Hyppää sisältöön

Toimenpiteitä asevelvollisena vammautuneiden tukemiseksi

Valtiokonttori on yhteistyökumppaneineen keskittänyt viime vuosina runsaasti voimavaroja asevelvollisina vammautuneiden aseman parantamiseksi. Samalla on parannettu kriisinhallintatehtävissä vammautuneiden turvaa ja puolustusvoimien henkilökunnan korvauskäytäntöjä. Tämä ns. turvaverkkoyhteistyö on tiivistynyt jatkuvasti eri toimijoiden kesken.

Puolustusvoimissa on tehty paljon työtä varusmiesten palvelusturvallisuuden lisäämiseksi ja erilaisia ohjeistuksia ja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi on tehty paljon. Huomion kiinnittäminen palvelusturvallisuuteen onkin palvelussairauksien ja -tapaturmien ehkäisemisessä ja minimoimisessa hyvin merkittävä tekijä. Puolustusvoimilla on myös hyvin toimiva palveluksen aikainen terveydenhoito, joka on jatkuvan kehittämisen kohteena. Niin ikään kotiutusprosessi ja palveluksen jälkeinen hoito ja kuntoutus ovat olleet jo pitkään jatkuvan kehityksen kohteena ja se onkin pääsääntöisesti kiitettävällä tasolla. Yhteistyö puolustusvoimien ja Valtiokonttorin välillä on jatkuvaa mm. koulutuksen ja käytännön ohjeistuksen laatimisen saralla.

Vammautuneiden varusmiesten hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen vastuu on julkisessa terveydenhuollossa ja varusmiehillä on mahdollisuus käyttää myös yksityissektorin palveluja. Tässä tärkeässä kehitystyössä myös Valtiokonttori on ollut mukana.
Vammautuneiden varusmiesten kuntoutuksen yksi merkittävä tavoite on estää vammautumisen aiheuttaman mahdollisen syrjäytymisriskin toteutuminen. Valtiokonttori onkin tehostanut ammatillista kuntoutusta yhteistyössä Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kanssa. Tämä on käytännössä tarkoittanut, että ammatilliseen kuntoutukseen ohjattujen asevelvollisten määrä on kolminkertaistunut viime vuonna.

Lainsäädännön kehittämistyön tuloksena tapaturmaeläkkeen perusteena oleva vähimmäisvuosityöansio kolminkertaistui. Korvattavuuden piiriin on saatu huomattavasti enemmän tapauksia säännösten väljentymisen myötä.

Valtiokonttori on käynnistänyt poikkihallinnollisen Digiaikalisä-projektin, jonka tarkoitus on turvata ja nykyaikaistaa asevelvollisuuteen liittyviä syrjäytymistä ehkäiseviä palveluja asevelvollisuusikäisille. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tukea tarjoavat tahot ja lisätä eri tahojen välistä yhteistyötä sekä tietoisuutta toisistaan. Ideana on myös se, että eri tahot osaisivat ohjata henkilöä tarvitsemansa tuen piiriin, vaikkei henkilö itse osaisi tukea pyytää. Hankkeen avulla eri yhteistyötahot voisivat siten tarjota tukea tarvitsevalle kokonaisvaltaista apua. Tavoitteena on myös taata sama palvelutaso ympäri Suomen riippumatta henkilön asuinpaikasta.

Viestintäyhteistyötä on tiivistetty sen varmistamiseksi, että asevelvollinen löytää oikean reitin jos palveluksessa sattuu tapaturma. Viestintään käytetään, muutamia mainitaksemme, varuskunnissa esillä pidettäviä julisteita ja osoitekortteja, juttuja puolustusvoimien intranetissä, varusmiestoimikuntien julkaisemia juttuja, Varusmiesliiton facebook-sivulla ja Varusmieslehdessä julkaistavia juttu- ja videosarjoja sekä julkaisuja muiden yhteistyötahojen medioissa. Sotilastapaturmille on omat kotisivut, joiden kautta voi myös chatätä tarpeen tullen.

On hyvä, että varusmiesten korvausturvaan ja kuntoutukseen kiinnitetään huomiota eri toimijoiden taholta ja että vammautuneiden varusmiesten kuntoutusta ja elämänhallinnan vahvistamista halutaan kehittää yhteistyössä. Kyse on kokonaisuudesta, joka alkaa asevelvollisten palvelukseen astumisesta ja jatkuu palveluksessa oloon, terveydenhoitoon palveluksessa, kotiutumiseen ja terveydenhuoltoon saakka sekä tarvittaessa monipuoliseen kuntoutukseen palveluksen jälkeen.

◄ Kaikki uutiset