Hoppa innehåll

Företagens kostnadsstöd

Kostnadsstödets femte ansökningsomgång 21.12.2021- 18.2.2022

Genomsnittlig hanteringstid
14 dygn för de branscher som omfattas av stödet
Branscher med särskild bedömning 14 dygn
 • Kostnadsstödets femte ansökningsomgång upphörde den 18.2. kl 16.15.

  Obs! Kundtjänsten betjänar undantagsvis kl 9-16.15 på tfn: 0295 50 3050 under den sista ansökningsdagen den 18.2.

  Finskspråkig webinar: att ansöka om kostnadsstöd

  Hanteringstiden för begäran om omprövning är för närvarande cirka 5-6  månader.

  Information om den 30.9.2021 avslutade fjärde ansökningsomgången:

  WEBBSIDAN FÖR 4:e ANSÖKNINGSOMGÅNGEN >

 • Vad är det frågan om?

  Kostnadsstödets femte ansökningsomgång började den 21.12. kl 9.00 och slutar den 18.2. kl 16.15. Stödperioden är 1.6.-30.9.2021.

  Femte ansökningsomgången ersätter kostnader för företag som har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till bekämpningen av covid-19-pandemin. Stödet täcker för kostnader som uppstått 1.6.–30.9.2021.

  Betalning av kostnadsstöd baserar sig på lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.

 • Vem är stödet avsett för?

  Den femte omgången av kostnadsstöd är avsedd för företag som har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till bekämpningen av covid-19-pandemin som infallit under den stödperioden 1.6.–30.9.2021. Begränsningen kan ha gällt direkt företaget eller dess kunder.

  Villkoren för stöd:

  • Företagets huvudbransch som anmälts till Skatteförvaltningen den 1.6.2021 omfattas av stödet. Även om företagets huvudbransch inte omfattas av stödet, kan företaget beviljas kostnadsstöd, om företaget i sin ansökan visar att dess affärsverksamhet har drabbats av en offentligrättslig begränsning för att bekämpa pandemin. Bekanta dig med branscherna som omfattas av stödet –>
  • Företagets omsättning för stödperioden har minskat med mer än 30 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden.
  • Företaget har haft lönekostnader och oflexibla kostnader som är svåra att anpassa.

  Stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet kan också ansöka om kostnadsstöd. Det finns ingen gräns för storleken eller formen på företag. Däremot måste företaget ha ett FO-nummer.

  Nya företag

  Om företaget är grundat under pandemiperioden, det vill säga i mars 2020 eller senare, kan jämförelseperioden inte definieras för företaget. På grund av detta kan företaget inte beviljas kostnadsstöd.

 • När kan man ansöka om stöd?

  Kostnadsstödets femte ansökningsomgång är öppen under tidsperioden 21.12.2021 kl 9.00 – 18.2.2022 kl 16.15. Ansökan skall vara i Statskontoret senast den 18.2. 2022 klockan 16.15. Observera att detta även gäller pappersansökningar som ska vara tillhanda i Statskontoret under sista ansökningsdagen klockan 16.15. Det räcker inte med en poststämpel från samma dag.

 • Jämförelse av omsättning, vad är jämförelseperioden?

  Jämförelseperioder avser de perioder under vilka en minskning av företagets omsättning mellan en normalperiod och en pandemiperiod bestäms genom jämförelse. Beviljandet av kostnadsstöd är villkorat av att omsättningen minskar med mer än 30 %.

  Förändringen av företagets omsättning beräknas genom att jämföra jämförelseperiodernas omsättning. Jämförelsen tar hänsyn till både momspliktig försäljning (mervärdesskatt), som deklareras med momsdeklarationer, och försäljning utan moms.

  Jämförelseperioderna baseras på företagets momsbeskattningsperiod. Momsperioden är den period som företaget deklarerar och betalar moms. Jämförelseperioderna definieras enligt följande:

  • Företagets momsbeskattningsperiod är per månad och företaget grundats före 1.6.2019: jämförelseperioderna är 1.6.–30.9.2019 och 1.6.–30.9.2021.
  • Företagets momsbeskattningsperiod är per kvartal och företaget grundats före 1.7.2019: jämförelseperioderna är 1.7.–30.9.2019 och 1.7.–30.9.2021.
  • Företagets momsbeskattningsperiod är årligen och företaget grundats före 1.1.2019: jämförelseperioderna är 2019 och 2021. Om du deklarerar årligen, observera att momsdeklarationen för 2021 måste göras innan du kan ansöka om stöd.
  • Företaget grundades den första dagen i den första jämförelseperioden eller senare (månadsdeklarerae: 1.6.2019, kvartalsdeklarerare: 1.7.2019 och årsdeklarerare 1.1.2019 eller senare) eller om företagets momsperiod har ändrats: jämförelseperioderna är 1.1.–29.2.2020 ja 1.1.–28.2.2021.
  • Företaget har inte haft någon momspliktig försäljning: jämförelseperioderna är 1.6.–30.9.2019 och 1.6.–30.9.2021.

  Nya företag: Om företaget grundades under pandemiperioden, det vill säga i mars 2020 eller senare, kan jämförelseperioden inte definieras för företaget. Därför kan inget kostnadsstöd beviljas företaget.

 • Att ansöka om stöd när verksamhetsbranschen inte omfattas av stödet

  Kostnadsstödets femte omgång riktar sig speciellt för företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen. De branscher som är direkt berättigade till kostnadsstöd definieras i lagen om temporärt kostnadsstöd. Bekanta dig med branscherna som omfattas av stödet –>

  Stöd kan dock också beviljas på behovsprövade grunder till företag utanför verksamhetsbranschen om dess affärsverksamhet har drabbats av en offentligrättslig begränsning för att bekämpa pandemin. En sådan begränsning kan till exempel vara en begränsning relaterad till öppettider. Begränsningen kan ha gällt antingen direkt företaget eller en för företaget viktig kundgrupp.

  Observera dock, att enbart myndighetens rekommendation ska inte betraktas som en begränsning och är inte en tillräcklig grund för beviljande av stöd till företag utanför verksamhetsbranscherna. Rekommendation om distansarbete till ett företags kunder räcker inte till exempel som grund till utbetalning av stöd till företag utanför verksamhetsbranscherna.

 • Hur ansöker man om stöd?

  Ansökan om kostnadsstöd görs via Statskontorets e-tjänst och tjänsten vägleder dig framåt med ifyllningen av ansökan. Det går även att spara ansökan som ett utkast och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

  Du kan ange alla nödvändiga uppgifter i ansökningsformuläret som behövs för beviljande av stödet. Statskontoret får även uppgifter automatiskt från andra myndigheter för beviljande av stödet, som t. ex Skatteförvaltningen och inkomstregistret.

  Du får ett ansökningsnummer för din registrerade ansökan och en bekräftelse till din e-postadress. Du behöver inte vara i kontakt med Statskontoret innan ansökan eller efter det. Statskontoret ber vid behov om tilläggsuppgifter.

  Förfrågningarna skyndar inte på hanteringen av ansökningarna. Uppskattad hanteringstid uppdateras på Statskontorets webbsida.

 • Oflexibla (svåranpassade) kostnader

  De övriga kostnader för stödperioden som företaget angett i ansökningen påverkar bestämningen av kostnadsstödet och ersättning för stängning.

  Till övriga kostnader räknas de oflexibla utgifter och kostnader i affärsverksamheten som företaget angett för stödperioden i sin ansökan.

  Med svåranpassade kostnader avses sådana kostnader som inte kan anpassas till verksamhetens volym. Företaget behöver med andra ord sörja för betalningen av sådana kostnader även om företaget inte har någon försäljning alls och det inte är möjligt att anpassa kostnaderna till nedgången i verksamheten, till skillnad från till exempel material- och förnödenhetskostnader eller nya investeringar.

  Kostnaderna kan även bestå av slutgiltiga förskottsbetalningar som företaget betalat. Till oflexibla kostnader räknas inte material- och förnödenhetskostnader, nya investeringar eller lönekostnader som går att anpassa.

  Exempel på oflexibla kostnader:

  • Lokalhyra och skötselvederlag
  • Lagerhyra
  • El, vatten och gas
  • Avfallshantering
  • Bevakning, lobbyservice och säkerhetssystem
  • Fastighetsförvaltning, fastighetsunderhåll och städning
  • Fastighetsskatt
  • Lagstadgad fordonskatt för fordon som använts i affärsverksamheten
  • Hyra för maskiner, utrustning och programvara (även leasing-avgifter)
  • Nyttjanderättsersättningar och licensavgifter
  • Kostnader för långvariga marknadsföringskontrakt
  • Ekonomiförvaltning, bokföring och revision
  • Koncerninterna administrationsarvoden
  • Tillstånds- och övriga myndighetskostnader
  • Medlemsavgifter
  • Telefonabonnemang
  • Datakommunikation
  • Kostnader för lagstadgade försäkringar
  • Räntekostnader för fastighet i egen ägo och för anläggningstillgångar anskaffade för affärsverksamheten

  Kostnader för nödvändig, hyrd arbetskraft kan även ersättas. Till den här typen av kostnader hör till exempel kostnader som motsvarar sådana uppgifter som utförs av företagets egen personal och som är nödvändiga för att upprätthålla affärsverksamheten eller affärsverksamhetsberedskapen. Samma gäller även för kostnader som uppstått för nödvändig underhåll av egendom som använts i affärsverksamheten.

  Kostnader som i viss mån är flexibla kan även ersättas. I dessa fall kan bara den del av kostnaden ersättas som inte varit flexibel i förhållande till nedgången i omsättningen.

  Kostnaderna ska vara slutgiltiga och höra till stödperioden 1.3.2021 – 31.5.2021. Kostnader som senare efter stödperioden räknats den sökande till godo, till exempel i form av rabatter, kan inte ersättas. Det är företagets skyldighet att lämna in uppgifter för verkliga kostnader som uppstått under stödperioden, även efteråt, för att stödbeloppet ska kunna korrigeras till att motsvara de verkliga kostnader som uppstått.

 • Lönekostnader

  Till lönekostnaderna räknas de av företaget betalade lönerna som Statskontoret plockat direkt från inkomstregistret.  Utöver det godkänns i fortsättningen arbetsgivarens lönebikostnader enligt given procentandel av lönekostnaderna. Arbetsgivarens lönebikostnader är till exempel lön för semester och sjukdomstid samt semesterpenning och kostnader för social trygghet och företagshälsovård.

  När det gäller enskilda näringsidkare och ansvariga bolagsmän i personbolag godkänns som lönekostnader den arbetsinkomst som fastställts för företagarens pensionsförsäkring. Dessutom godkänns FöPL-försäkringsavgifter och sjukförsäkringsavgifter enligt företagets anmälan.

  För företagare i aktiebolag kan löner och lönebikostnader endast godkännas enligt uppgifter från inkomstregistret. Separata FöPL-avgifter godtas med andra ord inte som kostnad i kostnadsstödsansökningen.

 • Hinder för beviljande av kostnadsstöd

  Enligt lagen beviljas inte stöd i följande situationer:

  1. Företaget har kostnader för mindre än 2000 euro under stödperioden
  2. Företagets omsättning för pandemiperioden har inte minskat med över 30 % jämfört med normalperiodens omsättning
  3. Företaget är en kredit- eller finansieringsanläggning eller företagets huvudsakliga bransch hör till primärproduktion, fiskerinäringen eller vattenbruksnäringen. Kostnadsstöd tillämpas inte på dessa branscher
  4. Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret
  5. Företaget har försummat deklarationsskyldigheten gällande beskattningen
  6. Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret
  7. Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget
  8. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstol gällande konkursförfarande
  9. Företaget var i svårigheter  innan coronapandemin (31.12.2019). Undantag: Det här gäller dock inte små- och mikroföretag som har varit i svårigheter före 1.1.2020. Till dem kan stöd beviljas ifall företaget i samband med ansökan inte har ställts i konkurs eller varit i saneringsförfarande och företaget inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

   

  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning.

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2, punkt 18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. aktiebolaget har förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. bolaget har förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. annan än litet- och medelstort företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

   

  För företag som 31.12.2019 varit under 3 år gamla, tillämpas bara punkt c.

 • Hur mycket kan man få i stöd?

  Enligt lagen kan kostnadsstöd betalas för 2 000 – 1 000 000 euro.

  Från beviljat kostnadsstöd görs avdrag för, till samma kostnader riktade, försäkringsersättningar samt ersättning för stängning och evenemangsgaranti som Statskontoret beviljat. Stödets maximibelopp är 1 miljon euro.

  Övriga stöd

  Redan beviljade stöd beaktas i kostndadsstödsbeloppet genom att den sammanlagda summan för de stöd som ingår i Europeiska kommissionens tillfälliga ramstödprogram för statligt understöd inte får överstiga 2,3 miljoner euro.

 • Hur inverkar redan beviljade stöd?

  Företaget kan ansöka om kostnadsstöd fast det redan skulle ha fått andra direkta stöd för att lindra verkningarna och följderna av coronapandemin.

  Kostnadsstödet beviljas med stöd av EU:s tillfälliga ramstödprogram. För alla stöd som beviljas enligt ramstödprogrammet gäller en företagsspecifik övre gräns på 2,3 miljoner euro som inte får överskridas i samband med beviljande av stödet. Vid beräkningen av den övre gränsen på 2,3 miljoner euro tas hänsyn till alla de stöd som det enskilda företaget eller med den till samma koncern hörande företag beviljats enligt ramstödprogrammet.

  Följande stöd ingår i EU:s ramstödprogram:

  • Kostnadsstöd (Statskontoret)
  • Ersättning för stängning (Statskontoret)
  • Evenemangsgaranti (Statskontoret)
  • Understöd för kulturevenemang som ställts in eller genomförts i mindre omfattning än beräknat på grund av coronapandemin samt understöd för avbrutna tävlingsserier på högsta divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna (Utbildnings- och kulturministeriet UKM)
  • Återanställningsstöd för förplägnadsbranschen (UF-centret)
  • Statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll (Traficom)
  • Tillfälligt FUI-lån vid störningar i affärsverksamheten (Business Finland)
  • Lanskapet Ålands tillfälligt utökade likviditetsstöd
  • Utvecklingsunderstöd som beviljats av NTM-centralerna (bara om stödet undantagsvis beviljats enligt ramstödprogrammet och inte som ett de minimis-stöd)

  Även kommunerna har haft möjlighet att utnyttja EU:s tillfälliga statsunderstödsprogram för beviljade stöd till företagen. Företaget ska i sin kostnadsstödsansökan till Statskontoret ange alla stöd som de fått enligt ramstödprogrammet.

 • Kontrollera det här innan du fyller i ansökan

  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummer. Se mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Kostnadsstödet kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Även under den fjärde omgången av kostnadsstödet konstateras nedgången i omsättningen med utgångspunkt från de momsdeklarationer som företaget har lämnat till Skatteförvaltningen. Kom ihåg att lämna in momsdeklarationen till Skatteförvaltningen i rätt tid.
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Kostnadsstöd ansöks med fullmakt  “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  En person som har en roll med rätt att företräda företaget angiven i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret kan företräda företaget utan särskild fullmakt om rollen dessutom definierats med rätten att sköta ärenden i ifrågavarande tjänst. Roller enligt handelsregistret som berättigar till ansökan om kostnadsstöd är:
  • Verkställande direktör
  • Vice verkställande direktör
  • Enskild näringsidkare
  • Disponent
  • Huvudansvarig disponent
  • Prokurist
  Roller som enligt föreningsregistret  berättigar till att företräda föreningen är:
  • Ordförande (Se även: Föreningarnas och stifelsernas ansökningar)
  • Annan prokurist med registrerad rätt att själv representera föreningen

  Att bevilja fullmakt till den som företräder företaget

  Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver ta hänsyn till att hanteringstiden för att söka fullmakt med ansökan kan vara lång. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när användning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att företräda företaget
  • Samfund som inte har representant angiven i registret  (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >

 • Ansökan för föreningar och stiftelser

  Ordförande för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan företräda föreningen och fylla i ansökan om stöd i e-tjänsten. Förutom ansökan ska föreningen, som kompletterande tilläggsuppgift, skicka bevis på att ordföranden har rätt att underteckna ensam för föreningen eller har fullmakt av dem som har namnteckningsrätt att skicka ansökan (föreningsregisterutdrag / regler / protokollutdrag / fullmakt).

  När det gäller stiftelser lönar det sig att skicka ansökan som en pappersansökan om fullmakten inte redan är i skick.

  Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: ansokningsblankett.kostnadsstod(at)statskontoret.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.

 • Uppgifter som behövs för stödansökan

  I ansökan ska följande fyllas i: Företagets grunduppgifter, omsättningen för pandemi- och normalperioden, om de inte finns tillgängliga direkt från Skatteförvaltningen på basen av företagets moms-deklarationer, uppgifter om FöPL-årsarbetsinkomst för enskild näringsidkare, uppgifter om FöPL-avgift och sjukförsäkringsavgift, uppgifter om stödperiodens (1.3.2021-31.3.2021) oflexibla kostnader (typ av kostnad och belopp, t. ex hyra), uppgifter om försäkringsersättningar som hör till coronapandemin om de ersätter skador för stödperioden samt uppgifter om övriga stöd som ingår i EU:s ramstödprogram.

  Statskontoret får en del av uppgifterna som behövs från Skatteförvaltningen, inkomstregistret, Statistikcentralen samt från andra myndigheter som beviljar statliga understöd.

  Statskontoret strävar till att göra ansökan så smidig som möjligt. Ansökningsförfarandet har testats med en kundpanel och fått utmärkt respons.

 • Videoinstruktion

 • Begäran om omprövning

  Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du söka ändring hos Statskontoret. Behandlingen av begäran om omprövning på Statskontoret är avgiftsfri.

  Före begäran om omprövning

  • Läs noggrant igenom kostnadsstödsbeslutet innan du gör en begäran om omprövning. Granska alla uppgifter som använts som grund för beslutet samt alla eventuella orsaker som lett till avslag.
  • Vänligen observera, att företaget bör uppfylla alla kostnadsstödets allmänna förutsättningar för att kostnadsstöd skall kunna beviljas.
  • För att ens begäran om omprövning skall kunna vara framgångsrik lönar det sig att ta ställning till alla beslutets eventuella orsaker till avslag.
  • Om du vill ge allmän respons eller har frågor om ditt givna beslut, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att ringa numret 0295 50 3510
  • Var i kontakt med till exempel bokföringsbyrån och begär alla nödvändiga dokument som kan behövas i din begäran om omprövning.

  Hur begär man omprövning?

  • Begäran om omprövning görs skriftligen i Statskontorets e-tjänst.
  • När du loggat in i e-tjänsten finner du automatiskt alla dina tidigare skickade kostnadsstödsansökningar. Välj det kostnadsstödsärende, vars beslut du begär omprövning av.
  • Begäran om omprövning kan även lämnas in till Statskontoret personligen, genom att använda ett ombud, genom ett bud, som en betald postförsändelse eller per epost.
  • Begäran om omprövning skickas på avsändarens ansvar.

  Vilka uppgifter skall en begäran om omprövning innehålla?

  • I begäran om omprövning bör du meddela vad i stödbeslutet som bör omprövas.
  • Berätta även på vilka grunder du begär omprövning.
  • Till begäran om omprövning skall bifogas de handlingar som du åberopar.
  • Om begäran om omprövning görs på annat sätt än via Statskontorets e-tjänst bör omprövningsbegäran innehålla ansökningsnumret för det beslut du begär omprövning av. Ansökningsnumret finns i övre hörnet av kostnadsstödsbeslutet.
  • Om biträdet inte är en advokat eller ett allmänt rättsbiträde, och omprövningsbegäran inte görs via Statskontorets e-tjänst, skall en fullmakt för ombud bifogas till begäran om omprövning

  När bör omprövning begäras?

  • Du har 30 dagar på dig att lämna in en begäran om omprövning. Begäran om omprövning samt bilagor ska skickas till Statskontoret före kl. 16:15 inom 30 dagar räknat från den dag då du har fått del av beslutet.
  • Om beslutet har skickats elektroniskt anses delgivningen ha skett den tredje (3) dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas.
  • Om beslutet har skickats per brevpost, anses delfåendet ha skett den sjunde (7) dagen efter att beslutet postades, om inte något annat visas.
  • Endast omprövningsbegäranden som inlämnats till Statskontoret inom föreskriven tid tas upp till prövning.

  Behandling av begäran om omprövning

  • Statskontoret behandlar omprövningsbegäranden i den följd de ankommit. Den uppskattade behandlingstiden är ungefär 5-6 månader.
  • Omprövningsbegäranden behandlas individuellt och därför kan behandlingstiden variera.
  • Du kan komplettera din begäran om omprövning genom att skicka tilläggsuppgifter till din tidigare skickade omprövningsbegäran i e-tjänsten. Skickandet av väsentliga bilagor/verifikat utan dröjsmål underlättar behandlingen av ditt ärende.
  • Handläggaren av omprövningsbegäran begär vid behov om tilläggsuppgifter av dig via epost eller telefon. Därmed ber vi dig vänligen granska din epost regelbundet. Det kan även löna sig att kolla mappen för skräppost.
  • Vänligen observera att skickandet av alla nödvändiga tilläggsuppgifter utan dröjsmål fortskrider behandlingen av ditt ärende.

  Besvär hos förvaltningsdomstolen

  • Om du anser att Statskontorets omprövningsbeslut är lagstridigt, kan du söka ändring genom att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.
  • Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen först efter att begäran om omprövning har behandlats av Statskontoret.

   

 • Här uppdateras information om Regionförvaltningsverkets pressmeddelanden om begränsningar.

  Medan uppdateringen pågår, kan man bekanta sig med den finskspråkiga sidan om begränsingar.  

 • Birkaland

  Sammankomstbegränsningar i Birkalands sjukvårdsdistrikt och området kring Punkalaidun 29.5.-28.6.2021.

  Sammankomstbegränsningar i Birkalands sjukvårdsdistrikt och området kring Punkalaidun 5.8.-29.8.2021.

  Sammankomstbegränsningar i Birkalands sjukvårdsdistrikt och området kring Punkalaidun 30.8.-12.9.2021.

 • Egentliga Finland

  Sammankomstbegränsningar i Egentliga Finland 1.6.–16.6.2021. 

  Sammankomstbegränsningar 14.6.-3.7.2021.

  Sammankomstbegränsningar i områden kring Åbo, Reso, Salo, S:t Karins och Pargas  9.7.-8.8.2021.

  Upphävande av begränsningar 27.8.-31.8.2021. 

 • Egentliga Tavastland

  Sammankomstbegränsningar 5.6.-30.6.2021. 

  Sammankomstbegränsningar 16.6.-30.6.2021.

  Upphävande av begränsningar 23.6.-30.6.2021. 

 • Kajanaland

  Sammankomstbegränsningar i Kajanaland och Norra Österbotten 21.5.-13.6.2021.

   

   

 • Kymmenedalen

  Sammankomstbegränsningar 5.6.-30.6.2021.

  Upphävande av begränsningar 11.6.-30.6.2021.

  Sammankomstbegränsningar i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt 14.8.-13.9.2021. 

  Upphävande av begränsningar i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt 3.9.-13.9.2021.

 • Lappland

  Sammankomstbegränsningar i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt 24.5.-6.6.2021. 

  Sammankomstbegränsningar i Lapplands sjukvårdsdistrikt 1.6.-30.6.2021.

  Annullering av sammankomstbegränsningar i Lapplands sjukvårdsdistrikt 1.6.-30.6.2021.

 • Mellersta Finland

  Sammankomstbegränsningar i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (Jyväskylä, Muurame, Laukaa, Äänekoski) 13.8.-9.9.2021.

 • Mellersta Österbotten

  Sammankomstbegränsningar i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (utom Reisjärvi)  2.-15.6.2021.

  Sammankomstbegränsningar i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (utom Reisjärvi) fortsätter till  22.6.2021. 

  Sammankomstbegränsningar i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (utom Reisjärvi) 25.8.-14.9.2021.

 • Norra Karelen

  Uppdateras

 • Norra Savolax

  Upphävande av begränsningar 2.6.2021.

 • Norra Österbotten

  Sammankomstbegränsningar i Norra Österbotten och Kajanaland  21.5.-13.6.2021.

 • Nyland

  Sammankomstbegränsningar i Askola, Hangö, Ingå, Karkkila, Kyrkslätt, Lapinjärvi, Lojo, Lovisa, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuner 2.6.-15.6.2021.

  Sammankomstbegränsningar 15.6.-14.7.2021.

  Begränsningarna lättar i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland 15.6.2021.

  Sammankomstbegränsningar i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda  kommuner 14.7.-10.8.2021.

  Sammankomstbegränsningar i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda  kommuner 20.8.-12.9.2021.

  Upphävande av begränsningar i områden kring Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby kommuner 29.6.2021-14.7.2021.

  Sammankomstbegränsningar i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 5.8.-26.8.2021. 

  Sammankomstbegränsningar i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (utom Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) 27.8.-12.9.2021.

  Upphävande av begränsningar 4.9.-12.9.2021.

 • Päijänne-Tavastland

  Sammankomstbegränsningar 2.6.-30.6.2021.

  Sammankomstbegränsningar 16.6.-14.7.2021.

  Upphävande av begränsningar i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt (utom Kärkölä, Lahtis och Orimattila kommuner) 23.6.-14.7.2021.

  Upphävande av begränsningar i Kärkölä, Lahtis och Orimattila kommuner 2.7.2021-14.7.2021

 • Satakunta

  Sammankomstbegränsningar 26.5.-8.6.2021.

  Lättandet av sammankomstbegränsningar 1.6.-8.6.2021

  Upphävande av begränsningar i Harjavalta, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Björneborg, Siikainen och Ulvila kommuner 27.8.2021 – 14.9.2021 och upphävande av begränsningar i Eura, Eurajoki, Huittinen, Kokemäki, Raumo och Säkylä kommuner 27.8.2021 – 14.9.2021.

 • Södra Karelen

  Sammankomstbegränsningar 25.8.-17.9.2021.

  Sammankomstbegränsningar i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt 3.9.-24.9.2021.

  Upphävande av begränsningar i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt 16.9.-24.9.2021

   

 • Södra Savolax

  Sammankomstbegränsningar 4.6.-17.6.2021.

  Upphävande av begränsningar 14.6.2021.

 • Södra Österbotten

  Sammankomstbegränsningar i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt 13.8.-9.9.2021.

 • Österbotten

  Sammankomstbegränsningar i Vasas sjukvårdsdistrikt 12.8.-8.9.2021.

   

 • Räknare för kostnadsstödet

  Bekanta dig noggrant med informationen på vår webbsida om kostnadsstödets villkor innan användningen av räknaren.

  Observera att räknaren bara är riktgivande eftersom alla i lagen angivna villkor inte finns med i räknaren och räknarens summa inte är ett officiellt beslut av kostnadsstödet, utan en separat ansökan om stöd behöver göras i e-tjänsten.

  Hjälptabell för beräkningen av kostnadsstödets jämförelseperiod

  Kontrollera din jämförelseperiod med hjälp av den här tabellen.

  Med jämförelseperioder menas de tidsperioder som jämförs för att kunna bestämma minskningen av företagets omsättning mellan normalperioden och pandemiperioden. (Grundförutsättningen för att få kostnadsstöd är att omsättningen har minskat med över 30%).

  Normalperioden och pandemiperioden bestäms på basen av företagets moms-redovisning och när företaget är grundat. När du väljer företagets moms-redovisningsperiod och tidpunkten för när företaget är grundat, visas de i räknaren vid respektive fält.

  OBS! Stödperioden, som man ansöker om stöd för, är samma för alla sökande (1.6.-30.9.2021).