• Vastuullisuusraportointi alkaa valtiolla vuonna 2020

  Valtiokonttorissa kehitetään parhaillaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteille (SDG) pohjautuvaa raportointikehystä, jonka kautta ministeriöt ja virastot voivat raportoida vastuullisuudesta. Vastuullisuus näkyväksi -hankeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa valtion vastuullisuusraportointia. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä vastuullisuusraportoinnista määrätty osa ministeriöiden sekä valtion virastojen ja laitosten toiminnan vuosiraportointia. Lyhyellä aikavälillä Valtiokonttori etenee kohti tätä tavoitetta antamalla kirjanpitoyksiköille ohjeen vastuullisuusraportin laadinnasta syksyllä 2020.

  Valtiokonttorin ohje ei määrittele sitä, mitkä eri hallinnonalojen kestävän kehityksen tavoitteet ovat, ja kuinka niitä toteutetaan. Jokainen ministeriö tai virasto päättää itse, mistä asioista se raportoi, eli mitkä ovat niitä kaikkein olennaisempia taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristöllisiä vaikutuksia, joista se haluaa kertoa. Valtiokonttorin antaman ohjeen tarkoituksena on tarjota yhtenäinen raportointikäytäntö ja -kehys, jonka avulla ministeriöt ja virastot voivat lisätä toimintansa vaikutusten läpinäkyvyyttä.

  Vastuullisuus näkyväksi -webinaarissa pohditaan, mitä vastuullisuus on valtiolla ja miksi siitä tulisi raportoida. Webinaarissa käydään läpi valtion vastuullisuusraportointihankkeen pilottivaiheen kokemuksia ja ajatuksia vastuullisuusraportoinnin tulevaisuudesta valtiolla. Webinaarissa esitellään myös ensi syksynä julkaistavan Valtiokonttorin ohjeen alustavaa sisältöä.

  Vastuullisuus näkyväksi -webinaarin esitysaineisto >

 • Ajankohtaista

  Valtiokonttorin ohjeluonnos vastuullisuusraportoinnista on Vastuullisuus näkyväksi -pilottiin osallistuneiden virastojen kommentoitavana kesä–elokuussa 2020. Syyskuun alussa ohje lähetetään kaikille kirjanpitoyksiköille tutustuttavaksi. Saatujen kommenttien perusteella ohje on tarkoitus viimeistellä ja julkaista lokakuussa 2020.

  Valtiokonttori on koostanut yhteenvedon hankkeen etenemisestä virastojen johtoryhmiä varten. Yhteenveto tiivistää hankkeen kannalta olennaisimmat asiat, jotka on hyvä huomioida ensi vuoden vastuullisuusraportin suunnitteluvaiheessa. Materiaalia päivitetään kuukausittain ja tältä sivulta löytyy ajantasainen versio yhteenvedosta.

  Yhteenveto Vastuullisuus näkyväksi -hankkeesta >

  Valtiokonttori järjestää syksyn aikana työpajoja vastuullisuudesta raportointiin liittyviä työpajoja, joihin on vapaa pääsy kaikilla ministeriöillä, valtion virastoilla ja laitoksilla. Työpajoissa kuullaan lyhyitä asiantuntijapuheenvuoroja myös valtion ulkopuolella työskenteleviltä vastuullisuusvaikuttajilta.

  Työpajojen alustavat teemat:

  • Tavoitteiden asettaminen ja olennaisuusanalyysin tekeminen
  • Datan kerääminen, mittaaminen ja analysointi
  • Raportointi ja julkaisu
  • Onko virastoilla toiveita jollekin tietylle teemalle?

  Työpajojen ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin syksyllä 2020.

 • Yhteystiedot

  Etkö löytänyt sivuilta etsimääsi tietoa? Haluaisitko vinkata meitä aiheesta, josta toivoisit työpajaa ensi syksynä? Valtion vastuullisuusraportointi -hanketta koordinoivat Valtiokonttorissa Katri ja Henni – voit olla meihin yhteydessä!

  Kuvassa Valtiokonttorin viestintäasiantuntija Henni Purtonen.
  Henni Purtonen
  viestintäasiantuntija
  puh. 0295 50 2017
  henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi
  Katri Kanerva
  taloushallintoasiantuntija
  puh. 0295 50 3364
  katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
 • Vastuullisuusraportti on johtamisen väline

  Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) selvityksen (Dnro 284/54/2018) mukaan kestävä kehitys on esillä talousarvioesityksessä, mutta se ei ole ohjannut taloudellista suunnittelua. Valtiokonttorin Vastuullisuus näkyväksi -pilotin loppuraportin (11.5.2019) johtopäätökset tukevat tarkastusviraston suosituksia: jos tavoitteena on saada kestävä kehitys ja vastuullisuuskysymykset ohjaamaan selvemmin politiikkasisältöjä, ministeriöiden tulisi analysoida systemaattisemmin sitä, onko niiden toiminta kestävän kehityksen mukaista.

  Valtion vastuullisuusraportointihankeen kannalta merkittävä havainto on myös se, että kestävän kehityksen tavoitteet on yhdistetty pääsääntöisesti ministeriöiden pysyviin tehtäviin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kestävän kehityksen tavoitteet ohjaisivat ministeriöitä toimimaan toisin kuin ne muuten olisivat toimineet. Valtiokonttorin laatimassa vastuullisuusraportointiohjeessa pyritään vastaamaan tähän määrittelemällä selkeästi, mitä vastuullisuus tarkoittaa valtiolla.

  Yhteiskunnan kannalta kaikkein vaikuttavinta on se, mitä virastot tekevät lakisääteisen tehtävänsä ja virastonsa ydintoiminnan kautta. Kun jokainen tekee sitä, mitä se parhaiten osaa, saadaan aikaan suurin mahdollinen hyöty yhteiskunnan tasolla.

  Vastuullisuusraportin kohderyhmä ei ole automaattisesti sama kuin toimintakertomuksen.

  Vastuullisuusraportissa jokaisen viraston tulisi tarkastella oman lakisääteisen tehtävänsä toteuttamisen kautta niitä yhteiskunnallisia tai maailmanlaajuisia vaikutuksia, joita sen toiminnasta syntyy. Vastuullisuusraportin näkökulma ministeriön tai viraston toiminnan vaikutuksiin on siis erilainen kuin toimintakertomuksessa, jossa myös raportoidaan toiminnan tuloksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Vastuullisuusraportin kohderyhmä ei siis automaattisesti ole sama kuin toimintakertomuksen.

 • Valtion vastuullisuusraportointia pilotoitiin keväällä 2020

  Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitisen aloitteesta Talous, tieto ja työelämä -toimialalla käynnistettiin valtion vastuullisuusraportoinnin Vastuullisuus näkyväksi -pilottihanke tammikuussa 2020. Pilottiin osallistuivat Maanmittauslaitos, Tasavallan presidentin kanslia, Valtiokonttori ja Verohallinto. Pilottivirastojen tuottamien vastuullisuusraporttien avulla Valtiokonttorissa on voitu arvioida tarvittavan ohjeistuksen määrää ja laatua. Jotta valtion virastojen vastuullisuustyötä voitaisiin vertailla yli virasto- ja hallinnonalarajojen, vastuullisuusraportoinnille tarvitaan riittävän yhtenäinen raportointikehys, joka huomioi toimijoiden vaihtelevat substanssialat ja toimintaympäristöt.

  Vastuullisuus näkyväksi -pilottihankeen puitteissa toteutettu valtion vastuullisuusraportoinnin tilannekatsaus osoittaa, ettei vastuullisuuden potentiaalia hyödynnetä riittävästi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vastuullisuus on vain harvojen virastojen strategian ytimessä.

  Vaikka monissa virastoissa raportoidaan vastuullisuudesta joko erillisenä julkaisuna tai osana toimintakertomusta, organisaation ydintoimintaan liittyvää vastuullisuutta tulisi tarkastella analyyttisemmin. Se auttaisi kansalaisia ja yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita ja sijoittajia seuraamaan entistä paremmin muuhun kuin puhtaasti taloudelliseen toimintaan liittyviä riskejä ja vaikutuksia.

 • Yhtenäiset raportointikäytännöt mahdollistavat vertailun

  Vastuullisuusraportti ei itsessään ratkaise kestävän kehityksen haasteita tai globaaleja ongelmia. Se voi kuitenkin toimia arvokkaana työkaluna, joka kannustaa organisaatioita toimimaan ja tutkimaan, miten muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa voidaan edistää yhteiskunnan eri osa-alueilla. Vastuullisuusraportoinnin laajentaminen valtiotasolla on Suomelle myös oiva mahdollisuus vahvistaa edelläkävijäasemaansa vastuullisuuden suunnannäyttäjänä ja kirittää Euroopan komissiota raportoimaan tulevaisuudessa siitä, miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

 • Yhteiskunnallinen muutos, vastuullisuus ja kestävyys

  Kestävän kehityksen ydinajatuksena on turvata hyvät elinmahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välille pyritään löytämään tasapaino. Kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan.

  Kestävä kehitys on ollut tärkeässä roolissa Suomen hallituksen strategioissa ja ohjelmissa jo vuodesta 1990 alkaen. Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä.

  Kestävä talous hyvinvoinnin mahdollistajana

  Yhdistyneet kansakunnat (YK) on määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG), jotka tulee ratkaista vuoteen 2030 mennessä. Työtä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ohjaa YK:n Agenda 2030 -ohjelma. Siinä korostetaan, että toimeenpanon tavat ovat yhtä tärkeitä kuin itse tavoitteet.

  Aktiivinen tiedon ja kokemusten vaihto, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä politiikan johdonmukaisuus ovat keinoja, joilla haasteita voidaan pyrkiä taklaamaan.

  Agenda 2030 -ohjelman mukaan globaalien ongelmien ratkaisu edellyttää moniulotteista yhteistyötä ja kumppanuutta eri maiden sekä eri toimijatahojen ja kansalaisten kesken. Aktiivinen tiedon ja kokemusten vaihto, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä politiikan johdonmukaisuus ovat keinoja, joilla haasteita voidaan pyrkiä taklaamaan.

  Kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Se on mahdollista sovittamalla nykyistä paremmin yhteen sekä yhteiskunnalliset että ympäristön ja talouden näkökulmat.

 • Vastuullisuus esillä foorumissa ja valtiolla.fi-sivustolla

  Vastuullisuusfoorumi kokoaa yhteen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneita valtionhallinnon toimijoita. Foorumi toimii kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen paikkana, jossa virastot saavat tukea vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemojen edistämiselle. Syksystä 2020 eteenpäin Valtiokonttori tulee järjestämään erilaisia tapahtumia ja työpajoja, joista tiedotetaan tarkemmin kesän jälkeen.

  Vastuullisuus ilmiönä on valtiolla verrattain uusi ja harva on teemassa vielä kovinkaan syvällä. Tule mukaan foorumiin määrittelemään, mitä valtion vastuullisuusraportoinnilla halutaan yhdessä tavoitella! Voit ilmoittautua mukaan foorumiin ja kysyä lisätietoja Valtiokonttorista Henni Purtoselta: henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi.

  Blogikirjoittajaksi vastuullisuusteemasta?

  Voit myös ilmoittautua blogikirjoittajaksi valtiolla.fi-sivustolle, jossa vastuullisuus on nostettu yhdeksi valtionhallinnon työelämän kehittämisen kohteeksi. Jos et itse halua kirjoittaa sivustolle, voit myös antaa juttuvinkkejä tai ilmiantaa kiinnostavan virkamiehen haastateltavaksi.

   

   

 • Resurssiiviisas virasto ja vastuullisuusraportointi

  Millainen on polku hiilineutraalisuuteen eri hallinnonaloilla? Mitä on resurssiviisaus ja kestävä kehitys julkisen organisaation toiminnan näkökulmasta? Miten viraston hiilijalanjälki lasketaan? Resurssiviisas virasto -verkosto järjestää erilaisia työpajoja ja tapahtumia ajankohtaisista kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista.

  Verkostolla on myös oma työtila, jonka tarjoaa Senaatti. Valtiokonttorin Kaiku-palvelut ylläpitää työtilaa yhdessä Senaatin kanssa. Verkosto sai alkunsa #resurssiviisaasvirasto aloitteesta ja kaikki julkishallinnon organisaatioissa työskentelevät ovat tervetulleita mukaan verkostoon. Jos haluat liittyä verkostoon, voit ilmoittautua Riikka Manniselle riikka.manninen(at)senaatti.fi tai Liisa Virolaiselle liisa.virolainen(at)valtiokonttori.fi.