Taloushallinnon tehtävien kontrollit

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/48/00.00.01.06.01/2020
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä16.01.2020
Antopäivämäärä16.01.2020
KategoriatKirjanpitoMaksuliike ja laskujen välitys
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksikön, rahaston sekä palvelukeskuksen on arvioitava toimintaansa liittyvät taloushallinnon riskit. Tunnistettujen riskien poistamiseksi on määriteltävä kontrollit. Kontrolli voi olla automatisoitu tai manuaalinen. Kirjanpitoyksikkö, rahasto ja palvelukeskus dokumentoivat vastuullaan olevat kontrollit ja huolehtivat osaltaan niiden ylläpidosta ja kontrollien toimivuudesta.

Kirjanpitoyksikön sisäinen valvonta on viraston tai laitoksen johdon vastuulla. Johdon on huolehdittava, että sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti sen omassa toiminnassa ja sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa.

Valtiokonttori ohjeistaa tällä ohjeella, mitä kontrolleja kirjanpitoyksikön, rahaston ja palvelukeskuksen tulisi noudattaa taloushallinnon prosesseissa. Tämän ohjeen mukainen taso on kontrollien vähimmäistaso (liite).

Valtiokonttorin tavoitteena on määrätä kontrolleista vuoden 2020 loppuun mennessä tästä ohjeesta saadun palautteen perusteella.

Kontrollidokumentaation sisältö

Kirjanpitoyksikön, rahaston ja palvelukeskuksen tulee kontrolleja koskevassa yksityiskohtaisessa dokumentaatiossaan kuvata, mitä tehtäviä tai tehtävän osaa kontrolli koskee, mihin riskiin kontrolli vastaa, mikä on kontrollin sisältö, kenen vastuulla kontrolli on ja miten kontrollin toteutuminen todennetaan.

Säädösperusta

Viraston ja laitoksen velvollisuus sisäisen valvonnan järjestämisestä on kirjattu talousarviolain 24b §:ään ja talousarvioasetuksen 69 §:ään.

Valtiokonttori antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista talousarviolain 24c § määräyksenantovaltuuksen perusteella.

Julkisuus

Ohje liitteineen on salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17k) ja julkaistaan vain virkakäyttöön. Ohjeeseen liittyvät asiakirjat on määritelty salassa pidettäväksi, koska ne sisältävät tietoja taloushallintoa koskevista tehtävistä, joista tiedon antaminen voisi aiheuttaa taloudellista vahinkoa. Asiakirjat käsitellään suojaustason 4 mukaisesti.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Ohjeeseen liittyvät tiedustelut voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Projektipäällikkö Ari Kauhanen

Linkki Tiimeri työtilaan: Valtion taloushallintotehtävien kontrollit