Hyppää sisältöön

Valtion henkilöstökertomus 2017 julkaistu

Valtion henkilöstökertomukseen on koottu tietoa valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön tilasta vuonna 2017. Henkilöstön tilan kehitystä selvitetään kertomuksessa vertaamalla tarkasteluvuoden tilannetta aiempiin vuosiin, pääosin edelliseen vuoteen tai vuoteen 2010.

Tiedot on koottu pääasiassa valtiotyönantajan käytössä olevasta Tahti-rekisteristä, johon kootaan kattavat tiedot valtion palvelussuhteista, työvoimakustannuksista ja henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvuista. Tämän lisäksi tietoja on saatu Kevasta, Tilastokeskuksesta ja Valtiokonttorin VMBaro-järjestelmästä.

Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä, rakenteesta, vaihtuvuudesta, työvoimakustannuksista ja ansiokehityksestä sekä henkilöstön työhyvinvoinnista ja kehittämisestä. Henkilöstökertomuksessa pyritään tarkastelemaan sukupuolten välisiä eroja asiakokonaisuuksien yhteydessä. Lisäksi henkilöstökertomukseen on sisällytetty erillisenä lukuna sukupuolten välisiä tietoja koulutuksesta, tehtävistä, palkkauksesta ikäryhmittäin sekä työajan käytöstä.

Joulukuussa 2017 valtion budjettitalouden piirissä työskenteli päätoimisesti 73 176 henkilöä, joka on 3,1 prosenttia Suomen työllisestä työvoimasta. Henkilömäärä nousi 192 henkilöllä (0,3 %) vuodesta 2016. Henkilöstömäärään kasvuun vaikutti muun muassa määräaikaisten palvelussuhteiden tarve, joka lisääntyi erityisesti työllisyyden edistämiseen liittyvien tehtävien hoitamisessa.

Vuonna 2017 säännöllisen työajan ansiot nousivat vuoteen 2016 verrattuna viimeisimmän säännöllisen ansion indeksin perusteella 0,5 prosenttia. Kilpailukykysopimuksessa sovitusta 30 prosentin lomarahan leikkauksesta johtuen sopimusvaikutus ansioiden kehitykseen oli negatiivinen. Muutokset yhteenlaskettuna ansiot laskivat 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Myönteisenä kehityksenä voidaan pitää tehdyn työajan kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Kun vuosityöajasta vähennetään työpäivät, jotka käytettiin vuosilomiin, sairauspoissaoloihin, koulutukseen ja muihin palkallisiin poissaoloihin, niin kokoaikainen henkilö teki valtiolla keskimäärin 203 työpäivää 251 työpäivästä vuoden 2017 aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sellaisen palvelun tuottamiseen, joka vaatii yhden henkilön säännöllistä työaikaa vastaavan työpanoksen, tarvittiin noin 1,24 henkilöä.

Valtion henkilöstökertomus 2017 >

Lisätietoja:
Henkilöstöhallinnon asiantuntija Riitta Ruusunen, riitta.ruusunen (at) valtiokonttori.fi, p. 0295 50 3323
Tiedolla johtamisen tuki, analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

◄ Kaikki uutiset