Hoppa innehåll

Ansvaret syns också i utvecklingsprojekt för arbetslivet som belönats med Kaiku-priset

I pristävlingen Kaiku söker man modiga försök och nya verksamhetssätt. I de projekt som belönats i år syns också ett tydligt ansvarsperspektiv. Tullens försök med lätta bilder och dess fortsatta försök Utveckling av kundupplevelsen vid Flygtullen vann Kaiku-priset för nytt arbete. Projektet för utveckling av säkerheten och riskhanteringen vid Riihimäki fängelse fick ett hedersomnämnande. Priset delades ut den 7 maj på evenemanget Valtio Expo. Vinnaren fick 10 000 euro i Kaiku-pengar för vidareutveckling samt skulpturen Kaiku-ugglan som avspeglar livsvisdom och är designad av skulptören Juhani Saksa. År 2024 är också Kaiku-prisets 20-årsjubileumsår.


Vinnare 2024: Tullens försök med lätta bilder och dess fortsatta försök Utveckling av kundupplevelsen i Flygtullen

Vid Tullen utfördes utvecklingsarbete med tanken att offentliga tjänster ska kunna användas och vara tillgängliga för alla. De ansvariga för försöket beskrev det som ”hjärtats bildning” att beakta alla slags människor. Det sociala ansvaret förverkligades genom ett omfattande samarbete med olika aktörer. Samtidigt som man stödde delaktigheten för människor som behövde stöd, ökade man också organisationens interna förståelse för ämnet. Det finns också vetenskapliga bevis på fördelarna med att använda bilder. Vid Tullen började man på ett förtjänstfullt sätt främja tjänsternas tillgänglighet genom att utnyttja bilder. Detta kan också underlätta tulltjänstemännens arbetsbörda och göra arbetet smidigare i utmanande kundservicesituationer till exempel när det inte finns ett gemensamt språk eller om personen har en utmaning med att producera och förstå tal. Utvecklingsarbetet har gjort det möjligt att göra nya saker både inom den egna organisationen och som vägvisare för andra aktörer. Tullen har även beaktat barn genom att utveckla olika aktiviteter i barnens eget barnrum.

En separat artikel om Tullens projekt finns att läsa här (på finska).

Hedersomnämnande 2024: Projektet för utveckling av säkerheten och riskhanteringen vid Riihimäki fängelse

I detta projekt genomfördes på ett utmärkt sätt en övergång från en tidigare reaktiv verksamhetsmodell som reagerar i efterhand till en proaktiv verksamhetsmodell som förbereder sig på problemsituationer på förhand. Från det sociala ansvarets synvinkel stärktes de anställdas arbetshälsa genom att arbetssäkerheten förbättrades. Genomförandet främjar de anställdas ork och förebygger situationer som kan ha mycket långtgående effekter på såväl den anställda som på individens liv överlag. Effekterna på längre sikt uppnås genom konkreta förändringar i verksamhetssätten, bland annat genom verksamhetsmodeller som skapats för att observera, behandla och avveckla utmanande situationer. Allt som allt har växelverkan ökat och i stället för att tiga talar de anställda mer öppet med varandra. Åtgärderna påverkar också klienternas säkerhet och fångarna kan uppleva miljön som tryggare, uppleva rättvisa och lugn samt lita på myndigheternas verksamhet.

En separat artikel om projektet vid Riihimäki fängelse finns att läsa här (på finska).

Blev du intresserad? Läs mer:

Alla som deltog i tävlingen hade verkligen förtjänstfulla genomföranden och det är värt att bekanta sig med de goda resultaten som uppnåtts. Mer information om prisbelönta, urvalsjuryns motiveringar och även andra deltagares förtjänstfulla genomföranden finns att läsa om i Kaiku-prisnyheten (på finska).

Statskontoret beviljar årligen även pengar för arbetslivsutveckling till statliga ämbetsverk. Det kan du läsa mer om här (på finska). Kaiku-utvecklingspengar kan beviljas på ansökan för statliga organisationers förnyelse-, utvecklings- och försöksprojekt samt för kommunikation och nätverksverksamhet, genom vilka ämbetsverken förnyar sin verksamhet. Finansiering kan sökas året runt.

◄ Alla nyheter