Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki

Laadittu 19.5.2023

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Tuomo Yliluoma
Osoite: Valtiokonttori, Kansalaispalvelut PL 14 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista annettuun lakiin 345/2023 sekä valtionavustuslakiin 688/2001.

Käsittelyn tarkoituksena on laissa säädetyin edellytyksin myöntää määräaikaista valtiontukea Suomessa toimiville ammattimaisille maatalouden harjoittajille ja vesiviljelijöille Ukrainan sotatilanteen aiheuttaman sähkön ja lannoitteiden hinnannousun johdosta aiheutuneiden kulujen osittaiseksi korvaamiseksi.

Valtiokonttori tekee tukipäätöksen pääasiassa yritysten hakemuksessa ilmoittamien tietojen sekä Ruokavirastolta saamiensa tukivuodelta 2022 myönnettyjä maataloustukia koskevien tietojen perusteella. Lisäksi tuen myöntämiseen vaikuttaa laissa tarkemmin säädetyt yrityksen taloudelliseen asemaan ja verotusta koskevien velvoitteiden suorittamiseen liittyvät seikat, joista Valtiokonttori saa tiedon Verohallinnolta.

Henkilötietojen käsittely on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohtien mukaista (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sekä rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään

·     Tukihakemuksen laatijan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (prosessiosoite ja mahdollinen muu sähköpostiosoite korvauspäätöksen toimittamiseksi)
·     Yrityksen nimi, Y-tunnus, tilatunnus, toimiala, postiosoite sekä konserniin kuuluvan yrityksen osalta tieto konsernin emoyhtiöstä Y-tunnuksineen. Rekisteriin merkitään myös tiedot konsernin tytäryhtiöistä Y-tunnuksineen, mikäli hakija ilmoittaa konsernitiedon muutoksista tukihakemuksella.
·     Hakemuksessa ilmoitetut tiedot tukikelpoista tuotantoa varten hankitun sähköenergian määrästä ja yrityskohtaisesta sähköenergian arvonlisäverottomasta kuukausihinnasta, tuen saajan omaan tuotantoon kasvukautta 2023 varten kaupallisilta toimijoilta ostettujen lannoitteiden määrästä ja tuensaajakohtaisesta hinnasta tukikuukausilta sekä muualta saaduista Ukraina-puitetukiohjelman (EU 2022/C 131 I/01) mukaisista tuista ja muista tuista samoihin kustannuksiin

·     Ruokavirastolta saatavat tiedot, joita ovat:
o   seuraavat tiedot tuensaajista, joille on myönnetty tukivuodelta 2022 Euroopan unionin kokonaan rahoittamia suoria tukia, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan perustuvia peltoala- tai eläinperusteisia tukia ja kansallisia maa- ja puutarhatalouden tukia, jotka määräytyvät viljelyalan, eläin- tai tuotantomäärän, sika- ja siipikarjatalouden viitemäärän tai puutarhatuotteiden varastointimäärän perusteella
o    Tilatunnus
o    Y-tunnus
o    Ensisijaisen viljelijän nimi
o    Ensisijaisen viljelijän henkilötunnus
o    Päätuotantosuunta
o    Tilan pinta-ala
o    Kasvihuonetuotannon neliömäärä
o    Tieto tilatunnuksen toiminta-alueesta (Manner-Suomi/Ahvenanmaa)
o   seuraavat tiedot vesiviljelyrekisteriin merkityistä ammattimaisista vesiviljelijöistä, joiden tuotannossa käytetyllä tekniikalla lisätään kalojen, simpukoiden, äyriäisten ja muiden vesieliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi
o    Vesiviljelyrekisterin numero
o    Y-tunnus
o    Laitosnimi (yrityksen nimi tai henkilön nimi)
o    Henkilötunnus (niiden toimijoiden osalta, jotka eivät ole ilmoittaneet y-tunnusta Ruokavirastolle)
o    Tuotantomuoto
o    Tieto vesiviljelyn pitopaikan toiminta-alueesta (Manner-Suomi/Ahvenanmaa)

·     Verohallinnolta saatavat tiedot, joita ovat:
o   yrityksen tunnistetiedot ja yrityksen veronpalautuksen maksamista varten ilmoittama tilinumero
o   tiedot yrityksen arvonlisäverotustaan varten ilmoittamasta myynnistä sekä tieto yrityksen henkilöstömäärästä toukokuulta 2023
o   Maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautushakemuksella ilmoitettu sähkön kulutustieto vuonna 2022
o   Yrityksen viimeisin päättynyt tilikausi
o   Tieto maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuen saajista ja tuen määrästä
o   tiedot verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä
o   tiedot ennakkoperintärekisterimerkinnästä
o   tiedot verovelkarekisteristä sekä tieto verovelasta, joka on lähetetty perittäväksi ulosottotoimin
o   yrityksen konkurssi- tai saneerausvaihetieto
o   muut tuen myöntämiseksi, maksamiseksi ja valvomiseksi välttämättömät tiedot

Rekisteriin talletettavia henkilötietoja ovat yritystoimintaa yksityishenkilönä harjoittavaa koskevat tiedot sekä yrityksen puolesta asioivaa koskevat tiedot. Ruokaviraston sekä Verohallinnon luovuttamat tiedostot sekä muualta saatavat tiedot sisältävät henkilötietoja siltä osin kuin ne kohdistuvat tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Valtiokonttori saa tietoja hakemuksen tekijän lisäksi kohdassa 5 kuvatulla tavalla Ruokavirastolta sekä Verohallinnolta. Tilastokeskukselta Valtiokonttori saa yritysten konsernisuhteita koskevia tietoja. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Valtiokonttori saa tiedon kalastus- ja vesiviljelyalan Ukrainatuesta ja myönnetystä tuen määrästä.

Valtiokonttorilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta viranomaisilta tukihakemusten käsittelemiseksi ja tarkastamiseksi välttämättömiä tietoja valtionavustuslain 31 §:n nojalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Valtiokonttori luovuttaa Ulosottolaitokselle maksutiedot myönnetyistä tuista (y-tunnus ja tuen määrä) ulosottoasian täytäntöönpanemiseksi.

Valtiokonttori luovuttaa Suomen Asiakastieto Oy:lle tiedot tuen hakijoista (yrityksen nimi), varmistaakseen, ettei yritys ole sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön omistuksessa tai tosiasiallisen määräysvallan piirissä, johon kohdistuu Euroopan unionin rajoittavia toimenpiteitä (pakotteita).

Tiedot tukea hakeneesta yrityksestä sekä myönnetystä tai evätystä tuesta julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivuilla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa. Verotustiedot ovat verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 §:n mukaisesti salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 29 §:n mukaisesti. Salassa pidettäviä ovat myös tukea hakevien yritysten liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Manuaalinen aineisto muunnetaan digitaaliseksi ja hävitetään säädetyn säilytysajan jälkeen tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika / säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) ja arkistolaissa (831/1994) säädetään.

Kustannustukihakemuksiin liittyvät asiakirjat säilytetään kymmenen vuoden ajan päätöksen antamisesta tai asian lopullisesta ratkaisusta lukien. Asiakirjojen mahdollisesta arkistoinnista säilytysajan jälkeen päättää Kansallisarkisto.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan Valtiokonttorin kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Sähköinen asiointipalvelu (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) käyttää evästeitä ja paikallista tallennustilaa. Evästeet ja paikallisesti tallennettavat tiedot ovat välttämättömiä asiointipalvelun teknisen toiminnan kannalta sekä palvelun käyttämiseksi ja käyttäjän istunnon tunnistamiseksi. Evästeitä ei säilytetä istunnon jälkeen.

◄ Kaikki uutiset