• Kan jag lämna in en pappersansökan om e-tjänsten inte fungerar?

  Det lönar sig inte att skicka in en pappersansökan om e-tjänsten är tillfälligt ur funktion, utan istället vänta tills tjänsten återställts. E-tjänsten är det enklaste sättet att ansöka om stöd och möjliggör även en snabb hantering av ansökningen. Stödansökan kan lämnas i pdf-format till exempel när alla parter med rätt att teckna firma är utlänningar och inte kan få en fullmakt till en finländsk instans. Pdf-ansökan beställs från Statskontoret på adressen: ansokningsblankett.kostnadsstod@statskontoret.fi.

 • Kan föreningar och stiftelser få det här stödet?

  Ja. Utöver företag kan även stiftelser och föreningar som har affärsverksamhet ansöka om stöd enligt lagen. Stöd kan bara beviljas för föreningarnas och stiftelsernas ekonomiska verksamhet.

 • Vad är ramstödprogram för något?

  Kostnadsstödet beviljas på basen av EU:s tillfälliga ramstödprogram. För alla stöd som beviljas enligt ramstödprogrammet gäller ett maximibelopp på 2,3 miljoner euro per företag som inte får överskridas när stöd beviljas. Vid beräkningen av maximibeloppet tas hänsyn till alla de stöd som beviljats det enskilda företaget och till samma koncern hörande företag har fått inom ramen för ramstödprogrammet. Följande stöd ingår i EU:s ramstödprogram:

  • Kostnadsstöd (Statskontoret)
  • Ersättning för stängning (Statskontoret)
  • Evenemangsgaranti (Statskontoret)
  • Understöd för kulturevenemang som ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat på grund av coronapandemin samt understöd för avbrutna tävlingsserier på högsta divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna (Undervisnings- och kulturministeriet UKM)
  • Stöd för återanställning inom förplägnadsbranschen (UF-centret)
  • Statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll (Traficom)
  • Tillfälligt FUI-lån vid störningar gällande affärsverksamheten (Business Finland)
  • Ålands landskapsregerings tillfälligt utökade likviditetsstöd
  • Utvecklingsunderstöd beviljat av NTM-centralerna (endast om stödet undantagsvis har beviljats enligt ramstödsavtalet och inte som de minimis-stöd)
  Även kommunerna har haft möjlighet att utnyttja EU:s tillfälliga ramunderstödsprogram för stöd som beviljats företagen. Företaget ska i sin kostnadsstödansökan till Statskontoret ange alla stöd som beviljats företaget enligt ramstödprogrammet.

 • Varför är gränsen för omsättningens minskning så stor?

  Företagets omsättning ska ha minskat med över 30 procent för att stöd ska kunna beviljas. Det här beror på att målet med kostnadsstödet är att rikta stödet speciellt till sådana företag vars omsättning sjunkit mest på grund av coronapandemin. Nedgången i omsättningen har definierats till över 30 procent även under tidigare ansökningsomgångar av kostnadsstödet och för tidigare stöd till enskilda näringsidkare som beviljats av kommunerna.

 • Kan nedgången i omsättningen konstateras på annat sätt än på basen av moms-redovisningar som gjorts till Skatteförvaltningen?

  Enligt lagen om kostnadsstöd fastställs nedgången i omsättningen i första hand enligt moms-redovisningarna som gjorts till Skatteförvaltningen. Om företagets affärsverksamhet består helt eller delvis av något annat än momspliktig försäljning, anger företaget uppgiterna om försäljningen för stödperioden och jämförelseperioderna i ansökningen. Om företaget kan påvisa (till exempel från bokföringen) att den i lagen föreskrivna nedgången i omsättningen på över 30 % har skett på annat sätt än via Skatteförvaltningens register, kan Statskontoret även ta hänsyn till den typen av redogörelse vid beräkningen av kostnadsstödet.

 • Varför får man stöd för tidigare månader och inte enligt nuvarande situationen?

  Kostnadsstödet är retroaktivt till sin karaktär och betalas därför för redan uppstådda kostnader.

 • Vad betyder sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighetslagen?

  Alla handlingar som inkommit till en myndighet blir enligt offentlighetslagen i princip offentliga när myndigheten har mottagit dem. Det här gäller även för kostnadsstödsansökningarna. Vem som helst kan få information om ansökningarna genom att be om det. En kostnadsstödsansökan kan dock utöver offentliga uppgifter innehålla sekretessbelagd information, som inte lämnas ut från myndigheten. Ifall den sökande anser, att företagets ansökan innehåller företags- eller yrkeshemligheter (enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 24 mom. 1 punkt 20 ), kan den sökande ange i sin ansökan vilka uppgifter som anses vara företagshemligheter, samt på vilka grunder dessa uppgifter anses vara sekretessbelagda. På det här sätt får Statskontoret vetskap om vilka uppgifter i ansökan som den sökande själv anser vara företagshemligheter. Enligt lagen har dock Statskontoret slutgiltig beslutanderätt om till vilken grad handlingen bör vara sekretessbelagd.  

 • Hur skickas beslutet om kostnadsstöd?

  Genom att ansöka om kostnadsstöd via e-tjänsten ger du ditt medgivande till att beslutet skickas till dig elektroniskt. Beslutet skickas som krypterad e-post till den e-postadress du meddelat oss. Observera, att det krypterade meddelandet bara kan öppnas från en enhet. Beslutet kan sparas via knappen i slutet på meddelandet. Den krypterade e-posttjänsten sparar en webbkaka i webbläsaren och med hjälp av den går det att öppna meddelandet på nytt i samma webbläsare och med samma enhet. Logga ut dig via den övre balken när du öppnat meddelandet på nytt, för då ger tjänsten dig möjlighet att skapa ett lösenord. Med lösenordet kan meddelandet öppnas även med andra enheter. Om webbkakan inte finns kvar i webbläsaren, kan meddelandet inte öppnas på nytt igen. I så fall kan du be om en kopia av beslutet från vår kundtjänst.

 • Behöver man ansöka om stödet snarast möjligt? Räcker det bara till de första som söker?

  Nej det behöver man inte. De som uppfyller villkoren enligt lagen får stöd.

 • Är det svårt att fylla i den elektroniska blanketten? Behöver jag konsulthjälp för att göra det?

  Statskontoret strävar till att göra det så enkelt som möjligt för den sökande att ansöka om stödet. Ansökan om kostnadsstöd har testats tillsammans med en kundpanel och responsen har varit utmärkt. Det behövs heller inga bilagor till ansökningen eftersom vi får en del av uppgifterna direkt från Skatteförvaltningen.

 • När kommer det beviljade stödet in på kontot?

  Statskontoret strävar till att hantera ansökningarna så snabbt som möjligt. Det beviljade stödet betalas in på det bankkonto som erhållits från Skatteförvaltningen och finns på kontot inom tre bankdagar.

 • Kan jag göra en ansökan om jag inte har bankkoder?

  Stödansökan kan också lämnas in  i pdf-format, om den sökande inte kan identifiera sig i e-tjänsten. Pdf-ansökan beställs från Statskontoret på adressen ansokningsblankett.kostnadsstod@statskontoret.fi.

 • Varför tar handläggningen av min ansökan längre tid än vad som angetts?

  Handläggningstiden som anges på Statskontorets webbsida är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna. Ansökningarna handläggs individuellt och  handläggningsprocesserna kan därför variera. Den faktiska handläggningstiden för en ansökan kan vara längre till exempel i samband vid tillämpningen av särskild bedömning vid handläggningen av ansökan t. ex när det gäller de svåranpassade, oflexibla kostnaderna. I de här fallen är handläggningstiden för ansökningarna uppskattningsvis en månad. Vid handläggningen av ansökan kan man också behöva be om tilläggsuppgifter, vilket kan förlänga handläggningstiden av ansökningen.

 • Behöver företagen rapportera på något sätt vad de har använt stödet till?

  Eftersom kostnadsstödet baserar sig på redan uppstådda, i kostnadsstödansökan angivna kostnader, behöver företagen i princip inte rapportera efteråt vad stödet har använts till. Statskontoret har dock rätt att i efterhand granska riktigheten för de kostnader som företaget har angett i ansökan.

 • Kan ett företag i en momsbefriad bransch få stöd?

  Ja. Om affärsverksamheten helt eller delvis består av annan än momspliktig försäljning anges uppgifterna om försäljningen för pandemi- och normalperioden i ansökningen.