Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toimeenpanon raportoinnissa käytettävät tietojärjestelmät

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/37586/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä31.08.2022
Antopäivämäärä31.08.2022
KategoriatElpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP)
YlläpitovastuuValtiokonttori

Asiakirjan versiot:

Versio Päivämäärä Muutos
1.3 31.8.2022 Toimenpide P3C2I2 Koulutustason parantaminen lisäämällä aloituspaikkoja korkea-asteen koulutuksessa siirretty RRP-järjestelmässä raportoitavaksi toimenpiteeksi
1.2 21.6.2022 Toimenpide P3C2R1 Jatkuvan oppimisen uudistus siirretty RRP-järjestelmässä raportoitavaksi toimenpiteeksi
1.1 13.5.2022 Toimenpide P3C2I1 Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma siirretty RRP-järjestelmässä raportoitavaksi toimenpiteeksi
1.0 5.5.2022 Valmis ohje

Lainsäädäntö

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) kansallisen toimeenpanon hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta vastaavista kansallisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä viranomaisten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksista säädetyn lain 7 §
mukaan ”Valtiokonttorin tehtävänä on: 1) ylläpitää elpymis- ja palautumistukivälinevaroilla rahoitettujen hankkeiden seurantaa koskevaa keskitettyä kansallista tietojärjestelmää, johon kerätään 12 §:ssä säädetyt tai sen nojalla määrätyt tiedot, sekä toimia tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä;”.

Lain 12 §:ssä säädetään tietojärjestelmään kerättävät tiedot. Näitä ovat:

 • tuen hakemista, myöntämistä, maksamista, seurantaa, maksamisen lopettamista, palauttamista, tarkastuksia, takaisinperintää ja muita jälkitoimia koskevat tiedot;
 • ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen toteutumisen arviointia ja seurantaa koskevat tarvittavat tiedot;
 • RRP-suunnitelman mukaisten välitavoitteiden ja tavoitteiden toteutumista koskevat tiedot;
 • tukivälineasetuksen 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan alakohdissa i−iv tarkoitetut tiedot:
   • varojen lopullisen saajan nimi;
   • toimeksi saajan ja alihankkijan nimi, jos varojen lopullinen saaja on hankintaviranomainen julkisia hankintoja koskevan unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
   • varojen saajan tai toimeksisaajan tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan (tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien) etunimi (etunimet), sukunimi (sukunimet) ja syntymäaika;
   • luettelo RRP-suunnitelman mukaisten uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä kyseisten toimenpiteiden julkisen rahoituksen kokonaismäärä siten, että ilmoitetaan tukivälineestä ja muista unionin rahastoista maksettujen varojen määrä;
 • yhteisiä indikaattoreita koskevat tiedot.

RRP-tietojärjestelmiä koskevat linjaukset

Ottaen huomioon yllä mainitut lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja tietosisältöjen laajuus on RRP-suunnitelman kansallista tietojärjestelmää koskien tehty seuraavat linjaukset:

1. RRP-suunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet, joissa myönnetään avustusta tai rahoitusta tuensaajalle tukipäätöksessä määritellyn hankkeen toteuttamiseksi tai joissa tehdään tukipäätöksen mukaisesti tuensaajan hyväksi tavara- tai palveluhankintoja, raportoidaan Valtiokonttorin ylläpitämässä RRP-järjestelmässä (Liite 1).

2. RRP-suunnitelmaan sisältyvät hallinnon sisäiset kehitystoimenpiteet, joissa ei avata rahoitushakuja (ts. tukiviranomaisen itse toteuttamat hankkeet), raportoidaan valtion yhteisessä hankesalkku-järjestelmässä (Liite 2). Hankesalkkujärjestelmään on tehty RRP-suunnitelman tietojen keruun ja seurannan kannalta tarvittavat lisätoiminnallisuudet (ks. lista edellisessä luvussa).

3. Mikäli toimenpide sisältää sekä avustusmuotoista toimintaa että hallinnon sisäistä kehitystoimintaa, niin se raportoidaan RRP-järjestelmässä.

Hankesalkkujärjestelmään kerätyt tiedot siirretään RRP-järjestelmän yhteydessä toimivaan PowerBI-raportointiratkaisuun, josta tiedot Suomen RRP-suunnitelman toimeenpanosta kerätään edelleen raportoitavaksi Euroopan komission Fenix-tietojärjestelmään.

Muista operatiivisista järjestelmistä RRP-järjestelmään rakennettavista rajapinnoista tullaan tekemään erilliset päätökset aikataulujen ja resurssien puitteissa myöhemmin.

Liite 1: RRP-järjestelmässä raportoitavat toimenpiteet

Toimenpide Toimenpiteen nimi Vastuuministeriö Tukiviranomainen
P1C1I1 Energiainfrastruktuuri-investoinnit Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland
P1C1I2 Investoinnit uusiin energiateknologioihin Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland
P1C2I1 Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland
P1C2I2 Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland
P1C2I3 Keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttö ja kierrätys Työ- ja elinkeinoministeriö Business Finland
P1C3I1 Rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtaminen fossiilisesta öljystä vähähiilisiin lämmitysmuotoihin Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö
P1C3I2 Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö
P1C4I1 Julkinen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuuri Työ- ja elinkeinoministeriö Energiavirasto
P1C4I2 Yksityinen latausinfrastruktuuri Ympäristöministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
P1C5I1 Peltojen kipsikäsittely ja ravinteiden kierrätys Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö, Varsinais-Suomen ELY-keskus
P1C5I2 Maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet maankäytön alalla Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö
P2C1I1 Digitaalinen infrastruktuuri – Viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävirasto
P2C2I3 Kärkiteknologioiden (mikroelektroniikka, 6G, tekoäly ja kvanttilaskenta) vauhdittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Business Finland
P3C1R4 Nuorten monialaisen palvelun vahvistaminen (Ohjaamo-palvelut) Työ- ja elinkeinoministeriö KEHA-keskus
P3C1I1 Työkyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö
P3C2R1 Jatkuvan oppimisen uudistus Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö, KEHA-keskus, Työ- ja elinkeinoministeriö
P3C2I1 Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö
P3C2I2 Koulutustason parantaminen lisäämällä aloituspaikkoja korkea-asteen koulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö
P3C3I1 Vihreää siirtymää edistävä TKI-rahoituksen kokonaisuus – veturihankkeet Työ- ja elinkeinoministeriö Business Finland
P3C3I2 Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus – Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen (Suomen Akatemia) Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemia
P3C3I3 Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus – Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen (Business Finland) Työ- ja elinkeinoministeriö Business Finland
P3C3I4 Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus – Innovatiivisten kasvuyritysten tukeminen Työ- ja elinkeinoministeriö Business Finland
P3C3I5 Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemia
P3C3I6 Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemia
P3C3I7 Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Kilpailtu rahoitus innovaatioinfrastruktuureihin Työ- ja elinkeinoministeriö Business Finland
P3C4I1 Kasvun kiihdyttämisohjelma pienille yrityksille Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö, Keski-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P3C4I2 Kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmat Maa- ja metsätalousministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö Etelä-Savon ELY-keskus, Liikenne- ja viestintävirasto, Business Finland
P3C4I3 Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen tuki Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland
P3C4I4 Matkailualan kestävyyden ja digitalisaation kasvun tukeminen Työ- ja elinkeinoministeriö Business Finland
P4C1I1 Edistetään hoitotakuun toteutumista ja puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa palveluvelkaa Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö
P4C1I2 Vahvistetaan ennaltaehkäisyä ja terveysongelmien varhaista tunnistamista Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö
P4C1I3 Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö
P4C1I4 Otetaan käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon digitaaliset innovaatiot Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Liite 2: Valtion yhteisessä hankesalkkujärjestelmässä raportoitavat hankkeet

Toimenpide Toimenpiteen nimi Vastuuministeriö Tukiviranomainen
P1C1R1 Kivihiilen energiakäytön merkittävä vähentäminen vuoteen 2026 mennessä Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö
P1C1R2 Energiaverotuksen uudistaminen teknologiakehitys huomioivaksi Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö
P1C2R1 Ilmastolain uudistus ja teollisuuden vähähiilistäminen Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö
P1C2R2 Kiertotalouden strateginen edistäminen ja jätelain uudistus Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö
P1C3R1 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö
P1C3R2 Fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelma Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö
P1C4R1 Fossiilittoman liikenteen tiekartta Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö
P1C4R2 Kestävän liikenteen verouudistus Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö
P1C5R1 Luonnonsuojelulainsäädännön uudistaminen Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö
P2C1I2 Liikenne ja maankäyttö – Digirata-hanke Liikenne- ja viestintäministeriö Väylävirasto
P2C2I1 Digitalous – reaaliaikatalousohjelma (RTE) Työ- ja elinkeinoministeriö Patentti- ja rekisterihallitus
P2C2I2 Datatalouden ja digitalisaation vauhdittaminen – Virtual Finland Ulkoministeriö Ulkoministeriö
P2C2R1 Huoneistotietojärjestelmän kehittäminen Maa- ja metsätalousministeriö Maanmittauslaitos
P2C2R2 Elpymis- ja palautumissuunnitelman uudistusten ja investointien vaikuttavuuden ja läpinäkyvyyden tehostaminen kehittämällä tietojärjestelmiä, hallintoa, valvontaa ja tarkastusta Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö
P2C3R1 Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö
P2C3I1 Kyberturvallisuuden siviilitaito Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö
P2C3I2 Kyberturvallisuuden harjoitustoiminta Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö
P3C1R1 Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus
P3C1R2 Työttömyyspäivärahan lisäpäivien (ns. eläkeputken) poistaminen Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö
P3C1R3 Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton sujuvoittaminen ja kansainvälisten rekrytointien helpottaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuttovirasto, Työ- ja elinkeinoministeriö. Business Finland. Ulkoministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö
P4C1R1 Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua edistetään hoitotakuun toteutumista Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Euroopan unionin rahoittama

elpymissuunnitelmaRRFRRP