Hyppää sisältöön

Valtion tilinpäätös 2022 visualisoituna

Valtion virastot ja laitokset laativat vuosittain helmikuun loppuun mennessä tilinpäätöksen, johon sisältyvät toimintakertomus, talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma ja tase sekä liitetiedot. Valtiokonttori kokoaa virastojen ja laitosten tilitiedot valtion keskuskirjanpitoon ja laatii niiden pohjalta valtion tilinpäätöksen.

Talousarviotalous on eduskunnan valtion talousarvioon päättämien tuloarvioiden ja määrärahojen kokonaisuus. Valtion tilinpäätös laaditaan valtion talousarviotalouden tiedoista. Se sisältää talousarvion toteutumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetietoja.

Visualisointi perustuu vuoden 2022 valtion tilinpäätöksen laskelmiin. Visualisoidussa tilinpäätöksessä luvut on pyöristetty miljardin ja yhden desimaalin tarkkuuteen. Valtiokonttorin visualisoimaa aineistoa käytettäessä on nimettävä alkuperäislähde ja aineistoversion ajankohta, esimerkiksi:

  • © Valtiokonttori (tarkempi aikamääre)
  • Sisältää / kuva perustuu Valtiokonttorin aineistoon (tarkempi aikamääre)

Varat ja velat valtion taseessa

Valtion talousarviotalouden taseen loppusumma vuonna 2022 on 68,4 miljardia euroa. Tämä on noin 6,9 miljardia euroa eli noin 11 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Suurimmat muutokset taseessa ovat valtionvelan ja muiden euromääräisten sijoitusten määrän muutokset. Taseen mukainen valtionvelka on vuoden 2022 lopussa 143 miljardia euroa, kun se saman vuoden alussa oli 131 miljardia euroa. Taseen mukaisella valtionvelalla tarkoitetaan pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäksi lyhytaikaisen vieraan pääoman eriä sekä seuraavana tilikautena maksettavia lyhennyksiä ja lyhytaikaisia euromääräisiä lainoja.

Tuotto- ja kululaskelma kertoo tilikauden tuottojen ja kulujen määrän

Valtion tuotto- ja kululaskelman mukaan kulujäämä vuodelta 2022 on 4,8 miljardia euroa, kun kulujäämä vuodelta 2021 oli 6,3 miljardia euroa. Muutokseen vaikutti erityisesti verotulojen kasvu.

Mikä siirtotalous?

Siirtotalouden tuottoihin ja kuluihin ei liity välitöntä vastiketta. Verotuotot esitetään tilinpäätöksessä kuitenkin näistä erillisinä tuottoina. Siirtotalouden tuottoja ovat muun muassa Euroopan unionin (EU) rakennerahastoista saadut valtion talousarviossa bruttobudjetoidut rahoitusosuudet.

Tulonsiirrot ovat siirtotalouden tuottoja ja kuluja

Kunnille ja sosiaaliturvarahastoille maksettavat valtionosuudet ja -avustukset ovat siirtotalouden kuluja. Siirtotalouden kulujen osuus kaikista kuluista on 79 prosenttia, mikä tarkoittaa yhteensä 50,1 miljardia euroa. Tämä on noin 1,8 miljardia euroa edellisvuotta enemmän. Hyvinvointialueiden rahoituksen maksamista koskevan poikkeussäännön mukaisesti valtio maksoi hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoituksen tammikuun maksuerästä puolet eli 2,2 miljardia euroa hyvinvointialueille joulukuussa 2022. Summa on kirjattu valtiolla vuoden 2022 kuluksi.

Miten talousarviossa esitetyt tulot ja menot toteutuivat vuonna 2022?

Vuoden 2022 valtion tilinpäätöksen mukaisen talousarviotalouden toteutumalaskelman alijäämä on 4,7 miljardia euroa. Alijäämä pieneni edellisestä vuodesta 0,6 miljardia euroa. Nettolainanotto puolestaan kasvoi 7 miljardilla eurolla verrattuna viime vuoteen.

Valtion verotulot vuonna 2022 yhteensä 51,2 mrd. €

Valtuuksien seuranta osa talousarvion toteutumisen seurantaa

Talousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunta voi myös myöntää määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajoitetun valtuuden tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia. Niistä aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempien vuosien talousarvioihin. Valtuutta voidaan käyttää sen varainhoitovuoden aikana, jonka talousarviossa se on myönnetty. Valtuuden käyttö tarkoittaa sellaisten sopimusten ja sitoumusten tekemistä, joita varten valtuus on talousarviossa myönnetty.

Valtuuksien keskitetty seuranta tapahtuu Valtiokonttorissa. Yllä esitettyjen määrärahatarpeiden lisäksi valtiolla on muistakin sitoumuksista aiheutuvia määrärahatarpeita. Näitä on kuvattu muun muassa valtion tilinpäätöksen liitteellä 12.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan eduskunnalle

Toiminta- ja taloussuunnittelu kytkee hallituksen ja ministeriöiden tehtävät ja asettamat tavoitteet sekä valtion virastojen operatiiviset tehtävät toisiinsa. Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen vuosittain toukokuussa. Siinä raportoidaan hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Kertomukseen kuuluvat myös ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, valtion tilinpäätös sekä vastaukset eduskunnan lausumiin ja kannanottoihin.

Tiedote: Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi vuodelle 2022 on valmistunut >

Lisätietoja:
Valtion keskuskirjanpito, puhelinvaihde 0295 50 2000, keskuskirjanpito@valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset