Arvonlisäverokantojen muutoksen vaikutukset Rondo–Tilha-liittymään

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK 445/03/2012
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä01.11.2012
Antopäivämäärä01.11.2012
KategoriatTietojärjestelmät
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt

Hallitus on esittänyt (HE 89/2012 vp) eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmistelainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esitys aiheuttaa toteutuessaan muutoksia järjestelmiin. Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 41 a §:n (600/1997) mukaan Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita kirjanpidossa käytettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään päättänyt antaa ohjeen toimenpiteistä, jotka kirjanpitoyksikön tulee tehdä Rondo – Tilha -liittymään liittyen.

Voimaantulo Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioista saa Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksesta puh. 09 77 251 tai sähköpostitse osoitteesta paperiton (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Apulaisjohtaja Maileena Tervaportti

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Yleistä

Hallitus on esittänyt (HE 89/2012 vp) eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmistelainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolaissa, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetussa laissa ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa laissa säädettyjä arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja.

Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi 23 prosentista 24 prosenttiin. Elintarvikkeisiin, rehuihin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta ehdotetaan korotettavaksi 13 prosentista 14 prosenttiin. Kirjoihin, tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saatuihin korvauksiin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovellettava verokanta ehdotetaan korotettavaksi 9 prosentista 10 prosenttiin.

Vakuutusmaksuvero ehdotetaan korotettavaksi 23 prosentista 24 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Valtiokonttori on antanut 23.10.2012 määräykset uusista arvonlisäverotileistä (Määräys Kirjanpidon tilit, Dnro VK 427/03/2012 ja Määräys Kirjanpidon tilit Kieku-tietojärjestelmässä, Dnro VK 428/03/2012) sekä päätöksen Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut,
Dnro VK 429/03/2012.) Määräykset annettiin ennakkoon, jotta kaikkiin tietojärjestelmiin saadaan hyvissä ajoin määriteltyä uudet tilit.

Jos hallituksen esityksen sisältö muuttuu eduskuntakäsittelyn aikana, tulee Valtiokonttori päivittämään antamiansa määräyksiä, päätöstä ja ohjeita muutoksia vastaavasti.

Toimenpiteet taloudenohjausjärjestelmissä

Kirjanpitoyksikkö, joka on Palkeiden asiakas

Palkeet toteuttaa muutoksen asiakkaidensa taloudenohjausjärjestelmiin. Kirjanpitoyksikön on sovittava Palkeiden kanssa taloudenohjausjärjestelmiin avattavista uusista koodeista ja prosenteista.

Kirjanpitoyksikkö, joka ei ole Palkeiden asiakas

Kirjanpitoyksikkö, joka ei ole Palkeiden asiakas huolehtii itse siitä, että taloudenohjausjärjestelmiin tehdään tarvittavat arvonlisäveromuutoksesta aiheutuvat muutokset.

Toimenpiteet Rondo R7:ssa ja Rondo R8:ssa

Kirjanpitoyksikkö, joka on Palkeiden asiakas

Palkeet toteuttavat muutoksen asiakkaidensa Rondo-järjestelmiin. Kirjanpitoyksikön tulee sopia Palkeiden kanssa Rondoon avattavista uusista koodeista ja prosenteista.

Kirjanpitoyksikkö, joka ei ole Palkeiden asiakas

Kirjanpitoyksikkö vastaa itse muutoksen tekemisestä Rondo-järjestelmäänsä määrättyjen arvonlisäveroprosenttien ja liikekirjanpidontilien mukaisesti.

Toimenpiteet Rondo–Tilha-liittymässä

Jos kirjanpitoyksiköllä on käytössään Tilhassa alv-vaihtoehto 1. tai alv-vaihtoehto 2., aiheuttaa arvonlisäveromuutos muutostyötä Rondo–Tilha-liittymässä. Käsittelytapaan ei vaikuta se, että onko kirjanpitoyksiköllä käytössään Rondo R7 vai Rondo R8.

Alv-vaihtoehto 1.

Kirjanpitoyksikön tulee tilata liittymän muutostyö Rondoon perustettujen arvonlisäverokoodien mukaisesti.

Kirjanpitoyksikkö tilaa muutoksen Rondon osalta Palkeiden kautta sähköpostiosoitteesta menot.jarjestelmapalvelut (at) palkeet.fi. Palkeet tilaa tarvittavat muutostyöt Logicalta Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) tilausprosessin mukaisesti. Kirjanpitoyksikön on tehtävä tilaus Palkeille viimeistään 9.11.2012.

Kirjanpitoyksikkö laatii Tilhan osalta tiketin Paperittoman kautta VIPiin. VIP toimittaa tiketin Baswarelle, joka toteuttaa muutoksen liittymään Tilhan osalta. Tämän tiketin tulee sisältää tiedot uusista arvonlisäveroprosenteista sekä niiden kirjaustavoista. Kirjanpitoyksikön on tehtävä tilaus VIPille viimeistään 9.11.2012.

Alv-vaihtoehto 2.

Kirjanpitoyksikön tulee tilata liittymän muutostyö Rondoon perustettujen arvonlisäverokoodien mukaisesti.

Kirjanpitoyksikkö tilaa muutoksen Rondon osalta Palkeiden kautta sähköpostiosoitteesta menot.jarjestelmapalvelut (at) palkeet.fi. Palkeet tilaa tarvittavat muutostyöt Logicalta VIPin tilausprosessin mukaisesti. Kirjanpitoyksikön on tehtävä tilaus Palkeille viimeistään 9.11.2012.

Kirjanpitoyksikkö laatii Tilhan osalta tiketin Paperittoman kautta VIPiin. VIP toimittaa tiketin Baswarelle, joka toteuttaa muutoksen liittymään Tilhan osalta. Tämän tiketin tulee sisältää tiedot uusista arvonlisäverokoodeista sekä koodien selitteistä. Selite voi pitää sisällään tiedon esimerkiksi arvonlisäverokoodiin liittyvästä arvonlisäveroprosentista, liikekirjanpidontilistä ja talousarviotilistä. Kirjanpitoyksikön on tehtävä tilaus VIPille viimeistään 9.11.2012.

Alv-vaihtoehto 3.

Jos kirjanpitoyksiköllä on käytössä Tilhassa alv-vaihtoehto 3., ei muutostilausta Rondo – Tilha -liittymään tarvita.

Yhteystiedot

Valtiokonttori:

Sähköposti: paperiton (at) valtiokonttori.fi

Järjestelmäasiantuntija Mikko Isotalo, puh. 050 466 9387

Järjestelmäasiantuntija Heidi Jortama, puh. 050 571 4506

Palkeet:

Sähköposti: menot.jarjestelmapalvelut (at) palkeet.fi