Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus

Tämä on vanha versio
Antopäivä Dokumentin nimi
30.09.2015 Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus
AsiakirjatyyppiOhje
Antopäivämäärä30.09.2015
KategoriatKirjanpitoSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiokonttori

Ministeriöt käyttävät tässä käyttökuvauksessa esitettyjä tarkennettuja ohjaustoimintoja, joiden perustamisesta Kiekuun ne vastaavat yhteistyössä Palkeiden kanssa.

50 OHJAUSTOIMINNOT

5000 Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta

500010 Strategiatyö, kehittäminen ja seuranta

 • strateginen suunnittelu (toimintastrategiat, tutkimuksen painopistealueiden määrittely)
 • nk. substanssistrategioiden laadinta
 • strategioiden ja ohjelmien toteutumisen sekä toimintaympäristön seuranta
 • ohjelmat ja niiden valmistelu ja toteutus (pl. hallitusohjelma)
 • toimintatapojen ja organisoinnin kehittäminen

500020 Hallitusohjelman valmistelu ja seuranta

 • hallitusohjelmavalmistelu (ns. tulevaisuuskatsaustyö yms.)
 • hallitusohjelman seuranta ja raportointi
 • selonteot, tiedonannot ja valtioneuvoston periaatepäätökset
 • ministerin, valtiosihteerin ja erityisavustajien työaika ja menot silloin, kun ne eivät ole kohdennettavissa muille toiminnoille

500030 Tutkimustoiminta, arvioinnit ja ennakointi

 • erilaiset vaikutus- ja vaikuttavuusanalyysit (pl. lainsäädäntöhankkeiden vaikutukset ja vaikuttavuus)
 • ulkopuolisilta tilatut arviot
 • erilaiset TEAS-hankkeet (sis. valmistelu, kokoaminen, rahoituksen myönnöt, seuranta)
 • ennakointi
 • tutkimushankkeiden koordinointi ja ohjausryhmät
 • tutkimusseminaarit
 • barometrit

500040 Asiantuntijaosallistuminen muiden strategia-asioihin

 • osallistuminen valtioneuvostotasoiseen yhteistyöhön
 • osallistuminen muiden ministeriöiden/virastojen työryhmiin
 • lausuntojen antaminen (ellei lainvalmistelua tai ydintoimintoa)
 • avunanto muille ministeriöille
 • vuorovaikutus muiden ministeriöiden kanssa

500050 Yhteiskuntasuhteiden hoito

Huom. Tätä toimintoa käytetään, jos tekeminen ei ole ydintoimintaa tai muuta ohjaustoimintaa.

 • paikallisviranomaisten ohjaus
 • etujärjestöt
 • eduskunnan kysymykset

5100 Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta

510010 Ohjaus ja kehittäminen

 • hallinnonalan ja ministeriön toimialan ohjauksen kehittäminen
 • hallinnonalan ja ministeriön toimialan rakenteiden kehittäminen
 • hallinnonalan ja ministeriön toimialan tietohallinnon ohjaus
 • hallinnonalan ja ministeriön toimialan hankintatoimen ohjaus
 • hallinnonalan ja ministeriön toimialan toimitilahallinnon ohjaus
 • riskienhallinta
 • laatutoiminta, evaluoinnit
 • hallinnonalan yhteistoiminta
 • omistajaohjaus

510020 Toiminnan ja talouden suunnittelu

 • hallinnonalan / ministeriön toimialan tulossuunnitelma
 • hallinnonalan / ministeriön toimialan toiminta- ja taloussuunnitelma
 • lainsäädäntösuunnitelma
 • osaston ja viraston välinen tuloskeskusteluprosessi (ml. välituloskeskustelut)
 • ministeriön ja viraston välinen tuloskeskusteluprosessi (ml. välituloskeskustelut)
 • johtamissopimukset
 • ulkopuolisen rahoituksen koordinointi
 • hallinnonalan ja ministeriön toimialan kehysvalmistelu
 • hallinnonalan ja ministeriön toimialan talousarviovalmistelu
 • hallinnonalan ja ministeriön toimialan lisätalousarviovalmistelu
 • tilijaottelun laatiminen ja ylläpito
 • maksuasetusten ja -politiikan valmistelu
 • taloussuunnitteluun liittyvien asioiden käsittely raha-asiainvaliokunnassa

510030 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstösuunnittelu

 • henkilöstöpoliittiset linjaukset ja ohjeistus
 • henkilöstöstrategian laadinta ja päivitys

510040 Seuranta ja raportointi

 • hallituksen vuosikertomus
 • tilinpäätöskannanotot
 • hallinnonalan talousseuranta

510050 Laillisuusvalvonta

 • laillisuusvalvonta, valmistelu kantelu- ja valitusasioissa
 • lausunnot ja selvitykset oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille
 • laillisuusvalvontatarkastukset

5200 Lainsäädännön valmistelu ja seuranta

520010 EU-säädösten valmistelu ja seuranta

 • kaikissa EU:n toimielimissä tapahtuva lainsäädännön valmistelu ja seuranta (ml. ennakkovalmistelu ennen työryhmävaihetta, osallistuminen EU-työryhmissä).
 • näihin liittyvä kansallinen koordinaatio ja muu kansallinen valmistelu
 • muu EU-prosessiin liittyvä valmistelu ja toimeenpanon seuranta

520020 Kansallinen säädösten valmistelu

 • säädöshanke (ml. kv. sopimusten voimaansaattaminen ja EU-säädösten täytäntöönpano) sisältäen koko elinkaaren
  • esivalmistelu
  • perusvalmistelu
  • lausuntomenettely
  • jatkovalmistelu
  • VN päätöksenteko
  • eduskuntakäsittely
  • lain vahvistaminen
 • säädöksen valmistumiseen liittyvä viestintä ja neuvonta
 • Huom. Kuultavana oleminen, mikäli ei osallistu säädöksen valmisteluun, kuuluu ydintoimintaan.

520025 Säädösvalmistelun avustaminen

 • tekniset ja avustavat tehtävät esim. tekstien taitto ja ptj-tehtävät
 • säädöksiin liittyvät käännöstehtävät
 • painatukset, julkaiseminen säädöskokoelmassa

520030 Säädösvalmistelun kehittäminen

 • säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä
 • säädösvalmistelun kehittämishankkeiden valmistelu
 • vaikutusarvioinnin kehittäminen

520040 Säädösten toimeenpano, seuranta ja arviointi

 • soveltamisohjeet, koulutukset
 • muu toimeenpanon ohjaus
 • lainsäädännön vaikuttavuusarvioinnit
  • Huom. Laajaa tutkimusta edellyttävät vaikuttavuusarvioinnit kuuluvat tutkimushankkeisiin.

520050 Lainsäädännön asiantuntijatehtävät

muille hallinnonaloille

 • lausunnot ja kuulemiset muiden hallinnonalojen säädöshankkeista hankkeiden valmisteluvaiheessa tai eduskunnan valiokuntakäsittelyssä

5300 EU- ja kansainväliset asiat

530010 EU-asiat (pl. EU-säädöshankkeiden valmistelu ja seuranta)

Huom. Tätä toimintoa käytetään, jos tekemistä ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa ydin- tai muuhun ohjaustoimintaan.

 • Suomen kantojen valmistelu (pl. EU-säädösvalmistelu)
 • osallistuminen EU:n toimielinten työskentelyyn (mm. EU-asioiden komitea, sen alaiset jaostot, EU-ministerivaliokunta, Coreper, Euroopan parlamentti)
 • vuoropuhelu EU-jäsenmaiden, komission ja europarlamentin kanssa
 • EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden seuranta
 • EU:n ulkosuhteet ja EU:n laajentuminen
 • raportointi
 • muu koordinaatio
 • EU:n tuomioistuin- ja valvontamenettelyt

530020 Kansainväliset asiat

 • kansainväliset sopimukset (raportointi, lausunnot, sopiminen) ml. valitukset sopimusten valmisteluelimille
 • osallistuminen kansainvälisten järjestöjen toimintaan
 • neuvottelufoorumit
 • pohjoismainen yhteistyö, lähialueyhteistyö, arkisten alueiden yhteistyö, Itämeri-yhteistyö, Nato-yhteistyö, ASEM, NB8 ym.
 • kv. järjestöjen jäsenmaksut
 • yhteistyö muiden maiden viranomaisten kanssa
 • raportointi
 • kv. tuomioistuinasioiden valmistelu
 • YK:n ja Etyjin siviilikriisinhallintaoperaatioiden seuranta

5400 Muut ministeriökohtaiset erityistehtävät

Huom. Mikäli ministeriöllä ei ole ydintoimintoja, tässä ohjaustoiminnossa seurataan ydintoimintojen tyyppinen tekeminen.

540010 Valtionosuudet

540020 Valtionavustukset

540030 Ministeriökohtaiset erityistehtävät