• Mikä on tapahtumatakuu?

  Tapahtumatakuun tavoitteena on pienentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Tapahtumatakuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kohtuullisista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä tapahtumatakuun antamisen jälkeen, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista. Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista.

 • Kuka voi hakea tapahtumatakuuta?

  Tapahtumatakuu koskee vähintään 200 hengen tapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–7.12.2021 välisenä aikana. Takuuta voi hakea vakiintunut, ammattimainen tapahtumajärjestäjä. Tapahtumajärjestäjällä tulee olla Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 arvonlisäverollinen liikevaihto yli 150 000 euroa. Tyypillisesti vakiintuneella tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilöstöä mutta se voi olla myös yksinyrittäjä. Tapahtumatakuun piirissä ovat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit, messut sekä vastaavat tapahtumat, joita ei järjestetä ympärivuotisen toiminnan osana.

 • Kuinka suuri tapahtumatakuun korvaus on?

  Tapahtumatakuun korvauksen määrä riippuu tapahtuman ennakkoon ilmoitetuista, toteutuneista kustannuksista. Jos tapahtuma joudutaan perumaan viranomaispäätöksen tai lain johdosta, korvataan ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia. Alihankkijan ilmoittamista toteutuneista kuluista vähennetään suoritukset, jotka se on saanut. Jos tapahtuma joudutaan järjestämään aiottua pienempänä, maksetaan määrä, joka lasketaan vähentämällä toteutuneista kustannuksista toteutuneet tulot, ja kertomalla tämä luvulla 0,85. Tapahtumatakuu kuuluu EU:n tilapäiseen puitetukiohjelmaan, joten puitetukiohjelman mukaisia ehtoja sovelletaan korvausten maksamisessa. Yrityskohtainen korvauksen enimmäismäärä on 1 800 000 euroa. Korvaussummasta vähennetään lisäksi mahdolliset vakuutuskorvaukset, jotka korvaavat peruuntuneesta tapahtumasta aiheutuneita kuluja sekä opetus- ja kulttuuriministeriön samaan tapahtumaan myöntämä avustus.

 • Mitkä kulut ovat tapahtumajärjestäjän kuluja ja mitkä alihankkijan kuluja?

  Tapahtumatakuun hakulomakkeella tapahtuman pääjärjestäjän on ilmoitettava tapahtuman kustannusarvio sekä eroteltava pääjärjestäjän ja alihankkijoiden osuus näistä kustannuksista. Alihankkijan voidaan ajatella olevan sellainen toimija, esimerkiksi pääjärjestäjän sopimuskumppani, jolle aiheutuu tapahtuman suunnitteluun, järjestämiseen tai toteutukseen liittyviä kustannuksia. Alihankkijan kuluksi kustannusarvioon voi laittaa esimerkiksi sopimussumman niiltä osin, kuin sopimus koskee kyseisestä tapahtumaa – riippumatta siitä, onko osa sopimussummasta mahdollisesti jo maksettu. Mikäli tapahtuma peruuntuu viranomaisen koronarajoituksista johtuen ja tapahtumajärjestäjä on siihen mennessä maksanut alihankkijalle jo osan sopimussummasta, voi kumpikin osapuoli hakea korvausta omalta osaltaan toteutuneista kuluista: tapahtumajärjestäjä niiltä osin kuin se on jo maksanut alihankkijalle, ja alihankkija puolestaan niiltä osin kuin se ei vielä ole saanut suoristusta mutta sen kulut ovat jo syntyneet. Tapahtumajärjestäjän kustannuksia puolestaan voitaisiin katsoa olevan sen tapahtumaan kohdistuvat materiaalihankinnat ja oma työ, erilaiset lupamaksut poliisille tai muille viranomaisille sekä maksut ulkomaalaisille alihankkijoille, freelancereille tai muille vastaaville toimijoille, joilla ei ole suomalaista y-tunnusta.

 • Millaisille tapahtumille tapahtumatakuuta ei voi myöntää?

  Tapahtumatakuuta ei myönnetä säännöllisesti ympäri vuoden järjestettäviin tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi viikoittainen esitys-, konsertti- ja teatteritoiminta tai sarjamuotoiset urheilutapahtumat. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa tällaisille tapahtumille erilliset haut. Tapahtumatakuuta ei myönnetä yritysten asiakas- ja henkilöstötapahtumiin tai muihin tapahtumiin, jotka on tarkoitettu rajatulle kohderyhmällä eivätkä ole yleisölle avoimia. Tapahtumatakuuta ei voi myöntää myöskään esimerkiksi harrastustoimintana tai yhdistyksen varainhankintaa varten järjestettävälle pienimuotoiselle tapahtumatoiminnalle. Tapahtumatakuuta ei myönnetä jo perutuille tapahtumille.

 • Miten tapahtumatakuu korvaa peruuntuneesta tapahtumasta aiheutuneita kuluja?

  Korvauksen voi saada vain ennakkoon ilmoitetuista, kohtuullisista ja toteutuneista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, kustannuksista korvataan 85 prosenttia.

 • Mistä ja milloin tapahtumatakuuta haetaan?

  Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Tapahtumatakuuta voi hakea 1.6.-31.8.2021. Tapahtumatakuun sähköinen lomake aukeaa 15.6. Kesäkuun alussa tapahtumatakuuta voi hakea pdf-lomakkeella. Suosittelemme mahdollisuuksien mukaan käyttämään sähköistä lomaketta, mikäli tapahtuman ajankohta ei ole kesäkuun alussa. Tapahtumatakuuseen perustuvan korvauksen hakuaika on 15.9.–7.12.2021.

 • Miten tapahtumatakuu huomioi alihankkijat?

  Tapahtumatakuuta voi hakea vain tapahtumajärjestäjä, joka ilmoittaa hakemuksessaan ne alihankkijat, jotka kuuluvat takuun piiriin. Takuuhakemuksessa on ilmoitettava kunkin alihankkijan rooli ja osuus tapahtuman kokonaiskustannuksista. Takuun saaneet tapahtumat alihankkijoineen ilmoitetaan Valtiokonttorin nettisivuilla. Annetun tapahtumatakuun perusteella alihankkijat voivat hakea suoraan korvausta Valtiokonttorista, mikäli tapahtuma tapahtumatakuun antamisen jälkeen peruuntuu tai toteutuu pienempänä viranomaismääräyksen johdosta. Korvausta voidaan maksaa korkeintaan niistä kuluista, mitkä tapahtumajärjestäjä on ilmoittanut takuuhakemuksessaan.

 • Miten tapahtumatakuu huomioi yksinyrittäjät ja freelancerit?

  Myös yksinyrittäjät voivat hakea tapahtumatakuuta. Tapahtumajärjestäjällä tulee olla Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 arvonlisäverollinen liikevaihto yli 150 000 euroa.

 • Mitä kuluja korvataan?

  Korvattavia kuluja ovat esimerkiksi tapahtumatilojen vuokrakulut, esiintyjä- ja ohjelmapalvelut, tapahtumateknologian palvelu-, myynti- ja vuokrauskulut, tapahtumarakentamisen palvelu-, myynti- ja vuokrauskulut, lipunmyyntipalvelut, tapahtumien oheispalvelut, suunnittelu ja konsultointikulut, digitaaliset tapahtumapalvelut, tapahtuman järjestämisestä aiheutuvat kulut ja muut tapahtuma-alan erityispalveluiden kulut.

 • Mikä on esteenä tapahtumatakuun korvauksen maksamiselle?

  Korvausta tapahtumatakuusta ei myönnetä seuraavissa tilanteissa: Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja. Yrityksen päätoimiala on alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista. Pieni tai mikroyritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019), ja se on tuen myöntöhetkellä yrityssaneerauksessa tai sille on myönnetty pelastamis- tai rakenneuudistustukea. Keskisuuri tai suuri yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019).

 • Voiko tapahtumatakuuta hakea paperilomakkeella?

  Voi. Tapahtumatakuun paperisen hakulomakkeen voi tilata sähköpostiosoitteesta paperihakemus.tapahtumatakuu@valtiokonttori.fi . Vastausviestissä on hakulomake suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hakemuksen voi lähettää Valtiokonttoriin joko sähköpostitse tai kirjepostilla.

 • Kesän tapahtuma on jo peruttu. Voinko hakea tapahtumatakuuta?

  Tapahtumatakuuta ei voida myöntää tapahtumalle, joka on jo peruttu ennen takuuhakemuksen jättämistä.

 • Voiko yksinyrittäjä hakea tapahtumatakuuta?

  Voi. Mikäli yksinyrittäjä täyttää ammattimaiseksi tapahtumajärjestäjäksi katsomisen ehdot ja muut tuen myöntämisen kriteerit, myös yksinyrittäjälle voidaan myöntää tapahtumatakuu.

 • Milloin korvaukset maksetaan?

  Korvausten hakuaika alkaa 15.9.2021 ja päättyy 7.12.2021. Korvaushakemuksen toimittamisen jälkeen Valtiokonttori käsittelee hakemuksen mahdollisimman nopeasti.

 • Minkälainen on vakiintunut ja ammattimainen tapahtumajärjestäjä?

  Vakiintuneelta, ammattimaiselta tapahtumajärjestäjältä edellytetään y-tunnusta ja yli 150 000 euron arvonlisäverollista liikevaihtoa vuodelta 2019. Lisäksi yrityksen tulee työllistää vähintään yksi henkilötyövuosi tapahtumatoiminnan parissa. Henkilötyövuosi tarkoittaa työmäärää, joka vastaa yhden henkilön kokoaikaista työpanosta vuodessa. Henkilötyövuosi voi koostua myös usean työntekijän työpanoksesta. Tapahtumajärjestäjä voi olla myös yksinyrittäjä. Edellytämme lisäksi, että yritys on järjestänyt tapahtumia aiemmin ja pystyy antamaan tapahtumatakuuhakemuksellaan näistä esimerkkejä.

 • Mitkä tapahtumat kuuluvat takuun piiriin?

  Tapahtumatakuun piiriin kuuluvat yli 200 hengen avoimet tapahtumat, jotka järjestetään aikavälillä 1.6. - 7.12.2021. Tapahtumajärjestäjän tulee täyttää ammattimaisen tapahtumajärjestäjän kriteerit. Tapahtuma voi olla esimerkiksi taide- tai kulttuurifestivaali, konsertti, näyttely, urheilutapahtuma, musiikkifestivaali, messut tai muu vastaava tapahtuma, jota ei järjestetä ympärivuotisesti tai sarjamuotoisesti.