• Voinko lähettää tukihakemuksen paperilla, jos sähköinen hakukanava ei toimi?

  Sinun ei kannata lähettää paperihakemusta, jos sähköinen asiointikanava ei hetkellisesti toimi, vaan odottaa, että palvelu palautuu. Sähköinen asiointikanava on yksinkertaisin tapa hakea tukea ja se mahdollistaa myös tukihakemuksen nopean käsittelyn. Tukihakemuksen voi lähettää myös pdf-muodossa esimerkiksi tilanteessa, jossa kaikki nimenkirjoitusoikeudelliset ovat ulkomaisia eivätkä saa valtuutusta suomalaiselle taholle. Pdf-hakemus tilataan Valtiokonttorista osoitteesta paperihakemus.kustannustuki@valtiokonttori.fi.

 • Voivatko yhdistykset ja säätiöt saada tätä tukea?

  Kyllä. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat lain mukaan hakea tukea. Tukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan.

 • Mikä on puitetukiohjelma?

  Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman (komission päätös SA.56995) nojalla.  Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 1,8 miljoonan euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 1,8 miljoonan euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

  EU:n puitetukiohjelmaan kuuluvat seuraavat tuet:
  • Kustannustuki (Valtiokonttori)
  • Sulkemiskorvaus (Valtiokonttori)
  • Tapahtumatakuu (Valtiokonttori)
  • Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille sekä avustus urheilun ylimmän divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille ja sarjoja organisoiville lajiliitoille (Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM)
  • Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki (KEHA-keskus)
  • Valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen (Traficom)
  • Tilapäinen TKI-laina liiketoiminnan häiriötilanteessa (Business Finland)
  • Ahvenanmaan maakuntahallituksen tilapäisesti laajennettu maksuvalmiustuki (tillfälligt utökat likviditetsstöd)
  • ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus (vain jos tuki on poikkeuksellisesti myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä de minimis -tukena)
  Myös kunnilla on ollut mahdollisuus hyödyntää EU:n tilapäisiä valtiontukipuitteita yrityksille myöntämissään tuissa. Yrityksen tulee ilmoittaa kustannustukea koskevassa hakemuksessaan Valtiokonttorille kaikki yritykselle puitetukiohjelman nojalla myönnetyt tuet.
  Euroopan komissio on hyväksynyt toisen tukiohjelman (SA.63205), joka mahdollistaa kustannustuen myöntämisen yrityksille, joiden alkuperäisen tukiohjelman mukainen 1,8 miljoonan euron tukikiintiö on täynnä. Myös sulkemiskorvaukseen keskisuurille ja suurille yrityksille sovelletaan kyseistä puitetukiohjelmaa (SA.63205). Kattamattomien kiinteiden kustannusten korvauksen sekä suurten ja keskisuurten yritysten sulkemiskorvauksen hakuprosessi on manuaalinen ja käsittely edellyttää tilintarkastajan lausuntoa. Tukia myönnettäessä otetaan huomioon, ettei tukien konsernikohtainen enimmäismäärä, 10 miljoonaa euroa, ylity.

 • Miksi liikevaihdon laskun raja on niin suuri?

  Yrityksen liikevaihdon tulee laskea yli 30 prosenttia, jotta se voi saada tukea. Tämä johtuu siitä, että kustannustuen tavoitteena on kohdentaa tuki erityisesti niihin yrityksiin, joiden liikevaihto on pudonnut eniten koronapandemian vuoksi. Liikevaihdon lasku on määritelty yli 30 prosentiksi aiemmilla kustannustukikierroksilla ja aiemmassa kuntien myöntämässä yksinyrittäjätuessa.

 • Miksi tukea saa aiempien kuukausien eikä tämänhetkisen tilanteen mukaan?

  Kustannustuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

 • Mitä tarkoittavat julkisuuslain mukaiset salassa pidettävät tiedot?

  Kaikki viranomaiselle toimitetut asiakirjat tulevat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti julkisiksi, kun viranomainen on saanut ne. Tämä koskee myös kustannustukihakemuksia. Kuka tahansa voi saada tiedon hakemuksista pyytämällä. Kustannustukihakemus voi kuitenkin sisältää julkisten osien ohella salassa pidettäviä tietoja, joita ei luovuteta virastosta eteenpäin. Mikäli hakija katsoo, että hänen hakemuksessaan on (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisia) liike- tai ammattisalaisuuksia, hakija voi hakemuksella ilmoittaa liikesalaisuuksiksi katsomansa tiedot sekä millä perustein hakija pitää ilmoittamiaan tietoja salassa pidettävinä. Näin Valtiokonttori tietää, mitä asioita hakija itse pitää liikesalaisuuden piiriin kuuluvana. Lopullinen päätösvalta siitä, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä, on kuitenkin lain mukaan Valtiokonttorilla.

 • Miten päätös kustannustuesta toimitetaan?

  Hakemalla kustannustukea sähköisen asiointikanavan kautta annat suostumuksesi siihen, että päätös annetaan sinulle tiedoksi sähköisenä. Päätös toimitetaan turvapostina ilmoittamaasi sähköpostisoitteeseen. Huomaathan, että turvaviestin voi avata vain yhdeltä laitteelta. Päätöksen voi tallentaa viestin alaosassa olevalla painikkeella.

  Turvaviestipalvelu tallettaa selaimeesi evästeen, jonka avulla viestin voi avata samalla laitteella ja selaimella uudelleen. Saatuasi viestin auki, kirjaudu ulos yläpalkista ja palvelu antaa sinulle mahdollisuuden luoda salasanan. Salasanalla viestin voi avata myös muissa laitteissa. Jos eväste on jo poistunut selaimestasi, ei viestiä voi enää avata uudelleen. Tässä tapauksessa voit pyytää kopion päätöksestäsi asiakaspalvelustamme.

 • Pitääkö tukea hakea mahdollisimman nopeasti? Riittääkö sitä vain ensimmäisenä hakeville?

  Ei tarvitse. Tukea saavat ne, jotka täyttävät laissa säädetyt edellytykset.

 • Onko sähköisen hakemuksen täyttäminen vaikeaa? Tarvitsenko konsultin apua?

  Valtiokonttori on pyrkinyt tekemään hakemisesta mahdollisimman vaivatonta. Hakemusta on testattu asiakasraadin kanssa ja se on saanut kiittävää palautetta. Hakemukseen ei myöskään tarvitse liittää liitteitä. Saamme tiedot suoraan verottajalta.

 • Milloin myönnetty tuki tulee tilille?

  Valtiokonttori pyrkii käsittelemään hakemukset mahdollisimman nopeasti. Myönnetty tuki maksetaan Verohallinnolta saadulle pankkitilille ja on tilillä kolmen pankkipäivän kuluessa päätöksen antamisesta.

 • Voinko tehdä hakemuksen, jos minulla ei ole pankkitunnuksia?

  Tukihakemuksen voi lähettää myös pdf-muodossa, jos hakija ei voi tunnistautua sähköiseen asiointikanavaan. Pdf-hakemus tilataan Valtiokonttorista osoitteesta paperihakemus.kustannustuki@valtiokonttori.fi.

 • Miksi hakemukseni käsittely kestää kerrottua kauemmin?

  Valtiokonttorin verkkosivuilla ilmoitettu käsittelyaika on hakemusten keskimääräinen käsittelyaika. Hakemukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyprosessit voivat vaihdella. Tästä syystä hakemuksen todellinen käsittelyaika voi olla pidempi esimerkiksi siitä johtuen, että hakemuksen käsittelemisessä joudutaan käyttämään harkintaa muun muassa kulujen osalta. Näissä tapauksissa hakemusten käsittelyaika on arvioilta kuukausi. Hakemuksen käsittelyssä saatetaan joutua pyytämään myös lisäselvitystä, jolloin hakemuksen käsittelyyn kuluu pidempi aika.

 • Mistä voin saada apua hakemukseni täyttämiseen?

  Kustannustuen kolmannella kierroksella Valtiokonttori tekee yhteistyötä kuntien yritysneuvojaverkoston kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit kysyä apua kaikkiin kustannustukihakemukseesi liittyviin tilanteisiin oman kuntasi yritysneuvojalta. Voit etsiä alueesi yritysneuvojan käyttämällä Alueesi korona-apu -verkoston yhteystietoluetteloa, jonka löydät Suomen Yrittäjien verkkosivuilta >.

 • Pitääkö yrittäjien raportoida jotenkin, mihin ne ovat käyttäneet tuen?

  Koska kustannustuki perustuu jo syntyneisiin kustannustukihakemuksella ilmoitettuihin kustannuksiin, yrittäjien ei tarvitse lähtökohtaisesti raportoida enää jälkikäteen, mihin ne ovat tuen käyttäneet. Valtiokonttorilla on kuitenkin oikeus jälkikäteen tarkastaa yrittäjän ilmoittamien kulujen oikeellisuus.

 • Voiko uusi yritys hakea tukea?

  Valtioneuvoston asetuksessa säädetyillä toimialoilla toimiville 1.1.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille voidaan myöntää tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella. Harkinnanvaraisen tuen myöntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista uusille yrityksille, koska yrityksen liikevaihdon muutosta ei voida osoittaa.

 • Pitääkö kustannusten olla suoriteperusteisia vai maksuperusteisiä ko. kuukausille?

  Suoriteperusteisia. Esim. tukikaudelle osuvista koko vuotta koskevista laskuista tulee hakemukselle jaksottaa vain tukikuukausien osuus.

 • Mitkä ovat hyväksyttäviä syitä tuen hakemiseen toimialarajauksen ulkopuolelta?

  Toimialarajauksen ulkopuolelle jääminen ei ole este tuen hakemiselle. Tällöin hakemuksella tulee ilmoittaa syyt liikevaihdon laskulle ja mikäli nämä syyt ovat pandemiasta johtuvia, ei toimiala ole este tuen myöntämiselle.

 • Voinko hakea kustannustukea, vaikka edellisen hakemukseni käsittely on vielä kesken?

  Kyllä voit. Kustannustuen neljännen kierroksen hakemuksen voi laittaa vireille, vaikka kustannustuen kolmannen kierroksen hakemuksen käsittely tai oikaisuvaatimuksen käsittely olisi vielä kesken.