Anmälan av konton i bokföringen för året 2025

Datum Dokuments namn
02.07.2024 Anmälan av konton i bokföringen för året 2025
MålgruppStat
DiariumnumretVK/1952/2024
DokumenttypMeddelande
Ikraftträdelsedag02.07.2024
Datum02.07.2024
KategorierBokföring
Underhåll ansvarStatskontoret

Anmälan om affärsbokföringskonton och tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet, som ska ändras från början av 2025

I och med detta anmälan informerar Statskontoret i förväg om de kontoförändringar i affärsbokföringen som börjar gälla den 1 januari 2025. Vi har redan gett preliminär information om ärendet tidigare i år.

Statskontoret kommer att meddela en föreskrift om kontoplanen enligt bilagan i slutet av 2024, på det villkoret att ändringar i lagen om statsbudgeten och förordning om statsbudgeten, som finansministeriet förbereder, ges som planerat under slutet av 2024. Statskontoret meddelar kontoföreskriftet efter ändringarna i budgetlagen och budgetförordningen trätt i kraft.

Det är möjligt att efter utfärdandet av detta anmälan kommer nya behov av ändringar i affärsbokföring att upptäckas. Om det blir förändringar under hösten, kommer vi att informera om dem separat.

Denna anmälan uttryckar ingen åsikt till budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver. Eventuella ändringar av budgetbokföringskonton kommer att övervägas under årets slut, och om förändringar identifieras, kommer de att beaktas i den föreskriftet som utfärdas i slutet av året.

Den giltiga föreskriften

I enlighet med 24 c § i lagen om statsbudgeten kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.

Enligt 42 b § 4 mom. i om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna.

Statskontoret har 27.6.2024 meddelat en föreskrift om

  • affärsbokföringens kontoplan
  • tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet
  • uppgörande av konton för reserverade anslag
  • konton för transaktioner som väntar på att bokföras på budgetkonton eller konton för reserverade anslag
  • kontot för finansiering utanför budgeten och
  • budgetbokföringens felkonton.

Detta anmälan påverkar inte ovan nämnda föreskrift VK/2246/2024, som gäller fortfarande.

Mer information

Mer information om frågor som gäller denna anmälan lämnas av Statskontoret, e-post laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Servicechef Juho Ajo

Liitteet:

Följebrev

Preliminära konton i affärsbokföringen 1.1.2025 (pdf)

Affärsbokföringens kontoplan 2025, utkast (excel)

Tiedoksi:

Statens revisionsverk

Palkeet / upprätthållande av kontouppgifter för bokföringen