Hyppää sisältöön


Kuntatalouden tietopalvelu ja palvelukanava

 • Kuntatalouden tietopalvelun tavoitteena on edistää kuntien taloustietojen keruuta, tietovarastointia ja raportointia niin, että taloustiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia sekä vertailukelpoisia ja avoimesti kaikkien saatavilla.

  Vuodesta 2021 alkaen kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on Valtiokonttorilla. Kuntatalouden tietopalveluun kerättävää tietoa tuottavat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja vesihuollon taseyksiköt. Valtiokonttorin tehtäviä ovat myös kuntien taloustietojen rekisterinpito ja tietojen raportointi.

 • Kenelle?

  Kuntatalouden tietopalveluun kerätään taloustietoa, joka on pääosin julkista tietoa. Tiedot ovat avoimesti kaikkien saatavilla sekä avoimen rajapinnan kautta että raportointipalvelun kautta. Tutkihallintoa.fi tarjoaa taloustiedoista määriteltyjä visuaalisia vertailuraportteja.

  Palvelun tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. valtiovarainministeriö, muut ministeriöt, Kuntaliitto, Tilastokeskus, poliittiset päättäjät, media ja kansalaiset.

  Tutustu kuntatalouden tietoihin Tutkihallintoa.fi-palvelussa >

 • Kun tarvitset apua - Palvelukanava auttaa

  Kuntatalouden tietopalvelua ja kuntien automaattista talousraportointia koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi.

  Kaikki kysymykset ohjautuvat automaattisesti eri viranomaisten yhteiseen palvelukanavaan käsiteltäväksi ja vastattavaksi.

  Palvelukanavan kautta välitetään mm.

  • kysymykset liittyen raportoituihin taloustietoihin,
  • virhehavainnot ja korjauspyynnöt,
  • Kuntatalouden tietopalvelun käyttöön liittyvät kysymykset,
  • vikailmoitukset,
  • ohjeita ja kysymyksiä kirjauskäytänteisiin.

  Kysyjän ei tarvitse miettiä, kenelle kysymys pitäisi kohdistaa. Kysymys ohjataan palvelukanavan kautta oikealle taholle vastattavaksi.

  HUOM. Ohjeita taloustietojen raportointiin saat kohdasta Taloustietojen raportointi.

 • Kuntatalouden tietopalvelu

  Kuntatalouden tietopalvelu muodostuu useammasta erillisestä järjestelmästä.

  • Taloustietojen siirtopalvelun kautta kunnat raportoivat tietojärjestelmistään XBRL- tai CSV-muotoista aineistoa.
  • Hyväksyntäpalvelussa raportoija voi tarkastella lähettämiään tietoja, tiedoille tehtyjen tarkastusten tuloksia sekä kommentoida havaintoja ja loputa hyväksyä tiedot julkaistaviksi.
  • Hyväksytyt taloustiedot siirtyvät rekisteripalveluun, joka toimii taloustietojen tietovarastona. Rekisteripalvelu tarjoaa myös avoimen rajapinnan, jonka kautta tietokantaan tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää.
  • Raportointipalvelu toteutetaan osana laajempaa Tutkihallintoa.fi-kokonaisuutta.

  Palvelukuvaus Kuntatalouden tietopalvelun käyttäjille

  Palvelukuvauksessa esitetään lyhyesti Kuntatalouden tietopalvelun keskeiset osa-alueet tietopalvelun käyttäjän näkökulmasta.

  PALVELUKUVAUS KUNTATALOUDEN TIETOPALVELUN KÄYTTÄJILLE

  Kuntatalouden tietopalvelun käyttäjille suunnattu prosessikuvio Kuntatalouden tietopalvelusta:

  Kuntatalouden tietopalvelun asiakasprosessi

 • Vastuut kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnissa

  EV 60/2019 vp 10.12.2019 ja HE 60/2019 (Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi) mukaisesti

  Kunnat/kuntayhtymät

  Kunnan on toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muualla kuntalaissa tai lain nojalla säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kunta vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

  Valtiokonttori

  Valtiokonttorin tehtävänä on toimia kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vastaavana viranomaisena sekä rekisterinpitäjänä. Valtiokonttorilla on oikeus käsitellä em. tehtävän toteuttamiseksi välttämättömiä henkilötietoja ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. Valtiokonttorin on julkaistava muut kuin henkilötietoja sisältävät taloustietovarannon tiedot yleisessä tietoverkossa.

  Taloustietovaranto muodostuu Kuntatalouden tietopalveluun. Tietojen julkaisu tapahtuu tietopalvelun avoimessa rajapinnassa ja Tutkihallintoa.fi -palvelussa.

  Valtioneuvosto

  Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuotettavista tiedoista sekä tietojen tuottamisen ja toimittamisen menettelytavoista ja ajankohdista.

  Valtiovarainministeriö

  Valtiovarainministeriö vastaa taloustietojen yhteentoimivuuden edellytyksenä olevan tarkemman tietosisällön ja teknisten kuvausten määrittelyä varten tarvittavan yhteistyön järjestämisestä (Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä). Yhteistyöhön perustuen valtiovarainministeriön asetuksella annetaan vuosittain tarkemmat säännökset seuraavana tilikautena tietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista.

  Vastuu kirjanpitovelvollisen, palvelukeskuksen ja järjestelmätoimittajan välillä

  Kuva

 • AURA-käsikirja

  Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen. Aura-käsikirja löytyy Määräykset ja ohjeet -sivustolta.

  AURA-käsikirja >

 • Projektiorganisaatio

  Syksyllä 2016 Valtiokonttorissa käynnistettiin Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti (nyk. Kuntatalouden tietopalveluprojekti), jonka tavoitteena on rakentaa kuntien taloustiedonkeruutehtävien edellyttämät toimintamallit ja järjestelmät. Projekti on osa Kuntatieto-ohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä.

  Valtiokonttori on tietopalvelun omistaja, jonka tehtävänä on toimia kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vastaavana viranomaisena ja rekisterinpitäjänä. Projektin etenemistä ohjaa ja seuraa ohjausryhmä, jossa on edustus valtiovarainministeriöstä, Verohallinnosta, Kuntaliitosta, Tilastokeskuksesta, Tieke ry:stä ja Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä (CSC).

  Projektiryhmä vastaa työn etenemisestä ja varsinaisesta toteutuksesta. Projektiryhmässä on edustettuina Valtiokonttori ja CSC.