• Palvelukuvaus

  Jos sinulle sattuu työtapaturma TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun valmennuksessa tai kokeilussa

  TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa sovitussa valmennuksessa tai kokeilussa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit korvaa Valtiokonttori. Korvausta ei voida maksaa työkokeilupaikkana toimivan yrityksen tapaturmavakuutuksesta. Mainitse tästä työkokeilupaikan työnantajalle.

  Korvaukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

  Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset, jotka sattuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin.

  Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

  Työtapaturma sattuu työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella työtehtävissä.

 • Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia etuuksia ovat mm.

  • sairaanhoitokulut
  • matkakulut sairaanhoitoon
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha, tapaturmaeläke tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan johdosta maksettava haittaraha

  Lue lisää ammattitaudeista >

 • Toimi näin tapaturman sattuessa

  1. Ilmoita vahinkotapahtumasta heti TE-toimistollesi / työllisyyden kuntakokeiluun ja työkokeilupaikalle. Ota itse maksetut lääkärikäyntien ja lääkkeiden laskut/kuitit talteen.
  2. TE-toimisto / työllisyyden kuntakokeilu ilmoittaa vahingosta Valtiokonttoriin, sinun ei tarvitse itse lähettää vahinkoilmoitusta. Anna TE-toimistolle / työllisyyden kuntakokeiluun tarkka kuvaus vahinkotapahtumasta, sekä yhteystietosi.
  3. Jos vahingon hoito vaatii magneettitutkimusta tai toimenpidettä, annamme etukäteen Valtiokonttorista maksusitoumuksen.

 • Korvausasioiden käsittely Valtiokonttorissa

  Valtiokonttori ilmoittaa sinulle kun asiasi on tullut vireille ja aloittaa asiasi selvittämisen viipymättä, viimeistään 7 arkipäivän kuluessa. Valtiokonttorin on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asiasi ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.

 • Tapaturmaturva Valtiokonttorissa

  Valtiokonttori käsittelee TE-toimiston valmennuksessa ja kokeilussa sattuneet tapaturmat ja ammattitaudit, jollei henkilöllä ole oikeutta vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain nojalla.

  Tapaturmaturva kattaa seuraavat työ- ja elinkeinohallinnon järjestämät palvelut (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 4.luvun 4 §, 5 § ja 12 §):

  • työkokeilu työpaikalla,
  • koulutuskokeilu oppilaitoksessa,
  • työnhakuvalmennus,
  • uravalmennus,
  • työhönvalmennus,
  • rekrytointikokeilu.

  Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (30.12.2010/1386) 84 §:n perusteella maksetaan korvausta kotoutumista edistävään toimenpiteeseen osallistuvalle sattuvasta tapaturmasta. Edellytyksenä on, että henkilö saa työmarkkinatukea kotoutumistukena, osallistuu omaehtoiseen opiskeluun ja muihin sovittuihin toimenpiteisiin eikä saa korvausta minkään muun lain nojalla.

  TE-toimisto lähettää vahinkoilmoituksen Valtiokonttorille. Valmennusta tai kokeilua suorittava henkilö ei ole työsuhteessa työkokeilupaikkaansa, joten vahinkoja ei korvata työkokeiluyrityksen työtapaturmavakuutuksesta.

 • Työtapaturma vai ammattitauti?

  Työtapaturma. Työtapaturma tarkoittaa valmennuksessa tai kokeilussa sattunutta ulkoisen tekijän aiheuttamaa äkillistä vahingoittumista, esimerkiksi kompastumista tai kaatumista. Turvan piiriin kuuluvat myös matkat työkokeiluun, sekä valmennukseen ja näistä kotiin. Työpaikkaan kuuluvalla alueella tarkoitetaan lähinnä työntekopaikan rakennuksen välitöntä piha-aluetta, jossa työntekijät säännöllisesti liikkuvat työhönsä liittyen. Tapaturman sattuessa kyseisellä alueella vahinko on työtapaturmana korvattava silloin, kun henkilö on ko. alueella työtehtäväänsä liittyen.

  Ammattitauti. Ammattitauti tarkoittaa sairautta, joka johtuu työssä tapahtuneesta altistumisesta fysiologiselle, biologiselle tai kemialliselle tekijälle.

  Tapaturma ulkomailla. Tapaturma turvassa ei ole maakohtaisia rajoitteita. Turva on siten voimassa sekä Suomessa että ulkomailla. Koska työtapaturma- ja ammattitautilaki ei korvaa siviilisairauksia ja vapaa-aikana sattuneita vahinkoja, suositellaan erillisen matkavakuutuksen ottamista, jos palvelu tapahtuu ulkomailla.

  Käy verkkokoulu aiheesta >

 • Näin ilmoitat tapaturmasta

  Täytä ilmoitus työtapaturmasta ja ammattitaudista >

  Lähetä täytetty pdf-lomake Valtiokonttoriin:
  • Virkasähköpostista tapaturmailmoituksen voi toimittaa osoitteeseen tapaturmat@valtiokonttori.fi
  • Muissa tapauksissa käytä Turvaviesti-palvelua.
  • Tarvittaessa voit toimittaa tapaturmailmoituksen myös tulostettuna paperipostitse osoitteeseen: Valtiokonttori, PL 200, 00054 Valtiokonttori.
  Muuta huomioitavaa
  • Täytä ilmoitukseen vahingoittuneelta saamasi tiedot vahinkotapahtumasta. Muista täyttää vahingoittuneen puhelinnumero, jotta voimme käsitellä vahinkoasian sujuvasti.
  • Liitä tapaturmailmoitukseen etulehti ja sopimus työkokeilusta työpaikalla.