Hoppa innehåll

Statsborgen för elbolag

 • Statskontoret kan bevilja elbolag som bedriver detaljförsäljning av el statsborgen för lån som tas för att ersätta det likviditetsunderskott som orsakas av betalningsanstånd för elräkningsfordringar.

  Ett lån med statsborgen kan användas för att stödja elbolagets likviditet på grund av att betalningstiderna för elfakturafordringar har förlängts.

  Ett lån med statsborgen får inte användas för att återbetala elbolagets befintliga finansiering i förtid, eller på ett sätt som avviker från betalningsplanen, eller för att ordna redan befintlig finansiering eller säkerheter på något annat sätt.

 • Villkor för statsborgen

  Den som beviljar lån för lån med statsborgen kan vara ett kreditinstitut eller arbetspensionsförsäkringsbolag. Statsborgen är proprieborgen till sin karaktär. Statsborgen täcker 90 procent av huvudskuldens gällande kapital.

  Statsborgen kan inte beviljas om det är uppenbart att elbolaget inte förmår fullgöra de betalningsskyldigheter som följer av ett lån med statsborgen.

  Det företagsspecifika absoluta maximibeloppet för statsborgen är det uppskattade likviditetsbehovet för bolaget till följd av de förlängda betalningstiderna för elfakturafordringar.

  Närmare bestämmelser om villkoren för statsborgen utfärdas genom statsrådets förordning. Bekanta dig med Statskontorets anvisning om de centrala villkoren för statsborgen för elbolag.

 • Borgensavgift för statsborgen

  Statsborgen är avgiftsbelagd. Borgensavgiften är av engångsnatur och den tas ut för hela det belopp som beviljats i samband med borgensbeslutet.

  Borgensavgiftens belopp är 0,25 procent av det beviljade borgensansvarets belopp för små och medelstora företag. Den borgensavgift som tas ut hos andra än de små eller medelstora företag som avses ovan är 0,5 procent av beloppet av det beviljade borgensansvaret.

  Närmare bestämmelser om borgensavgiften utfärdas genom förordning av statsrådet.

 • Ansökan om statsborgen

  Statsborgen söks skriftligen hos Statskontoret senast den 31 juli 2023. Borgensansökningarna avgörs i ansökningsordning.

  Sökanvisningar för statsborgen finns här.

  Vid behov kan ni kontakta vår kundtjänst i ärendet.