Hyppää sisältöön


Tietosuojaseloste: Yritysten määräaikainen kustannustuki

Laadittu 11.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 0295 50 2000, [email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Tuomo Yliluoma
Osoite: Valtiokonttori, Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): [email protected]

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

[email protected]

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettuun lakiin (508/2020) sekä valtionavustuslakiin (688/2001).

Käsittelyn tarkoituksena on laissa säädetyin edellytyksin myöntää määräaikaista valtiontukea Suomessa toimiville yrityksille COVID19-pandemian aiheutta-mien liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi.

Valtiokonttori tekee tukipäätöksen pääasiassa yritysten hakemuksessa ilmoittamien tietojen sekä Verohallinnolta saamiensa yritysten liiketaloudellista asemaa koskevien tietojen perusteella.

Henkilötietojen käsittely on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohtien mukaista (käsittely on tarpeen rekisterinpitä-jän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sekä rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään

 • Tukihakemuksen laatijan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimiala, postiosoite sekä sähköpostiosoite
 • Hakemuksessa ilmoitetut tiedot yrityksen liikevaihdosta, joustamattomista liiketoiminnan kuluista ja menetyksistä, toiminimiyrittäjien palkkakuluista sekä muualta saaduista tuista ja vakuutuskorvauksista.
 • Verohallinnolta saatavat tiedot, joita ovat:
  • yrityksen tunnistetiedot ja yrityksen veronpalautuksen maksamista varten ilmoittama tilinumero
  • tiedot yrityksen arvonlisäverotustaan varten ilmoittamasta myynnistä
  • yrityksen ilmoittamat palkkatiedot
  • tiedot verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä
  • tiedot ennakkoperintärekisterimerkinnästä
  • tiedot verovelkarekisteristä sekä tieto verovelasta, joka on lähetetty perittäväksi ulosottotoimin
  • muut tuen myöntämiseksi, maksamiseksi ja valvomiseksi välttämättömät tiedot

Rekisteriin talletettavia henkilötietoja ovat yritystoimintaa yksityishenkilönä harjoittavaa koskevat tiedot sekä yrityksen puolesta asioivaa koskevat tiedot. Verohallinnon luovuttamat tiedostot sekä muualta saatavat tiedot sisältävät henkilötietoja siltä osin kuin ne kohdistuvat tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Valtiokonttori saa tietoja hakemuksen tekijän lisäksi Verohallinnolta sekä muilta koronatukia myöntäviltä viranomaisilta.

Valtiokonttorilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta viranomaisilta tukihakemusten käsittelemiseksi ja tarkastamiseksi välttämättömiä tietoja valtionavustuslain 31 §:n nojalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Valtiokonttori luovuttaa yritystietoja sekä haettuja ja myönnettyjä tukia koskevia tietoja työ- ja elinkeinoministeriölle sekä valtiovarainministeriölle kustannustuen vaikutusten ja mahdollisten muutostarpeiden arvioimista varten.

Tiedot tukea hakeneesta yrityksestä sekä myönnetystä tai evätystä tuesta julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivuilla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa. Verotustiedot ovat verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 §:n mukaisesti salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 29 §:n mukaisesti. Salassa pidettäviä ovat myös tukea hakevien yritysten liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Manuaalinen aineisto muunnetaan digitaaliseksi ja hävitetään säädetyn säilytysajan jälkeen tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika / säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa (831/1994) säädetään.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi, säilytetään kustannustukihakemuksiin liittyvät asiakirjat kymmenen vuoden ajan päätöksen tekemisestä lukien.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan Valtiokonttorin kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Sähköinen asiointipalvelu (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) käyttää evästeitä ja paikallista tallennustilaa. Evästeet ja paikallisesti tallennettavat tiedot ovat välttämättömiä asiointipalvelun teknisen toiminnan kannalta sekä palvelun käyttämiseksi ja käyttäjän istunnon tunnistamiseksi. Evästeitä ei säilytetä istunnon jälkeen.

Kohderyhmä: Yhdistykset ja järjestöt Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset