• Vastuullisuusraportointi yhtenäistyy valtiolla

  Valtiokonttorissa kehitetään parhaillaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteille (SDG) pohjautuvaa raportointikehystä, jonka kautta ministeriöt, virastot ja laitokset voivat raportoida vastuullisuudesta. Valtiokonttori julkaisi marraskuussa ohjeen vastuullisuusraportoinnista. Ohjeen tarkoituksena on opastaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia valtion yhtenäiseen vastuullisuusraportointiin valmistautumisessa.

  Valtiokonttori ohjeistaa käynnistämään vastuullisuusraportoinnin tunnistamalla 3–5 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista voidaan omalla toiminnalla merkittävimmin edesauttaa. Näiden tavoitteiden eteen tehtävästä työstä kertominen tulee olemaan valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin keskiössä.

  Ministeriöitä, virastoja ja laitoksia ohjeistetaan perehtymään:

  • Suomen nykyisiin kansallisiin kestävän kehityksen painopisteisiin sekä
  • tunnistamaan oman organisaation rooli ja vaikutusmahdollisuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.

  Suomi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda2030-toimintaohjelman toteuttamiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Tämän takia YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat luontevan kehyksen myös vastuullisuudesta raportoimiselle. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä vastuullisuusraportoinnista määrätty osa ministeriöiden sekä valtion virastojen ja laitosten toiminnan vuosiraportointia.

  Valtiokonttori on koostanut yhteenvedon Vastuullisuus näkyväksi –hankkeen etenemisestä virastojen johtoryhmiä varten. Yhteenveto tiivistää hankkeen kannalta olennaisimmat asiat, jotka on hyvä huomioida vastuullisuusraportin suunnitteluvaiheessa. Materiaalia päivitetään kuukausittain ja tältä sivulta löytyy ajantasainen versio yhteenvedosta.

  Vastuullisuusraportointi valtiolla: miksi, miten ja milloin? >

  Webinaarissa kerrotaan tarkemmin Vastuullisuus näkyväksi -hankkeen etenemisestä ja valtion vastuullisuusraportoinnin seuraavista kehitysaskeleista.

  Webinaarin esitysaineisto >

 • Ajankohtaista

  Valtiokonttori järjestää vastuullisuusraportointiin liittyviä tilaisuuksia, joihin on vapaa pääsy kaikilla ministeriöiden, valtion virastojen ja laitosten edustajilla. Tilaisuuksissa kuullaan lyhyitä asiantuntijapuheenvuoroja myös valtion ulkopuolella työskenteleviltä vastuullisuusvaikuttajilta.

  Vastuullisuus näkyväksi -tilaisuudet marraskuussa 2020

  Kick-off-tilaisuus: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet raportoinnin kehyksenä

   

   

  Työpaja: Miten päästä alkuun vastuullisuusraportoinnissa?

  Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen piti työpajassa avauspuheenvuoron. ”Vastuullisuusraportointi kehittää ja mittaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta. Raportoinnin avulla organsiaatio ymmärtää ja näyttää, mitä tehdään ja mihin ollaan menossa”, Pietikäinen sanoo.

  Työpajan esitysmateriaalit

 • Uutiskirje

  Täällä se on – valtion vastuullisuusraportoinnin uutiskirje, joka ilmestyy kahdesta neljään kertaa vuodessa. Kirjeestä löydät ajankohtaiset kuulumiset Vastuullisuus näkyväksi -hankkeesta ja Valtiokonttorin laatiman vastuullisuusraportoinnin ohjeen kehitystyöstä. Uutiskirjeessä julkaistaan myös blogikirjoituksia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoista.

  Tilaa uutiskirje >

 • Yhteystiedot

  Etkö löytänyt sivuilta etsimääsi tietoa? Haluaisitko vinkata meitä aiheesta, josta toivoisit työpajaa? Valtion vastuullisuusraportointi -hanketta koordinoivat Valtiokonttorissa Katri ja Henni – voit olla meihin yhteydessä!

  Kysymykset: vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

  Lisätietoja antavat:

  Kuvassa Valtiokonttorin viestintäasiantuntija Henni Purtonen.
  Henni Purtonen
  viestintäasiantuntija
  puh. 0295 50 2017
  henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi
  Katri Kanerva
  taloushallintoasiantuntija
  puh. 0295 50 3364
  katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
 • Miten vastuullisuusraportointihanke etenee Valtiokonttorissa?

  Valtiokonttori julkaisee marraskuussa 2020 ensimmäisen ohjeen vastuullisuusraportoinnista. Ohjeessa opastetaan ministeriöitä, virastoja ja laitoksia valmistautumisessa valtionhallinnon yhtenäiseen vastuullisuusraportointiin.

  Valtiokonttori järjestää marraskuussa viikolla 46 kick-off-tilaisuuksia, joissa kerrotaan vastuullisuusraportoinnin kehittämishankkeesta sekä miten vastuullisuusraportointi istuu kansallisen tason kestävän kehityksen eteen tehtävän työn kokonaisuuteen. Lisäksi Sitra kertoo tilaisuudessa omista kokemuksistaan kestävyysraportoinnin toteuttamisesta Agenda2030 -toimintaohjelmaa hyödyntäen.

  Marraskuussa viikolla 48 järjestetään valtion virkamiehille työpajoja, joissa keskitytään siihen, miten päästä alkuun vastuullisuusraportoinnissa. Lue työpajoista lisää täällä otsikon Ajankohtaista alta.

  Huhtikuussa 2021 järjestetään valtion virkamiehille työpajoja, joissa on tarjolla tukea oman viraston tai laitoksen kannalta merkittävimpien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tunnistamiseen. Näistä työpajoista tiedotetaan tarkemmin vuonna 2021. Valtiokonttori pyytää ilmoittamaan kunkin viraston ja laitoksen tunnistamat 3–5 oman toiminnan kannalta merkittävintä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta sähköpostitse osoitteeseen [email protected] 15.5.2021 mennessä.

  Valtiokonttori kysyy tietoja virastoissa ja laitoksissa tehdystä kestävän kehityksen tavoitteiden kartoitustyöstä ja valinnasta, jotta virastoja ja laitoksia voidaan tukea vastuullisuusraporttien laatimisessa.

  Valtiokonttori julkaisee toisen ohjeen vastuullisuusraportoinnista kesällä 2021. Ohjeessa keskitytään laadittavien vastuullisuusraporttien rakenteeseen ja sisältöön. Virastoille ja laitoksille tarjotaan mahdollisuutta kommentoida ohjeluonnosta keväällä 2021.

  Syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana järjestetään työpajoja, joissa tarjotaan apua ja vertaistukea vastuullisuusraportoinnin suunnitteluun ja ensimmäisten raporttien toteuttamiseen. Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia laatimaan ohjeen mukaiset vastuullisuusraportit alkaen vuoden 2021 toiminnasta. Ensimmäiset vastuullisuusraportit valmistuisivat siten keväällä 2022. Valtiokonttori ohjeistaa laatimaan vastuullisuusraportit erillään kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä.

  Valtiokonttorissa työstetään lisäksi alustaa, jolle voitaisiin koota mahdollisimman automaattisesti olemassa olevaa tietoa virastojen ja laitosten jalanjäljestä. Valtiokonttori tiedottaa alustan kehittämisestä ja käytöstä vuonna 2021.

 • Miksi Valtiokonttori ohjeistaa keskittymään vastuullisuusraportoinnissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin?

  YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n tavoitteena on kestävä kehitys, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon. Agenda2030 on ohjannut Suomen ja muiden maiden kestävän kehityksen työtä vuodesta 2016 lähtien.

  Suomi on sitoutunut saavuttamaan Agenda2030:n tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman toimeenpano on kesken eikä tavoitteita ole vielä saavutettu. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen on nyt vajaa vuosikymmen aikaa, ja toimia on huomattavasti nopeutettava ja lisättävä, jotta tavoitteiden saavuttaminen onnistuu. Tavoitteet kattavat laaja-alaisesti globaalit kestävyyshaasteet, ja jokaisella valtionhallinnon yksiköllä on mahdollisuus myötävaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

  Ohjelmaan sitoutuneilla valtioilla on velvollisuus seurata ja arvioida kehitystään tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä edellyttää laadukasta, saavutettavaa ja ajankohtaista aineistopohjaa. Paikalliset ja kansalliset analyysit luovat pohjaa tavoitteiden saavuttamisen seuraamiselle ja arvioinnille globaalilla tasolla. Suomen valtio raportoi työnsä etenemisestä vuosittain YK:lle.

  Laatimalla laadukkaan vastuullisuusraportin oman substanssitoiminnan kannalta keskeisimmille kestävän kehityksen tavoitteille voi jokainen virasto ja laitos osaltaan vaikuttaa laadukkaaseen kansallisen tason seurantatyöhön.

  Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia keskittymään vastuullisuusraportoinnissaan oman toimintansa vaikuttavuuteen 3–5 YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Raportoinnin tarkoituksena on paitsi kertoa sidosryhmille valtionhallinnon vastuullisuustyöstä, myös lisätä virastojen ja laitosten tietoisuutta mahdollisuuksistaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

 • Esimerkkejä ja inspiraationlähteitä

  Julkishallinnossa vastuullisuusraportointia on eri tahoilla alettu toteuttaa 2010-luvun kuluessa. Alle listatuista raporteista voi halutessaan hakea esimerkkejä ja inspiraatiota vastuullisuusraportoinnin toteutustavoista.

 • Vastuullisuusraportti on johtamisen väline

  Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) selvityksen (Dnro 284/54/2018) mukaan kestävä kehitys on esillä talousarvioesityksessä, mutta se ei ole ohjannut taloudellista suunnittelua. Valtiokonttorin Vastuullisuus näkyväksi -pilotin loppuraportin (11.5.2019) johtopäätökset tukevat tarkastusviraston suosituksia: jos tavoitteena on saada kestävä kehitys ja vastuullisuuskysymykset ohjaamaan selvemmin politiikkasisältöjä, ministeriöiden tulisi analysoida systemaattisemmin sitä, onko niiden toiminta kestävän kehityksen mukaista.

  Valtion vastuullisuusraportointihankeen kannalta merkittävä havainto on myös se, että kestävän kehityksen tavoitteet on yhdistetty pääsääntöisesti ministeriöiden pysyviin tehtäviin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kestävän kehityksen tavoitteet ohjaisivat ministeriöitä toimimaan toisin kuin ne muuten olisivat toimineet. Valtiokonttorin laatimassa vastuullisuusraportointiohjeessa pyritään vastaamaan tähän määrittelemällä selkeästi, mitä vastuullisuus tarkoittaa valtiolla.

  Vastuullisuusraportti on työkalu, jonka avulla voidaan piirtää näkyväksi ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa tehtävän työn vaikutuksia kestävyyshaasteiden ja globaalien ongelmien ratkaisussa. Yhteiskunnan kannalta kaikkein vaikuttavinta on se, mitä virastot tekevät lakisääteisen tehtävänsä ja virastonsa ydintoiminnan kautta. Kun jokainen tekee sitä, mitä se parhaiten osaa, saadaan aikaan suurin mahdollinen hyöty yhteiskunnan tasolla.

  Vastuullisuusraportin kohderyhmä ei ole automaattisesti sama kuin toimintakertomuksen.

  Vastuullisuusraportissa jokaisen viraston tulisi tarkastella oman lakisääteisen tehtävänsä toteuttamisen kautta niitä yhteiskunnallisia tai maailmanlaajuisia vaikutuksia, joita sen toiminnasta syntyy. Vastuullisuusraportin näkökulma ministeriön tai viraston toiminnan vaikutuksiin on siis erilainen kuin toimintakertomuksessa, jossa myös raportoidaan toiminnan tuloksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Vastuullisuusraportin kohderyhmä ei siis automaattisesti ole sama kuin toimintakertomuksen.

 • Valtion vastuullisuusraportointia pilotoitiin keväällä 2020

  Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitisen aloitteesta Talous, tieto ja työelämä -toimialalla käynnistettiin valtion vastuullisuusraportoinnin Vastuullisuus näkyväksi -pilottihanke tammikuussa 2020. Pilottiin osallistuivat Maanmittauslaitos, Tasavallan presidentin kanslia, Valtiokonttori ja Verohallinto. Pilottivirastojen tuottamien vastuullisuusraporttien avulla Valtiokonttorissa on voitu arvioida tarvittavan ohjeistuksen määrää ja laatua. Jotta valtion virastojen vastuullisuustyötä voitaisiin vertailla yli virasto- ja hallinnonalarajojen, vastuullisuusraportoinnille tarvitaan riittävän yhtenäinen raportointikehys, joka huomioi toimijoiden vaihtelevat substanssialat ja toimintaympäristöt.

  Vastuullisuus näkyväksi -pilottihankeen puitteissa toteutettu valtion vastuullisuusraportoinnin tilannekatsaus osoittaa, ettei vastuullisuuden potentiaalia hyödynnetä riittävästi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vastuullisuus on vain harvojen virastojen strategian ytimessä.

  Vaikka monissa virastoissa raportoidaan vastuullisuudesta joko erillisenä julkaisuna tai osana toimintakertomusta, organisaation ydintoimintaan liittyvää vastuullisuutta tulisi tarkastella analyyttisemmin. Se auttaisi kansalaisia ja yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita ja sijoittajia seuraamaan entistä paremmin muuhun kuin puhtaasti taloudelliseen toimintaan liittyviä riskejä ja vaikutuksia.

  Vastuullisuusraportti ei itsessään ratkaise kestävän kehityksen haasteita tai globaaleja ongelmia. Se voi kuitenkin toimia arvokkaana työkaluna, joka kannustaa organisaatioita toimimaan ja tutkimaan, miten muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa voidaan edistää yhteiskunnan eri osa-alueilla. Vastuullisuusraportoinnin laajentaminen valtiotasolla on Suomelle myös oiva mahdollisuus vahvistaa edelläkävijäasemaansa vastuullisuuden suunnannäyttäjänä ja kirittää Euroopan komissiota raportoimaan tulevaisuudessa siitä, miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

 • Yhteiskunnallinen muutos, vastuullisuus ja kestävyys

  Vastuullisuusraportti ei itsessään ratkaise kestävän kehityksen haasteita tai globaaleja ongelmia. Se voi kuitenkin toimia arvokkaana työkaluna, joka kannustaa organisaatioita toimimaan ja tutkimaan, miten muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa voidaan edistää yhteiskunnan eri osa-alueilla. Vastuullisuusraportoinnin laajentaminen valtiotasolla on Suomelle myös oiva mahdollisuus vahvistaa edelläkävijäasemaansa vastuullisuuden suunnannäyttäjänä ja kirittää Euroopan komissiota raportoimaan tulevaisuudessa siitä, miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.Kestävän kehityksen ydinajatuksena on turvata hyvät elinmahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välille pyritään löytämään tasapaino. Kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan.

  Kestävä kehitys on ollut tärkeässä roolissa Suomen hallituksen strategioissa ja ohjelmissa jo vuodesta 1990 alkaen. Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä.

  Kestävä talous hyvinvoinnin mahdollistajana

  Yhdistyneet kansakunnat (YK) on määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG), jotka tulee ratkaista vuoteen 2030 mennessä. Työtä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ohjaa YK:n Agenda 2030 -ohjelma. Siinä korostetaan, että toimeenpanon tavat ovat yhtä tärkeitä kuin itse tavoitteet.

  Aktiivinen tiedon ja kokemusten vaihto, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä politiikan johdonmukaisuus ovat keinoja, joilla haasteita voidaan pyrkiä taklaamaan.

  Agenda 2030 -ohjelman mukaan globaalien ongelmien ratkaisu edellyttää moniulotteista yhteistyötä ja kumppanuutta eri maiden sekä eri toimijatahojen ja kansalaisten kesken. Aktiivinen tiedon ja kokemusten vaihto, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä politiikan johdonmukaisuus ovat keinoja, joilla haasteita voidaan pyrkiä taklaamaan.

  Kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Se on mahdollista sovittamalla nykyistä paremmin yhteen sekä yhteiskunnalliset että ympäristön ja talouden näkökulmat.

 • Vastuullisuus esillä foorumissa ja valtiolla.fi-sivustolla

  Vastuullisuusfoorumi kokoaa yhteen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneita valtionhallinnon toimijoita. Foorumi toimii kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen paikkana, jossa ministeriöt, virastot ja laitokset saavat tukea vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemojen edistämiselle. Syksystä 2020 eteenpäin Valtiokonttori järjestää erilaisia tapahtumia ja työpajoja, joista tiedotetaan vastuullisuusraportoinnin Ajankohtaista-osiossa.

  Tule mukaan foorumiin määrittelemään, mitä valtion vastuullisuusraportoinnilla halutaan yhdessä tavoitella! Voit ilmoittautua mukaan foorumiin ja kysyä lisätietoja Valtiokonttorista Henni Purtoselta: henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi.

  Blogikirjoittajaksi vastuullisuusteemasta?

  Voit myös ilmoittautua blogikirjoittajaksi valtiolla.fi-sivustolle, jossa vastuullisuus on nostettu yhdeksi valtionhallinnon työelämän kehittämisen kohteeksi. Jos et itse halua kirjoittaa sivustolle, voit myös antaa juttuvinkkejä tai ilmiantaa kiinnostavan virkamiehen haastateltavaksi.

   

 • Resurssiiviisas virasto ja vastuullisuusraportointi

  Millainen on polku hiilineutraalisuuteen eri hallinnonaloilla? Mitä on resurssiviisaus ja kestävä kehitys julkisen organisaation toiminnan näkökulmasta? Miten viraston hiilijalanjälki lasketaan? Resurssiviisas virasto -verkosto järjestää erilaisia työpajoja ja tapahtumia ajankohtaisista kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista.

  Verkostolla on myös oma työtila, jonka tarjoaa Senaatti. Valtiokonttorin Kaiku-palvelut ylläpitää työtilaa yhdessä Senaatin kanssa. Verkosto sai alkunsa #resurssiviisaasvirasto aloitteesta ja kaikki julkishallinnon organisaatioissa työskentelevät ovat tervetulleita mukaan verkostoon. Jos haluat liittyä verkostoon, voit ilmoittautua Riikka Manniselle riikka.manninen(at)senaatti.fi tai Liisa Virolaiselle liisa.virolainen(at)valtiokonttori.fi.