Hyppää sisältöön

Tiedote asevelvollisen kuolemantapausturvasta

Valtiokonttori toimeenpanee sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa ja eduskunnan säätämää lakia sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (1521/2016). Lakia sovelletaan asevelvollisuuslain mukaista asevelvollisuutta suorittaviin sekä eräisiin muihin laissa tarkemmin määriteltyihin henkilöihin.

Sotilastapaturmalainsäädäntö on osa sosiaalivakuuttamista, jonka tehtävänä on korvata vahinkotapahtumasta aiheutuvia kuluja tai taloudellisia menetyksiä. Lainsäädäntö on tältä osin selvä; lainsäädännössä ei ole säädetty maksettavaksi henkivakuutusluonteisia korvauksia.

Lain mukaan varusmiehelle vahinkotapahtuman johdosta korvattaviin kustannuksiin kuuluvat tarpeellinen sairaanhoito mukaan lukien lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälineet.  Lisäksi maksetaan ohimenevää tai jatkuvaa ansionmenetyskorvausta. Jos vamma tai sairaus aiheuttaa pysyvää haittaa, varusmies saa haittarahakorvauksen. Myös ammatillinen kuntoutus kuuluu turvan piiriin. Jos varusmies menehtyy vahinkotapahtuman seurauksena, hänen jälkeensä maksetaan hautausapu sekä perhe-eläke leskelle ja alaikäiselle lapselle. Korvausasian Valtiokonttorissa saa vireille sotilastapaturma- ja palvelussairausilmoituksella.

Varusmiehen kuoleman johdosta voidaan maksaa korvauksia myös asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain (1309/1994) nojalla. Laissa tarkoitettuun tukeen ovat ensisijaisesti oikeutettuja varusmiehen leski ja alle 18-vuotiaat lapset. Jos ensisijaisia edunsaajia ei ole, voidaan tukea toissijaisesti maksaa myös muun muassa varusmiehen vanhemmille, jos heidän elatuksensa on ollut huomattavasti riippuvainen varusmiehestä. Lisäksi tukea voidaan maksaa henkilölle, jolle on aiheutunut kuoleman johdosta kohtuuttomaksi katsottava taloudellinen velvoite. Näiden korvausten maksaminen edellyttää laissa tarkoitettujen taloudellisten olosuhteiden selvittämistä. Varusmiehen vanhemmat voivat siis voimassa olevan lainsäädännön mukaan saada taloudellista tukea vain, jos on selvitetty, että heidän elatuksensa on ollut huomattavasti riippuvainen varusmiehestä.

Valtiokonttorin korvauspäätökseen voi hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta tai vakuutusoikeudelta. Jos tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta tai vakuutusoikeus palauttaa asian Valtiokonttorille uudelleen käsiteltäväksi, Valtiokonttori toimii muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden päätöksessään edellyttämällä tavalla.

◄ Kaikki uutiset