• Vem kan få statsborgen på ett bostadslån?

  Statsborgen kan beviljas en privatperson som köper minst 50 procent av ett egnahemshus eller en bostad. Statsborgen kan även beviljas ett lån avsett för att bygga ett egnahemshus. Förutsättningen för beviljande av statsborgen är att bostaden blir låntagarens eller hans eller hennes familjs stadigvarande bostad.

 • Hur ansöker man om statsborgen?

  Man behöver inte ansöka om statsborgen separat, utan den beviljas för lånet i banken i samband med beslutet om lånet. Det finns inga inkomst- eller förmögenhetsgränser för att beviljas statsborgen. För att få borgen räcker det att banken och låntagaren i samband med att lånehandlingarna görs upp kommer överens om att borgen fogas till bostadslånet.

 • Kan någon annan än en köpare av en första bostad få statsborgen för sitt bostadslån?

  Ja, statsborgen är inte begränsad till köp av första bostad. Den bank som beviljar lånet beslutar om statsborgen kan beviljas för bostadslånet.

 • Kan statsborgen beviljas för hela lånet?

  Storleken på ett bostadslån med statsborgen kan vara högst 85 procent av bostadens anskaffningspris. Statsborgens andel är högst 20 procent av ett ägarbostadslån, dock högst 50 000 euro per bostad. I ett BSP-räntestödslån kan storleken på ett lån med statsborgen vara 90 procent av bostadens pris, och statsborgens andel högst 25 procent av lånet, dock högst 50 000 euro.

 • Tas någon avgift ut för statsborgen?

  För statsborgen tas en borgensavgift ut i samband med att lånet eller dess första rat lyfts. Avgiften är 2,5 procent av borgensbeloppet. Staten tar ut borgensavgiften genom banken. Borgensavgift tas inte ut för BSP-räntestödslån. Exempel på borgensavgift:

  Bostadens anskaffningspris 100 000 €
  Ägarbostadslån (85 % av bostadens pris) 85 000 €
  Statsborgens belopp (högst 20 % av bostadslånet) 17 000 €
  Borgensavgift (2,5 % av borgensbeloppet) 425 €

 • Kan lånevillkoren för ett bostadslån med statsborgen ändras?

  Du kan komma överens om ändring av lånevillkoren med din bank. Med banken kan man till exempel komma överens om ändringar i amorteringsplanen. I fråga om ändringar i lånevillkoren har en anvisning om tillämpningen av lagen gjorts upp för bankerna. Den kan läsas i fliken Anvisningar för banken.

 • Kan ett statsborgenlån överföras på den andra låntagaren vid skilsmässa, så att personen ensam ansvarar för det?

  Vid skilsmässa kan en av parterna överta ansvaret för hela statsborgenlånet. Lånet hålls i sådana fall som sådan och den andra personen tas bara bort från lånet. I sådana här fall skall banken bedöma låntagarens betalningsförmåga på nytt, utifrån låntagarens inkomster och utgifter, för att säkerställa, att kunden fortsättningsvis kan sköta lånet ensam. Uträkningen för betalningsförmågan skall sparas tillsammans med lånets handlingar, så att den finns till handa vid framtida behov, t.ex. vid eventuellt statsborgenersättnings fall.

 • Enligt Statskontorets anvisning om statsborgen (VK HAL 01/2016 samt VK HAL 01/2017) är den som beviljar lånet skyldig att övervaka att säkerhetsobjektet hela tiden är försäkrat till sitt fulla värde. Vad innebär detta i praktiken?

  Statskontoret förutsätter att fastighetens försäkring ska täcka skador som vanligtvis ingår i ett omfattande försäkringsskydd. Dessa är utöver brandskador till exempel naturfenomen och rörläckage. Detta ska framgå i villkoren för pantsättningen. Om det är fråga om ett bostadsaktiebolag, är byggnaden försäkrad av bolaget med en fastighetsförsäkring. Banken ska ändå kräva att låntagaren har försäkrat bostadens fasta inredning till de delar som inte täcks av bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring när lånet beviljas. Detta ska framgå i villkoren för pantsättningen. Försäkringens giltighet ska granskas när lånet lyfts samt vid eventuella senare ändringar (t.ex. om amorteringsplanen ändras).

 • Mitt bostadslån har statsborgen. Kan jag hyra ut min bostad?

  Bostaden kan hyras ut för viss tid av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara att låntagaren avtjänar värnplikt eller arbetar/studerar utomlands eller på en annan ort utanför pendlingsregionen. Bostaden ska återtas i eget bruk för boende t.ex. när studierna på den andra orten har slutförts.

 • Kan tomten räknas med i kostnadskalkylen för bygget?

  Köpeskillingen för tomten kan godtas som en del av kostnadskalkylen för huset om tomten har köpts inom ramen för byggprojektet och finansierats med statsborgenslån som lyfts samtidigt. I så fall måste man börja bygga inom ett halvt år från det att tomten skaffats.

 • Man måste börja bygga egnahemshuset inom ett halvt år från det att tomten skaffades. Vad avses med att börja bygga?

  Byggstarten anses infalla då gjutningen av grunden till byggnaden i fråga påbörjas eller när man har börjat anlägga de byggdelar som hänför sig till grunden. Tidpunkten påvisas till exempel genom ett utlåtande från kommunens byggnadsinspektör eller på något annat tillförlitligt sätt. Om man köper ett huspaket med ett lån med statsborgen, anses byggstarten infalla det ögonblick man köpt huspaketet. Åtgärder som förbereder byggandet (till exempel grävning, sprängning av stenar och berg, trädfällning) anses dock inte som byggstart.

 • Kan man få amorteringsfrihet under byggtiden och blir då den amorteringsfria perioden på två år förkortad?

  Under byggtiden kan man få högst 15 amorteringsfria månader. Det är möjligt att få amorteringsfrihet för lån som har beviljats för byggande av ett egnahemshus eller köp av en bostad (RS-objekt) i en nybyggnad. Amorteringsfriheten under byggtiden förkortar inte den amorteringsfria perioden på två år som kan beviljas på särskilda ekonomiska grunder.

 • Kan ett lån med statsborgen ha ett räntetak?

  Ett räntetak kan anslutas till ett lån med statsborgen om avgiften för räntetaken inte läggs till lånets marginal eller lånets kapital. Avgiften för räntetaket ska därmed vara helt separat från lånekapitalet och kan heller inte anslutas till marginalen för lånet. Räntetaksavgiften kan vara en engångsavgift eller betalas av i rater, men betalningen ska ske separat från månadsraterna för ägarbostadslånet. Statsborgen täcker inga kostnader för räntetaket. Räntekorridorer är inte möjliga för lån med statsborgen.

 • Amorteringsfriheten är begränsad till två år under lånetiden. Gäller denna begränsning alla lån?

  Begränsningen gäller alla bostadslån med statsborgen. För lån som beviljats före den 16 december 2016 kan en amorteringsfri tid på två år godkännas också efter den 16 december 2016.