Saat raportin koko näytölle tästä

 

Tuottavuusseuranta perustuu HTV-toteumaan talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisillä tukitoiminnoilla sekä niiden alle tehdyillä kirjanpitoyksikkökohtaisilla lisäjaotteluilla. Tuottavuusseurantaan on sisällytetty aikaisemmista vuosista poiketen myös yhteinen toiminto 9999694000 Hankintatoimi sekä mahdolliset kirjanpitoyksikkökohtaiset hankintatoimeen liittyvät ko. toiminnon lisäjaottelut. Tuottavuusseurannassa ei ole huomioitu Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita valtioneuvostolle ja sen ministeriöille. Palkeiden kirjanpitoyksiköille tekemä työ huomioidaan seurantakohteittain. Lisäksi seurataan erikseen Palkeiden palvelutuotannon yhteisiä HTV-toteumia, kuten Kieku-kehittämistä.

Yhteiset tukitoiminnot ja niiden kuvaukset saat Määräykset ja ohjeet -kohdasta löytyvästä toimintotilikartasta >

Tuottavuusseurannan seurantakohteet

Taloushallinnon seurantakohteita ovat:

Tulojen käsittely 9999621000
Menojen käsittely 9999622000
Kirjanpito 9999623000
Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta 9999624000
Muut taloushallinnon tehtävät 9999625000

 

Henkilöstöhallinnon seurantakohteita ovat:

Henkilöstön kehittäminen 9999611000
Palkan- ja palkkionlaskenta 9999612000
Palvelussuhteen hallinta 9999613000
Työaikojen hallinta 9999613050
Rekrytointi ja yleisperehdytys 9999613100
Muut henkilöstöhallinnon tehtävät 9999616000
Palkkausjärjestelmän ylläpito 9999616100
Matkahallinto 9999695000
Matka- ja kululaskujen käsittely 9999695050

Lisäksi mukana on Hankintatoimi  9999694000.

Tuottavuuden tunnusluvut:

Tuottavuusseurannassa HTV-toteumien lisäksi tarkastellaan tuottavuuden tunnuslukuja, jotka ovat tapahtumien/suoritteiden määriä suhteessa HTV-toteumiin niiden seurantakohteiden osalta, joissa mitattavia suoritteita on. Esimerkiksi ostolaskujen määrät suhteutetaan menojen käsittelyn HTV-toteumaan – mitä suurempi tunnusluku, sen suurempi tuottavuus. Tuottavuuden tunnuslukujen laskennassa HTV-toteuma sisältää sekä kirjanpitoyksikön oman työpanoksen että Palkeiden kirjanpitoyksiköille tekemän työpanoksen.

Taloushallinto:

  • Ostolaskujen määrä* / Menojen käsittelyn HTV
  • Myyntilaskujen määrä* / Tulojen käsittelyn HTV

*Myynti- ja ostolaskujen vuosi- ja kuukausivolyymit saadaan laskujenvälityspalvelun toimittajan Posti Messaging Oy:n tilastoista.

Henkilöstöhallinto:

  • Matka- ja kululaskujen määrä* / Matka- ja kululaskujen käsittelyn HTV
  • Palkka- ja palkkiolaskelmien määrä** / Palkan- ja palkkionlaskennan HTV
  • Palvelussuhteiden määrä*** / Työaikojen hallinnan HTV
  • Palvelussuhteiden määrä*** / Palvelussuhteiden hallinnan HTV

*M2
**Kieku
***Tahti

Lisäksi jokaisen seurantakohteen osalta raportoidaan toiminnon HTV-toteuman suhde kirjanpitoyksikön kokonaishtv-toteumaan.

Raportin välilehtien sisältö

Raportissa on 4 välilehteä:

  1. Yhteenveto. Välilehdeltä ilmenee talous- ja henkilöstöhallinnon seurantakohteiden sekä hankintatoimen HTV-toteumat hallinnonaloittain. Voit halutessasi valita yhden tai useamman seurantakohteen. Oletuksena hankintatoimi ei ole valittuna. Välilehdeltä ilmenee myös seurantakohteiden suhteellinen jakautuminen,
  2. Kirjanpitoyksikön tarkastelu. Välilehdeltä ilmenee seurantakohteiden tiedot ja tuottavuuden tunnusluvut virastokohtaisesti.
  3. Kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tunnuslukujen vertailu. Tällä välilehdellä on mahdollista verrata tuottavuuden tunnuslukuja kirjanpitoyksiköiden kesken.
  4. HTV-suhdeluku 2017-2018. Viimeisellä välilehdellä voi vertailla seurantakohteiden HTV-toteumia suhteutettuna kunkin viraston kokonaistyömäärään. Esim. jos viraston kokonaishtv on 300 ja kirjanpidon HTV-toteuma on 5 HTV, on tunnusluku 5 / 300 = 0,0167.