Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: VR:n vanhojen vahinkojen korvaukset

Laadittu 12.12.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Rikosvahingot ja muut korvauslajit / Anne Matilainen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Valtiokonttorin ja VR-Yhtymä Oy:n välisen sopimuksen 11.11.1997 mukaan Valtiokonttori huolehtii 1.1.1998 alkaen eräiden rautatien käytöstä tai muutoin Valtionrautateiden vastuulla olleiden eräisiin henkilöihin kohdistuneiden vahinkojen korvausmenettelystä ja korvausten maksamisesta.

Käsittely perustuu raideliikennevastuulakiin (113/1999), lakiin rautatienkäytöstä johtuvan vahingon vastuusta (8/1898) ja vahingonkorvauslakiin.

Käsittelyn tarkoituksena on em. säädöksiin perustuvien korvausvaatimusten ratkaisu.

Rekisterin tietojen perusteella annetaan päätökset em. asioissa, lähetetään tiedustelukirjeet ja maksetaan korvaukset. Myös erilaiset tilastot ajetaan rekisterin tietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Vahinkotiedot: vahinkonumero, vireilletulopäivämäärä, vahinkopäivä ja –kunta, takaisinhakuyhtiön nimi ja vahinkonumero, edunjättäjän ja korvauksensaajan kuolinpäivä, jatkuvan korvauksen alkupäivä ja jatkuvan korvauksen laji, työkyvyttömyysaste.

Vahingonkärsineen ja edunsaajan tiedot: nimi, henkilötunnus, kansallisuus, kieli, kuolinpäivä, osoite, tilinumero ja ennakonpidätysprosentti tulorajoineen.

Kaikille maksetaan jatkuvaa korvausta joko tulojen tai elatuksen menetyksestä, joten järjestelmään tallennetaan jatkuvana maksettavan korvauksen kuukausimäärä ja siihen mahdollisesti kohdistuvat vähennykset ajanjaksoittain.

Tulosteissa on edellä mainittuja tietoja sekä lisäksi tapauskohtaisesti korvauksen määrä, tiedot vahingonkärsineen terveydentilasta tai tiedot taloudellisesta asemasta.

Rekisteriin ei ole kerry muuta uutta aineistoa kuin korvausten jatkopäätöksiä.

Asiakirjamuotoisen rekisterin runko muodostuu VR-Yhtymä Oy:n Valtiokonttorille toimittamista asiakirjoista (esim. hakemukset, oikeuden päätökset, VR:n päätökset, lääkärinlausunnot, vakuutusyhtiöiden päätökset). Asiakirja-aineisto on täydentynyt uusilla lääkärinlausunnoilla ja vakuutusyhtiöiden vaatimuksilla sekä yksittäisillä laskuilla ja tuomioistuimen ratkaisuilla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemuksen tiedot liitteineen on saatu vuonna 1997-1998 VR-Yhtymä Oy:ltä.

Jatkohakemukset liitteineen saadaan hakijoilta ja vakuutusyhtiöiltä.

Lisätietoja (esim. suoraan sairaanhoitolaitokselta) voidaan pyytää hakijan suostumuksella.

Tarvittaessa osoitetieto varmistetaan väestötietojärjestelmästä (laki väestötietojärjestelmästä 661/2009, 29 §).

Henkilötietojen muutoksia jatkuvien korvausten saajiin saadaan Väestörekisteri-keskukselta ja ne rekisteröidään kerran viikossa. Väestörekisterikeskus ilmoittaa henkilötietojen muutokset (nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, siviilisääty, kuolinpäi-vä, avioliittotiedot, puolison henkilötunnus, lapsen syntymä, lapsen henkilötunnus, puolison kuolema ja puolison henkilötunnus).

Verottaja luovuttaa korvauksensaajien ennakonpidätystiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan asianosaisille.

Verottajalle ilmoitetaan kuukausittain edellisen kuukauden ennakonpidätystiedot. Tietojen luovutus perustuu Verohallituksen päätökseen. Verottajalle ilmoitetaan tammikuussa edellisen vuoden ennakonpidätykset henkilöittäin ja suoritelajeittain. Tietojen luovutus perustuu Verohallituksen päätökseen. Verottajalle lähetetään lokamarraskuun vaihteessa tiedot jatkuvien korvausten maksunsaajien seuraavan vuoden korvausmäärästä uuden ennakonpidätystiedon saamiseksi.

Kansaneläkelaitokselle ilmoitetaan tieto kaikista korvauksista, joilla voi olla vaikutusta Kelasta maksettaviin etuuksiin, esim. ansionmenetyskorvaus ja hoitotuki (Kansaneläkelaki 85 § ja 86 §).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa.

Rekisteriin saatava tai tulostettava manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty. Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi säilytetään henkilövahinkoa koskevat asiakirjat 100 vuoden ajan.

Korvausasiaa koskevan asiakirjan säilytysaika lasketaan asian vireilletulosta.

Tietojen säilytysajat vastaavat sitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) sekä liikennevakuutuslaissa (460/2016) on säädetty asiakirjojen säilyttämisestä.

 

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset