• Vad, varför och för vem?

  Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar vägleder upphandlingsenheterna att jämföra olika upphandlingsmodeller, bedöma upphandlingsmodellens lämplighet och förutse kostnaderna. Verktyget grundar sig på en skrivning i regeringsprogrammet, enligt vilken upphandlande enheter ska göra en analys av alla upphandlingar vars värde överstiger tio miljoner. Kostnadsvärderingsverktyget har tagits fram inom ramen för åtgärdsprogrammet Hankinta-Suomi i samarbete med pilotämbetsverk under åren 2023–2024 och det kommer i fortsättningen att utvecklas utifrån respons som fås.

  Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar är avsett för alla som arbetar vid upphandlande enheter enligt upphandlingslagen.

  Verktyget vägleder bland annat till att bedöma

  • antalet inkommande anbud
  • de administrativa kostnaderna
  • kontraktsperioden
  • riskerna
  • eventuella besparingar som fås med hjälp av upphandlingen.

  Tanken bakom verktyget är att experterna och organisationens övriga intressentgrupper tillsammans ska hitta den bästa möjliga modellen och den fördelaktigaste upphandlingsmetoden.

  Kostnadsvärderingsverktyget hjälper

  • dem som bereder en upphandling att överlägga olika upphandlingsmodeller och kostnader i anslutning till dem
  • den upphandlande enheten att ta fram en sammanfattning av den valda upphandlingsmodellens lämplighet
  • beslutsfattarna försäkra sig om att den valda upphandlingsmodellen har värderats och att kostnaderna har uppskattats i enlighet med skyldigheten.

  Slutresultatet är en sammanfattning av skillnaderna mellan olika upphandlingsmodeller och kostnaderna för dem. Genom att svara på frågorna i kostnadsvärderingsverktyget får användaren information som bidrar till att förstå skillnaderna mellan olika upphandlingsmodeller. På så sätt kan organisationen välja den upphandlingsmodell som bäst lämpar sig för upphandlingen och organisationens behov och basera sitt beslut på fakta.

 • Webbinarier hösten 2024

  Statskontoret ordnar webbinarier som stöd för införandet av kostnadsvärderingsverktyget. Webbinarierna är avsedda för alla som arbetar med offentliga upphandlingar och ingen förhandsanmälan krävs.

  På den här sidan kan du spara tiderna för webbinarierna hösten 2024 och våren 2025! Närmare information om webbinarierna och länken för deltagande publiceras på den här sidan närmare evenemangets tidpunkt. Information om webbinarierna meddelas på Hankinta-Suomis webbplats och nyhetsbrev samt i Statskontorets meddelanden.

  Webbinarium: Lär känna Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar

  • 3.9 kl. 10–11
  • 1.10. kl. 10–11
  • 5.11. kl. 10–11
  • 3.12. kl. 10–11 (på svenska)
  • 21.1. kl. 10–11
 • Kontaktuppgifter och respons

  Hittade du inte den information som du sökte efter på sidan? Vill du ge oss respons på Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar? Du kan kontakta oss på: hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

  Mer information:
  utvecklingschef Lotta Degerholm, lotta.degerholm(at)valtiokonttori.fi, tfn 0295 503 232

 • Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar hjälper med att jämföra och bedöma olika upphandlingsmodeller

  Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar grundar sig på en skrivning i regeringsprogrammet, enligt vilken upphandlande enheter ska göra en analys av alla upphandlingar vars värde överstiger tio miljoner. Vi rekommenderar att alla euromässigt stora och strategiskt viktiga upphandlingar utvärderas. Verktyget ger störst nytta när det börjar användas så tidigt under upphandlingsprocessen som möjligt.

  Frågorna i verktyget kan lite i taget

  Användningen av kostnadsvärderingsverktyget har inte begränsats och kräver inte att användaren loggar in eller autentiserar sig. Uppgifterna behöver inte matas in på en gång, utan man kan spara blanketten och återgå till den senare. Webblanketten som ska fyllas i innehåller både obligatoriska och frivilliga datafält. Sammanfattningen som fås är desto mer omfattande ju fler uppgifter som anges på blanketten. Därför rekommenderar vi att man även fyller i frivilliga fält.

  För att börja använda kostnadsvärderingsverktyget ska användaren ange de grundläggande uppgifterna om upphandlingen och organisationen i verktyget. Efter de grundläggande uppgifterna omdirigeras användaren vidare till nästa steg. Bedömningen omfattar tio delar.

  Gå till verktyget (på finska) > 

  Dataskyddsbeskrivning för verktyget (pdf)

  Den svensksråkiga versionen av verktyget pubiceras i augusti 2024.

 • Anvisningar till den egna organisationen

  Utöver Statskontorets instruktioner kan organisationen också utarbeta egna anvisningar om inmatning av information i Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar och om dess nyttjande. Frågorna i verktyget kan också besvaras utan separata organisationsspecifika anvisningar.

 • Sammanfattning av olika upphandlingsmodeller

  Kostnadsvärderingsverktyget sammanställer de olika upphandlingsmodellerna i en Word-fil som enkelt kan redigeras. Den innehåller kalkyler över olika kostnadsscenarier samt uppgifterna från riskbedömningen och bedömningen av upphandlingskompetensen. Om man vill, kan man tillfoga sammanfattningen även andra uppgifter om upphandlingen som passar in i organisationens egna processer eller praxis.

  Syftet är att det informationsunderlag som samlats in under användningen av kostnadsvärderingsverktyget ska hjälpa organisationen att förstå skillnaderna mellan de olika alternativen och göra det lättare för organisationen att välja den upphandlingsmodell som bäst lämpar sig för dess behov.

  Vid val av upphandlingsmodell ska man fästa uppmärksamhet åtminstone vid följande synpunkter:

  • Hur stor betydelse har kostnadsbesparingar som mål för upphandlingen? Om till exempel upphandlingens primära mål är att uppnå kostnadsbesparingar, ska man i första hand beakta vilken upphandlingsmodell som ger de största kostnadsbesparingarna.
  • Har man under användningen av kostnadsvärderingsverktyget lagt märke till några särskilda aspekter i riskhanteringen som bör beaktas i valet av upphandlingsmodell?
  • Har organisationen förmåga och kompetens att till exempel bedriva en sådan omfattande marknadsdialog som upphandlingsmodellen kräver eller driva interna konkurrensutsättningar inom det dynamiska inköpssystemet? Man kan också fråga sig om organisationen kan skaffa sig den nödvändiga kompetensen någon annanstans.
 • Så här kommer du i gång med verktyget

  Den första versionen av Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar har nu publicerats och kan testas. Verktyget utvecklas utifrån respons från användarna – kom alltså och testa!

  Instruktionsvideon kommer att publiceras på den här sidan i augusti 2024.