Hyppää sisältöön

Liikennevahinkojen korvaaminen

 • Liikennevakuutus korvaa syyttömän osapuolen omaisuusvahingot ja kaikki henkilövahingot. Liikennevakuutus ei korvaa syyllisen omalle ajoneuvolle tapahtuvia vahinkoja. Tähän palveluun liittyvät lomakkeet ovat omalla Lomakkeet ja lainsäädäntö -välilehdellä >

 • Palvelukuvaus

  Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

  Valtion omistaman tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon (myös leasing) aiheuttama liikennevahinko korvataan valtion varoista, niin kuin valtio olisi antanut sille vakuutuksen. Valtion ajoneuvoilla ei siten tarvitse olla erillistä liikennevakuutusta.

  Muiden vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen (esim. leikkuupuimurit ja eräät työkoneet) aiheuttamat liikennevahingot ovat siirtyneet Liikennevakuutuskeskuksen hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Valtiokonttori vastaa kuitenkin edelleen niistä vahingoista, jotka ovat tapahtuneet 11.6.2007-31.12.2016.

 • Ilmoita vahingosta

  Tee vahinkoilmoitus Valtiokonttorille, jos

  • valtion ajoneuvo on syyllinen kahden moottoriajoneuvon väliseen liikennevahinkoon tai syyllisyys on epäselvä
  • vahingossa ei ole toista osapuolta, mutta valtion ajoneuvon kuljettajalle tai matkustajalle aiheutui henkilövahinko
  • valtion ajoneuvon aiheuttama vahinko on kohdistunut jalankulkijaan tai pyöräilijään
  • valtion ajoneuvon aiheuttama vahinko on kohdistunut muuhun omaisuuteen kuin toiseen ajoneuvoon ja omaisuus ei ole valtion omistuksessa tai hallinnassa
  • valtion ajoneuvon aiheuttama vahinko on kohdistunut poroon

  Jos olet liikennevahingon syytön osapuoli selvitä vahingon syylliseltä osapuolelta vahinkoa käsittelevä vakuutusyhtiö ja ilmoita virastossa asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot syyllisen yhtiöön. Voit myös tehdä vahinkoilmoituksen vastapuolen vakuutusyhtiölle ja ilmoittaa tiedot siinä.

  Vahinkoilmoitus Valtiokonttorille tehdään joko käyttäen Valtiokonttorin lomaketta tai vastaavat tiedot sisältävää muuta lomaketta. Aloitamme käsittelyn myös poliisin tutkintailmoituksen tai muun selvityksen perusteella, joka sisältää tiedot tapahtumasta ja vahinkoon osallisista.

  Lähetä ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen liikennevahingot(at)valtiokonttori.fi.

  Vahinkoilmoitukseen on hyvä liittää valokuvia ja mahdollista muuta vahinkoa selventävää aineistoa mukaan (esim. poliisi-ilmoitus). Valtion ajoneuvon kuljettajan tulee ilmoittaa vahingosta myös omalle työnantajalleen.

 • Toimi näin vahinkotilanteessa

  • Varmista osapuolten henkilöllisyys esimerkiksi ajokortista.
  • Kirjaa itsellesi tiedot ajoneuvoista, vahinkopaikasta ja tapahtumien kulusta.
  • Pyydä mahdollisten silminnäkijöiden yhteystiedot.
  • Ota valokuvia vaurioituneesta omaisuudesta.
  • Pyydä poliisi paikalle ainakin silloin, kun
   • on syntynyt vakavia henkilövahinkoja
   • kumpikaan osapuoli ei myönnä syyllisyyttään vahinkoon
   • vahingossa on osallisena useampia ajoneuvoja
   • alkoholilla tai muilla huumaavilla aineilla on osuutta vahinkoon.
 • Mitä liikennevakuutus ei korvaa?

  Oman ajoneuvon liikennevakuutus ei korvaa

  • oman ajoneuvon vaurioita tai omaan ajoneuvoon kiinteästi kytketyn toisen ajoneuvon vaurioita (esim. perävaunun)
  • omassa ajoneuvossa ollutta omaisuutta, paitsi muun matkustajan kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan yllä tai mukana olleet vaatteet ja henkilökohtaiset käyttöesineet
  • oman ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan muuta omaisuutta. Omistajan, haltijan tai kuljettajan toiselle ajoneuvolle aiheutuneet vahingot kuitenkin korvataan.
 • Valtion ajoneuvolla ulkomaille

  Valtiokonttorin liikennevakuutusta vastaava turva on voimassa kaikissa ETA-valtioissa.

  Jos tarvitset ajoneuvolle todistuksen liikennevakuutuksen voimassaolosta, voit tilata todistuksen osoitteesta liikennevahingot(at)valtiokonttori.fi. Ilmoita tilauksessa ajoneuvon rekisterinumero. Todistus ei ole välttämätön, mutta suosittelemme sen hankkimista silloin kun matka suuntautuu Pohjoismaiden ulkopuolelle.

  Jos valtion ajoneuvolla tehtävä matka suuntautuu ETA-alueen ulkopuolelle, ajoneuvoon on otettava erikseen liikennevakuutus matkan ajaksi. Pyydä vakuutusyhtiöstä Green Card matkaa varten.

  Voit hankkia ajoneuvovakuutuksen esim. Hanselin kilpailuttaman puitejärjestelyn avulla. Sopimustoimittaja on tällä hetkellä Folksam Vahinkovakuutus Oy. Lisätietoa Hansel.fi.

 • Liikennevahinkoturvamaksu

  Valtiokonttorin tuottamat vahingonkorvaussuoritteet liikennevahinkoasioissa ovat maksullisia (Laki Valtiokonttorista 305/1991, 2 a §).

  Lisätietoa perittävistä liikennevahinkoturvamaksuista löydät tästä linkistä >

 • Ilmoita vahingosta

  • Liikennevahingon aiheuttanut valtion virasto tai laitos tekee vahinkoilmoituksen Valtiokonttorille. Ilmoituksessa saamme syyttömän osapuolen yhteystiedot sekä tiedot vahinkotapahtumasta.
  • Voit myös itse tehdä Valtiokonttorille vahinkoilmoituksen, jolla vahinko tulee vireille. Ennen kuin korvausasia voidaan ratkaista, tarvitsemme kuitenkin myös valtio-osapuolen selvityksen vahinkotapahtumasta.
  • Jos osapuolet ovat eri mieltä syyllisyydestä, tekevät molemmat vahinkoilmoituksen omaan liikennevakuutusyhtiöönsä.
  • Jos liikennevahinko sattuu työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa työntekijälle tai yrittäjälle, tehdään vahinkoilmoitus henkilövahingosta tapaturmavakuutusyhtiölle sekä liikennevahingosta vastuussa olevaan vakuutusyhtiöön/Valtiokonttoriin. Henkilövahinkoon liittyvät korvaukset käsitellään ensisijaisesti työtapaturmavakuutuksesta.

  Lisätietoja liikennevakuutuksen laiminlyönnistä saat Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta >

 • Käsittelyaika

  Valtiokonttori aloittaa korvausasian selvittämisen viipymättä ja viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun vahinkoilmoitus tai muu tieto vahinkotapahtumasta on saatu. Jos korvausvastuu on epäselvä, hankimme ratkaisun tekemiseksi tarvittavat lisäselvitykset.

  Valtiokonttori ilmoittaa vahingon kärsineelle vahingon korvaamisesta joko kirjeellä, sähköpostitse tai soittamalla, ellei tieto ole jo välittynyt muuta kautta. Voit myös itse olla yhteydessä asiakaspalveluumme ja tiedustella käsittelytilannetta.

  Korvaus maksetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat ja muu riittävä selvitys on saatu.

  Jos Valtiokonttorin vastuu korvauksesta on epäselvä tai korvauksen suuruutta ei voida kokonaan määritellä, saat kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä tiedon, miksi korvausta ei ole voitu maksaa.

 • Mitä liikennevakuutus korvaa?

  Korvaukset henkilövahingoista

  Henkilövahingoista johtuviin korvauksiin ovat oikeutettuja kaikki liikenneonnettomuudessa vahinkoa kärsineet, myös vahinkoon syylliset osapuolet.

  Tavanomaisia henkilövahingosta maksettavia korvauksia ovat

  • sairaanhoitokulut ja muut tarpeelliset kulut (esim. matkakulut, lääkekulut)
  • ansionmenetys
  • työkyvyttömyyseläke
  • kuntoutuskustannukset
  • tilapäinen haitta
  • pysyvä haitta ja pysyvä kosmeettinen haitta
  • hoitotuki ja kohonneet kodinhoidonkustannukset
  • vaatelisä

  Kuolemantapauksessa korvataan hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kustannukset kohtuulliseen määrään saakka. Elatukseen oikeutetuille tai muutoin surmansa saaneen elatuksen varassa olleille voidaan maksaa korvausta elatuksen menetyksestä.

  Työssä tai työmatkalla sattuneesta liikennevahingosta haetaan korvausta ensin siltä tapaturmavakuutusyhtiöltä, jossa vahingonkärsineen työnantaja on työntekijänsä vakuuttanut.

  Korvausta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä tarvittavat todistukset ja tositteet aiheutuneista kuluista ym.

  Hoitolaitos tai muun palvelun antaja voi myös lähettää laskun suoraan Valtiokonttorille, jos se on saanut siihen Valtiokonttorilta luvan.

  Vahinko korvataan voimassa olevien säädösten, ohjeiden ja normien mukaisesti silloinkin, kun hakija ei ole vaatinut jotain tiettyä korvausta tai on vaatinut korvausta vähemmän kuin normit edellyttäisivät.

  Tarkempaa tietoa korvauksista löydät Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan sivuilta.

  Korvaukset omaisuusvahingoista

  Kun moottoriajoneuvo vaurioituu liikennevahingossa, korvauksena voidaan maksaa

  • ajoneuvon korjauskustannukset
  • ajoneuvon arvoon tai korjauskustannuksiin perustuva kertakorvaus
  • ajoneuvon käypään arvoon perustuva lunastuskorvaus, jolloin ajoneuvon omistusoikeus siirtyy Valtiokonttorille
  • ajoneuvon hinauskulut vahinkopaikalta
  • seisontapäivä- tai sijaisautokorvaus ajoneuvon seisonta-ajalta liikennevahinkolautakunnan ohjeiden mukaisesti.

  Pyydä korjaamoa lähettämään kustannusarvio vahinkotarkastajan hyväksyttäväksi ennen korjauksen aloittamista. Valtiokonttorin puolesta vahinkotarkastuksia tekee Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy. Voit myös itse varata ajan vahinkotarkastukseen. Yhteystiedot löydät SVT:n sivuilta.

  Sijaisauto voidaan korvata, jos auton käyttö on riittävän perusteltua ja tarpeellista työssä tai elinkeinotoiminnassa tai autottomuudesta aiheutuu muuten kohtuutonta haittaa.  Tee selvitys sijaisauton käyttötarpeesta joko siihen tarkoitetulla lomakkeella, sähköpostitse tai ottamalla puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos sijaisauto myönnetään, korvaus on yleensä 94 % vuokrauskuluista.

  Muista omaisuusvahingoista korvataan joko esineen korjauskustannukset tai esineen arvo sekä mahdolliset muut vahingosta johtuvat menetykset.

  Valtiokonttori korvaa valtion ajoneuvojen poroille aiheuttamat vahingot.

  Ajoneuvon korjaaja tai muun palvelun antaja voi lähettää laskun suoraan Valtiokonttorille, jos se on saanut siihen Valtiokonttorilta laskutusluvan. Muilta osin korvausta omaisuusvahingosta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella.

  Vahinko korvataan voimassa olevien säädösten, ohjeiden ja normien mukaisesti silloinkin, kun hakija ei ole vaatinut jotain tiettyä korvausta tai on vaatinut korvausta vähemmän kuin normit edellyttäisivät.

  Tarkempaa tietoa korvauksista löydät Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan sivuilta.

 • Mitä liikennevakuutus ei korvaa?

  Oman ajoneuvon liikennevakuutus ei korvaa

  • oman ajoneuvon vaurioita tai omaan ajoneuvoon kiinteästi kytketyn toisen ajoneuvon vaurioita (esim. perävaunun)
  • omassa ajoneuvossa ollutta omaisuutta, paitsi muun matkustajan kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan yllä tai mukana olleet vaatteet ja henkilökohtaiset käyttöesineet
  • oman ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan muuta omaisuutta. Omistajan, haltijan tai kuljettajan toiselle ajoneuvolle aiheutuneet vahingot kuitenkin korvataan.