Hyppää sisältöön

Korkotuet vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöille

 • Lyhyesti

  Valtiokonttori hallinnoi korkotukilainoja, jotka on myönnetty vuokratalo- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankintaan. Korkotukilainoja myönnetään myös osaomistuskohteille ja asunto-osakeyhtiötalojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen.

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) verkkosivuilla on tietoa korkotukilainan hakemisesta. ARA hyväksyy pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämät lainat korkotukilainoiksi ja toimittaa korkotukilainapäätöksen Valtiokonttorille, jossa korkotukilaina hallinnoidaan.

  Korkotukilainoilla on valtion täytetakaus (paitsi asunto-osakeyhtiötalon rakentamis- ja peruskorjauslainoilla). Takaus korkotukilainalle tulee voimaan suoraan lain nojalla.

 • Lainaehtojen ja vakuuksien muutokset

  Korkotukilainan lainanmyöntäjä voidaan vaihtaa ja lyhennysohjelmaa, korkoa tai muita lainaehtoja voidaan muuttaa kesken laina-ajan, jos Valtiokonttori hyväksyy muutoksen. Lisäksi korkotukilainan vakuutta voidaan muuttaa kesken laina-ajan, jos Valtiokonttori hyväksyy uuden vakuuden.

  Muutoksia vuokratalo- ja asumisoikeustaloyhteisöjen korkotukilainojen lainaehtoihin ja vakuuksiin haetaan Valtiokonttorilta kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Jos kyseessä on korkoehtomuutos, voidaan hakemus laatia käyttäen Valtiokonttorin hakemuspohjaa.

  Hakemuksen tulee olla päivätty ja lainansaajan kaupparekisterin mukaisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Hakemuksessa tulee yksilöidä lainat, ja siitä tulee ilmetä, millaisesta muutoksesta on kysymys. Jos kyseessä on kiinteäkorkoisen lainan korontarkistus, hakemukseen kirjataan hakemushetken kokonaiskoron indikaatio. Hakemuksessa tulee ilmoittaa lainansaajan nimi ja yhteystiedot sekä yhtiön omistajatiedot. Lisäksi hakemuksessa tulee ilmoittaa postiosoite ja/tai muu osoite, kuten sähköpostiosoite, johon asiaan liittyvät asiakirjat (esim. täydennyskehotus, päätös) voidaan lähettää (prosessiosoite).

  Lainaan liittyvää muutosta ei saa tehdä ennen kuin Valtiokonttori on antanut muutokselle suostumuksen. Muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus tulee tehdä Valtiokonttorille hyvissä ajoin ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloajankohtaa. Lainaehto- ja vakuusmuutoshakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

  Mikäli lainalle tehdään muutoksia ilman Valtiokonttorin suostumusta, muutokset eivät sido Valtiokonttoria. Soveltuvan lain määräyksen noudattamatta jättäminen voidaan huomioida myös mahdollisesta takauskorvauksesta päätettäessä. Hyvitys menetyksistä voidaan jättää suorittamatta tai hyvityksen määrää alentaa, jos korkotukilainan tai sen vakuuden hoitamisessa ei ole noudatettu soveltuvaa lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka hyvää pankkitapaa.

  Hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen korkotuki(at)valtiokonttori.fi tai postitse osoitteeseen Valtiokonttori, Valtiontakaukset ja erityisluotot, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI. Salassa pidettävät tiedot pyydetään lähettämään Turvaviesti-palvelussa, osoitteessa https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/.

  Lisätietoja lainaehto- ja vakuusmuutoksista sähköpostitse: korkotuki(at)valtiokonttori.fi. Korkotuet ja valtiontakaukset -tiimin yhteystiedot löytyvät Rahoitus- ja lainapalveluiden yhteystiedot -sivulta.

 • Jälkipanttaus

  Valtiokonttoriin jälkipanttaustilanteessa toimitettavat asiakirjat

  Korkotukilainalla tulee olla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymä muita lainoja paremmalla etuoikeudella oleva kiinnitysvakuus tai muu keskuksen hyväksymä vakuus, ellei lainansaajana ole kunta tai kuntayhtymä. ARA voi uuden korkotukilainan hyväksymispäätöksessään edellyttää, että uusien, korkotukilainaa paremmalla etusijalla pantattujen velkojen vakuutena oleviin panttikirjoihin perustetaan jälkipanttioikeus.

  Korkotuki- ja takauslainojen vakuutena olevien panttikirjojen jälkipanttaus

  Jälkipanttisopimuksen allekirjoitusta varten Valtiokonttoriin toimitetaan seuraavat asiakirjat:

  • ARAn päätös uudesta korkotuki-/takauslainasta
  • Ajantasainen rasitustodistus
  • Jälkipanttisopimus

  Jälkipanttaussopimukselle asetetut edellytykset

  Jälkipanttaussopimuksen laatii pankki tai muu taho, jonka vakuuksiin jälkipanttaus muodostetaan. Tilanteissa, joissa pankki tai muu taho laatii jälkipanttaussopimuksen, tulee jälkipanttaussopimuksesta käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • Tiedot pantinantajasta, pantinhaltijasta ja jälkipantinsaajista sekä jälkipantinsaajien järjestys
  • Yksilöitynä kiinteistötunnukset, lainanumerot ja lainojen saldot, joita jälkipanttaus koskee (sekä esipanttaukseen että jälkipanttaukseen liittyen)
  • Maininta, että pantti on ainoastaan merkittyjen saatavien vakuutena
  • Maininta, ettei pantinhaltijalla ja jälkipantinsaajilla ole oikeutta jälkipantinsaajia kuulematta myöntää panttia vastaan uusia luottoja tai muita vastuita
  • Maininta, mikäli sopimus korvaa aiemmin tehdyn jälkipanttaussopimuksen
  • Sopimuksen tulee olla kaikkien sopimusosapuolten allekirjoittama ja päiväämä.

  Yhteisön jälkipanttauspäätöksen edellytykset

  Lainansaajayhteisön tulee tehdä hallituksessa jälkipanttauspäätös tai hallituksen tulee valtuuttaa esimerkiksi toimitusjohtaja tekemään päätös.

  Päätöksessä tulee yksilöidä kohteen tiedot (kiinteistötunnus), panttikirjojen yksilöintitiedot sekä se, että panttikirjat jälkipantataan pääoman, koron sekä mahdollisen viivästyskoron ja kulujen jälkeen. Päätöksestä tulee käydä ilmi, minkä lainan vakuutena jälkipantattavat panttikirjat ovat ja mikä kyseisen lainan pääoma on. Lisäksi päätöksestä tulee käydä ilmi jälkipantinsaajien järjestys.

  Aravalainan panttikirjoista laadittava jälkipanttauspäätös tulee toimittaa Valtiokonttoriin alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna joko paperisena tai skannattuna sähköpostin liitteenä.  Muiden kuin aravalainojen panttikirjoista laadittava jälkipanttauspäätös tulee toimittaa korkotuki- tai takauslainan myöntävälle luottolaitokselle tarkistettavaksi.

 • Korkotuen maksaminen

  Korkotuen maksaminen alkaa korkotukilainan nostamisen jälkeen. Valtiokonttori maksaa lainalle korkotukea, jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy. Korkotuen määrä ja kesto on rajattu säännöksissä ja vaihtelee lainatyypin mukaan.

  Valtiokonttori maksaa korkotuen suoraan lainan myöntäneelle rahoituslaitokselle. Korkotuki maksetaan lainan eräpäivinä kaksi kertaa vuodessa (kuuden kuukauden välein).

  Rahoituslaitokset lähettävät korkotuen maksun edellyttämät asiakirjat Valtiokonttorille ennen korkotuen ensimmäistä laskutusta eli koron eräpäivää. Tarvittavien asiakirjojen vaatimukset vaihtelevat lainatyypin mukaan. Tarkempia tietoja Valtiokonttorille toimitettavista asiakirjoista saa ohjeista tai sähköpostitse: korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

 • Korkotukilainoitetun kohteen luovutus

  Ennen kohteen luovuttamista

  Luovutukselle tulee hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen korkotukilainoitetun kohteen luovutuksensaajan nimeämistä tai hyväksymistä. ARA vahvistaa myös kohteen luovutuskorvauksen, joka on samalla kohteen korkein sallittu luovutushinta. Lisätietoja ja hakemuslomakkeet löytyvät ARAn verkkosivuilta.

  Luovutuksensaajan on neuvoteltava ennen kohteen luovutusta lainanmyöntäjän kanssa velallisen vaihdoksesta. Lainanmyöntäjä päättää korkotukilainan siirrosta vastuullisen luotonmyönnön periaatteiden mukaisesti. Kohteen luovutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon se, että laina tulee siirtää sellaisenaan uudelle velalliselle ja että lainan vakuusasema ei saa heikentyä lainan siirron myötä.

  Luovutuksen jälkeen

  Lainanmyöntäjän on toimitettava velallisen vaihdoksesta Valtiokonttorille seuraavat asiakirjat:

  • velkakirjan liite velallisen vaihdoksesta
  • panttaussitoumus
  • alkuperäinen luottolaitoksen sitoumus Valtiokonttorille panttikirjojen käytöstä (ARA lomake 70) ja/tai jälkipanttisopimus
  • takaussitoumus (vakuutena takaus).

  Lisätietoja korkotukilainan siirrosta uudelle omistajalle antaa Korkotukien ja valtiontakauksien asiakaspalvelu: korkotuki(at)valtiokonttori.fi.