Hyppää sisältöön

Opiskelutapaturmat

 • Valtiokonttori hoitaa valtion oppilaitosten oppilaiden lakisääteisen tapaturmaturvan.

 • Milloin opiskelijalla on oikeus korvaukseen?

  Opiskelijoilla on oikeus saada työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta

  • jos tapaturma sattuu opiskeluun liittyvässä työhön rinnastettavassa käytännön opetuksessa (laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 460/2015).
  • jos tapaturma sattuu matkalla oppilaitoksesta tai asunnosta oppilaitoksen osoittamaan työharjoittelupaikkaan, työssä oppimispaikkaan, työelämään tutustumispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.
  • jos edellä mainittu opiskeluun liittyvä työhön rinnastettava käytännön opetus aiheuttaa ammattitaudin.

  Katso:  Ammattitaudit >

 • Mitkä oppilaitokset ovat korvauksen piirissä?

  Tapaturmakorvausta voivat saada henkilöt, jotka opiskelevat valtion

  • ammattioppilaitoksessa
  • ammattikorkeakoulussa
  • ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
  • yliopistossa tai muussa korkeakoulussa. (1.1.2010 tai sen jälkeen sattuneita tapaturmia ei korvata Valtiokonttorista)
  • lukiossa
  • peruskoulussa 7. vuosiluokasta alkaen
  • poliisikoulussa, pelastusopistossa, vankeinhoitolaitoksen perus- ja jatkokoulutuksessa ja muissa näihin rinnastettavissa koulutuksissa
 • Mikä opiskelu ei kuulu korvauksen piiriin?

  Korvauksen piiriin ei kuulu opiskelu, jonka tarkoituksena ei ole valmistaa ammattiin tai opiskelu, joka perustuu puhtaasti harrastukseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kansanopistojen, kansalaisopistojen yms. järjestämät harrastepohjaiset kurssit.

  Korvauksen piiriin ei myöskään kuulu vahinkotapahtuma, joka sattuu valtion oppilaitoksessa, mutta ei ole sattunut edellä mainitun lain tarkoittamassa opiskeluun liittyvässä työhön rinnastettavassa käytännön opetuksessa. Siten Valtiokonttori ei korvaa esimerkiksi teoriaopinnoissa, ruoka- tai välitunneilla taikka näihin liittyvillä matkoilla sattuvia vahinkotapahtumia.

  Liikunta katsotaan työhön rinnastettavaksi olosuhteeksi niiden alojen opiskelijoille, joiden tulevaan ammattiin liittyy lakiin tai viranomaismääräykseen perustuva fyysisen kunnon ylläpitovelvoite.

 • Miten korvausta haetaan?

  1. Opiskelijan on ilmoitettava sattuneesta tapaturmasta oppilaitoksen tapaturmayhdyshenkilölle tai vastaavalle henkilölle niin pian kuin mahdollista.
  2. Kun oppilaitos saa tiedon opiskelutapaturmasta, oppilaitoksen tapaturmayhdyshenkilö antaa vahingoittuneelle vakuutustodistuksen. Sen tietojen perusteella hoitava lääkäri, sairaala tai apteekki laskuttaa sairaanhoitokustannukset suoraan Valtiokonttorilta.
  3. Oppilaitoksen velvollisuutena on tehdä tapaturmailmoitus mahdollisimman nopeasti Valtiokonttorille.

  Korvaukset ja muutoksenhakumenettely määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

  TÄYTÄ ILMOITUS TYÖTAPATURMASTA JA AMMATTITAUDISTA >

  Lähetä täytetty pdf-lomake Valtiokonttoriin:

  • Virkasähköpostista tapaturmailmoituksen voi toimittaa osoitteeseen tapaturmat@valtiokonttori.fi
  • Muissa tapauksissa käytä Turvaviesti-palvelua.
  • Tarvittaessa voit toimittaa tapaturmailmoituksen myös tulostettuna paperipostitse osoitteeseen: Valtiokonttori, PL 200, 00054 Valtiokonttori.

  Katso työtapaturmat >

 • Muutoksenhaku

  Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit valittaa kirjallisesti korvauspäätöksestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Korvauspäätöksessä annetaan tarkat ohjeet, miten valitus tehdään. Valitus osoitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta toimitetaan valitusaikana Valtiokonttorille. Valitusaika on 30 vuorokautta siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä.

  Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Muutoksenhakuaika ja -menettely ovat samat kuin valitettaessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Päätöksessä on tästä maininta sekä ohjeet. Vakuutusoikeuden päätöksestä voi hakea eräissä tapauksissa valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Vakuutusoikeuden päätöksessä on tästä menettelyohjeet.