Hyppää sisältöön

Laskujenvälitys- ja Digitointipalvelun uusi sopimuskausi 2020–2027

Valtion laskujenvälityksessä sekä ostolaskujen ja menotositteiden digitointipalvelussa on alkanut uusi sopimuskausi. Tuotannonaikainen sopimuskausi on 1.12.2020–30.11.2027. Uudet hinnastot astuvat voimaan 1.12.2020.

Valtiokonttorin kilpailuttama, Posti Messaging Oy:n tuottama Laskujenvälitys- ja Digitointipalvelu sisältää verkkolaskujen vastaanoton ja digitointipalvelun, verkkolaskujen välityksen kuluttajille ja yrityksille sekä paperilla lähtevien laskujen ohjauksen Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalveluun.

Palvelun käyttöönotot

Vuoden 2020 aikana toteutettiin uuden sopimuskauden edellyttämät laskujenvälitys- ja digitointipalvelun käyttöönottoprojektit. Kokonaisprojektiin sisältyi kymmenen valtion kirjanpitoyksikön myyntilaskuliittymäprojektia ja kolme ostolaskuliittymäprojektia. Projekteissa käyttöönotettiin laskujenvälityspalvelun uuden sopimuskauden mukaiset palvelut. Lisäksi Palkeiden Handi-palvelussa otettiin käyttöön ostolaskujen ja muiden menotositteiden digitointipalvelu. Käyttöönotot toteutuivat pääosin sovitussa aikataulussa, budjetissa ja laajuudessa. Valtiokonttori kiittää kaikkia käyttöönottoasiakkaita hyvässä yhteistyössä läpiviedyistä projekteista.

Suomi.fi-viestit

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) tuottaa Suomi.fi-viestejä sekä Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelua (TKJ). Molempia palveluja hyödynnetään laskujenvälityspalvelussa.

Myyntilaskujen uutena välityskanavana on otettu käyttöön Suomi.fi-viestit. Suomi.fi-viestit on Suomi.fi-verkkopalveluun sisältyvä sähköinen postilaatikko, jonne kansalainen voi vastaanottaa viranomaispostin paperipostin sijaan sähköisessä muodossa. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jatkossa kansalaiselle, jolla on käytössään Suomi.fi-viestit, voidaan ohjata lasku paperipostin sijaan sähköisesti Suomi.fi-viesteihin.

Laskujenvälityspalvelun kilpailutuksessa edellytettiin, että paperilla tulostettavien myyntilaskujen tulostus toteutetaan Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun (TKJ) kautta. Joulukuun 2020 alusta alkaen noudatetaan paperilaskujen tulostuksessa Digi- ja väestötietoviraston Posti Messaging Oy:n kanssa tekemää TKJ-sopimusta. Tämä ei edellytä sopimusmuutoksia jo tehtyihin laskujenvälityspalvelun käyttöönottosopimuksiin.

Eurooppa-normin mukaiset laskut

Lailla hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) pantiin täytäntöön sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU verkkolaskutuksesta. Lain tarkoituksena on tehostaa sekä julkishallinnon ja yritysten taloushallintoja luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn ja mahdollistamalla Eurooppa-normin mukaisten laskujen vaatimisen toimittajilta. Lain mukaan sähköinen laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia (Eurooppa-normi).

Laskujenvälityspalvelun käyttöönottoprojekteissa toteutettiin valtion kirjanpitoyksiköille valmius vastaanottaa ja lähettää eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja. Eurooppa-normin mukainen laskutus tulee huomioida myös valtion kirjanpitoyksiköiden välisessä laskutuksessa.

Verkkolaskujen validointi 1.4.2021

Verkkolaskuvälittäjät Suomessa ovat sopineet, että 1.4.2021 alkaen Eurooppa-normin mukaiset laskut validoidaan yhteisesti sovitun säännöstön mukaisesti. Välittäjä hylkää laskun, jos lasku ei täytä normin vaatimuksia eikä välitä hylättyä laskua eteenpäin saajalle. Lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa. Valtiokonttori edellyttää valtion ostolaskujen vastaanotossa Eurooppa-normin noudattamista 1.4.2021 alkaen ja tiedottaa ostolaskujen lähettäjiä asiasta sekä pyytää toimittajia lähettämään laskut Eurooppa-normin mukaisina.

Lisätietoja:
verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset