Hyppää sisältöön


Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

 • Lomakkeet löydät tämän sivun välilehdeltä Lomakkeet ja lainsäädäntö.

 • Palvelukuvaus

  Valtion palveluksessa olleen henkilön eli edunjättäjän kuoltua hänen omaisilleen eli edunsaajille voidaan maksaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työntekijän ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua.

 • Edun saamisen edellytykset

  Korvaukseen ovat oikeutettuja seuraavat edunsaajat:

  * kuolleen henkilön puoliso
  * kuolleen henkilön alle 22-vuotiaat lapset

  Puolisolla tarkoitetaan

  * henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä oli kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
  * sellaista avopuolisoa, jonka kanssa edunjättäjä oli jatkuvasti elänyt yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa hänellä on tai on ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

  Jos edunjättäjän avioliitto oli vielä voimassa, avopuolisolla on oikeus tukeen edellä mainituin edellytyksin vain silloin, jos hakemus edunjättäjän avioliiton purkamisesta oli vireillä.

  Lapsella tarkoitetaan:

  * edunjättäjän omaa lasta tai ottolasta
  * aviopuolison lasta, jos tämä puoliso on lapsen huoltaja
  * avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon edunjättäjällä on elatusvelvollisuus
  * lasta, jonka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut

  Muilla kuin edellä mainituilla henkilöillä ei ole oikeutta tukeen.

 • Miten tulee toimia

  Korvauksen myöntää ja maksaa hakemuksesta Valtiokonttori. Sitä on haettava Valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella.

  Valtiokonttorin lisäksi lomakkeen voi pyytää edunjättäjän työnantajana olleelta valtion virastolta tai laitokselta. Työnantajalta tarvitsemme hakemuslomakkeeseen edunjättäjän palvelussuhdetta koskevat tiedot.

  Korvauksen hakija puolestaan antaa samalla lomakkeella edunjättäjää ja hakijoita koskevat tiedot.

  Jos edunjättäjän palvelussuhdetta koskevia tietoja ei saada työnantajalta, voidaan hakemus kuitenkin lähettää käsiteltäväksi Valtiokonttoriin. Puutteellisesti täytetty hakemus saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä.

  Jos kyseessä on tapaturmainen kuolema, hakemukseen liitetään:
  * kuolintodistus tai
  * poliisitutkintapöytäkirja

  Korvausta on haettava viimeistään 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut. Muussa tapauksessa korvaus menetetään.

 • Edunjättäjä

  Korvausta suoritetaan valtion palveluksessa olleen henkilön eli edunjättäjän kuoltua, jos

  • hänen eläkkeensä olisi määräytynyt julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.
  • hänen palvelussuhteensa on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ja työansio tästä palveluksesta on ollut vähintään työntekijän eläkelain 141 §:ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla 6
  • hänelle on viimeisen työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden aikana kertynyt työansioita vähintään työntekijän eläkelain 141 §:ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla 18
  • hän on kuollut ennen kuin palvelussuhteen päättymisestä on kulunut kolme vuotta, eikä hän ole siirtynyt vanhuuseläkkeelle
  • häneltä on jäänyt omaisia eli edunsaajia, jotka voivat saada korvauksen (ks. edunsaaja)

  Jos edunjättäjän palvelussuhde on päättynyt sen vuoksi, että hän on siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle, oikeus korvaukseen on voimassa viisi vuotta palvelussuhteen päättymisestä, ellei hänen työkyvyttömyyseläkkeensä ole sitä ennen muuttunut vanhuuseläkkeeksi.

 • Korvausta ei makseta, jos työntekijä

  • on ollut valtion palveluksen jälkeen muussa palveluksessa, jonka perusteella hänen omaisillaan on oikeus vastaavaan etuuteen;
  • on ollut valtion palveluksen kanssa samanaikaisesti muussa palveluksessa, jonka perusteella hänen edunsaajillaan on oikeus vastaavaan etuuteen ja josta saatu ansio on ollut suurempi kuin valtion palveluksesta;
  • on saanut valtion palvelukseen perustuvaa vanhuuseläkettä tai palvelus on päättynyt ja hänellä olisi ollut oikeus saada vanhuuseläke;
  • oli täyttänyt 68 vuotta ja palvelussuhde oli päättynyt. HUOM! Jos vanhuuseläkettä saava menee uuteen tämän sopimuksen ehdot täyttävään palvelussuhteeseen, hän on edun piirissä palvelussuhteen voimassaolon ajan.

  Korvausta ei myöskään makseta sellaiselle edunsaajalle, joka rikoksella on aiheuttanut tahallisesti edunjättäjän kuoleman.

 • Korvauksen määrä

  Korvaus muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta. Perussumma maksetaan puolisolle ja lapsikorotukset kullekin edunsaajana olevalle lapselle. Jos edunsaajina on vain lapsia, jokaiselle lapselle maksetaan lapsikorotus ja perussumma jaetaan heidän kesken tasan.

  Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu on perintöveron alaista korvausta. Etu on ilmoitettava perukirjassa ja verottajalle.

  Korvausta maksetaan vain yhden työ- tai virkasuhteen perusteella.

  Ikä Vuonna 2019, perussummat € Vuonna 2020, perussummat €
  -49 16 720 16 720
  50 15 620 15 620
  51 14 510 14 510
  52 13 370 13 370
  53 12 270 12 270
  54 11 190 11 190
  55 10 060 10 060
  56 8 960 8 960
  57 7 910 7 910
  58 6 740 6 740
  59 5 640 5 640
  60- 4 660 4 660
  Lapsikorotus 7 540 7 540
  Tapaturmakorotus 50 % perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä.