Valtiotyönantajan muutostuet

Valtion yhteistä työnantajapolitiikkaa organisaatioiden muutostilanteissa on linjattu Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa. Periaatepäätös muodostaa lähtökohdan muutostilanteiden johtamiselle. Periaatepäätöksen tarkoituksena on vahvistaa yhtenäiset toimintatavat valtionhallinnon organisaatioiden muutostilanteisiin ja henkilöstön aseman turvaamiseen ja tukea muutosten hallintaa ja laadukasta johtamista. Tavoitteena on, että vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet voitaisiin turvata muutoksista huolimatta.

Muutoshankkeissa voi olla monenlaisia tukimuotoja henkilöstölle. Valtionhallinnossa on tietyt yhteiset tukimuodot, jotka löytyvät Muutosturvasäännökset valtionhallinnossa-koonnoksesta. Virastot kuitenkin itsenäisesti suunnittelevat ja päättävät käytettävät tukimuodot. Osa tukimuodoista tulee kuitenkin huomioida kaikissa hankkeissa, kuten muutosturvan toimintamalli.

Useimmat työnantajat tarjoavat henkilöstölleen konkreettista tukea uuden työpaikan löytämiseksi. Valtiotyönantajan ensisijaisena tavoitteena organisaatioiden muutostilanteissa on, että muutokset voitaisiin toteuttaa siten, että henkilöstön asema pystyttäisiin turvaamaan. Tämä edellyttää kuitenkin myös muutoksen kohteena olevilta henkilöiltä suurta aktiivisuutta ja aloitteellisuutta.

Useissa muutosorganisaatioissa henkilöstölle on järjestetty työnhakuvalmennusta ja pyritty monin eri tavoin hyödyntämään henkilöstön työllistymistä tukevia tukimuotoja, kuten täydennys- ja uudelleenkouluttautumista ja osaamisen laajentamista.

Tiedustele viraston tukimuodoista (mm. siitä, mitä mahdollisesti on sovittu toteutettavaksi yhdessä TE-toimiston kanssa) virastosi HR-koordinaattorilta.


Mistä lukien henkilöstön voidaan katsoa olevan muutostuen piirissä?

Muutostukeen kuuluvat toimenpiteet pitää aloittaa mahdollisimman hyvissä ajoin. Ne voidaan aloittaa, kun on tiedossa, että muutos on tulossa. Tässä vaiheessa

  • voidaan hankkia oikeudet valtionhallinnon virkajärjestelytehtävien hakemiseksi
  • voidaan suhtautua myönteisesti virkavapauksien myöntämiseen, jos siten voidaan tukea uuden työpaikan saamista
  • uudelleen sijoittumisen parantamiseksi voidaan tukea henkilön osaamisen kehittämistä, voidaan korvata koulutuskustannuksia (materiaali, kurssimaksut)
  • muutoskeskustelut voidaan aloittaa henkilöstön halukkuuksien selvittämiseksi
  • työ- ja elinkeinoviranomaisiin, lähinnä muutosturvayksikköön on aiheellista olla yhteydessä
  • muutostukeen oikeuttavan ajan alkaminen voidaan todeta YT-elimissä ja siitä voidaan tehdä virallinen päätös

Milloin muutosturvatoimenpiteiden toteuttaminen tulisi aloittaa? 

Virasto tekee virallisen päätöksen ajankohdasta, josta alkaen henkilöstö on muutosturvatoimenpiteiden piirissä. Muutosturvatoimenpiteiden toteuttaminen on kuitenkin aloitettava riittävän ajoissa, jotta jää mahdollisuus toteuttaa uudelleensijoittamista ja tukitoimia. Jos hanke toteutetaan porrastettuna ja vaiheille on olemassa selkeä aikataulu, on yt-menettely ja tukitoimet käynnistettävä vähintään vuotta ennen toteutusajankohtaa.

Pätevätkö henkilöstön muutosturvaa koskevat linjaukset myös työsuhteiseen henkilöstöön? 

Kyllä, muutosturvan osalta työsuhteiset rinnastetaan virkasuhteisiin. Irtisanomisajat kuitenkin poikkeavat työ- ja virkasuhteisten välillä. Työsuhteinen henkilöstö voidaan tarvittaessa myös virkasuhteistaa.

Julkaistu 23.6.2015 klo 13.36 , päivitetty 26.8.2015 klo 10.53
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun