Hur definieras oflexibla kostnader?

Fastställandet av kostnadsstödet påverkas av andra kostnader under stödperioden som företaget har uppgett i ansökan. Enligt lagen om kostnadsstöd avses med andra kostnader under stödperioden (1.6.2021–30.9.2021) sådana av företaget på goda grunder påvisade svåranpassade rörelsekostnader och förluster som är slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare. Företaget ska i ansökan kunna särskilja endast den andel av alla angivna kostnader som hänför sig enbart till stödperioden.

Med svåranpassade kostnader avses poster som inte kan anpassas till verksamhetens volym. Företaget ska alltså sörja för betalningen av sådana poster, även om företaget inte har någon försäljning alls och det inte är möjligt att anpassa kostnaderna till minskningen i verksamheten, till skillnad från till exempel material- och förnödenhetskostnader eller nya investeringar.

Innehållet i de svåranpassade kostnader som räknas in i grunden för fastställande av stöd kan variera från företag till företag. Till svåranpassade kostnader kan räknas bland annat hyreskostnader och övriga kostnader för egendom som används i affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar, ersättningar för nyttjanderätt, licensavgifter och nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft. Förluster kan till exempel vara förskott som företaget betalat och som slutligen visat sig vara förluster.

Företaget ska meddela Statskontoret om det senare sker ändringar i de svåranpassade kostnaderna eller förlusterna som angetts i ansökan, till exempel i form av rabatter eller avdrag för utgifter som företaget fått.

Nedan finns exempel på kostnadstyper som kan anses höra till de svåranpassade kostnader och förluster under stödperioden som avses i lagen. Observera att listan inte är uttömmande, utan att exempel räknas upp nedan. Rätten till stöd för angivna kostnader och förluster avgörs alltid företagsspecifikt när kostnadsstöd beviljas.

Hyreskostnader och övriga kostnader för egendom som används i affärsverksamheten:

 • Hyreskostnader för företagets fastighet/lokal (såsom hyra för lokaler och tomter)
 • Skötselvederlag
 • El, vatten, gas, ånga
 • Bevakning, övervakning av lokaler och säkerhetssystem
 • Svåranpassade städkostnader, avfallshantering
 • Försäkringspremier och fastighetsskatt för fastigheter
 • Lagstadgade försäkringspremier och skatter för fordon
 • Vägunderhållsavgifter
 • Räntekostnader för lån i anslutning till fastighet
 • Svåranpassade kostnader för ekonomiförvaltning, bokföring och revision
 • Svåranpassade telekommunikations- och telefonkostnader
 • Underhållskostnader för djur som använts i affärsverksamheten
 • Hyressäkerhetskostnader och bankborgenskostnader

Hyror för maskiner och anläggningar

 • Kostnader för leasingfordon
 • Leasingelektronik (t.ex. datorer, skärmar, telefoner)

Ersättningar för nyttjanderätt och licensavgifter

 • Svåranpassade franchising-avgifter
 • Svåranpassade kostnader för taxiförmedlingsbolag
 • Teostoavgifter
 • Licensavgifter för datorprogram
 • Svåranpassade serverkostnader (köpta av en utomstående tjänsteleverantör)

Nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft

Som nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft betraktas till exempel sådana kostnader för hyrd arbetskraft som motsvarar sådana åtgärder som utförs av företagets egen personal och som är nödvändiga för att upprätthålla affärsverksamheten eller affärsverksamhetsberedskapen. Andra än nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft kan inte stödas. Företaget ska på begäran lägga fram en utredning om nödvändigheten av anlitad hyrd arbetskraft för att upprätthålla företagets affärsverksamhet.