• Vad är evenemangsgaranti?

  Målet med evenemangsgarantin är att minska evenemangsarrangörernas ekonomiska risker. Evenemangsgarantin är en på förhand överenskommen betalningsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören angett. Om evenemanget ställs in eller omfattningen av den begränsas enligt lag eller myndighetsbestämmelse, betalas ersättning för uppstådda kostnader. Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgarantin från Statskontoret.

 • Vem kan ansöka om evenemangsgaranti?

  Evenemangsgarantin gäller publikevenemang som ordnas för minst 200 personer under tidsperioden 1.6.-7.12.2021. Garantin kan sökas av etablerad och professionell evenemangsarrangör. Evenemangsarrangören ska ha ett FO-nummer, permanent organisation och en omsättning för år 2019 på över 150 000 euro. En typisk etablerad evenemangsarrangör har anställda men kan även vara ensamföretagare. Till evenemangsgarantin hör till exempel konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar, idrottsevenemang, musikfestivaler, mässor samt motsvarande evenemang som inte ordnas regelbundet som en del av verksamheten för hela året.

 • Hur stor är evenemangsgarantiersättningen?

  Storleken på evenemangsgarantins ersättningsbelopp beror på uppstådda och i förväg angivna kostnader. Om evenemanget tvingas ställas in enligt myndighetsbeslut eller enligt lagen ersätts 85 procent av de i förväg angivna och uppstådda kostnaderna. Av de uppstådda kostnader som underleverantörerna angett görs avdrag för de betalningar som de fått. Om evenemanget tvingas organiseras i mindre skala än planerat, betalas ett belopp som beräknas genom att minska uppstådda intäkter från uppstådda kostnader och multiplicera summan med talet 0,85. Evenemangsgarantin hör till EU:s tillfälliga ramstödprogram, vilket betyder att ramstödprogrammets villkor tillämpas vid utbetalningen av ersättningarna. Den företagsspecifika maximala ersättningsgränsen är 1 800 000 euro. Från ersättningssumman görs avdrag för eventuella försäkringsersättningar, som ersätter kostnader för inställda evenemang samt för understöd som beviljats av utbildnings- och kulturministeriet för samma evenemang.  

 • Till vilken typ av evenemang kan evenemangsgaranti inte beviljas?

  Evenemangsgaranti beviljas inte till evenemang som ordnas regelbundet under hela året. Sådana här evenemang är till exempel uppträdanden, konserter och teaterverksamhet som ordnas varje vecka eller idrottsevenemang på serienivå. Utbildnings- och kulturministeriet öppnar egen ansökan för den här typen av evenemang. Evenemangsgaranti beviljas inte till företagens kund- och personalevenemang eller till övriga evenemang som är avsedda för en begränsad målgrupp och därför inte är allmänt öppna för publik. Evenemangsgaranti kan heller inte beviljas för tillställningar i mindre skala som till exempel föreningarnas hobbyverksamhet eller pengainsamlingar. Evenemangsgaranti beviljas inte till redan inställda evenemang.

 • Vilka kostnader är evenemangsarrangörens kostnader och vilka underleverantörens kostnader?

  Evenemangsarrangören ska i evenemangsgarantins ansökningsformulär ange kostnadskalkylen för evenemanget och specificera huvudarrangörens och underleverantörernas andel av kostnaderna i kalkylen. Som underleverantör anses sådan aktör, till exempel huvudarrangörens avtalspartner, som har kostnader som hör till planeringen, organiseringen eller realiseringen av evenemanget. I kostnadskalkylen kan som underleverantörskostnad till exempel avtalssumma för den del som avser evenemanget i fråga anges – oavsett om den delen av avtalssumman möjligtvis redan betalats. Om evenemanget ställs in på grund av myndigheternas coronarestriktioner och evenemangsarrangören i det skedet redan betalat en del av avtalssumman till underleverantören, kan båda parterna ansöka om ersättning för de kostnader som uppstått: Evenemangsarrangören för det som redan betalats till underleverantören och underleverantören för kostnader som redan uppstått men som de ännu inte fått någon ersättning för. Till evenemangsarrangörens kostnader kan däremot anses höra materialinköp och eget arbete som hör till evenemanget, olika tillståndsavgifter till polis och andra myndigheter samt avgifter för utländska underleverantörer, freelancers eller andra motsvarande aktörer som inte har finskt FO-nummer.

 • Hur ersätter evenemangsgarantin uppstådda kostnader för inställt evenemang?

  Ersättning kan endast erhållas för på förhand angivna och uppstådda rimliga kostnader. Om evenemanget ställs in helt enligt lag eller myndighetsbestämmelse, ersätts 85 procent av kostnaderna.

 • Hur ansöker man om ersättning?

  Evenemangsgarantin realiseras som ersättning på hösten när ansökan om ersättning görs. Ansökningstiden för ansökan om ersättning är 15.9.-7.12. Ersättning för ett evenemang kan sökas när evenemangets huvudarrangör har anmält till Statskontoret att evenemanget ställts in eller ordnats i mindre omfattning. Anmälan ska göras till Statskontoret per e-post på adressen: evenemangsgaranti@statskontoret.fi. Evenemangsarrangören ska i sin amälan ge en redogörelse för de förbud och begränsningar som varit gällande för evenemanget och vilka verkningar de haft. Evenemangsgarantin är ingen garanti för ersättning. Företaget kan ansöka om ersättning ifall följande villkor uppfylls: - Företaget är huvudarrangör eller i garantiansökningen angiven underleverantör för evenemanget som beviljats evenemangsgaranti. - Evenemanget har ställts in eller ordnats i betydligt mindre omfattning enligt lag eller myndighetsbestämmelse och evenemangets huvudarrangör har anmält om det till Statskontoret. - Företaget har kostnader för planeringen eller organiseringen av evenemanget som de inte fått ersättning för.

 • Hur och när ansöker man om evenemangsgaranti?

  Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgaranti från Statskontoret. Evenemangsgaranti kan sökas 1.6.-31.8.2021. Evenemangsgarantins e-tjänst öppnas 15.6. I början på juni kan evenemangsgaranti sökas med pdf-formulär. Vi rekommenderar, om möjligt, att använda det elektroniska formuläret, ifall evenemanget inte ordnas i början på juni. Den till evenemangsgarantin relaterade ansökningen om ersättning är 15.9.-17.12.2021.

 • Hur beaktas underleverantörerna i evenemangsgarantin?

  Endast evenemangsarrangören, som i sin ansökan anger de underleverantörer som hör till evenemangsgarantin, kan ansöka om evenemangsgaranti. I garantiansökningen ska rollen för varje underleverantör och andel av evenemangets totalkostnader anges. Evememangen inklusive underleverantörer som beviljats garantin, publiceras på Statskontorets webbsida. Underleverantörerna kan enligt beviljad garanti ansöka om ersättning direkt från Statskontoret, ifall evenemanget efter beviljandet av evenemangsgarantin har ställts in eller ordnas i mindre skala på grund av myndighetsbestämmelse. Ersättning kan högst betalas för de kostnader som evenemangsarrangören angett i sin garantiansökan.

 • Hur beaktas ensamföretagare och freelancers i evenemangsgarantin?

  Även ensamföretagare kan ansöka om evenemangsgaranti. Evenemangsarrangören ska ha ett FO-nummer, permanent organisation och momspliktig omsättning på över 150 000 euro för år 2019.

 • Vilka kostnader ersätts?

  Ersättningsbara kostnader är till exempel hyra för evenemangslokaler, artist- och programtjänster, kostnader för evenemangsteknologitjänster, försäljning och uthyrning, kostnader för evenemangskontruktion, försäljning och uthyrning, biljettförsäljningstjänster, planerings-, konsultations-och övriga evenemangstjänster, digitala evenemangstjänster, kostnader som orsakats av organiseringen av evenemanget samt övriga kostnader för evenemangsbranschen specialtjänster.

 • Vad finns det för hinder för betalning av ersättning enligt evenemangsgarantin?

  Ersättning enligt evenemangsgarantin beviljas inte i följande situationer:

  • Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret.
  • Företaget har försummat sin redovisningsskyldighet för beskattningen.
  • Företaget har skatteskulder införda i skatteskuldsregistret.
  • Utsökningen kräver företaget på obetalade skatter.
  • Företagets huvudbransch är inom primärproduktion, fiskerinäring eller vattenbruksnäringen.
  • Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstolen gällande konkursförfarande.
  • Små- eller mikroföretag har varit i svårigheter innan coronapandemin (31.12.2019) och företaget är i samband med att stöd ska beviljas i företagssanering eller har fått undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd. Medelstort eller stort förerag har varit i svårigheter innan coronapandemin (31.12.2019)

 • Vad betyder i villkoren för beviljande av stöd angivet manår?

  Manår betyder den arbetsmängd som motsvarar ett heltidsarbete för en person för ett år. Ett manår kan även omfatta flera personers arbetsprestation.

 • Kan evenemangsgaranti sökas med pappersansökan?

  Ja. Ansökningsforumläret i pappersformat kan fås som returpost från e-postadressen: paperilomake.tapahtumatakuu@valtiokonttori.fi. I returmeddelandet finns som bilaga ansökningsformuläret på finska, svenska och engelska. Ansökninge kan skickas till Statskontoret antingen per e-post eller som postförsändelse.

 • Kan jag få evenemangsgaranti om sommarens evenemang redan ställts in?

  Evenemangsgaranti kan inte beviljas till ett evenemang som redan ställts in innan garantiansökningen lämnats in.

 • Kan ensamföretagare ansöka om evenemangsgaranti?

  Ja. Ifall ensamföretagaren uppfyller villkoren för professionell evenemangsarrangör samt övriga kriterier för beviljande av stöd, kan även ensamföretagare beviljas evenemangsgaranti.

 • Vilka evenemang hör till evenemangsgarantin?

  Till evenemangsgarantin hör öppna evenemang som ordnas för över 200 personer under tidsperioden 1.6. - 7.12.2021. Evenemangsarrangören ska uppfylla kriterierna för en professionell evenemangsarrangör. Evenemanget kan vara till exempel konst- eller kulturfestival, konsert, utställning, idrottsevenemang, musikfestival, mässa eller annat motsvarande evenemang som inte ordnas regelbundet under hela året eller på serienivå.

 • Hur får en underleverantör reda på att den är en listad underleverntör?

  På Statskontorets statistiksida publiceras varje vardag uppdaterad information om de sökande och de underleverantörer som de angett samt om ansökningens hanteringsprocess. Tilastoja: Tapahtumatakuu - Valtiokonttori

 • Vad menas med en etablerad och professionell evenemangsarrangör?

  Av en etablerad och professionell evenemangsarrangör förutsätts det att företaget har ett FO-nummer och momspliktig omsättning på över 150 000 eur för år 2019. Utöver det ska företaget sysselsätta för minst ett manår när det gäller evenemangsverksamheten. Manår betyder arbetsmängd som motsvarar ett heltidsarbete för en person per år. Ett manår kan omfatta flera personers arbetsinsats. Evenemangsarrangören kan även vara ensamföretagare. Vi förutsätter också att företaget har organiserat evenemang tidigare och kan ge exempel på det i sin ansökan om evenemangsgaranti.

 • När betalas ersättningarna?

  Ansökan om ersättning börjar 15.9.2021 och slutar 7.12.2021. Statskontoret hanterar inskickade ansökningar snarast möjligt.

 • Vilka kostnader ersätts?

  Ersättningsbara kostnader är till exempel hyra för evenemangslokaler, artist- och programtjänster, kostnader för evenemangsteknologitjänster, försäljning och uthyrning, kostnader för evenemangskontruktion, försäljning och uthyrning, biljettförsäljningstjänster, planerings-, konsultations-och övriga evenemangstjänster, digitala evenemangstjänster, kostnader som orsakats av organiseringen av evenemanget samt övriga kostnader för evenemangsbranschen specialtjänster.

 • När anses ett evenemang som inställt enligt förutsättningarna som gäller för evenemangsgarantin?

  Evenemanget anses som inställt om det med stöd av lagen eller myndighetsbestämmelse inte kan ordnas som planerat. Ett evenemang kan även anses som inställt om det enligt lag eller myndighetsbestämmelse högst 90 dagar innan evenemanget ska hållas är en begränsning i kraft som förhindrar att evenemanget kan ordnas. Evenemangsgaranti beviljas inte till ett evenemang som frivilligt ställts in redan innan ansökan om evenemangsgaranti.

 • Kan en allmännyttig förening med en omsättning på under 150 000€ för 2019 få stöd för organiseringen av ett evenemang?

  Allmännyttiga föreningar som hade momspliktig omsättning på under 150 000€ för år 2019 kan inte få evenemangsgaranti. De kan dock få understöd från undervisnings- och kulturiministeriet. Mera information om villkoren för understödet och ansökningstiderna finns på ministeriets webbsida: https://minedu.fi/sv/understod

 • Kan man få evenemangsgaranti om det har bestämts att evenemanget ska flyttas på grund av lokala begränsningar?

  Evenemangsgarantin gäller inte för evenemang som flyttas. Evenemanget anses dock som inställt ifall det flyttas till följande kalenderår 2022.

 • Kan kostnader som uppstår efter att evenemangsgarantiansökan lämnats in till exempel underleverantörskostnader som inte finns angivna i ansökningen godtas till evenemangsgarantiansökningen?

  Underleverantören omfattas inte av garantin om den inte finns med i ansökningen och hör därmed inte till evenemangsgarantin. Underleverantörer kan inte läggas till ansökningen när garantibeslutet har trätt i kraft.

 • Delar evenemangsgarantin stödens maximigräns med kostnadsstödet?

  Ja, evenemangsgarantin hör till samma ramstödpgrogram som tidigare kostnadsstödsomgångar. Om maximigränsen på 1,8 miljoner euro redan uppnåtts kan evenemangsgaranti inte betalas till företaget. Även om huvudarrangörens skulle ha uppnått maximigränsen, kan de trots det ansöka om evenemangsgaranti och ersättning betalas ut till sådana underleverantörer som inte uppnått den övre stödgränsen på 1,8 miljoner euro.

 • Kommer stödens maximigräns på 1,8 miljoner euro att förändras?

  Till kostnadsstödets fjärde omgång kommer det ett stödprogram som möjliggör utbetalning av mera stöd för medelstora och stora företag. Se ytterligare information på: https://tem.fi/sv/-/proposition-till-riksdagen-ny-utlysning-av-kostnadsstod-nu-kan-ocksa-stora-fortag-soka-ersattning-for-stangning-av-kundlokaler