nauhoitetaan. Asiakaspalvelija ilmoittaa nauhoituksesta puhelun alussa. Nauhoitukset auttavat meitä todentamaan asioinnin ja parantamaan palveluamme.

  Puhelujen nauhoitus perustuu seuraaviin lakeihin:

  Lisää asiasta: Tietosuojavaltuutetun toimiston päätös; Puheluiden nauhoittaminen >

 • Korvaushakemuslomake rikosvahingosta

  Hae korvausta Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa:

  Korvaushakemus rikosvahingosta >

  Lisäselvityspyynnöt

  Vastaa saamaasi lisäselvityspyyntöön tai korjaa virheelliset, jo annetut tiedot, sähköisessä asiointipalvelussa mahdollisimman pian. Lisätietojen toimittaminen alla olevan palvelun kautta varmistaa hakemuksesi nopeamman käsittelyn. Lisäksi voit tämän palvelun kautta hakea myös ennakkokorvausta,  jos korvausasiasi ratkaisu viivästyy Valtiokonttorissa ja sinulla on ilmeinen oikeus määrältään merkittävään korvaukseen.

  Lähetä pyydettyjä lisäselvityksiä >

  Tarvitsetko apua?

  Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä tai et tiedä, mitä liitteitä hakemukseesi pitäisi liittää, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, niin autamme sinua. Huolellisesti täytetty ja oikeat pdf-muotoiset liitteet sisältävä hakemus etenee nopeammin käsittelyyn. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät tämän sivun alareunasta.

  Suomi.fi -valtuutuksella asioiminen

  Suomi.fi-valtuutuksella asioiminen on otettu käyttöön rikosvahinkoasioissa. Organisaatio voi nyt itse myöntää ja mitätöidä valtuuksia työntekijöilleen ja siten hallita sitä kuka organisaation nimissä asioi. Yritystä tai yhdistystä yksin edustamaan oikeutettu voi antaa valtuutuksen sähköisesti ja se tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja löydät Suomi.fi -palvelusta.

  Tarvittavan valtuuden nimi on Valtion korvaus-, maksuvapautus- tai perintöasian hoitaminen.

  Ohjeita valtuuksien hakemiseen yrityksille ja yhteisöille >

  Katso webinaaritallenne asiointiroolien käyttöönoton tuomista parannuksista sähköisessä asioinnissa >

 • Hakemuksen liitteet

  Hakemukseesi tarvitset seuraavat liitteet
  • Avoin asianajovaltakirja, mikäli asiamiehenäsi toimii muu kuin julkinen oikeusavustaja tai asianajaja
  • Yksilöity valtakirja, mikäli haluat sinulle maksettavan korvauksen maksettavaksi muulle kuin sinulle itsellesi
  • Jäljennös tuomioistuimessa annetusta tuomiosta tai, jollei asiaa ole käsitelty tuomioistuimessa, jäljennös esitutkintapöytäkirjasta
  • Mahdolliset päätökset ja selvitykset vakuutusyhtiöltä, Kelalta sekä muualta saaduista korvauksista
  • Mikäli vaadit korvausta ansionmenetyksestä, liitä hakemukseen lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä, jäljennös sairauspäivärahapäätöksestä sekä todistus työnantajan maksamasta palkasta ja ansionmenetyksen määrästä
  • Lääkärinlausunto tai sairauskertomus
  • Tositteet vaadituista hammashoitokuluista
  • Tositteet vaadituista hautauskuluista sekä tarvittaessa perukirja ja valtakirjat
  • Mikäli vaadit korvausta taloudellisesta vahingosta tai harkinnanvaraisesti korvattavasta esinevahingosta, liitä hakemukseen selvitys sairaudestasi, vammastasi tai muusta avuttomuudestasi sekä taloudellisista olosuhteistasi
  • Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, liitä hakemukseen tositteet kaikista vaadituista kuluista
  • Mikäli vaadit korvausta oikeudenkäyntikuluista, liitä hakemukseen asiamiehen palkkiolaskelma sekä mahdollinen vakuutusyhtiön korvauspäätös
  • Mikäli vaadit korvausta hakemuskuluista, liitä hakemukseen asiamiehen lasku sekä selvitys myönnetystä oikeusavusta tai määrätystä oikeusavustajasta
  Työnantajan on liitettävä hakemukseensa
  • selvitys rikoksesta, jolla henkilövahinko on aiheutettu
  • selvitys henkilövahingon kärsineen työkyvyttömyydestä
  • selvitys Kelan päivärahasta ja muualta saaduista korvauksista
  • selvitys työkyvyttömyysajalta maksetusta palkasta
  Alaikäiselle maksettava korvaus

  Jos alaikäinen on rikoksen uhri, korvaus maksetaan alaikäisen omalle tilille korvauksen ylittäessä 1000 euroa. Jos alaikäisen vanhempi tai huoltaja on rikoksen tekijänä ja vahingonaiheuttajana, korvaus maksetaan sen suuruudesta riippumatta aina sellaiselle tilille, johon vahingonaiheuttaneella ei ole käyttöoikeutta. Valtiokonttori on velvollinen ilmoittamaan Digi- ja väestötietoviranomaiselle alaikäiselle maksetusta 1000 euron ja sen ylittävästä korvauksesta. Digi- ja väestötietoviraston ohjeiden mukaan lapsen edunvalvoja ja huoltaja ei saa sekoittaa alaikäisen varoja toisen varoihin.

  Alle 18-vuotiaan omaisuus kuuluu hänelle itselleen, mutta alaikäisen edunvalvojana toimii pääsääntöisesti hänen huoltajansa, joka huolehtii alaikäisen taloudellisista asioista.  Alaikäisen edunvalvoja voi toimia myös muu henkilö, kun alaikäisen huoltaja, jos huoltaja on esteellinen valvomaan alaikäisen etua. Kun alaikäiselle maksettava korvaus on yli 20 000 euroa, Digi- ja väestötietovirasto merkitsee sen holhousasioiden rekisteriin ja alkaa seurata alaikäisen omaisuuden hoitamista.

  • Kun alaikäiselle myönnettävä korvaus on 1000 euroa tai sen yli, pyydetään hakemuksen yhteydessä ilmoittamaan lapsen oma tilinumero.
  • Kun alaikäiselle myönnettävä korvaus on alle 1000 euroa ja huoltaja ei ole vahingonaiheuttajana, voidaan korvaus maksaa huoltajan tilille.
  • Jos vahingonaiheuttajana on alaikäisen huoltaja, pyydetään hakemuksen yhteydessä korvauksen määrästä riippumatta ilmoittamaan sellainen lapsen tilinumero, johon kyseisellä huoltajalla ei ole käyttöoikeutta.
  • Hakemuksen liitteenä pyydetään toimittamaan selvitys, esimerkiksi kopio tai kuvakaappaus lapsen tilistä, jonka perusteella tilinomistaja voidaan todeta. Kun vahingonaiheuttajana on alaikäisen huoltaja, selvitys tilin omistajasta ja tilin käyttöön oikeutetuista henkilöistä on toimitettava aina.
  • Tarvittaessa Digi- ja väestötietovirastolta saa neuvoa esimerkiksi estotilin perustamiseksi alaikäiselle.
 • Hyödyllisiä linkkejä

  Rikosvahinkolaki 1204/2005 >
  Vahingonkorvauslaki 412/1974 >
  Jos joudut rikoksen uhriksi -esite > (Oikeusministeriön julkaisu)
  Rikosuhripäivystys >

  Rikosuhripäivystys (RIKU) parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa muun muassa tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. RIKU palvelee puhelimitse, verkossa ja kasvokkain. Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Autamme rikoksen uhria toimimaan oikeuksiensa mukaisesti ja tuemme hänen selviytymistään rikoskokemuksesta. Rikosuhripäivystyksellä on keskustoimiston lisäksi 7 aluetoimistoa ja 31 palvelupistettä eri puolilla maata. Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa tukea ja neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasian todistajille.

  Raiskauskriisikeskus Tukinainen >
  Henkirikoksen uhrien läheiset Huoma ry >
  Euroopan oikeusportaali >