• I korthet

  Staten stöder åtgärder för att främja hållbar användning och skötsel av skogar. Finansiering beviljas antingen som bidrag eller lån, vilka ansöks hos skogscentralen. Statskontoret sköter faktureringen av lånen och övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen.

  Räntan på skogsförbättringslån (lånegrupp 4071 och 4171) är  4 % och annuiteten är 6, 8, 12 eller 20 % beroende på villkoren i avtalet. Förfallodagen är årligen den 15 maj, men räntan beräknas fram till den 31 maj. Avgiften för reglering av lånet är 10,00 euro om året och den tas ut en gång om året i samband med förfallodagen eller slutbetalningen vid någon annan tidpunkt.

  Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på den försenade amorteringen.

  Lånetiden är högst 35 år. Gamla skogsförbättringslån (beviljade 1.1.1967–31.12.1996) kan diskonteras i samband med återbetalning i förtid (diskontering är en uträkning av nuvärdet på en kommande betalning). Lånen är direkt utsökbara.

  När lånet har återbetalats i sin helhet begär Statskontoret att registermyndigheten avlägsnar anteckningen om gravation ur inteckningsregistret (gravationsbeviset).

 • Fakturering

  Statskontoret skickar ut fakturan 3-4 veckor före förfallofagen. Låntagaren måste se till att Statskontoret har rätta adressuppgifter. Adressändringar kan anmälas med blanketten för adressändring. Adressändringar kan göras per post eller per e-post med en adressändringsblankett. Anmälan kan också göras per telefon.

  Blankett: Adressförändring (pdf)

 • Säkerhetsändringar och anstånd under lånetiden

  Statskontoret har inte rätt att samtycka till säkerhetsändringar under lånetiden, utan skogscentralen fattar beslut i sådana ärenden. En säkerhetsändring kan krävas till exempel om en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerhet ska säljas, och avstyckningen avlyftas från statens fordringsinteckning.

  Statskontoret kan utifrån gäldenärens ekonomiska situation bevilja anstånd för årliga betalningar av skogsförbättringslån. På skogsförbättringslån kan anstånd med amortering och/eller ränta beviljas på en gång bara för amorteringar och räntor som förfaller under ett kalenderår och i högst ett eller två år. Lånetiden får bli högst åtta år längre. Under anståndstiden tas ingen ränta ut.

  Ansökan om anstånd görs till Statskontoret. Ansökan behandlas före förfallodagen för den årliga avgiften, om ansökan har skickats till Statskontoret senast två månader före förfallodagen.

  Lomake: Metsänparannuslainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)

 • Överföring av lån

  Då en fastighetsägare byts leder det inte automatiskt till att låneansvaret överförs. Då fastighetsägarna/gäldenären byts ska den tidigare och nya ägaren se till att en ansökan om överföring lämnas in till Statskontoret.

  Ett lån kan överföras på den nya ägaren enbart om den tidigare låntagaren och den nya fastighetsägaren har ingått ett skriftligt avtal om överföringen och befriandet från skuldansvaret. Det dokument överlåtelsen av fastigheten baserar sig på (köpebrev, bouppteckning, arvskiftesinstrument eller annat åtkomstbevis) ska lämnas in till Statskontoret.

  Valtiokonttori tekee siirtopäätöksen metsänparannuslainojen osalta niissä tapauksissa, joissa lainan takaisinmaksu on alkanut. Jos Metsäkeskus ei ole vielä tehnyt lainan takaisinperintäpäätöstä eikä lainaa ole tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään, lainan siirtopäätöksen tekee Metsäkeskus.

  I fråga om skogsförbättringslån beslutar Statskontoret om överföringen i de fall då återbetalningen av lånet har börjat. Om skogscentralen ännu inte har beslutat om återkrav av lånet, och lånet inte har lagrats i Statskontorets datasystem, beslutar skogscentralen om överföringen.

  Statskontoret kan överföra ett lån enbart om hela den fastighet för vilken låneinteckningen har bekräftats har överlåtits till den nya ägaren. Om enbart en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerheten har överlåtits och överföring av lånet till ägaren av avstyckningen söks, kräver det att skogscentralen samtycker till överföringen av lånet och ändringen av säkerheten. Ett beslut av skogscentralen krävs också, om det ursprungliga lånet och den ursprungliga inteckningen till följd av en ändring i ägarförhållandena fördelas i ett lån och en inteckning som hänför sig till flera fastigheter.

  Godkännande för överföring av ett lån söks med Statskontorets blankett.

  Blankett: Ansökan om överföring av lån till en ny ägare (pdf)

 • Intyg över lån

  Under lånetiden kan låntagaren beställa kontoutdrag och intyg på säkerhet för sina lån.

  Saldouppgifter om lånen och andra statliga fordringar ges bara ut till låntagarna. Låntagaren kan också ge en namngiven person fullmakt att på låntagarens vägnar få uppgifterna från Statskontoret.

  Beställningar kan skickas per e-post till adressen maaseutuluotot(at)statskontoret.fi. Beställningen kan också göras per telefon på numret 0295 50 3010 (vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00).