Hyppää sisältöön

Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

Hakuaika on päättynyt

 • Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuki on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille, joiden EU:n määrittelemä aiempi 2,3 miljoonan euron tukikatto on täynnä.  Tuen hakuaika on lyhyt, ja se alkaa 30.5. ja päättyy 3.6.2022. Tämä johtuu siitä, että EU:n koronapandemiasta johtuvat tilapäiset valtiontukipuitteet päättyvät 30.6., eikä uusien tukipäätöksen tekeminen ole sen jälkeen enää mahdollista. 

  Lataa hakemustiedosto >

 • Mistä on kyse?

  Uuden EU:n valtiontukiohjelman ansiosta on mahdollista myöntää niin sanottua kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 2,3 miljoonaa euroa on jo täynnä tai täyttymässä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea. Tämä helpottaa erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten tilannetta. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa.

  Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan tukea aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä.

  Tuen hakuaika alkaa 30.5.2022 ja päättyy 3.6.2022.

 • Kenelle tuki on tarkoitettu?

  Kattamattomien kiinteiden kustannusten korvausta maksetaan yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 2,3 miljoonaa euroa on jo täynnä tai täyttymässä, ja joille ei siksi voida myöntää enempää kustannustukea.

  Tukikausi on 1.12.2021-28.2.2022

  Tuen ehdot:

  • Yrityksen koko liikevaihto on laskenut tukikaudella yli 30 % verrattuna kolmen kuukauden ajanjaksoihin 1.1.-28.2.2019 ja 1.12.-31.12.2019
  • Yrityksen liiketoimintaan on kohdistunut pandemian hallintaan liittyvä julkisoikeudellinen rajoitustoimi
  • Tuen perusteena on tukikauden 1.12.2021-28.2.2022 koko liiketoiminnan tappio
  • Tuen enimmäismäärä on 70 % tukikauden tappiosta, joka voisi olla korkeintaan rajoitetun liiketoiminnan mukaisten palkka- ja muiden kulujen summa tukikaudella 1.12.2021-28.2.2022

 • Miten tukea haetaan?

  Tukea haetaan paperilomakkeella, joka on toimitettava Valtiokonttorille hakuaikana 30.5.2022 klo 9.00-3.6.2022 klo 16.15.

  Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan tukea aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä.

  Tukea hakeva konserni toimittaa hakemuslomakkeen ja tiedot kaikista suomalaisista tytäryhtiöistä (nimi, y-tunnus, kotipaikka) Valtiokonttoriin 3.6. klo 16.15 mennessä.

  Liitteeksi tarvittava tilintarkastajan raportti sekä lisätietolomake, josta käyvät ilmi tiedot vertailu- ja tukikauden liikevaihdosta, tukikauden palkka- ja joustamattomista liiketoiminnan kuluista, tukikauden palkkakulujen sivukuluista, tukikauden tappioista sekä muista samoihin kustannuksiin saaduista valtiontuista ja samalle ajalle myönnetyistä vakuutuskorvauksia, on toimitettava 3.6. klo 16.15 mennessä.

  Tilintarkastajaraportin ohjeistus tulee hakemuslomakkeen liitteenä ja löytyy myös verkkosivultamme.

  Toimita hakemus sähköisesti Turvaviesti-palvelun kautta: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi. Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattoman sähköpostiyhteyden kautta. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI

 • Mitkä ovat ehdot tuen saamiseksi?

  Tukena maksetaan osuus tukikauden tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä tuloilla kattamaan. Tuen enimmäismäärä on 70 % tukikauden tappioista, joka voi olla korkeintaan rajoitetun liiketoiminnan mukaisten palkka- ja muiden kulujen summa tukikaudella 1.12.2021-28.2.2022. Tuki kohdistuu vain lain tai viranomaisen määräyksen johdosta tapahtuneisiin liiketoiminnan estymisiin tai rajoituksiin.

  Tuen edellytyksenä on, että yrityksen koko liikevaihto on laskenut tukikaudella yli 30 % verrattuna kolmen kuukauden ajanjaksoihin 1.1.-28.2.2019 ja 1.12.-31.12.2019. Jos yritys kuuluu konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkastellaan konsernitasolla.

  Tähän tukimuotoon vaaditaan liitteeksi tilintarkastajan raportti.

  Kuinka rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan osuus yrityksen koko liiketoimnnasta määritellään?

  Kustannustuen viidennellä ja kuudennella kierroksella tuki on tarkoitettu erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtumatoimialoille, joiden osalta koronapandemian jatkuminen ja pandemian hallintaan liittyvät rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet edelleen tukitarvetta. Lisäksi tukikelpoisia ovat muut yritykset, jotka ovat kärsineet pandemian hallintaan liittyneiden rajoitusten vaikutuksesta. Listaus toimialoista löytyy kustannustukilain liitteestä >. Valtiokonttori on myös julkaissut näiden tukien haun yhteydessä toimialalistauksen >, jonka mukaan yritys voi määrittää rajoitustoimien kohteena olevan liiketoimintansa. Rajoitustoimien kohteena oleva liiketoiminta voidaan kattamattomien kiinteiden kustannusten tuessa lähtökohtaisesti määrittää samoilla perusteilla, yrityksen tai konserniin kuuluvan yrityksen päätoimialan mukaan.

 • Tuen myöntämisen esteet

  Tuen myöntämisen esteitä tarkastellaan aina yritystasolla.

  Mikäli jokin alla mainituista esteistä täyttyy konsernin yhdenkin yrityksen kohdalla, tukea ei lain mukaan myönnetä:

  • Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  • Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
  • Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
  • Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja
  • Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
  • Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019).

  Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa:

  Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

  a) se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),

  b) se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),

  c) yritys on yleistäytäntöönpanomenettelynkohteena,

  d) yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,

  e) muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

  Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

 • Kuinka paljon korvausta voi saada

  Tuki lasketaan tuki-intensiteetin mukaisena osuutena yrityksen tukikauden tappiosta. Tuki-intensiteetti tarkoittaa yrityksen liikevaihdon muutoksesta saatavaa kerrointa, josta on vähennetty yrityksen omavastuu 30 %

  Tukena korvataan siten enintään 70 % yrityksen/konsernin tappiosta

  Ulkopuolisen tilintarkastajan tulee varmistaa tappio.

  Tukisumma konsernia kohti on korkeintaan 6 miljoona euroa. Konsernikohtainen puitetukiohjelman mukainen tukikatto on 12 miljoonaa euroa.

  Tuesta vähennetään yritykselle tai konserniin kuuluvalle yritykselle myönnetyt samoihin kustannuksiin kohdistuvat muut valtiontuet, kuten sulkemiskorvaus ja kustannustuki 6.

 • Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

  Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuesta vähennetään tukikaudelle kohdistuvat vakuutuskorvaukset ja muut samoihin kustannuksiin saadut valtiontuet, kuten sulkemiskorvaus ja kustannustuki 6.

  Jos yritys/konserni saa vakuutuskorvauksia tai muita samoihin kustannuksiin kohdistuvia valtiontukia tukipäätöksen jälkeen, on yrityksellä velvollisuus ilmoittaa myös näistä korvauksista Valtionkonttorille.

 • Jätä soittopyyntö asiantuntijalle

  Jätä soittopyyntö koronatukien asiakaspalveluun

  Tällä lomakkeella voit lähettää Valtiokonttorin koronatukien asiantuntijalle soittopyynnön.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Lataa hakemustiedosto >

 • Ohje tilintarkastajalle

  Tilintarkastuksen tarkastustoimeksianto suoritetaan Kansainvälisen liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 (uudistettu) Erikseen sovittavia toimenpiteitä koskevat toimeksiannot mukaisesti.

  Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen hakemukseen (jäljempänä kustannustukihakemukseen) vaadittavat liitteet ovat:

  Liite 1 – Kustannustukihakemuksen tietolomake
  Liite 2 – Jos yritys kuuluu konserniin, tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista tytäryhtiöistä (nimi, y-tunnus ja kotipaikka)
  Liite 3 – Tilintarkastajan tarkastusraportti

  Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen hakuaika on 30.5–3.6.2022.

  Tukea hakevan yrityksen/konsernin vastuut

  Yritys/konserni ilmoittaa kustannustukihakemuksen tietolomakkeella tiedot:

  • vertailu- ja tukikauden koko liikevaihdosta
  • tukikauden tappiosta
  • vertailu- ja tukikauden rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihdosta
  • kustannustukilain (336/2022) 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan palkka- ja muista kustannuksista tukikaudelta
  • tukikaudella saaduista vakuutuskorvauksista ja
  • samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta valtiontuesta.

  Vertailu- ja tukikauden liikevaihdot ilmoitetaan ajalta 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 (vertailukaudet) ja 1.12.2021-28.2.2022 (tukikausi), yrityksen Verohallinnolle toimittamien kuukausittaisten arvonlisäveroilmoitusten mukaisesti. Mikäli yrityksellä on ollut myös sellaista liikevaihtoa, jota ei ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksilla, on myös nämä liikevaihtotiedot ilmoitettava hakemuksen tiedoissa.

  Yritys/konserni laatii yrityksen/konsernin tuloslaskelman tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022, jotta voidaan määrittää tukikauden tappio.

  Vertailukausien 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 osalta kokonaisen yrityksen/konsernin tuloslaskelman laatiminen ei ole välttämätöntä, riittää että selvitetään yrityksen/konsernin vertailukauden liikevaihto.

  Konsernin tuloslaskelmaan yhdistetään kaikki konsernin suomalaiset yhtiöt. Tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista yhtiöistä (nimi, y-tunnus, ja kotipaikka) voi toimittaa Valtiokonttorille vapaamuotoisella lomakkeella varsinaisen hakemuslomakkeen toimittamisen yhteydessä (liite 2).

  Tuki-intensiteetin määrittämiseksi yrityksen on myös laadittava laskelmat rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihdosta sekä vertailukausilta 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 että tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022.

  Koska tukikauden tappio on rajattu rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan palkka- ja muiden kulujen yhteissummaan tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022, on yrityksen laadittava laskelmat myös näistä kuluista.

  Mikäli yrityksellä on ollut sekä rajoitustoimien kohteena olevaa että sellaista liiketoimintaa, johon ei ole kohdistunut mitään rajoituksia, voidaan rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto, palkkakulut ja muut kulut esittää esimerkiksi yrityksen sisäisen laskennan avulla.

  Yrityksen on toimitettava tilintarkastajalle allekirjoitettu kustannustukihakemuksen tietolomake (liite 1) sekä tarvittavat laskelmat siitä, kuinka tuloslaskelman mukaiset tiedot on johdettu lomakkeelle.

  Yrityksen on toimitettava Valtiokonttorille tilintarkastajan tarkastusraportti kustannustukihakemuksen liitteenä (liite 3).

  Tuen myöntämisen jälkeen yrityksellä on velvollisuus toimittaa Valtiokonttorille tilintarkastettu tilinpäätös siltä tilikaudelta, jonka aikana tuki on myönnetty, sekä tilintarkastajan raportoimat tarvittavat tiedot tuen määrään vaikuttavista seikoista. Tällöin yritys toimittaisi tarvittaessa esimerkiksi laskelmat, kuinka hakemuksella tai sen liitteenä ilmoitetut tiedot on johdettu yrityksen kirjanpidosta. Valtiokonttori tarkistaisi tuen lopullisen määrän näiden tietojen perusteella ja suorittaisi tarvittaessa takaisinperinnän.

  Tilintarkastajan vastuut

  Tilintarkastajan tarkastuksen kohteena on yrityksen/konsernin tuloslaskelman pohjalta laatima kustannustukihakemuksen tietolomake (liite 1), joka liitetään kustannustukihakemukseen. Tilintarkastajan on mainittava lomakkeen mukaiset luvut raportillaan.

  Tilintarkastajan tarkastustoimenpiteet kohdistuvat seuraaviin lukuihin:

  • koko yrityksen/konsernin liikevaihto sekä vertailukausilta 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 että tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022
  • yrityksen/konsernin liikevaihto rajoitetun liiketoiminnan osalta sekä vertailukausilta 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 että tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022
  • koko yrityksen/konsernin tappio tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022
  • rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan ja kustannustukilain (336/2022) 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaiset tukikauden 1.12.2021-28.2.2022 palkka- ja muut kulut
  • tukikaudella saadut vakuutuskorvaukset ja
  • samoihin kustannuksiin kohdistuvat mahdolliset muut valtiontuet.

  Tukihakemukseen on liitettävä tilintarkastajan tarkastusraportti seuraavista asioista:

  Koko liikevaihto (vertailu- ja tukikaudelta)

  • tilintarkastaja vertaa kustannustukihakemuksen tietolomakkeen mukaista yrityksen/konsernin liikevaihtoa Verohallinnolle annettuihin alv-ilmoituksiin kunkin yhtiön osalta
  • mikäli alv-ilmoitukset eivät täsmää yrityksen/konsernin liikevaihtoon, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta perusteita liikevaihdon oikaisuista (esim. veroton liikevaihto, käyttöomaisuusmyynti, jaksotukset) ja toteaa haastattelun perusteella oikaisujen asianmukaisuuden

  Rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto (vertailu- ja tukikaudelta)

  • tilintarkastaja toteaa, että tukihakemuksen tietolomakkeella ilmoitettu rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto sekä vertailukausilta 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 että tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022 täsmäävät yrityksen/konsernin laatimaan laskelmaan, jolla on selvitetty rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihdon määrä

  Tappio (tukikaudelta)

  • tilintarkastaja toteaa, että kustannustukihakemuksen tietolomakkeella ilmoitettu yrityksen/konsernin tappio tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022 täsmää laadittuun tuloslaskelmaan

  Palkkakulut (tukikaudelta)

  • tilintarkastaja täsmäyttää kustannustukihakemuksen tietolomakkeella ilmoitetut rajoitetun liiketoiminnan palkkakulut tukikauden 1.12.2021-28.2.2022 tulorekisteri-ilmoituksiin
  • mikäli tulorekisteri-ilmoitukset eivät täsmää palkkakuluihin, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta oikaisusta ja toteaa oikaisujen asianmukaisuuden haastattelun perusteella. Oikaisuja voivat olla mm. lomapalkkojen tai tulospalkkioiden jaksotukset ja lomarahat ja lomakorvaukset.
  • tilintarkastaja tarkastaa, että kustannustuki-hakemuksen tietolomakkeella mukaiset sivukulut ovat 4 § 3 kohdassa määritellyllä tavalla 20 % palkkakuluista

  Muut kulut (tukikaudelta)

  •  tilintarkastaja tarkastaa, että kustannustukihakemuksen tietolomakkeella esitetyt 4 § 4 kohdan mukaiset rajoitetun liiketoiminnan kustannukset ovat tukikaudella 1.12.2021-28.2.2022 suoriteperusteisesti syntyneitä
  •  tilintarkastajan tarkastus kattaa 5 % hakemuksella ilmoitetuista rajoitetun liiketoiminnan joustamattomista kuluista

  Tukikaudella saadut vakuutuskorvaukset

  • tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut vakuutuskorvauksia kohdistuen tukikauden 1.12.2021-28.2.2022 kuluihin
  • tilintarkastaja raportoi asian tilan

  Samoihin kustannuksiin kohdistuva muu valtion tuki

  • tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut samoihin kustannuksiin kohdistuvaa muuta valtion tukea, kuten kustannustukilain nojalla myönnettyä valtiontukea, tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea, ja raportoi asian tilan.
 • Mitä tietoja tuen hakemista varten on toimitettava?

  Hakemus on jätettävä Valtiokonttoriin viimeistään 3.6. klo 16.15.

  Tukihakemukseen vaadittavat liitteet ovat:

  Liite 1 – Kustannustukihakemuksen tietolomake
  Liite 2 – Jos yritys kuuluu konserniin, tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista tytäryhtiöistä (nimi, y-tunnus ja kotipaikka)
  Liite 3 – Tilintarkastajan tarkastusraportti

 • Tarkista nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä

  Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Katso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >

  Tuki kattamattoiin kiinteisiin kustannuksiin voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >

  Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä. Sulkemiskorvausta haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >

  Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi-valtuudet

  Tukihakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen voi täyttää henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ):

  • toimitusjohtaja (TJ),
  • toimitusjohtajan sijainen (TJS),
  • elinkeinonharjoittaja (ELI),
  • isännöitsijä (IS) tai
  • päävastuullinen isännöitsijä (PIS).

  Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty yhdistysrekisteriin rooliksi

  • puheenjohtaja (PJ) tai muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin.

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys, yhdistys tai yhteisö voi valtuuttaa yrityksen, yhteisön tai henkilön asioimaan sen puolesta.

  Sulkemiskorvaushakemusta varten tarvitaan valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yritystä tai yhdistystä yksin edustamaan oikeutettu voi antaa valtuutuksen sähköisesti ja se tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja >

  Valtuuden myöntäminen hakemuksella

  Sellaisten yritysten, jotka eivät voi käyttää sähköistä valtuutusta, tulee hakea valtuutus virkamiesvaltuutuksella.

  Yrityksen kannattaa huomioida, että hakemuksella valtuuttamisen käsittelyaika voi olla pitkä. Ruuhkaisina aikoina käsittelyaika voi olla 2-3 viikkoa. Puutteellisen hakemuksen käsittely kestää pidempään, joten huolehdi siis siitä, että hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet ja hakemus on allekirjoitettu.

  Esimerkkejä tilanteista, joissa sähköisen valtuutuksen käyttäminen ei ole mahdollista, ja yrityksen on käytettävä hakemuksella valtuutusta:

  • Yritys tai yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
  • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiöt)
  • Nimenkirjoitusoikeudellinen ei voi tunnistautua valtuutus-palveluun

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä. organisaatiopalvelut@dvv.fi Soita: 0295 53 5115 maanantai-perjantai 10.00–15.00