• Hur kan jag ansöka om ändring av lånevillkoren, såsom amorteringsfrihet, för ett lån med statsborgen?

  Ändringar i villkoren för ett lån med statsborgen avtalas alltid med den bank som beviljat lånet. Kontakta din bank om du behöver amorteringsfrihet eller om du vill ansöka om annan ändring av lånevillkoren.

 • Kan ett lån som innehåller statsborgen ha ränteskydd?

  Ett räntetak kan anslutas till ett lån med statsborgen om avgiften för räntetaket inte läggs till lånets marginal eller lånets kapital. Räntetaksavgiften ska därmed vara helt separat från lånets kapital och kan heller inte anslutas till lånemarginalen.

  Räntetaksavgiften kan vara en engångsavgift eller så kan den betalas av i rater, men betalningen ska vara separat från ägarbostadslånets månadsrater. Statsborgen täcker inga kostnader för räntetaket.

  Ett lån med statsborgen kan också ha fast ränta. Ränterör är däremot inte möjliga för lån som garanteras av staten.

 • Kan någon annan än en köpare av en första bostad få statsborgen för sitt bostadslån?

  Ja, statsborgen är inte begränsad till köp av första bostad. Om användningen av statsborgen avtalas tillsammans med den bank som beviljar lånet.

 • Hur ansöker man om statsborgen?

  Man behöver inte ansöka om statsborgen separat, utan den beviljas för lånet i banken i samband med beslutet om lånet. Det finns inga inkomst- eller förmögenhetsgränser för att beviljas statsborgen. För att få borgen räcker det att banken och låntagaren i samband med att lånehandlingarna görs upp kommer överens om att borgen fogas till bostadslånet.

 • Kan statsborgen beviljas för hela lånet?

  Storleken på ett bostadslån med statsborgen kan vara högst 85 procent av bostadens anskaffningspris. Statsborgens andel är högst 20 procent av ett ägarbostadslån, dock högst 50 000 euro per bostad. I ett BSP-räntestödslån kan storleken på ett lån med statsborgen vara 90 procent av bostadens pris, och statsborgens andel högst 25 procent av lånet, dock högst 50 000 euro.

 • Tas någon avgift ut för statsborgen?

  För statsborgen tas en borgensavgift ut i samband med att lånet eller dess första rat lyfts. Avgiften är 2,5 procent av borgensbeloppet. Staten tar ut borgensavgiften genom banken.

  Borgensavgift tas inte ut för BSP-räntestödslån.

  Exempel på borgensavgift:
  Bostadens anskaffningspris 100 000 €
  Ägarbostadslån (85 % av bostadens pris) 85 000 €
  Statsborgens belopp (högst 20 % av bostadslånet) 17 000 €
  Borgensavgift (2,5 % av borgensbeloppet) 425 €

 • Kan ett lån med statsborgen ha amorteringsfria månader?

  Den maximala lånetiden för lån med statsborgen är 25 år från det att lånet eller dess första rat lyftes. Det finns inga tidsbegränsningar för de amorteringsfria perioderna för lån med statsborgen, så länge som den totala lånetiden är högst 25 år. Inom ramen för den totala lånetiden kan banken och låntagaren fritt avtala om amorteringsfrihet. Amorteringsplanen ska dock vara realistisk och inte bli allt för förskjuten mot slutet av lånetiden.

  Banken kan dessutom under lånetiden på låntagarens begäran förlänga lånetiden till högst 27 år, om låntagarens förmåga att sköta lånet har försämrats väsentligt på grund av sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan därmed jämförbar orsak.

  Om det totala beloppet av låntagarens bostadslån är större än andelen ägarbostadslån som täcks av statens ansvar, dvs. låntagaren har tilläggslån, bör amorteringarna på lånet i första hand användas för lånet med statsborgen. Vid lån med statsborgen kan således amorteringsfrihet inte beviljas så att låntagare bara amorterar på det s.k. tilläggslånet som inte berörs av statsborgen.

 • Kan ett lån med statsborgen överlåtas till en annan låntagare i sin helhet vid skilsmässa?

  Vid skilsmässa kan den ena maken överta ansvaret för lånet i sin helhet. Lånet förblir då i kraft som sådant och den ena av makarna avlägsnas helt enkelt från lånet. I en sådan situation ska kreditinstitutet dock på nytt bedöma betalningsförmågan hos den kund som ensam har åtagit sig att svara för lånet och reda ut att kunden i fråga kan sköta lånet ensam även i fortsättningen. En beräkning av betalningsförmågan ska bifogas till lånets handlingar för framtida behov, t.ex. i händelse av en eventuell borgensersättning.

 • Mitt bostadslån har statsborgen. Kan jag hyra ut min bostad?

  Bostaden kan hyras ut för viss tid av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara att låntagaren avtjänar värnplikt eller arbetar/studerar utomlands eller på en annan ort utanför pendlingsregionen. Bostaden ska återtas i eget bruk för boende t.ex. när studierna på den andra orten har slutförts.

 • Kan tomten räknas med i kostnadskalkylen för bygget?

  Köpeskillingen för tomten kan godtas som en del av kostnadskalkylen för huset om tomten har köpts inom ramen för byggprojektet och finansierats med statsborgenslån som lyfts samtidigt. I så fall måste man börja bygga inom ett halvt år från det att tomten skaffats.

 • Kan ett lån med statsborgen användas för byggande av ett egnahemshus?

  Javisst. Beloppet av statsborgenslånet grundar sig då på kostnadskalkylen för byggandet av egnahemshuset. Kostnadskalkylen ska beräknas så realistiskt som möjligt, eftersom den inte kan ändras i efterhand. Om lånebehovet ökar under byggnadstiden, ska den andel som överstiger kostnadskalkylen finansieras på något annat sätt. Därför ska man förbereda sig för byggprojektet med tillräckliga egna besparingar och ett eventuellt annat lån. Den bank som beviljar lånet följer med hur byggprojektet framskrider och uttaget av nya kreditrater är bundet till byggnadsarbetets stegvisa framskridande.