RRF-rahoituksen toimenpiteiden tavoitteiden tietojen kerääminen

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/2319/2024
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä11.12.2023
Antopäivämäärä28.03.2023
YlläpitovastuuValtiokonttori
Versio Päivämäärä Muutos
1.2 11.12.2023 Lisätty ohjeistus välitarkastelupisteiden raportoinnista
1.1 28.3.2023 Toimenpiteiden ja toimenpiteiden tavoitteiden määrä päivitetty vastaamaan päivitettyä RRP-suunnitelmaa. Raportointiaikataulu-kappale päivitetty raportointiaikojen osalta. Lisäyksiä todenneasiakirjojen yhteenvetoon liittyen. Päivitetty CIDin päivityksen mukaiset tiedot.
1.0 8.3.2022 Valmis ohje.

1. Taustaa

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP, Recovery and Resilience Plan) on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF, Recovery and Resilience Facility) rahoituksen hyödyntämiseksi. Toimenpidetavoitteiden edistymisen tilannekatsaus tukee täytäntöönpanopäätöksen (ks. implementointipäätös, Council Implementing Decision, CID ja sen liiteasiakirja) sekä Suomen ja komission välisten operatiivisten järjestelyjen toteuttamista.

Tämän ohjeen tavoitteena on varmistaa, että ministeriöt, virastot ja laitokset toteuttavat Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toimenpiteisiin liittyvien tavoitteiden ja välitavoitteiden raportoinnin Valtiokonttorille tarvittavalla ja yhdenmukaisella tavalla, mikä on edellytyksenä vaatimusten mukaisen raportoinnin toteuttamiseksi EU:lle RRF-asetuksen mukaisesti.

Suomen kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa ohjeistaa ja seuraa poliittisella tasolla ministerityöryhmä. Investointi- ja uudistuskokonaisuuksien toimeenpanoa valvotaan ja vaikuttavuutta seurataan ministerityöryhmässä. Mikäli investointi- ja uudistushankkeet eivät toteuta niille asetettuja tavoitteita tai muusta syystä tuloutuksia EU:lta ei saada, jäävät hankkeiden kustannukset kansallisesti rahoitettaviksi. Tästä syystä on erityisen tärkeää varmistaa, että investointi- ja uudistushankkeet täyttävät valmistelussa määritellyt kriteerit ja hankkeet toteuttavat niille asetetut tavoitteet.

RRP-suunnitelman koordinaatiosta vastaa valtiovarainministeriö. Koordinaattorin tehtävänä on koko suunnitelman seurannan ja täytäntöönpanon koordinointi sekä toimiminen yhteyspisteenä komission suuntaan. Koordinaattori seuraa suunnitelman etenemistä yhteistyössä muiden suunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten kanssa sekä raportoi suunnitelman etenemisestä komission kanssa sovittujen yksityiskohtaisten välitavoitteiden ja tavoitteiden indikaattoreiden mukaisesti. [2]

Kun RRF-asetuksen 20 artiklan mukaisesti hyväksytyssä elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetyt asiaankuuluvat sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainan maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu maksupyyntö [3]. Suomi tekee komissiolle maksupyynnön RRF-tukivälineestä pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Maksupyynnöstä on tehty erillinen ohje, jossa kuvataan maksupyynnön sisältö ja raportointivastuut. Toimenpiteiden tavoitteiden raportointia ja raportoitujen tietojen oikeellisuutta seurataan valtiovarainministeriön sekä Valtiokonttorin suorittamilla valvonta- ja tarkastustoimilla. Myös valtiovarainministeriön controller-toiminnon tarkastusyksikkö suorittaa maksupyynnön yhteydessä tarkastustoimia toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. Komissio voi myös kohdistaa erilaisia tarkastuksia toimenpiteiden tavoitteisiin liittyen.

2. Mitä toimenpiteiden tavoitteet ovat

Suomen RRP-suunnitelma rakentuu neljän pilarin pohjalle:

 • Pilari 1: Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
 • Pilari 2: Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
 • Pilari 3: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
 • Pilari 4: Sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Pilareissa toteutetaan 55 eri toimenpidettä, joita ministeriöt, muut valtion virastot ja laitokset (myöhemmin tukiviranomainen) toteuttavat oman yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Toimenpiteet ovat luonteeltaan joko investointeja tai uudistuksia.

Toimenpiteet jakautuvat edelleen toimenpiteiden tavoitteiksi, joita on Suomen RRP-suunnitelmassa yhteensä 131 kappaletta. Nämä on luokiteltu tavoitetyypeiksi, jotka ovat joko tavoitteita tai välitavoitteita. Tavoitteet sisältävät määrällisiä arvoja [4] ja välitavoitteet laadullisia indikaattoreita, joiden yksityiskohtaisemmat tiedot ja todentamistapa ovat määritelty tarkemmin Suomen ja komission välisessä operatiivisissa järjestelyissä.

Toimenpiteiden toteutumista seurataan myös välitarkastelupisteillä, joita on yhteensä 22.

3. Toimenpiteiden tavoitteiden raportointi

Toimenpiteiden tavoitteet raportoidaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvan tilannekatsauksen (väliraportointi) avulla. tavoitteiden raportointi perustuu Suomen ja komission välisissä operatiivisissa järjestelyissä sovittuun toteutusaikatauluun. Osa toimenpiteiden tavoitteista saatetaan joutua raportoimaan useamman tilannekatsauksen yhteydessä, sillä tilannekatsauksissa tarkastellaan sekä valmistuneita että tulevaisuudessa valmistuvia tavoitteita ja välitavoitteita.

Valtiokonttori avaa raportoinnin valtionhallinnon yhteisessä hankesalkkujärjestelmässä ja RRP-järjestelmässä lähettämällä tiedon tukiviranomaisille raportoinnin aukeamisesta. Kullakin raportointijaksolla ilmoitetaan tiedot menneistä ja tulevista tavoitteista. Menneillä tavoitteilla tarkoitetaan ennen raportointijaksoa ja sen aikana valmistuneiksi määritettyjä tavoitteita, välitavoitteita sekä välitarkastelupisteitä. Puolestaan tulevilla tavoitteilla tarkoitetaan raportointijakson päättymisestä seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla valmistuviksi määritettyjä tavoitteita ja välitavoitteita sekä raportointijakson päättymisestä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla valmistuviksi määritettyjä välitarkastelupisteitä. Tavoitteista, välitavoitteista ja välitarkastelupisteistä raportoidaan aina raportointihetkellä niiden sen hetkinen tilanne.

Tavoitteet poistuvat tilannekatsausraportoinnista vasta sen jälkeen, kun niistä on raportoitu komissiolle Suomen maksupyynnön yhteydessä.

Tavoitteiden edistymistilaa raportoitaessa on tärkeää muistaa perustella edistymistilan valinta. Edistymistiloja Not completed ja Completed käytetään raportoitaessa menneitä tavoitteita. Edistymistiloja On-track, Delayed ja Completed käytetään raportoitaessa tulevia tavoitteita.

 • Not completed (oletusarvo) edistymistilan esimerkkiperustelu: lainsäädäntöhankkeen uudistustyö on vielä kesken.
 • On-track edistymistilan esimerkkiperustelu: lainsäädäntöhankkeen uudistus edistyy suunnitelman mukaisesti.
 • Delayed edistymistilan esimerkkiperustelu: lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä aiheutui tarve teettää selvitys ja lain voimaantulo tulee tämän vuoksi viivästymään.
 • Completed edistymistilan esimerkkiperustelu: lainsäädäntö on tullut voimaan.

Kukin tukiviranomainen raportoi operatiivisissa järjestelyissä sovitun mukaisesti toimenpiteiden uudistusten ja investointien tavoitteista, välitavoitteista ja välitarkastelupisteistä tarvittavat tiedot. Vastuuministeriö tarkistaa ja hyväksyy tukiviranomaisen raportoimien tietojen kattavuuden suhteessa operatiivisten järjestelyiden vaatimuksiin. Mikäli tiedon havaitaan olevan selvästi virheellinen, palautetaan se korjattavaksi. Tämän jälkeen tiedot varmennetaan Valtiokonttorin toimesta. Hyväksymisen jälkeen tietoja ei voida enää muuttaa.

Valtiokonttori kokoaa lopulliset tiedot yhteen ja toimittaa ne valtiovarainministeriölle EU:lle tehtävää raportointia varten.

4. Esimerkki syksyn 2023 raportoinnista

EU:n komissio avasi tavoitteiden ja välitavoitteiden raportointijakson ajalle 15.9.2023-15.10.2023, ja Valtiokonttori avasi raportoinnin RRP- ja Hankesalkkujärjestelmissä. Tämän raportoinnin yhteydessä menneitä tavoitteita olivat ennen 15.9.2023 valmistuviksi arvioidut/valmistuneet tavoitteet, välitavoitteet ja välitarkastelupisteet. Menneiden tavoitteiden edistymistilaksi ilmoitettiin joko completed tai not completed. Edistymistilaan liittyen kirjattiin perustelu, miten tavoite saatiin valmiiksi tai miksi se ei ollut valmistunut.

Valmistuneista menneistä tavoitteista ilmoitettiin valmistumispäivämäärä. Not completed edistymistilalle tuli kyseisen tavoitteen osalta ilmoittaa uusi arvioitu valmistumispäivämäärä. Riippuen tavoitteelle asetusta indikaattorista tavoitteelle ilmoitettiin joko numeerinen arvo tai tilatietokuvaus, jossa avattiin tarkemmalla tasolla tavoitteen edistyminen. Tilatietokuvaukseen oli hyvä lisätä esim. linkki hakuilmoitukseen tai voimaan tulleeseen lakiin. Menneistä tavoitteista raportoivat tiedot ilmoitettiin sekä suomen että englannin kielellä.

Tämän lisäksi raportoitiin tiedot tulevista tavoitteista, joita tämän raportoinnin yhteydessä olivat ajanjaksolla 16.9.2023-16.9.2024 valmistuviksi arvioidut tavoitteet, välitavoitteet ja välitarkastelupisteet. Tulevien tavoitteiden edistymistilaksi ilmoitettiin joko Completed, On track tai Delayed. Edistymistilaan liittyen kirjattiin perustelu, miten tavoite saatiin valmiiksi, miten se etenee tai miksi se viivästyi.

Valmistuneista tulevista tavoitteista ilmoitettiin valmistumispäivämäärä. On track ja Delayed edistymistilalle tuli kyseisen tavoitteen osalta ilmoittaa arvioitu valmistumispäivämäärä. Riippuen tavoitteelle asetusta indikaattorista tavoitteelle ilmoitettiin joko numeerinen arvo tai tilatietokuvaus, jossa avattiin tarkemmalla tasolla tavoitteen edistyminen. Tähän kohtaan oli hyvä lisätä esim. linkki hakuilmoitukseen tai voimaan tulleeseen lakiin tai muut tarkempi selite. Tulevista tavoitteista raportoivat tiedot ilmoitettiin sekä suomen että englannin kielellä.


5. Raportointiaikataulu

RRP-suunnitelman edistymisestä välitavoitteiden ja tavoitteiden osalta raportoidaan Euroopan unionille kaksi kertaa vuodessa. Toimenpiteiden tavoitteiden päivittämistä koskeva tilannekatsausraportointi tehdään komissiolle vuosittain viimeistään 30.4. ja 15.10. Raportointijaksojen katkopäiviä ovat 31.3. ja 15.9., joihin valmistuneiden tavoitteiden ja välitavoitteiden raportointi katkeaa. Raportointi käynnistyy noin neljä viikkoa ennen määräpäiviä 30.4. ja 15.10. ja on auki noin kaksi viikkoa järjestelmissä. Raportointijakson käynnistyessä tukiviranomaisille lähetetään viesti raportoinnin aukeamisesta. Valtiokonttori suorittaa valvontaa ja varmennusta koko raportoinnin ajan ja toimittaa raportoitavat tiedot valtiovarainministeriölle. Raportointimääräaikoja voidaan jatkossa tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa.

Alustava raportointiaikataulu vuosille 2022-2026 [5]

Raportoinnin takaraja Kvartaali menneiden toimenpiteiden tavoitteiden osalta Kvartaalit (12 kk) tulevien toimenpiteiden tavoitteiden osalta
30.4.2022 12/2021

1-3/2022

4-6/2022

7-9/2022

10-12/2022

1-3/2023

15.10.2022 4-6/2022

7-9/2022

10-12/2022

1-3/2023

4-6/2023

7-9/2023

30.4.2023 9-12/2022

1-3/2023

4-6/2023

7-9/2023

10-12/2023

1-3/2024

15.10.2023 4-6/2023

7-9/2023

10-12/2023

1-3/2024

4-6/2024

7-9/2024

30.4.2024 9-12/2023

1-3/2024

4-6/2024

7-9/2024

10-12/2024

1-3/2025

15.10.2024 4-6/2024

7-9/2024

10-12/2024

1-3/2025

4-6/2025

7-9/2025

30.4.2025 9-12/2024

1-3/2025

4-6/2025

7-9/2025

10-12/2025

1-3/2026

15.10.2025 4-6/2025

7-9/2025

10-12/2025

1-3/2026

4-6/2026

7-9/2026

30.4.2026 9-12/2025

1-3/2026

4-6/2026

7-9/2026

10-12/2026

15.10.2026 4-6/2026

7-9/2026

10-12/2026
31.12.2026 9-12/2026

6. Mihin tiedot talletetaan

Suomen RRP-suunnitelman toimeenpanon seurantaan ja raportointiin käytetään kahta tietojärjestelmää:

 • Valtiokonttorin ylläpitämän RRP-järjestelmän avulla seurataan hankkeita, joissa tuki myönnetään tuensaajalle hankkeen toteuttamiseksi
 • Valtionhallinnon yhteisen hankesalkkujärjestelmän avulla seurataan tukiviranomaisen itse toteuttamia hankkeita, kuten hallinnon sisäisiä uudistuksia ja investointeja

Tiedot toimenpiteiden tavoitteiden toteumista talletetaan edellä mainittuihin järjestelmiin tukimuodon mukaisesti.

RRP-järjestelmän ja hankesalkkujärjestelmän käyttämiseen on luotu erilliset ohjeet, jossa opastetaan tietokenttien täyttämiseen. Ohjeet löytyvät Valtiokonttorin palvelusivustolta.

7. Mihin tietoa käytetään

Tiedot Suomen RRP-suunnitelman tavoitteiden ja välitavoitteiden toteumista toimitetaan Euroopan komissiolle, joka ylläpitää RRF-tukivälineen seurantaan perustettua elpymisen ja palautumisen tulostaulua. Tulostaulun tavoitteena on antaa läpinäkyvällä tavalla tiivistettyä tietoa jäsenmaiden RRP-suunnitelmien täytäntöönpanon edistymisestä. Tulostaulu on julkisesti saatavilla verkossa, ja sitä päivitetään kahdesti vuodessa jäsenvaltioiden puolivuosittain toimittamien raporttien perusteella.

Linkki tulostauluun:

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html

8. Kuka vastaa tiedon oikeellisuudesta

Tukiviranomainen vastaa RRP-järjestelmään ja hankesalkkujärjestelmään talletettavan tiedon oikeellisuudesta [6]. Valtiokonttori valvoo, että tavoitteiden ja välitavoitteiden raportointi on toteutettu asiamukaisella tavalla. Jos näissä tiedoissa on puutteita, Valtiokonttori ottaa yhteyttä tukiviranomaiseen puutteellisten tai virheellisten tietojen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Valtiokonttori voi tarvittaessa velvoittaa tukiviranomaisen korjaaviin toimenpiteisiin.

Liite I

Käsitteistö

 • Toimenpide = Measure
 • Toimenpiteiden tavoite = Measure Milestone
 • Tavoite = Target
 • Välitavoite = Milestone
 • Laadullinen indikaattori = Qualitative Indicator
 • Määrällinen indikaattori = Quantitative Indicator
 • Mittayksikkö = Unit
 • Perustasoarvo = Baseline
 • Tavoitearvo = Goal
 • Toimenpiteiden tavoitteiden raportointi (tilannekatsaus) = Stocktaking / Bi-annual reporting
 • Edistymistila = Progress Status
 • Valmistumispäivämäärä = Target date
 • Tavoitteen numeerinen arvo = Current value
 • Välitavoitteen tilatietokuvaus = Current status
 • Tavoitteen/välitavoitteen edistymistilan perustelu = Justification
 • Maksupyyntö = Payment request
 • Yhteenveto = Summary document