Hyppää sisältöön

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu ja palvelukanava

 • Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun tavoitteena on edistää kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojen keruuta, tietovarastointia ja raportointia niin, että taloustiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia, vertailukelpoisia ja avoimesti kaikkien saatavilla.

  Taloustietojen keruuvastuu on ollut Valtiokonttorilla kuntien ja kuntayhtymien tietojen osalta vuodesta 2021 alkaen ja hyvinvointialueiden taloustietojen osalta vuodesta 2023 alkaen. Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun kerättävää tietoa tuottavat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja vesihuollon taseyksiköt sekä hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät ja hyvinvointialueiden liikelaitokset. Valtiokonttorin tehtäviä ovat myös kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojen rekisterinpito ja tietojen raportointi.

 • Kenelle taloustietopalvelu on tarkoitettu?

  Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun kerätään taloustietoa, joka on pääosin julkista tietoa. Tiedot ovat avoimesti kaikkien saatavilla sekä avoimen rajapinnan että raportointipalvelun kautta. Tutkihallintoa.fi tarjoaa taloustiedoista määriteltyjä visuaalisia vertailuraportteja.

  Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa valtiovarainministeriö, muut ministeriöt ja virastot, Kuntaliitto, Tilastokeskus, poliittiset päättäjät, media ja kansalaiset.

  Tutustu kuntatalouden tietoihin Tutkihallintoa.fi-palvelussa

 • Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu

  Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu muodostuu useammasta erillisestä järjestelmästä.

  • Taloustietojen siirtopalvelun kautta kunnat raportoivat tietojärjestelmistään XBRL- tai CSV-muotoista aineistoa.
  • Hyväksyntäpalvelussa raportoija voi tarkastella lähettämiään tietoja, tiedoille tehtyjen tarkastusten tuloksia sekä kommentoida havaintoja ja lopulta hyväksyä tiedot julkaistaviksi.
  • Hyväksytyt taloustiedot siirtyvät rekisteripalveluun, joka toimii taloustietojen tietovarastona. Rekisteripalvelu tarjoaa myös avoimen rajapinnan, jonka kautta tietokantaan tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää.
  • Raportointipalvelu toteutetaan osana laajempaa Tutkihallintoa.fi-kokonaisuutta.

  Palvelukuvaus Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun käyttäjille

  Palvelukuvauksessa esitetään lyhyesti Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun osa-alueet tietopalvelun käyttäjän näkökulmasta.

  PALVELUKUVAUS KUNTien ja hyvinvointialueiden talousTIETOPALVELUN KÄYTTÄJILLE

  Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun käyttäjille suunnattu prosessikuvio Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelusta:

  KUNTien ja hyvinvointialueiden talousTIETOPALVELUN ASIAKASPROSESSI

 • Vastuut kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnissa

  Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019) ja eduskunnan vastaus (EV 60/2019 vp 10.12.2019) määrittävät talousraportoinnin vastuut. Kuntia ja kuntayhtymiä koskevat vastuut koskevat myös hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä.

  Kunnat/kuntayhtymät

  Kunnan on toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muualla kuntalaissa tai lain nojalla säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kunta vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

  Valtiokonttori

  Valtiokonttorin tehtävänä on toimia kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vastaavana viranomaisena sekä rekisterinpitäjänä. Valtiokonttorilla on oikeus käsitellä edellä mainittujen tehtävän toteuttamiseksi välttämättömiä henkilötietoja ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. Valtiokonttorin on julkaistava muut kuin henkilötietoja sisältävät taloustietovarannon tiedot yleisessä tietoverkossa.

  Taloustietovaranto muodostuu Kuntatalouden tietopalveluun. Tietojen julkaisu tapahtuu tietopalvelun avoimessa rajapinnassa ja Tutkihallintoa.fi-palvelussa.

  Valtioneuvosto

  Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuotettavista tiedoista sekä tietojen tuottamisen ja toimittamisen menettelytavoista ja ajankohdista.

  Valtiovarainministeriö

  Valtiovarainministeriö vastaa taloustietojen yhteentoimivuuden edellytyksenä olevan tarkemman tietosisällön ja teknisten kuvausten määrittelyä varten tarvittavan yhteistyön järjestämisestä (Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä). Yhteistyöhön perustuen valtiovarainministeriön asetuksella annetaan vuosittain tarkemmat säännökset seuraavana tilikautena tietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista.

  Kuva

 • Kun tarvitset apua – palvelukanava auttaa!

  Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelua ja talousraportointia koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi.

  Kaikki kysymykset ohjautuvat automaattisesti eri viranomaisten yhteiseen palvelukanavaan käsiteltäväksi ja vastattavaksi.

  Palvelukanavan kautta välitetään muun muassa

  • kysymykset liittyen raportoituihin taloustietoihin
  • virhehavainnot ja korjauspyynnöt
  • tietopalvelun käyttöön liittyvät kysymykset
  • vikailmoitukset
  • ohjeita ja kysymyksiä kirjauskäytänteisiin.

  Kysyjän ei tarvitse miettiä, kenelle kysymys pitäisi kohdistaa. Kysymys ohjataan palvelukanavan kautta oikealle taholle vastattavaksi.

  HUOM! Ohjeita taloustietojen raportointiin saat kohdasta Taloustietojen raportointi.

 • Projektiorganisaatio

  Syksyllä 2016 Valtiokonttorissa käynnistettiin Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti (myöhemmin Kuntatalouden tietopalveluprojekti), jonka tavoitteena oli rakentaa kuntien taloustiedonkeruutehtävien edellyttämät toimintamallit ja järjestelmät. Projekti oli osa Kuntatieto-ohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä.

  Valtiokonttori on tietopalvelun omistaja, jonka tehtävänä on toimia kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vastaavana viranomaisena ja rekisterinpitäjänä. Projektin etenemistä ohjasi ja seurasi ohjausryhmä, jossa oli edustus valtiovarainministeriöstä, Verohallinnosta, Kuntaliitosta, Tilastokeskuksesta, Tieke ry:stä ja Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä (CSC).

  Projektiryhmä vastasi työn etenemisestä ja varsinaisesta toteutuksesta. Projektiryhmässä olivat edustettuina Valtiokonttori ja CSC.