Hoppa innehåll

Rehabilitering för specialgrupper, det vill säga personer som har tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig

 • Rehabilitering för specialgrupper kan ansökas av personer som tillhör någon av specialgrupperna som finns uppräknade nedan. Inga nya personer kan på några grunder längre komma att omfattas av rehabilitering för specialgrupper eftersom ansökningstiderna har gått ut. Rätten till rehabilitering för specialgrupper regleras i Lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig >

 • Rehabilitering kan ges åt följande specialgrupper:

  1. Teckenlösa: Personer som skulle ha tilldelats frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, om han eller hon hade ansökt om det inom den utsatta tiden, dvs. 31.12.1994. Ansökningstiden för denna specialgrupp utgick 31.12.2004.
  2. Utländska frivilliga: Personer som under krigen 1939–1945 har varit utländsk frivillig och deltagit i de egentliga krigshandlingarna inom finska försvarsmaktens trupper och är bosatt i Finland eller inom det forna Sovjetunionens område. Ansökningstiden för denna specialgrupp utgick 31.12.2004.
  3. Minröjare: Personer som underställd försvarsmakten åren 1945–1952 har deltagit i röjningen av sjöminor eller i desarmeringen av röjningshinder i sjöstridskrafternas fartygsenheter eller i röjningen av landminor i norra Finland. Ansökningstiden för denna specialgrupp utgick 31.12.2004.
  4. Sjukvårdare: Personer som under krigen 1939–1945 har verkat i sjukvårdsuppgifter på försvarsmaktens vårdplatser. Ansökningstiden för denna specialgrupp utgick 31.12.2004.
  5. Värnpliktiga: Personer som under krigen 1939–1945 med stöd av värnpliktslagen beordrats till tjänstgöring vid någon av försvarsmaktens skolningscentraler. Ansökningstiden för denna specialgrupp utgick 31.12.2004.
  6. Boskapsevakuering: Personer som under krigen 1939–1945 har deltagit i evakueringen av boskap. Ansökningstiden för denna specialgrupp utgick 31.12.2006.
  7. Partisanoffer: Personer som utsattes för Sovjetunionens partisananfall under krigen 1939–1945. Ansökningstiden för denna specialgrupp utgick 31.12.2006.

 • Förutsättningar för rätten till rehabilitering

  Rehabilitering kan beviljas en sökande som anses vara i behov av sådan. Slutenvårdsrehabilitering kan efter prövning av Statskontoret även delas med den berättigades maka/make. Betalningsförbindelser för rehabilitering ges inom ramarna för riksdagens årliga anslag för detta ändamål.

  Rätt till rehabilitering har

  • de som har fått ett intyg över sin tjänstgöring från Krigsarkivet; obs! Det är inte längre möjligt att ansöka om intyg från Krigsarkivet.
  • utländska frivilliga och
  • personer som har fått en engångsersättning för sin ställning som partisanoffer från Statskontoret.

  De som deltog i boskapsevakuering och de partisanoffer som inte har ansökt om engångsersättning skulle ha ansökt om rehabiliteringsrätt hos Statskontoret före den 31 december 2006. Rehabiliteringsrätt beviljas inte efter denna tidpunkt.

  De som genom ett intyg från Krigsarkivet eller ett beslut från Statskontoret (partisanoffer och de som har deltagit i boskapsevakuering) har rätt till rehabilitering är berättigade till slutenvårds-, dag- och öppenvårdsrehabilitering. Rehabiliteringen motsvarar rehabiliteringen av frontveteraner (L 1184/1988).

 • Ansökning av rehabilitering

  De som har beviljats rehabiliteringsrätt kan ansöka om rehabilitering genom att skicka följande rehabiliteringsansökan till Statskontoret. Ett läkarutlåtande ska bifogas till ansökan. Ersättning betalas inte för kostnader som har uppkommit vid anskaffning av läkarutlåtande.

  Ansökningsblankett för rehabilitering av specialgrupper >

  E-tjänst >

  Blanketter för ansökan om rehabilitering finns förutom hos Statskontoret även hos hälsocentralerna och de kommunala serviceställen som sköter veteranrehabiliteringsärenden.

 • Begränsningar av rehabiliteringsrätten

  Rehabilitering med stöd av denna lag kan inte beviljas de personer som har rätt till rehabilitering med stöd av

  • lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988),
  • militärskadelagen (404/1948),
  • trafikförsäkringslagen (460/2016),
  • lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) eller
  • lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) eller
  • någon annan motsvarande tidigare lag.