Suomi.fi-tunnistautumisen käyttöönotto Kuntatalouden tietopalvelussa

KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä14.12.2021
Antopäivämäärä14.12.2021
KategoriatKuntatalouden raportointiTietojen toimittaminen
YlläpitovastuuValtiokonttori

1. Muutos ja aikataulu

Kuntatalouden tietopalvelun tuotanto siirtyy käyttämään Suomi.fi-tunnistukseen perustuvaa autentikointitapaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että muutoksen jälkeen nykyinen käytössä oleva kirjautumistapa (sähköposti + salasana) poistuu kokonaan.

Autentikointitavan vaihtuminen siirtynyt syksyyn 2022. Päivämäärä täsmentyy vielä.

Linkki tietopalvelun tuotantoon: Kuntatalouden tietopalvelun tuotanto

2. Mihin muutos vaikuttaa?

Autentikointitavan muutos vaikuttaa Kuntatalouden tietopalvelun tuotannon sisäänkirjautumistapaan ja puolesta-asiointiin.

Aineistojen raportointitavat säilyvät ennallaan. Eli aineiston voi toimittaa joko Suomi.fi-palveluväylän kautta tai ladata tietopalvelussa liitetiedostona.

Myös Excel-tiedonsyöttösovelluksen käyttömahdollisuus säilyy ennallaan.

Tietopalvelun Hyväksyntäpalvelussa toiminnot ”kommentointi” ja ”hyväksyntä” säilyvät ennallaan. Jotta kommentointi- ja hyväksyntäroolin omaava henkilö pääsee näitä valtuuksiaan käyttämään tietopalvelussa, tulee valtuutushakemus ja itse valtuuttaminen olla kunnossa Suomi.fi-valtuutuspalvelussa.

3. Vaadittavat toimet kunnalta ja kuntayhtymältä

Kuntien ja kuntayhtymien raportointivelvollisuus Valtiokonttoriin, Kuntatalouden tietopalveluun, perustuu Kuntalakiin (Laki kuntalain muuttamisesta 419/2021), jonka pykälässä 120 a sanotaan, että:

” Kunnan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava 112 §:ssä tarkoitetut tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muualla laissa tai lain nojalla säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. ”

Jotta em. velvoite toteutuu, tulee kunnan ja kuntayhtymän hoitaa valtuutushakemuksensa Suomi.fi-valtuuksien Virkailijavaltuuttamispalvelussa ajoissa kuntoon. Valtuutushakemuksen käsittelyaika näkyy em. verkkosivun pääotsikon alapuolella.

Nykyiset asiointiroolit (raportoija, kommentoija, hyväksyjä) eivät siirry Valtiokonttorista DVV:n Suomi.fi-palveluun. Kunnan ja kuntayhtymän on itse huolehdittava kyseiset valtuutukset kuntoon Suomi.fi-valtuutuspalvelussa.

Jokainen valtuusasia pitää hakea erikseen. Eli mikäli kunta tai kuntayhtymä on aiemmin tehnyt valtuutushakemuksen johonkin toiseen palveluun, niin tämä ei riitä, vaan Kuntatalouden tietopalvelun roolituksen valtuuttaminen tulee hakea erikseen.

Mikäli valtuutushakemus on vielä tekemättä, kannattaa valtuutushakemuksen ohjeeseen tutustua pikimmiten. Itse hakemus ei sinällään ole monimutkainen, mutta hakemukseen liittyvän dokumentaation ja allekirjoitusten hankkimiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Lisätietoja:

3.1 Kuntatalouden tietopalvelua koskevat Suomi.fi-valtuuksissa käytössä olevat valtuusasiat

Alla kuvatut valtuusasiat (jatkossa valtuudet) ovat ne, joille kunta ja kuntayhtymä valtuuttaa henkilöitä toimimaan puolestaan. Jokaiseen valtuuteen eli asiointirooliin tulee valtuuttaa ainakin yksi henkilö.


3.2 Valtuutusoikeus

Valtuutusoikeus haetaan kuntaan tai kuntayhtymään sille henkilölle, joka tulee valtuuttamaan muut toimijat. Valtuutusoikeuksia kannattaa hakea muutamalle henkilölle.

Henkilölle, jolle valtuutusoikeus haetaan, haetaan kaikki kolme Kuntatalouden tietopalvelun valtuutta (tietojen raportointi, kommentointi ja hyväksyminen). Kun kyseiselle henkilölle on myönnetty valtuutusoikeus, hän myöntää edelleen asiointivaltuuksia kaikille niille henkilöille, joille valtuudet on kunnassa tai kuntayhtymässä päätetty myöntää. Valtuutusoikeuden omaava henkilö voi jatkossa myöntää ja mitätöidä valtuuksia itsepalvelussa. Eli hän ylläpitää Kuntatalouden tietopalvelun valtuuksien haltijoiden tietoja ajan tasalla.

Valtuutusoikeus: Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä (Suomi.fi)

4. Keitä autentikointitavan muutos koskee?

Kunta tai kuntayhtymä valtuuttaa henkilöt toimimaan nimissään eri valtuuksille (raportoija, kommentoija ja hyväksyjä).

Mikäli esim. kirjanpito on ulkoistettu palvelukeskukselle tai tilitoimistolle, tulee kunnan tai kuntayhtymän huolehtia myös näiden tahojen asianmukaisesta valtuuttamisesta.

Kunta (valtuutusoikeuden omaava) voi valtuuttaa suoraan esim. tilitoimiston henkilöt eri valtuuksille tai valtuuttaa tilitoimiston (antaa asiointivaltuuden), jolloin tilitoimisto itse valtuuttaa omat henkilönsä. Viimeksi mainitussa toimintamallissa ko. tilitoimisto vastaa omien valtuuksiensa ylläpidosta ei kunta.

Huomionarvoista on, että kunta vastaa raportoimiensa taloustietojen oikeellisuudesta Kuntatalouden tietopalvelussa, jolloin hyväksyjän valtuutta ei voi ulkoistaa kunnan tai kuntayhtymän ulkopuolelle.

Vastuita kirjanpitovelvollisen, palvelukeskuksen ja järjestelmätoimittajan välillä on kuvattu Valtiokonttorin Kuntatalouden palvelut -verkkosivulla olevassa kuvassa.

Kuntatalouden palvelut -verkkosivulla: Vastuut kirjanpitovelvollisen, palvelukeskuksen ja järjestelmätoimittajan välillä

4.1 Valtuutusten ylläpito eli käyttäjähallinta

Valtuutusten ylläpidosta suomi.fi-valtuutuspalvelussa vastaa kunta ja kuntayhtymä itse. Valtiokonttorilla ei ole autentikointitavan muutoksen jälkeen näkymää Kuntatalouden tietopalvelun eri asiointirooleihin valtuutettuihin henkilöihin. Henkilömuutostapauksissa ylläpitovastuu on siis kunnalla ja kuntayhtymällä.

Mikäli Suomi.fi-valtuuksien käytöstä tai mitätöinnistä herää kysyttävää, kannattaa olla yhteydessä:

DVV:n organisaatioiden asiakaspalveluun (Suomi.fi)

Organisaatioiden asiakaspalvelu palvelee yrityksiä ja muita organisaatioita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asiakaspalvelu neuvoo ja opastaa kaikissa organisaatioille tarjottuihin palveluihin liittyvissä asioissa.

5. Muuta huomioitavaa:

5.1 Kuntien ja kuntayhtymien yhteyshenkilöt

Koska Valtiokonttorin näkymä kuntien ja kuntayhtymien valtuuttamiin Kuntatalouden tietopalvelun käyttäjiin katoaa autentikointitavan vaihtuessa helmi-maaliskuussa 2022 (siirtynyt syksyyn 2022), on ensiarvoisen tärkeää, että kunta ja kuntayhtymä pitää ajan tasalla yhteyshenkilötietojaan.

Yhteyshenkilöiden merkitys korostuu jatkossa entisestään. Kuntatalouden tietopalvelusta automaattisesti lähtevät viestit ohjautuvat muutoksen jälkeen ainoastaan Valtiokonttorille ilmoitetuille yhteyshenkilöille. Esim. tapauksessa, jossa raportoija on toimittanut aineiston tietopalveluun, ainoastaan yhteyshenkilö saa jatkossa viestin, että aineisto on hyväksyttävissä raportoijalle Kunta XX. Lisäksi raportoituihin aineistoihin kohdistuvat lisätietopyynnöt osoitetaan nimetyille yhteyshenkilöille.

Muutokset yhteyshenkilöihin tehdään lomakkeella: Muutostietolomake

5.2 Hallintosääntö

Kunnan hallintosääntöä päivitettäessä ja nimenkirjoitusoikeuksia määriteltäessä tulisi arvioida ovatko sähköisiin palveluihin liittyvät valtuudet kuvattu ja määritetty kattavasti.

6. Testipalvelu

Linkki testipalveluun: Kuntatalouden tietopalvelun testipalvelu

Kuntatalouden tietopalvelun testipalvelun (usertest) autentikointitapa muuttuu myös vastaamaan Suomi.fi-tunnistusta. Tämä eroaa kuitenkin tuotannon tunnistautumisesta.
Kunta ja kuntayhtymä eivät valtuuta testipalvelun käyttäjiä, eikä Kuntatalouden testipalveluun näin ollen tehdä valtuutushakemusta.

Valtiokonttori toimittaa kaikille kunnille ja kuntayhtymille kirjautumiseen tarvittavat tunnukset. Tunnukset toimitetaan kunnan ja kuntayhtymän ilmoittamille yhteyshenkilöille. Myös muille esim. järjestelmätoimittajille tai tilitoimistojen edustajille toimitetaan uudet tunnukset nykyisten ns. testi-y-tunnusten sijaan.

Autentikointitavan muutoksen jälkeen nykyinen kirjautumistapa sähköpostiosoite + salasana ei enää toimi Kuntatalouden tietopalvelun testipalvelussa.

Testipalveluun luodut oikeudet ovat kaikki hyväksyjätason oikeuksia. Tämä mahdollistaa sen, että testaustoimintaa voidaan suorittaa raportoinnista aina hyväksymiseen asti yhden valtuuden puitteissa.

Testipalvelun autentikointitavan muutos tulee tapahtumaan vuoden 2022 aikana. Aika tarkentuu vielä.