Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Petoeläinvahingot

Laadittu 14.11.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Rikosvahingot ja muut korvauslajit / Anne Matilainen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittely perustuu riistavahinkolakiin (105/2009) ja valtioneuvoston asetukseen petoeläinvahinkojen korvaamisesta (277/2000).

Käsittelyn tarkoituksena on em. säädöksiin perustuvien korvausvaatimusten ratkaisu.

Ajoneuvoille aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen on päättynyt riistavahinkolain tultua voimaan 1.12.2009, joten rekisteriin ei ole kertynyt ajoneuvotietoja sen jälkeen.

Rekisterin tietojen perusteella annetaan päätökset em. asioissa, lähetetään tiedustelukirjeet ja maksetaan korvaukset. Myös erilaiset tilastot ajetaan rekisterin tietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Vahinko- ja hakemustiedot: hakemusnumero, saapumispäivä, vahinkoaika ja –paikka, vahinkoryhmä (henkilö vai ajoneuvo), petoeläimen laji, vahingon laatu (vamma vai sairaus), ensisijaisen korvaajan nimi, korvausratkaisu, kuolinpäivä, eläkevaiheen alkamispäivä, eläkelaji, edunsaajien lukumäärä, ajoneuvon rekisterinumero ja omistustiedot.

Vahingonkärsineen ja edunsaajan tiedot: nimi, henkilö- tai y-tunnus, kansallisuus, kieli, kuolinpäivä, osoite sekä tilinumero.

Jos henkilölle maksetaan korvausta tulojen tai elatuksen menetyksestä, tallennettaviin tietoihin kuuluu myös henkilön veroprosentti tulorajoineen.

Jos henkilölle maksetaan jatkuvaa korvausta tulojen tai elatuksen menetyksestä, järjestelmään tallennetaan jatkuvana maksettavan korvauksen vuotuismäärä ja siihen mahdollisesti kohdistuvat vähennykset ajanjaksoittain.

Tulosteissa on edellä mainittuja ja seuraavia tietoja tapauskohtaisesti: korvauksen määrä, tiedot vahingonkärsineen terveydentilasta ja taloudellisesta asemasta, selvitys vahinkotapahtumasta.

Valituksen yksilöintitiedot.

Asiakirjoina säilytetään korvaushakemus liitteineen (selvitykset kuluista, vakuutusyhtiön tai kansaneläkelaitoksen korvauspäätökset, lääkärinlausunnot, selvitys ansionmenetyksestä, vainajan virkatodistus perhesuhteista, selvitykset vainajan ja lesken tuloista ennen vahinkoa sekä lesken tuloista vahingon jälkeen sekä oppilaitoksen todistus 18—21 -vuotiaan lapsen opiskelusta).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemuksen tiedot liitteineen saadaan pääosin hakijalta.

Henkilötiedot saadaan hakijalta itseltään, tarvittaessa osoitetieto ja henkilötunnus varmistetaan väestötietojärjestelmästä (laki väestötietojärjestelmästä 661/2009, 29 §).

Hakija valtuuttaa hakemuslomakkeessa Valtiokonttorin hankkimaan lääkärinlausunnot ja muut selvitykset, jotka ovat tarpeellisia korvausasian ratkaisemiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan asianosaisille.

Verottajalle ilmoitetaan kuukausittain edellisen kuukauden ennakonpidätystiedot. Tietojen luovutus perustuu Verohallituksen päätökseen. Verottajalle ilmoitetaan tammikuussa edellisen vuoden ennakonpidätykset henkilöittäin ja suoritelajeittain. Tietojen luovutus perustuu Verohallituksen päätökseen.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Rekisteriin saatava tai tulostettava manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi säilytetään

  • henkilövahinkoa koskevat asiakirjat 100 vuoden ajan;
  • esinevahinkoa koskevat asiakirjat 10 vuoden ajan
  • muutoksenhakua koskevat asiakirjat vähintään 50 vuoden ajan, jollei kysymyksessä ole henkilövahinko, jolloin niitä säilytetään 100 vuoden ajan.

Korvausasiaa koskevan asiakirjan säilytysaika lasketaan asian vireilletulosta.

Tietojen säilytysajat vastaavat sitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) sekä liikennevakuutuslaissa (460/2016) on säädetty asiakirjojen säilyttämisestä.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset