Hoppa innehåll

Ansökan om statsunderstöd – Sokunderstod.fi

 • Vad är Sokunderstod.fi?

  Sokunderstod.fi är en webbtjänst som kommer att samla alla ansökningar om statsunderstöd i en och samma tjänst. På den här webbplatsen har vi samlat anvisningar om användningen av tjänsten och anvisningar om Suomi.fi-identifieringen.

  Tjänsten Sokunderstod.fi kommer att betjäna alla som ansöker om statsunderstöd, alltså bland annat

  • föreningar och stiftelser
  • kommuner och samkommuner
  • vetenskapsinstitut och forskningsorganisationer
  • högskolor
  • företag
  • privatpersoner.

  Ansökan om statsunderstöd och ärendehantering i anslutning till statsunderstöd sker i tjänsten Sokunderstod.fi. För att ansöka om understöd och granska de egna uppgifterna måste användaren vara inloggad i tjänsten. Meddelandena om utlysningar kan bläddras utan att logga in i tjänsten.

  GÅ TILL TJÄNSTEN SOKUNDERSTOD.FI

 • Suomi.fi-fullmakter och identifiering i tjänsten

  För att ansöka om statsunderstöd och uträtta andra ärenden i anslutning till statsunderstöd måste man identifiera sig i Sokunderstod.fi-tjänsten. För identifiering används

  • personliga bankkoder
  • mobilcertifikat
  • elektroniskt identitetskort.

  Rätten att sköta ärenden för en organisation, ett företag eller en person kontrolleras i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas fullmaktsregister i samband med inloggningen. I tjänsten Sokunderstod.fi kan man också uträtta ärenden med vissa roller som registrerats i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret och som ger rätt att uträtta ärenden.

  Om du inte har de fullmakter som behövs, kontakta den person som hanterar Suomi.fi-fullmakterna i din organisation. Genom att logga in som privatperson kan du endast ansöka om personliga understöd.

  Du kan ge eller begära om rätt att uträtta ärenden på webbplatsen för Suomi.fi-fullmakter under rubriken Ge och begär fullmakter. Om din organisation inte själv kan ge fullmakter på Suomi.fi-fullmakter, kan myndigheten registrera fullmakter utifrån en ansökan.

  Stöd och råd om användningen av Suomi.fi-fullmakter:

  Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation

  För att uträtta ärenden för ett företag eller en organisation krävs en fullmakt som utfärdats i Suomi.fi-tjänsten. För ett företag eller en organisation kan ärenden uträttas i följande roller (fullmaktsärende):

  Beredning av ansökan om statsunderstöd

  En fullmaktstagare kan bereda ansökan om statsunderstöd och fortsatta åtgärder i anslutning till understöd.

  Ansökan om statsunderstöd

  En fullmaktstagare kan bereda ansökan om statsunderstöd och fortsatta åtgärder i anslutning till understöd, lämna in dem för behandling och återkalla ansökan.

  Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter

  En fullmaktstagare kan bereda ansökan om statsunderstöd och fortsatta åtgärder i anslutning till understöd, lämna in dem för behandling och återkalla ansökan samt hantera uppgifter som rör fullmaktsgivaren.

  I tjänsten Sokunderstod.fi kan man också uträtta ärenden med roller som registrerats i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret och som ger rätt att uträtta ärenden:

  Enligt uppgifterna i Handelsregistret
  företagets verkställande direktör (VD)
  ställföreträdare för företagets verkställande direktör (STF.)
  företagets firmatecknare som har rätt att företräda företaget (NAMNT)
  näringsidkare (NÄR)

  Enligt Föreningsregistret
  ordförande (ORDF)
  medlem (M)
  namntecknare som har rätt att ensam företräda föreningen (NAMNT)

  Mer information om fullmakter (Suomi.fi)

  Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande

  Om rätten att företräda ett företag eller en organisation inte kan kontrolleras i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret, ska fullmaktsrätten registreras i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. Fullmaktsroller i anslutning till statsunderstöd som getts i tjänsten tidigare är som sådana giltiga i tjänsten Sokunderstod.fi.

  Instanser som behöver tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande är exempelvis

  • kommuner
  • läroanstalter
  • statliga ämbetsverk
  • församlingar och stiftelser samt
  • föreningar, enligt vars namnteckningsregel föreningen ska företrädas av två eller flera personer tillsammans.

  Fullmakt med ansökan (Suomi.fi)

  Uträttande av ärenden för en sökande som är en enskild person

  Ansökan om statsunderstöd som är riktade till sökande som är enskilda personer i tjänsten Sokunderstod.fi kommer att möjliggöras senare.

  Uträttande av ärenden för ett utländskt företag eller en utländsk organisation

  Möjliggörs i tjänsten Sokunderstod.fi senare.

 • Anvisningar om användningen av tjänsten Sokunderstod.fi

  Du kan bläddra meddelandena om utlysningar utan att logga in i tjänsten. Om du vill ansöka om statsunderstöd eller granska uppgifterna om din kundrelation, måste du logga in i tjänsten Sokunderstod.fi.

  Vi rekommenderar att du börjar använda tjänsten genom att logga in och komplettera uppgifterna i avsnittet Egna uppgifter. I avsnittet finns bland annat uppgifterna om bankförbindelse och den sökandes kontaktuppgifter, vilka begärs i ansökningsblanketterna. Avsnittet finns i huvudmenyn i tjänsten Sokunderstod.fi, som du hittaruppe till vänster.

  I tjänsten publicerar statsbidragsmyndigheterna information om de statsunderstöd som är öppna för ansökan. I tjänsten kan man ansöka om understöd och ta emot beslut om understöd samt vidta åtgärderna efter beslutet, såsom skicka in ansökningar om utbetalning och rapporter om användningen av understödet.

  Meddelandena om utlysningar finns listade på framsidan i tjänsten Sokunderstod.fi. Enligt standardinställningen visas i listan de ansökningar som pågår just nu eller som strax ska börja.

  I tjänsten finns också meddelanden med endast minsta möjliga information om ansökningen. I dessa fall finns det fullständiga meddelandet om utlysningen i statsbidragsmyndighetens egen tjänst eller på dess egen webbplats och i meddelandet om utlysning finns en länk dit. I dessa ansökningar sker ansökan och därefter följande åtgärder i myndighetens egen tjänst. Ansökningar kan även publiceras som förhandsinformation. Kontaktuppgifterna till den statsbidragsmyndighet som ansvarar för ansökan finns i meddelandet om utlysning.

  Meddelandena om utlysning publiceras inte alltid med fullständig information på alla språk. Till exempel kan det engelskspråkiga meddelandet om utlysning publiceras med minsta möjliga information, om det inte går att uträtta ärenden på engelska hos den statsbidragsmyndighet som ansvarar för ansökan. Då finns ansökningsblanketten endast tillgänglig på finska och svenska.

  Understöd som ansökts och erhållits tidigare har inte flyttats till tjänsten Sokunderstod.fi från statsbidragsmyndighetens andra webbtjänster. Hanteringen av ärenden i fråga om tidigare understöd fortsätter i de andra tjänsterna enligt myndigheternas anvisningar.

 • Navigering i tjänsten

  Elementen upptill och nedtill på sidorna är desamma i hela tjänsten. Du kan återgå till framsidan genom att klicka på tjänstens logotyp.

  När du är inloggad i tjänsten visas namnuppgifterna i anslutning till inloggningen upptill på sidan. Du kan granska och ändra dina uppgifter under Egna uppgifter och Egna ärenden. Dessa finns uppe till vänster, i tjänstens huvudmeny.

  Länkar till anvisningarna om tjänsten och till utlåtanden om tillgänglighet och dataskydd finns nertill i tjänsten.

  Rekommenderade webbläsare

  Sokunderstod.fi fungerar i de vanligaste webbläsarna, såsom Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera och Safari. För att användningen av tjänsten ska vara datasäker och erbjuda bästa möjliga användarupplevelse rekommenderar vi att du använder den senaste webbläsarversionen.

  Språkval

  Tjänsten Sokunderstod.fi finns på finska, svenska och engelska. Du kan byta språk i menyn.

  Meddelandena om utlysning publiceras inte alltid med fullständig information på alla språk. Till exempel kan det engelskspråkiga meddelandet om utlysning publiceras med minsta möjliga information, om det inte går att uträtta ärenden på engelska hos den statsbidragsmyndighet som ansvarar för ansökan. Då är ansökningsblanketten endast tillgänglig på finska och svenska.

  Statsbidragsmyndigheten behandlar din ansökan på det språk som du har valt i tjänsten när du skickar in ansökan.

 • Inloggning

  För att ansöka om statsunderstöd och uträtta andra ärenden i anslutning till statsunderstöd måste man identifiera sig i Sokunderstod.fi-tjänsten. För identifiering används

  • personliga bankkoder
  • mobilcertifikat eller
  • elektroniskt identitetskort.

  Rätten att sköta ärenden för en organisation, ett företag eller en person kontrolleras utifrån fullmakterna i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas fullmaktsregister. I tjänsten Sokunderstod.fi kan man också uträtta ärenden med vissa roller som registrerats i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret och som ger rätt att uträtta ärenden. Se närmare anvisningar om hur du identifierar dig i tjänsten.

  I tjänsten Sokunderstod.fi kan man också uträtta ärenden med vissa roller som registrerats i

  • handelsregistret
  • Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller
  • föreningsregistret.

  Se närmare anvisningar på fliken Suomi.fi-identifiering.

  Du behöver inte vara inloggad i tjänsten för att bläddra meddelandena om utlysning. Uppgifterna om kundrelationen, alltså Egna uppgifter och Egna ärenden, visas endast för inloggade användare.

  Mer information om Suomi.fi-fullmakter

 • Egna uppgifter

  När du är inloggad i tjänsten kan du gå via huvudmenyn (uppe till vänster) till vyn Egna uppgifter, där du kan granska och redigera dina uppgifter. Vissa uppgifter kan endast redigeras av en person som har fullmaktsrollen ”Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter”. Sådana uppgifter är bland annat uppgiften om bankförbindelse. Statsbidragsmyndigheten kan inte upprätthålla den ovan nämnda uppgiften i sitt eget system.  Genom dessa avgränsningar försöker man minska risken för överträdelser i samband med utbetalningen av statsunderstöd.

  Som sökandens egna uppgifter använder vi även uppgifter som finns sparade i andra myndighetsregister, och av denna anledning är det inte möjligt att redigera alla uppgifter i tjänsten. Uppgifterna ska ändras i det register som fungerar som källa, varefter de uppgifter som visas i tjänsten Sokunderstod.fi uppdateras när man loggar in i tjänsten på nytt. Sådana uppgifter är bland annat den sökandes namn, adress och FO-nummer.

  Spara i kundprofilen endast de kontaktpersoner som är kopplade till samtliga ansökningar och understödsärenden som har gjorts för denna organisation. Uppgifterna om de kontaktpersoner som sparats i kundprofilen kopieras automatiskt till nya ansökningar och där kan de ännu hanteras ansökningsspecifikt. Meddelanden som rör behandlingen av ett understödsärende, såsom begäranden om komplettering och besked som att ärendet är avgjort, skickas via e-post för kännedom till samtliga personer som angetts som kontaktpersoner i ansökan.

  Uppgiften om kontaktperson, som uppdateras i vyn Egna uppgifter, sparas inte retroaktivt i befintliga ansökningar, utan uppgifterna som ändrats måste uppdateras separat i dem. Den uppdaterade uppgiften används i ansökningsblanketter som öppnas efter uppdateringen.

  Vyn Egna uppgifter utvecklas så att den tillgodoser behoven hos olika grupper av sökande allt efter som användningen av tjänsten Sokunderstod.fi utvidgas.

 • Egna ärenden

  När du är inloggad i tjänsten kan du i vyn Egna ärenden i huvudmenyn (uppe till vänster) granska och redigera uppgifter i anslutning till din ärendehantering. Din ärendehantering listas i tre avsnitt. I varje avsnitt kan du gå till ansökan genom att klicka på namnet som du gett ansökan i kolumnen Ansökan, och du kan ordna raderna med pilknapparna på rubrikraden.

  1. Avsnittet Påbörjade innehåller de ansökningar, vars ifyllande inte är slutförd. En ansökan stannar kvar i denna vy om den inte undertecknas och skickas till den myndighet som ansvarar för ansökan inom ansökningstiden. Halvfärdiga ansökningar kan tills vidare inte raderas från tjänsten.
  2. I avsnittet Understödsärenden visas alla skickade ansökningar som väntar på avgörande och alla avgjorda ansökningar. Du kan följa handläggningen av ansökningarna som du har skickat in utifrån statusuppgiften i kolumnen Status.
  3. I avsnittet Erhållna understöd visas alla ansökningar som fått ett positivt beslut.

  Via avsnitten Understödsärenden och Erhållna understöd kan du utföra åtgärder i anslutning till komplettering av ansökan, svar på begäran om komplettering, ansökan om utbetalning av understöd och rapportering.

 • Meddelande om utlysning

  Du kan bekanta dig med den detaljerade informationen om utlysningen av statsunderstöd genom att klicka på ansökningens namn i listan på framsidan.

  Ansökan består av

  • meddelandet om utlysning
  • standardvillkoren för användningen av understödet
  • ansökningsblanketten.

  Ansökningsblanketten visas för närvarande endast för användare som är inloggade i tjänsten.

  Meddelandet om utlysning kan ibland publiceras som förhandsinformation innan ansökningstiden börjar, även med ofullständiga uppgifter. Meddelandet om utlysning har samma struktur i alla statsunderstödsansökningar.

  I tjänsten finns också meddelanden om utlysning med endast minsta möjliga information om ansökan. I dessa fall finns det fullständiga meddelandet om utlysningen i statsbidragsmyndighetens egen tjänst eller på dess egen webbplats och i meddelandet om utlysning finns en länk dit. I dessa ansökningar sker ansökan och därefter följande åtgärder i myndighetens egen tjänst.

 • Fylla i ansökningsblanketten, återvända till en ansökan och bilagor

  För att ansöka om understöd måste man identifiera sig i tjänsten. Du kan logga in på tjänsten på fliken Ansökan om statsunderstöd i meddelandet om utlysning eller uppe till höger i tjänsten.

  Du kan påbörja ansökan i vilken som helst Suomi.fi-fullmaktsroll som möjliggör ansökan om statsunderstöd.

  Ansökningsblankettens basstruktur är samma i alla utlysningar av statsunderstöd, men beroende på vilket statsunderstöd som söks kan uppgifterna som begärs i blankettens avsnitt vara olika. På blanketterna finns obligatoriska frågor som statsbidragsmyndigheten markerat och som måste besvaras innan blanketten kan skickas in. Statusen för blankettens ifyllande (färdighetsgrad) kan granskas i vyn Hantera ansökan.

  Ge ansökan ett beskrivande namn som identifierar den

  Innan ansökningsblanketten öppnas ska du ge ansökan ett kort namn som identifierar den. Ansökan kan också identifieras med hjälp av det namn som du angivit, ifall du eller din organisation tar del av en och samma ansökan med flera ansökningar. Namnet på ansökan kan ändras till dess att ansökan har undertecknats.

  Ansökningsblankettens avsnitt och vyn Hantera ansökan

  Ifyllandet av en ny ansökan börjar i vyn Hantera ansökan. I denna vy listas länkarna till ansökningsblankettens olika avsnitt. I denna vy kan du följa färdigställandet av avsnitten i ansökan samt underteckna och skicka in den färdiga ansökningen. Ansökningsblanketten har följande avsnitt:

  • Uppgifter om den sökande
  • Mål och genomslagskraft
  • Verksamhetens genomförande
  • Kostnadsberäkning och finansiering
  • Kontaktuppgifter

  Den sökande ansvarar för att kontaktuppgifterna är uppdaterade under hela statsunderstödsprocessen. Kontaktpersonerna som namngetts i ansökan och uppgifterna om bankkonto kan uppdateras efter sändning av ansökan och under tiden då understödet används alltid när uppgifterna ändras.

  Uppgifterna om kontaktpersoner som sparats i kundprofilen kopieras automatiskt till avsnittet Kontaktuppgifter i en ny ansökan, där de också kan hanteras. Delgivningar i anslutning till behandlingen av ett understödsärende, såsom begäranden om komplettering och information om ärendets avgörande, skickas per e-post för kännedom till alla namngivna kontaktpersoner i ansökan.

  Samtycke till elektronisk delgivning

  Samtycke till elektronisk delgivning kan lämnas i ansökningsblankettens avsnitt Kontaktuppgifter (Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003 19 §)). Samtycket gäller per ansökan och kan vid behov ändras under statsunderstödsprocessen.

  Att spara uppgifterna

  Enligt standardinställningen visas ansökningsblankettens avsnitt i visningsläget. När du öppnar ett avsnitt för redigering låser du det samtidigt för dig själv. Om flera personer fyller i samma ansökan kan de redigera de andra avsnitten i ansökan samtidigt. Namnet på den person som öppnat ett avsnitt för sig själv för redigering visas uppe till höger i det låsta avsnittet. Dessutom visas bredvid avsnittets rubrikuppgifter till vänster på ansökningsblanketten en låssymbol.

  Ansökan kan sparas under tiden den fylls i med knappen Spara. Då förblir avsnittet i redigeringsläge och låst för dig. Klicka på Spara och avsluta när du slutar redigera ett avsnitt eller om du vill avbryta ifyllandet av ansökan. På så sätt får eventuella andra personer som fyller i samma ansökan åtkomst till avsnittet som du har stängt. En grönmarkerad bekräftelse på att uppgifterna har sparats visas upptill i tjänsten.

  Låsningen av ett avsnitt som är i redigeringsläge tas bort automatiskt efter två timmar. Ingen annan kan ta bort låsningen för den person som låst avsnittet. Observera att ansökan inte kan skickas om ett avsnitt är låst.

  Knappen Avsluta utan att spara är aktiv när det inte finns osparade ändringar i blankettens avsnitt. Knappen tar bort avsnittet från redigeringsläget.

  Att återgå till ansökan

  Om du vill, kan du avbryta ifyllandet av avsnittet. Du kan återvända till ansökan från huvudmenyn (uppe till höger) via Egna ärenden. I vyn Egna ärenden finns ansökningarna indelade på tre avsnitt. En halvfärdig ansökan finns i avsnittet Påbörjade. Om du tar del av eller din organisation har tagit del av en ansökan med flera olika ansökningar, identifierar du den rätta ansökan i kolumnen Ansökan med det namn som du angett. Kolumnerna kan ordnas med pilknapparna på rubrikraden.

  Antalet tecken och bilagor

  Maximiantalet tecken anges i textfälten på ansökningsblanketten. Du ser det maximala tillåtna antalet tecken nere till höger i textfälten i formen 1500/1500. Siffran minskar när du skriver text i fältet. Om du kopierar text och klistrar in den på blanketten, kom ihåg att kontrollera att all text som kopieras får plats i textfältet.

  Du kan förstora textfältet på skärmen genom att dra på ikonen längst ner.

   

  Bilagor

  Den maximala storleken för bilagor är 25 MB. Välj en fil som du vill lägga till som bilaga genom att klicka på knappen Välj fil. Om du vill, kan du skriva en kort beskrivning av bilagan och sedan klicka på Ladda upp bilaga. Du kan inte redigera beskrivningen senare.

  Tillåtna filformat är xlsx, docx, jpeg, jpg, pptx, png och pdf.

  Om det finns en motiverad anledning för detta kan statsbidragsmyndigheten i vissa ansökningar begära att sekretessbelagd information skickas som bilaga till ansökan. Grunden för sekretessen anges när bilagan sparas. Sådana bilagor kan inte öppnas i vyerna i tjänsten Sokunderstod.fi efter att de har sparats på ansökan. Orsaken till detta är att i vissa fall är informationen i bilagorna sekretessbelagd även inom den organisation som ansöker om understödet. Sekretessbelagda bilagor till en inkommen ansökan visas hos myndigheten endast för sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter har en roll som anknyter till behandlingen av ärendet.

 • Undertecknande och sändning av ansökan

  Ansökan kan skickas av en person som har Suomi.fi-fullmaktsrollen ”Ansökan om statsunderstöd” eller ”Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter”. Detta kan göras utan särskilda fullmakter även med vissa organroller som finns registrerade i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret. Läs mer på fliken Suomi.fi-identifiering.

  Innan ansökan skickas in ska den sökande säkerställa att antalet underskrifter i ansökan är korrekt enligt den sökande organisationens regler.

  Ansökan undertecknas i vyn Hantera ansökan. Personen som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt. Ansökan undertecknas genom att klicka på knappen Underteckna. Därefter ber tjänsten om bekräftelse och när den har getts visas undertecknarens namn och tidsstämpel i vyn Hantera ansökan.

  Om man upptäcker att något behöver redigeras i den undertecknade ansökan innan den skickas, måste varje undertecknare radera sin underskrift innan ändringarna kan göras. Namnet på ansökan kan ändras till dess att ansökan har undertecknats.

  Sändning av ansökan

  Ansökan skickas genom att klicka på knappen Skicka in ansökan i vyn Hantera ansökan. När ansökan har skickats visas på skärmen ett meddelande om att ansökan har mottagits, som skickas av systemet, och denna bekräftelse skickas även till de namngivna kontaktpersonerna i ansökan via e-post. Ansökan flyttas till avsnittet Understödsärenden i vyn Egna ärenden.

  Två eller flera undertecknare

  Om det enligt organisationens regler behövs fler än en underskrift, ska undertecknarna använda avsnittet Hantera ansökan turvis. Varje undertecknare identifierar sig i tjänsten med sin egen Suomi.fi-fullmakt och den sista undertecknaren skickar in ansökan genom att klicka på Skicka in ansökan. Tjänsten vidarebefordrar eller skickar inte ansökan till nästa undertecknare för underskrift, eftersom information om undertecknarna inte kan fås från någon källa på ett sådant sätt att den skulle kunna användas som riktgivande uppgift.

  Om man upptäcker att något behöver redigeras i den undertecknade ansökan innan den skickas, måste varje undertecknare radera sin underskrift innan ändringarna kan göras. Namnet som getts till ansökan kan ändras fram tills dess att den har undertecknats.

  När ansökan har skickats visas på skärmen ett meddelande om att ansökan har mottagits, som skickas av systemet, och denna bekräftelse skickas även till de namngivna kontaktpersonerna i ansökan via e-post. Ansökningsblanketten flyttas till avsnittet Understödsärenden i vyn Egna ärenden.

 • Att skriva ut ansökan

  Du kan ladda ner den skickade ansökan som PDF-fil. Knappen för nedladdning finns på fliken Ansökan i understödsärendet. Du hittar listan med understödsärendena via vyn Egna ärenden i huvudmenyn (uppe till vänster).

  På samma flik kan du också skriva ut eventuella begäranden om komplettering och kompletterade ansökningar som du har skickat.

 • Komplettering av en ansökan som skickats och att svara på begäran om komplettering

  För att komplettera ansökan måste man logga in i tjänsten. För att underteckna och skicka in en komplettering krävs fullmakt för undertecknande, antingen ”Ansökan om statsunderstöd” eller ”Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter”.

  Den sökande ansvarar för att kontaktuppgifterna är uppdaterade under hela statsunderstödsprocessen. Kontaktpersonerna som namngetts i ansökan och uppgifterna om bankkonto kan uppdateras efter sändning av ansökan och under tiden då understödet används alltid när uppgifterna ändras.

  Komplettering under ansökningstiden

  Under ansökningstiden kan du på eget initiativ komplettera en ansökan som skickats in. Ansökan öppnas för komplettering i vyn Hantera ansökan på fliken Ansökan. Du kan redigera de uppgifter och bilagor som sparats i ansökningens avsnitt. När ansökan sparas skapas ett utkast av den kompletterande versionen.

  Den kompletterande versionen ska undertecknas på samma sätt som originalet och skickas till myndigheten som ansvarar för ansökningen inom ansökningstiden. Den senaste versionen av ansökningen, som undertecknats och skickats till myndigheten, är alltid den giltiga.

  Komplettering efter ansökningstiden

  När ansökningstiden har löpt ut kan du be den ansvariga myndigheten att öppna ansökan för komplettering. Detta görs tills vidare utanför tjänsten Sokunderstod.fi genom att kontakta myndigheten till exempel via e-post. Du hittar den i ansökan namngivna kontaktpersonen i vyn Basuppgifter för ärendet som öppnats från listan över understödsärenden under Egna ärenden.

  Att svara på begäran om komplettering

  Myndigheten som ansvarar för ansökan kan be dig att komplettera sin ansökan. Information om detta skickas till e-postadresserna till de kontaktpersoner som sparats på ansökan. E-postmeddelandet innehåller en länk till tjänsten Sokunderstod.fi. Om begäran om komplettering visas också en notis i vyn Basuppgifter för ärendet som öppnats från listan över understödsärenden under Egna ärenden. På fliken Ansökan finns en närmare beskrivning av begäran om komplettering.

  Begäran om komplettering har en tidsfrist inom vilken den måste besvaras genom att underteckna och skicka in den kompletterade ansökningen. Den senaste versionen av ansökningen, som undertecknats och skickats till myndigheten, är alltid den giltiga.

  Vid begäran om komplettering öppnar myndigheten vanligtvis bara de avsnitt i ansökan som ska kompletteras. Då kan du inte redigera de övriga avsnitten i ansökan. Myndighetens anvisning består av meddelandet och eventuella närmare anvisningar om avsnitten i ansökan. Dessa anvisningar visas också upptill i varje avsnitt som ska kompletteras till dess att begäran om komplettering har besvarats eller tidsfristen för komplettering har löpt ut.

  Du kan börja svara på begäran om komplettering genom att klicka på knappen i vyn Basuppgifter eller gå till fliken Ansökan och vidare till de avsnitt som myndigheten öppnat för redigering. Du kan avbryta svarandet och återgå till det via vyn Egna ärenden.

  Den kompletterade ansökan undertecknas och skickas in i vyn Hantera ansökan. Om det enligt organisationens regler behövs fler än en underskrift, ska också följande undertecknare använda vyn Hantera ansökan turvis. Varje undertecknare identifierar sig i tjänsten med sin egen Suomi.fi-fullmakt och den sista undertecknaren skickar in ansökan genom att klicka på Skicka in ansökan. Tjänsten vidarebefordrar inte ansökan till nästa undertecknare för underskrift, eftersom information om undertecknarna inte kan fås från någon källa på ett sådant sätt att den skulle kunna användas som riktgivande uppgift.

 • Uppdatering av kontakt- och bankuppgifter i ansökan

  Den sökande ansvarar för att kontaktuppgifterna är uppdaterade under hela statsunderstödsprocessen. Kontaktpersonerna som namngetts i ansökan och uppgifterna om bankkonto kan uppdateras efter sändning av ansökan och under tiden då understödet används alltid när det sker förändringar i uppgifterna.

  Till ansökan väljs uppgift om bankförbindelse av de uppgifter som sparats i vyn Egna uppgifter när ansökan skickas in. Om denna uppgift ändras ska en ny uppgift om bankförbindelse först läggas till i kundprofilen i vyn Egna uppgifter. För att spara uppgiften måste man ha fullmakten ”Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter”.  Ändringen görs på fliken Understödsärende i avsnittet Kontaktuppgifter separat för att de understödsärenden för vilka ändringen gäller. Statsbidragsmyndigheten kan inte upprätthålla den ovan nämnda uppgiften i sitt eget system.  Genom dessa avgränsningar försöker man minska risken för överträdelser i samband med utbetalningen av statsunderstöd.

  Observera att om uppgiften om bankförbindelse ändras senare än två vardagar före förfallodagen för en betalning, hinner den nya uppgiften inte sparas så att den kan användas för följande betalning.

 • Mottagning av beslut om statsunderstöd

  Tjänsten Sokunderstod.fi skickar ett e-postmeddelande om myndighetens avgörande som inkommit till understödsärendet. E-postmeddelandet skickas till de i ansökan namngivna kontaktpersonerna. E-postmeddelandet innehåller en länk till tjänsten Sokunderstod.fi.

  Inkomna avgöranden finns i vyn Mina ärenden i huvudmenyn (uppe till vänster). Alla avgöranden visas i avsnittet Understödsärenden och dessutom visas positiva avgöranden också i avsnittet Erhållna understöd. Du kan granska innehållet i beslutet genom att klicka på ansökningens namn i kolumnen Ansökan.

  Den valda ansökan öppnas i vyn Basuppgifter på fliken Understödsärende. Här kan du ladda ned beslutet i PDF-format. Bifogat till dokumentet finns en anvisning om begäran om omprövning av avgörandet och standardvillkoren som styr användningen av understödet, om understöd har beviljats. I denna vy hittar du också kontaktuppgifterna till den tjänsteman som gjort avgörandet. På fliken Beslut visas innehållet i beslutet om understödsärendet. Innehållet är detsamma som i filen som kan laddas ner från fliken Ansökan.

  I det andra avsnittet på fliken Understödsärende finns kontakt- och bankuppgifterna som hör till ansökan. Dessa uppgifter ska underhållas av understödsmottagaren under den tid då understödet används.

  På fliken Ansökan kan du se den version av ansökan som avgörandet baserar sig på. Du kan också ladda ner ansökan som skickats som PDF-fil för eget bruk.

 • Begäran om omprövning och ändring

  Begäran om omprövning som gäller innehållet i beslutet ställs tills vidare utanför tjänsten Sokunderstod.fi genom att inom tidsfristen skicka den till myndigheten som fattat beslutet till exempel via e-post.

  Även alla begäranden om ändringar som gäller innehållet i beslutet ställs tills vidare utanför tjänsten Sokunderstod.fi, till exempel via e-post.

 • Utbetalning av understöd och ansökan om utbetalning (mellanrapport)

  Uppgifterna om utbetalning och rapportering av understöd som erhållits visas endast för användare som är inloggade i tjänsten Sokunderstod.fi. Öppna listningen Erhållna understöd i vyn Mina ärenden i tjänstens huvudmeny (uppe till vänster). Gå till understödsärendet genom att klicka på namnet som du gett ansökan i kolumnen Ansökan. Du hittar uppgifterna om utbetalning och rapportering av understöd på fliken Utbetalning och rapportering.

  I avgörandet om beviljande av statsunderstödet fastställs tidsplanen för utbetalning och rapportering av understödet. Understödet kan betalas ut enligt tidsplanen i beslutet utan ansökningar om utbetalning. Understödet kan också betalas ut baserat på faktiska kostnader, varvid man ska ansöka om utbetalning av understödet i den ordning som anges i tidsplanen för rapporteringen (mellanrapport).

  Det kan finnas flera rapporteringsperioder och dessa kan föregås av en utbetalning av understödet som inte ansöks. En sådan utbetalning behandlas i senare rapporter som en förskottsbetalning.

  Mellanrapportering av användningen av understödet och ansökningar om utbetalning

  En ny mellanrapport inleds genom att klicka på länken för den aktuella perioden understödsärendets flik Utbetalning och rapportering. Klicka på Skapa ny rapport och öppna rapporten för redigering.

  En ny period kan inte redigeras om den föregående perioden inte har rapporterats eller om det tillhörande avgörandet om betalning av understöd ännu bereds av myndigheten.

  Med rapporterna lämnas information om rapporteringsperioden. Uppgifterna om verksamheten lämnas tills vidare i en bilaga. Periodens faktiska kostnader anges i fälten i rapporteringsblanketten, intill vilka kostnadskalkylen som godkänts med beslutet om understödsärendet visas. Rapporten är likadan för alla perioder som ska rapporteras och de kostnader under respektive period som godkänts adderas till summan i fältet Tidigare godkända kostnader.

  Myndigheten ger anvisningar om hur kostnaderna meddelas i en bilaga till understödsbeslutet. Vid behov hittar du uppgifterna om myndighetens kontaktperson i vyn Basuppgifter på fliken Understödsärenden.

  På rapporteringsblanketten visas också informationen om den övriga finansieringen som fåtts för samma ändamål.

  Rapporten kan inte skickas förrän perioden som rapporteras har avslutats. Efter rapporteringsperiodens slut har man en månad på sig för att lämna in rapporten.

  Rapporten, alltså ansökan om utbetalning av statsunderstöd undertecknas och skickas längst ner i rapportvyn. Om det enligt organisationens regler behövs fler än en underskrift, ska följande undertecknare använda vyn turvis. Varje undertecknare identifierar sig i tjänsten med sin egen Suomi.fi-fullmakt och den sista undertecknaren skickar in ansökan genom att klicka på Skicka in ansökan. Tjänsten vidarebefordrar inte rapporten till nästa undertecknare för underskrift, eftersom information om undertecknarna inte kan fås från någon källa på ett sådant sätt att den skulle kunna användas som riktgivande uppgift.

  Slutrapporten som nämns i understödsbeslutet innehåller uppgifterna om verksamheten under hela understödsperioden och ansökan om utbetalning av kostnaderna för den sista rapporteringsperioden.

  Beslutet om utbetalning kan hämtas i vyn för en rapporteringsperiod som markerats som avgjord på fliken Utbetalning och rapportering.

 • Rapportering av användningen av understödet (slutrapport)

  Slutrapporten som nämns i understödsbeslutet innehåller uppgifterna om verksamheten under hela understödsperioden. Den kan också innehålla ansökan om utbetalning av kostnaderna för den senaste rapporteringsperioden.

  Slutrapporten kan skickas in när perioden som rapporteras (understödets användningstid) är slut. Myndigheten har fastställt tidsfristen för slutrapporten i anslutning till avgörandet om understödsärendet.

  Slutrapporteringen kan inte göras om mellanrapporten som föregår den inte har lämnats eller om det tillhörande avgörandet om betalning av understöd ännu bereds av myndigheten.

  Öppna slutrapporten genom att klicka på dess länk på understödsärendets flik Utbetalning och rapportering.

  Slutrapporten består av fyra delar som motsvarar ansökningens delar. Tills vidare har alla slutrapporter samma innehåll och därför kan statsbidragsmyndigheten använda andra lösningar för insamlingen av alla de uppgifter som ska finnas med i slutrapporten.

  Myndigheten ger anvisningar om vilka bilagor av dem som begärts på blanketten för slutrapporten som är obligatoriska. Vid behov hittar du uppgifterna om myndighetens kontaktperson i vyn Basuppgifter på fliken Understödsärende.

  Slutrapporten undertecknas och skickas in i avsnittet Sammanfattning och sändning. Om det enligt organisationens regler behövs fler än en underskrift, ska följande undertecknare använda avsnittet turvis. Varje undertecknare identifierar sig i tjänsten med sin egen Suomi.fi-fullmakt och den sista undertecknaren skickar in Slutrapporten genom att klicka på Skicka in rapporten. Tjänsten vidarebefordrar inte rapporten till nästa undertecknare för underskrift, eftersom information om undertecknarna inte kan fås från någon källa på ett sådant sätt att den skulle kunna användas som riktgivande uppgift.