Tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2023

Antopäivä Dokumentin nimi
07.12.2023 Tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2023
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/76638/04.01.00/2023
AsiakirjatyyppiTiedote
Voimaantulopäivämäärä07.12.2023
Antopäivämäärä07.12.2023
KategoriatTilinpäätös
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Tähän tiedotteeseen on koottu linkkejä keskeisimpiin tilinpäätöksen laadintaa koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin.

Tilinpäätökseen valmistautuminen tulee aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Tarvittaessa tulee sopia ja varmistaa aikataulut eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa.

Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös laaditaan valtion talousarviosta annetun asetuksen
(1243/1992) säännösten mukaisesti.

Valtiovarainministeriön määräykset kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilinpäätöksestä on julkaistu ministeriön kotisivuilla osoitteessa
https://vm.fi/laadinta-ja-soveltamismaaraykset.

Valtion kirjanpidon käsikirja sisältää kirjausohjeita ja ohjeita tilinpäätöksen laatimiseen. Katso myös Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit ja tilikartta (Huom! VK:n sivulla julkaistaan joulukuussa myös 1.1.2024 voimaan tuleva määräys) ja ohje Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia. Ohjeessa on lueteltu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä. Tase-erittelyt, tilinpäätöksen liitteet ja tilinpäätöslaskelmat on hyvä laatia ennen joulukuun tilitietojen ja valtuustietojen toimittamista keskuskirjanpitoon. Tämä osaltaan varmistaa toimitettavien tietojen oikeellisuuden.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) antaa ohjeita matkatili- ja maksuaikakorttitapahtumien käsittelystä ja M2-järjestelmään liittyvistä aikatauluista ja menettelyistä vuodenvaihteessa.

Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös on hyväksyttävä viimeistään 29.2.2024.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös

Tilinpäätöksen rakenne

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös laaditaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

 1. Toimintakertomus
 2. Talousarvion toteutumalaskelma
 3. Tuotto- ja kululaskelma
 4. Tase
 5. Liitetiedot
 6. Allekirjoitus

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen hyväksyvät ja allekirjoittavat kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen ja laitosten päälliköt kukin omalta osaltaan. Jos virastolla tai laitoksella on hallitus tai muu vastaava monijäseninen toimielin ylintä johtoa ja päätöksentekoa varten, myös tämä hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen asianomaisen viraston tai laitoksen osalta.

Ministeriön tilinpäätöksen hyväksyy ja allekirjoittaa ministeriön päällikkönä toimiva ministeri ministeriön kansliapäällikön tehtäviä hoitavan esittelystä. Jos ministeriön toimialan asioita käsittelemään on määrätty myös muu ministeri, hän hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen oman tehtäväalansa osalta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ei tee enää vuoden 2021 tilinpäätöksestä alkaen erillistä allekirjoitettua merkintää suoritetusta tilintarkastuksesta (tilinpäätösmerkintä). Suositeltavaa olisi kuitenkin sisällyttää tilinpäätökseen seuraava maininta: ”Kirjanpitoyksikön tilintarkastuksesta vastaa valtiontalouden tarkastusvirasto, joka antaa tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen”. Tämän sisältöinen maininta voitaisiin sisällyttää kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen loppuun esimerkiksi tilinpäätöksen allekirjoitussivulle. Tämä koskee niitä kirjanpitoyksiköitä, joihin VTV:llä on tarkastusoikeus (ei eduskunnan virastoja).

Valtiokonttorin toimintakertomusohjeeseen on tehty pieniä tarkennuksia.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöskokonaisuuden laatimiseen liittyviä ohjeita Valtiokonttorin Määräykset ja ohjeet -sivustolla

 • Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laaditaan Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeiden mukaisesti:
  11 luku: Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen laatiminen
  12 luku: Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot
  14 luku: Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto
 • Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto:

Valtion tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot

Valtion tilinpäätöksen laatimista varten tulee toimittaa seuraavat tiedot ja selvitykset seuraavien Valtiokonttorin määräysten mukaisesti:

31.1.2024 mennessä:

 • Päättyneeseen varainhoitovuoteen kohdistuvat arviomäärärahan ylitysluvat ja talousarvion tilijaottelun muutokset.

  Jos tämän jälkeen ilmenee tarvetta arviomäärärahojen ylityslupiin, on ne toimitettava Valtiokonttoriin 13.2.2024 mennessä. Myöhemmin toimitettua ylityslupatietoa ei mahdollisesti ehditä sisällyttää valtion tilinpäätökseen, vaan määrärahan ylitys jää tilinpäätökseen ilman ylityslupaa. TaA 17 §: Lupaa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä, mikäli mahdollista, varainhoitovuoden marraskuun loppuun mennessä, kuitenkin hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista.

 • Joulukuun 2023 tilitiedot Kiekussa valmiit. Kirjanpitoyksikön, joka ei käytä Kiekua, tulee sopia tilitietojen toimittamisen aikataulu Palkeiden Raportointiryhmän kanssa.

1.2.2024:

 • Joulukuun 2023 tilitietojen siirto Kiekussa keskuskirjanpitoon (Palkeiden Raportointiryhmä tekee siirron)

2.2.2024 mennessä:

 • Valtuustiedot päättyneeltä varainhoitovuodelta. Alkavan vuoden tietojen määräaika on 13.2.2024.

15.2.2024 mennessä:

 • Allekirjoitettu saate ja kopio tilinpäätöksen liitteistä:

  1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus,
  9: Talousarviotaloudesta annetut lainat,
  10: Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset,
  11: Taseen rahoituserät ja velat,
  12: Valtiontakaukset ja -takuut ja sekä muut monivuotiset vastuut,
  16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio sekä
  17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot.

  Jos kirjanpitoyksiköllä ei ole ilmoitettavaa jollakin em. liitteellä, riittää, että saatteessa kerrotaan asiasta. ”Tyhjää” liitekopiota ei tarvitse toimittaa.

  Saate ja liitekopiot toimitetaan Valtiokonttorille sähköpostilla, allekirjoitettuna ja koottuna yhdeksi pdf-tiedostoksi. Lisäksi Excelillä laaditut liitteet toimitetaan Valtiokonttorille myös Excel-tiedostoina. Sähköposti lähetetään osoitteisiin kkp (at) valtiokonttori.fi sekä kirjaamo (at) valtiokonttori.fi. Viestin aiheesta tulee ilmetä minkä kirjanpitoyksikön liitteistä on kyse. Esim. Tp-liitteet kpy 301.

Paperille painettua tilinpäätöstä ei tarvitse lähettää Valtiokonttoriin.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen jakelu

Kirjanpitoyksikkö toimittaa tilinpäätöksensä ministeriölle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle viipymättä tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Tilinpäätös on julkaistava kirjanpitoyksikön omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Tilinpäätöksen julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa” (VK/114329/00.00.01.06.00/2021).

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös

Rahaston tilinpäätöksen sisältö

Jollei laista muuta johdu, talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös laaditaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

 1. Toimintakertomus
 2. Tuotto- ja kululaskelma
 3. Tase
 4. Rahoituslaskelma
 5. Liitetiedot
 6. Allekirjoitus

Rahaston tilinpäätöksen laadintaohjeet

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä säädettyä rakennetta ja ohjeistusta. Tilinpäätöksen laadintaan voidaan soveltaa seuraavia ohjeita:

Toimintakertomus laaditaan Valtiokonttorin 1.12.2023 antaman ohjeen Toimintakertomuksen laatiminen mukaisesti.

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laaditaan Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeita soveltaen.

Tililajien 175 Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset ja 258 Kirjanpitoyksikköjen väliset tilitykset esittämisestä tilinpäätöksessä on annettu erillinen ohje
kysymyksiä ja vastauksia -kokoelmassa vuosilta 2003-2018 (nrot 97 ja 114). Valtiokonttori neuvoo tarvittaessa rahavirtoja kuvaavan rahoituslaskelman ja rahaston varojen käyttösuunnitelman toteutuman esittämistä.

Joulukuun 2023 tilitiedot

Valtiokonttorin määräys Valtion keskuskirjanpidon hoitoa varten tarvittavat tiedot.

 • 31.1.2024: Joulukuun 2023 tilitiedot Kiekussa valmiit. Rahaston, joka ei käytä Kiekua, tulee sopia tilitietojen toimittamisen aikataulu Palkeiden Raportointiryhmän kanssa.
 • 1.2.2024: Joulukuun 2023 tilitietojen siirto Kiekussa keskuskirjanpitoon (Palkeiden Raportointiryhmä tekee siirron).

Hallituksen vuosikertomusta varten tarvittavat tiedot

Rahaston tuloslaskelma/tuotto- ja kululaskelma ja tase Excel-tiedostona suomeksi ja ruotsiksi sekä tilinpäätöksen liite 10: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut toimitetaan Valtiokonttoriin viimeistään
23.2.2024.

Rahaston tilinpäätöksen jakelu

Rahasto toimittaa tilinpäätöksensä ministeriölle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle viipymättä tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Tilinpäätös on julkaistava rahaston omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Tilinpäätöksen julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa” (VK/114329/00.00.01.06.00/2021).

Tilinpäätöskannanotto (ministeriöt)

Ministeriön on laadittava perusteltu tilinpäätöskannanotto ministeriön hallinnonalan kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksestä kesäkuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätöskannanotto julkaistaan ministeriön ja kirjanpitoyksikön/rahaston omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa sen antamisesta.

Tilinpäätöskannanoton julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa” (VK/114329/00.00.01.06.00/2021).

Lisätiedot

Tilinpäätös:

Sähköposti: laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi ja
kkp (at) valtiokonttori.fi

Tilitietojen käsittely Kiekussa:

Sähköposti: raportointi (at) palkeet.fi

Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen:

Sähköposti: tietojohtaminen (at) valtiokonttori.fi

Jakelu:  Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)

Tiedoksi:
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiovarainministeriö, Budjettiosasto