Saat raportin koko näytölle tästä

 

Tuottavuusseuranta perustuu talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten tukitoimintojen sekä niiden yhteisten hierarkiatasojen alle tehtyjen kirjanpitoyksikkökohtaisten lisäjaottelujen HTV-toteumaan. Tuottavuusseurantaan on sisällytetty aikaisemmista vuosista poiketen myös yhteinen toiminto 9999694000 Hankintatoimi sekä mahdolliset kirjanpitoyksikkökohtaiset hankintatoimeen liittyvät ko. toiminnon lisäjaottelut. Tuottavuusseurannassa ei ole huomioitu Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita valtioneuvostolle ja sen ministeriöille. Palkeiden palvelujen osalta huomioidaan kirjanpitoyksiköittäin sekä seurantakohteiden toteumat että muu palvelutuotanto.

Yhteiset tukitoiminnot ja niiden kuvaukset löydät toimintotilikartasta Valtiokonttorin käsikirjasivustolta.

Taloushallinnon seurantakohteita ovat:

Tulojen käsittely 9999621000
Menojen käsittely 9999622000
Kirjanpito 9999623000
Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta 9999624000
Muut taloushallinnon tehtävät 9999625000

 

Henkilöstöhallinnon seurantakohteita ovat:

Henkilöstön kehittäminen 9999611000
Palkan- ja palkkionlaskenta 9999612000
Palvelussuhteen hallinta 9999613000
Työaikojen hallinta 9999613050
Rekrytointi ja yleisperehdytys 9999613100
Muut henkilöstöhallinnon tehtävät 9999616000
Palkkausjärjestelmän ylläpito 9999616100
Matkahallinto 9999695000
Matka- ja kululaskujen käsittely 9999695050

Lisäksi mukana on myös hankintatoimi  9999694000

Tuottavuusseurannassa HTV-toteumien lisäksi tarkastellaan tapahtumien/suoritteiden määriä suhteessa HTV-toteumiin niiden seurantakohteiden osalta, joissa mitattavia suoritteita on. Esimerkiksi ostolaskujen määriä vertaillaan menojen käsittelyn HTV-toteumaan. Lisäksi jokaisen seurantakohteen osalta raportoidaan HTV-suhde koko kirjanpitoyksikön HTV-määrään.

Raportissa on 4 välilehteä:

  1. Yhteenveto. Välilehdeltä ilmenee talous- ja henkilöstöhallinnon seurantakohteiden sekä hankintatoimen HTV-toteumat hallinnonaloittain. Voit halutessasi valita yhden tai useamman seurantakohteen. Oletuksena hankintatoimi ei ole valittuna. Välilehdeltä ilmenee myös seurantakohteiden suhteellinen jakautuminen, Palkeiden työn osuus ja tuottavuuden tunnusluvut HTV-segmenteittäin (kirjanpitoyksiköt jaettu HTV:n mukaan).
  2. Kirjanpitoyksikön tarkastelu. Välilehdeltä ilmenee seurantakohteiden tiedot ja tuottavuuden tunnusluvut virastokohtaisesti.
  3. Kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tunnuslukujen vertailu. Tällä välilehdellä on mahdollista verrata tuottavuuden tunnuslukuja kirjanpitoyksiköiden kesken.
  4. HTV-suhdeluku 2017-2018. Viimeisellä välilehdellä voi vertailla seurantakohteiden HTV-toteumia suhteutettuna kunkin viraston kokonaistyömäärään.