Hyppää sisältöön

Kun sanot valtio, tiedätkö tarkkaan, mitä sanot?

Valtion budjetti aiheuttaa joka vuosi paljon puhetta ja kirjoittelua. Tilinpäätös sen sijaan jää usein vähemmälle huomiolle. Nyt on aiheesta ilmestynyt uusi tietoteos, jonka tarkoituksena on avata valtion talousraportoinnin sisältöjä ja mekanismeja. Aiemmin tätä tietoa ei ole koottu kattavasti yksien kansien väliin.

”Kirjoitetaanko kirja valtion kirjanpidosta?” Tampereen yliopiston julkisyhteisöjen laskentatoimen professori Lasse Oulasvirta kysyi kollegaltaan erikoistutkija Hannu Koposelta. Viikkoa myöhemmin ensimmäiset suunnitelmat olivat jo valmiina.

– Lähdimme siitä, että kootusta tiedosta voisivat hyötyä niin valtion organisaatioissa työskentelevät viranhaltijat kuin myös tulevia alan osaajia kouluttavat oppilaitokset, etenkin yliopistot. Jos kirja löytää tiensä myös muihin käsiin, hyvä niin, Koponen kertoo.

Valtion kirjanpito uudistui vuoden 1998 alusta, eikä siitä tai valtion kirjanpitovelvollisuudesta ole juurikaan kirjoitettu. Kirjanpito ei ole vain tekniikkaa, vaan se muodostaa loogisen kuvausjärjestelmän, jonka tajuamisella on keskeinen merkitys talousraportoinnin ymmärtämiselle ja tulkinnalle. Kirja sisältää laajan kuvauksen valtiosta ja sen yksiköistä kirjanpitovelvollisina.

Kirja kätkee kansiensa sisään valtion tilinpäätöksen ja syventyy tarkastelemaan erityisesti sen eri laskelmia ja niiden analysointia.

– Talousarviokirjanpidosta tehty tase, joka mukailee ennen kirjanpitouudistusta käytössä ollutta tilinpäätöslaskelmaa, antaa aivan uuden näkymän talousarvion toteutumisen analysointiin. Esimerkiksi kestävyysvajetta voidaan arvioida taseen kautta, Oulasvirta sanoo.

Tieto johtamisen ja päätöksenteon perustaksi

Valtion tilinpidossa suunnittelua, seurantaa ja raportointia kehitetty tulosohjauksen ja tulosbudjetoinnin ja raportoinnin suuntaan. Tiedon monimuotoisuus ja moniulotteisuus on lisääntynyt valtavasti. Tarjoiltu tieto muuttuu hyödyntämisen kohteeksi, kun tiedon sisältö ja rajoitteet ymmärretään ja tieto osataan ottaa päätöksenteon ja johtamisen lähtökohdaksi.

– Tilinpäätösraportointi on myös keskeinen väline tilivelvollisen hallinnon toiminnan arvioimiseen läpinäkyvällä tavalla demokraattisessa yhteiskunnassamme, kirjoittajat muistuttavat.

Kirjassa esitetään myös kriittistä arviointia oikeiden ja riittävien talousraportointitietojen antamisesta. Budjetoinnista esitetään budjetointiperiaatteet, joilla on suora vaikutus kirjausten tekemiseen talousarviokirjanpidossa. Valtion rahoitusaseman ja velkaantumisen analysoinnissa sivutaan myös kansantalouden tilinpitoa ja julkistalouden tilastointia tarvittavilta osin.

Valtion talousraportoinnista kiinnostuneille

Kirja ei pyri kattavaan valtion raportoinnin esittämiseen, vaan keskittyy lähinnä kirjanpidosta saataviin raportteihin. Hallituksen vuosikertomus sisältää kolme liitettä, jotka ovat tilinpäätöslaskelma, ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta tehdyt toimenpiteet sekä selvitys valtion yhtiöomistuksesta, liikelaitoksista ja talousarvion ulkopuolisista valtion rahastoista.

Teos on tarkoitettu sekä oppikirjaksi korkeakouluihin että tietokirjaksi virkamiehille sekä kaikille, joita valtion talousraportointi ja sen ominaispiirteet kiinnostavat. Esimerkiksi taloushallinnon ja kirjanpidon ammattilaiset, joiden osaaminen on pääasiallisesti yksityisellä sektorilla, voivat saada kirjasta mielenkiintoista tietoa.

Valtion kirjanpitojärjestelmän tulevaisuudennäkymät

Kirjan lopussa luodaan katseet tulevaisuuteen: mitä ajankohtaisia, kotimaisia tai kansainvälisiä, kehitys- ja uudistushankkeita on meneillään? Niistäkin voi päätellä, mihin suuntaan valtion kirjanpitojärjestelmä on kehittymässä.

Kun sanot valtio, tiedätkö tarkkaan, mitä sanot? Tämä kirja auttaa osaltaan vastaamaan tuohon kysymykseen valtion raportoinnin kannalta. Kirjoittajat haluavatkin omistaa kirjan Suomen valtiolle.

Kirjan kirjoittajat:

Hannu Koponen on toiminut Valtiokonttorissa erikois­tutkijana 29 vuotta ja osallistunut asiantuntijana useisiin valtion kirjanpidon ja budjettilainsäädännön hankkeisiin. Nykyisin hän toimii mentorina, konsulttina ja asiantuntijana.

Lasse Oulasvirta on Tampereen yliopiston julkisyhteisöjen laskentatoimen professori. Hän on valtiovarainministeriön kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja käsittelevän työryhmän jäsen ja Kirkkohallituksen kirjanpitoasiain neuvottelukunnan jäsen. Hän on ollut myös valtion kirjanpitolautakunnan jäsen.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset