Restriktioner som gäller för evenemanget

Många olika myndighetsrestriktioner kan inverka på organiseringen av evenemanget. En del av dem förhindrar evenemanget från att ordnas eller begränsar tydligt mängden deltagare. En del restriktioner inverkar indirekt på organiseringen av evenemanget och organiseringsomfattningen. Statskontoret ger inte något skilt beslut och tar inte på förhand ställning till enskilda avbokningsanmälningar eller restriktioner. Vid behov ber man evenemangsarrangören om tilläggsuppgifter för inlämnad anmälan om inställt evenemang innan ersättningsbeslut ges. I huvudsak kan dock följande konstateras: Rätten till ersättning är förhållandevis tydlig när avbokningen av ett evenemang som beviljats evenemangsgaranti baserar sig på en myndighetsrestriktion som märkbart begränsar deltagarmängden och i praktiken förhindrar planenlig organisering av evenemanget. En evenemangsarrangör som åberopar den här typen av restriktioner för sammankomster, kan initialt sett anses som berättigade till ersättning som utbetalas enligt evenemangsgarantin. Ersättningsrätten gäller även för de underleverantörer som evenemangsarrangören har angett på förhand i sin garantiansökan till Statskontoret. Evenemangsarrangören kan i sin anmälan även åberopa sådan lag eller myndighetsrestriktion som inte direkt hindrar organiseringen av evenemanget men som har märkbar indirekt inverkan på organiseringen av evenemanget i planenlig omfattning. I dessa fall ska evenemangsarrangören ge Statskontoret en redogörelse för på vilket sätt ifrågavarande restriktion har lett till att högst 85 % av den planerade publikmängden hade kunnat delta på evenemanget som beviljats evenemangsgaranti.

 

Samhörande innehåll