Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste, sähköhyvityksiin perustuvat korvaukset sähköyhtiöille

1. Rekisterinpitäjä Nimi

Valtiokonttori

Osoite

Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Nimi

Kansalaispalvelut / Tuomo Yliluoma

Osoite

Valtiokonttori

Kansalaispalvelut

PL 14

00054 Valtiokonttori

 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittely perustuu takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä annettuun lakiin (275/2023).

Lain takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä 8 §:n mukaan sähköyhtiöille korvataan niiden maksama sähköhyvitys valtion varoista. Korvauksen maksaa sähköyhtiön hakemuksesta Valtiokonttori.

Valtiokonttori tekee korvauspäätöksen pääasiassa yritysten hakemuksessa ilmoittamien sähköhyvitysten maksatustietojen perusteella. Hakemuksen yhteydessä hakija toimittaa Valtiokonttorille laissa määritellyt välttämättömät tiedot sähköhyvitysten oikeellisuuden varmentamista varten.

Henkilötietojen käsittely on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohtien mukaista (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sekä rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin merkitään

o  Korvaushakemuksen laatijan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

o  Sähköyhtiön nimi sekä yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus), korvauksen maksamista varten käytettävä tilinumero

o  Sähköyhtiön korvaushakemuksen liitteenä ilmoitettavat tiedot, jotka sisältävät: loppukäyttäjän asiakasnumeron, asiakkaan henkilötunnuksen, asiakkaan nimen, sähkönkäyttöpaikan GSNR-tunnuksen, sähkönkäyttöpaikan osoitetiedot, myyntisopimuksen tunnuksen sekä sopimuksen alku- ja loppupäivää koskevat tiedot, loppukäyttäjän sähköenergian kulutus- ja hintatiedot marras- joulukuulta 2022 sekä tammikuulta 2023, loppukäyttäjän sähköhyvitystä koskevat laskutustiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Valtiokonttori saa rekisteriin merkittävät tiedot pääsääntöisesti korvauksen hakijoina toimivilta sähköyhtiöiltä.

Valtiokonttorilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta viranomaisilta tukihakemusten käsittelemiseksi ja tarkastamiseksi välttämättömiä tietoja valtionavustuslain 31 §:n nojalla.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri sisältää sähköyhtiöiden yksittäisiä loppukäyttäjiä koskevia henkilötietoja. Rekisteri sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan tarkoittamia yksityistä elinkeinotoimintaa koskevia salassa pidettäviä liikesalaisuuksia.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Manuaalinen aineisto muunnetaan digitaaliseksi ja hävitetään säädetyn säilytysajan jälkeen tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika / säilytysajan määräytymisen kriteerit Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) ja arkistolaissa (831/1994) säädetään.

 

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.
12. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan Valtiokonttorin kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan Valtiokonttorin kirjaamoon.
14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.
15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.
16. Oikeus tietojen poistamiseen Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.
17. Oikeus tehdä valitus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.
18. Muut mahdolliset oikeudet Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
19. Evästeiden käyttö Sähköinen asiointipalvelu (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) käyttää evästeitä ja paikallista tallennustilaa. Evästeet ja paikallisesti tallennettavat tiedot ovat välttämättömiä asiointipalvelun teknisen toiminnan kannalta sekä palvelun käyttämiseksi ja käyttäjän istunnon tunnistamiseksi. Evästeitä ei säilytetä istunnon jälkeen.

 

 

 

◄ Kaikki uutiset