• Lyhyesti

  Valtio tukee uusjakoja myöntämällä uusjakolainaa. Lainaa haetaan Maanmittauslaitokselta.

  Valtiokonttori hoitaa uusjakolainojen laskutuksen ja muut lainojen hallinnointiin liittyvät tehtävät. Lakimuutosten vuoksi eri aikoina myönnettyihin uusjakolainoihin sovelletaan osittain erilaisia ehtoja.

  Toimituksen vireilletulopäivämäärällä tarkoitetaan sitä päivämäärää, jolloin Maanmittauslaitos on antanut toimitusmääräyksen jollekin maanmittausinsinöörille. Lainan myöntämispäivä on Maanmittauslaitoksen tekemän takaisinperintäpäätöksen päivämäärä.

  Kun laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin, Valtiokonttori pyytää, että rekisteriviranomainen poistaa rasitusmerkinnän kiinnitysrekisteristä (rasitustodistuksesta).

 • Vanhojen ehtojen mukaiset uusjakolainat (lainaryhmä 4095)

  Vanhojen ehtojen mukaisia uusjakolainoja ovat lainat, jotka perustuvat ennen 1.6.1990 vireilletulleisiin uusjakotoimituksiin. Laina-aika on 20 vuotta.

  Lainojen korko on 3 % ja vuotuismaksun suuruus on 6 %. Lainoille ei peritä viivästyskorkoa. Koronlasku alkaa viiden vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksestä 1.1. lukien ja lyhennykset alkavat ensimmäisenä eräpäivänä 15.5. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

  Valtiokonttori voi myöntää lykkäystä kaksi vuotta kerrallaan, yhteensä enintään kymmenen vuotta. Lykkäysajalta ei peritä korkoa.

 • Lainat, jotka perustuvat 1.6.1990-31.12.2011 vireille tulleisiin uusjakotoimituksiin (lainaryhmä 4096)

  Lainojen takaisinperintä alkaa viiden vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksen päiväyksestä. Laina-aika on 20 vuotta.

  Lainojen korko on 4 % ja vuotuismaksun suuruus on 9 %. Koronlasku alkaa viiden vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksestä 1.1. lukien ja lyhennykset alkavat ensimmäisenä eräpäivänä 15.5.

  Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

 • Lainat, jotka perustuvat 1.1.2012 jälkeen vireille tulleisiin uusjakotoimituksiin (lainaryhmä 4097)

  Lainojen takaisinperintä alkaa kahden vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksen päiväyksestä. Laina-aika on 10 vuotta.

  Lainojen korko on 4 % ja vuotuismaksun suuruus on 12 %. Koronlasku alkaa kahden vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksestä 1.1. lukien ja lyhennykset alkavat ensimmäisenä eräpäivänä 15.5.

  Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

 • Laskutus 

  Laskutusvaiheeseen tulevista lainoista lähetetään muistutuskirje loka–marraskuussa seuraavan vuoden toukokuussa erääntyvistä eristä. Kirjeen perusteella lainansaaja voi maksaa lainansa pois etukäteen kuluvan vuoden loppuun mennessä koroitta ja kuluitta. Lainojen eräpäivä on vuosittain 15.5.

  Yhteisölle tai kunnalle myönnetty uusjakolaina laskutetaan ensimmäisenä eräpäivänä kokonaisuudessaan.

  Valtiokonttori lähettää laskun 3–4 viikkoa ennen eräpäivää. Lainansaajan on huolehdittava siitä, että Valtiokonttorissa on lainansaajan oikeat osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta voi ilmoittaa postitse tai sähköpostitse osoitteenmuutoslomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

  Lomake: Osoitteenmuutosilmoitus (pdf)

 • Laina-aikaiset vakuusmuutokset ja lykkäykset

  Valtiokonttorilla ei ole oikeutta suostua laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin, vaan asiasta päättää Maanmittauslaitos. Vakuusmuutos voi olla tarpeellinen esimerkiksi, jos lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä ollaan myymässä määräala, joka halutaan vapauttaa valtion saatavan kiinnityksestä.

  Korkoihin ja lyhennyksiin myönnettävät lykkäykset

  Valtiokonttori voi myöntää lykkäyksiä eräiden vanhojen uusjakolainojen lyhennyksiin ja/tai korkoihin. Ennen 1.6.1990 vireille tulleille uusjakolainoille (lainaryhmä 4095) on mahdollista myöntää lykkäystä vuotuismaksujen suorittamiseen enintään kaksi vuotta kerrallaan. Laina-aika voi lykkäysten seurauksena pidentyä enintään 10 vuotta. Lykkäysajalta ei peritä korkoa.

  Uudemmille uusjakolainoille (1.6.1990 jälkeen vireille tulleet uusjaot, lainaryhmät 4096 ja 4097) ei myönnetä lykkäyksiä.

  Lykkäystä haetaan Valtiokonttorista. Lykkäyshakemus käsitellään ennen vuotuismaksun eräpäivää, jos hakemus on lähetetty Valtiokonttoriin viimeistään kaksi kuukautta ennen eräpäivää.

  Lomake: Uusjakolainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)

 • Lainan siirto

  Kiinteistön omistajan vaihtuminen ei automaattisesti siirrä lainavastuuta. Kiinteistön omistajien/velallisen vaihtuessa tulee entisen ja uuden omistajan huolehtia lainan siirtohakemuksen toimittamisesta Valtiokonttoriin.

  Laina voidaan siirtää uudelle omistajalle vain, jos entinen lainansaaja ja kiinteistön uusi omistaja ovat tehneet velkavastuun siirrosta kirjallisen sopimuksen. Asiakirja, johon kiinteistön luovutus perustuu (kauppakirja, perukirja, perinnönjakokirja tai muu saantokirja), on toimitettava Valtiokonttoriin.

  Valtiokonttori tekee siirtopäätöksen uusjakolainojen osalta niissä tapauksissa, joissa lainan takaisinmaksu on alkanut. Jos Maanmittauslaitos ei ole vielä tehnyt lainan takaisinperintäpäätöstä eikä lainaa ole tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään, lainan siirtopäätöksen tekee Maanmittauslaitos.

  Valtiokonttori voi siirtää lainan vain, jos koko kiinteistö, johon lainan kiinnitys on vahvistettu, on luovutettu uudelle omistajalle. Mikäli lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä on luovutettu vain määräala ja lainan siirtoa haetaan määräalan omistajalle, tulee lainan siirtoon ja vakuuden muutokseen saada Maanmittauslaitoksen suostumus. Myös alkuperäisen lainan ja kiinnityksen jakaminen omistussuhteiden muutoksen johdosta useampaan kiinteistöön kohdistuvaksi lainaksi ja kiinnitykseksi edellyttää Maanmittauslaitoksen päätöstä.

  Hyväksymistä lainan siirrolle haetaan Valtiokonttorin lomakkeella.

  Lomake: Hakemus lainan siirtämisestä uudelle omistajalle (pdf)

 • Lainoista annettavat todistukset

  Lainansaaja voi laina-aikana saada lainoja koskevia tietoja Valtiokonttorista.

  Saldotiedot lainoista annetaan ainoastaan lainansaajalle itselleen. Lainansaaja voi myös antaa nimetylle henkilölle valtakirjan, jolla kyseinen henkilö valtuutetaan lainansaajan puolesta saamaan lainaa koskevat tiedot Valtiokonttorista.

  Asiakaspalvelu puh. 0295 50 3010 (arkisin klo 10.00–12.00).

 • Lainat, jotka perustuvat 1.1.2015 jälkeen uusjakotoimituksiin (lainaryhmä 4098)

  Lainojen laskutus alkaa kahden vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksen päiväyksestä. Laina-aika on 10 vuotta.

  Lainojen korko on 4 % takaisinperintäpäätöksen päiväyksestä ja vuotuismaksun suuruus on 12 %.

  Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

  Maksun eräpäivä on kalenterivuosittain toukokuun toinen päivä.

  Enintään 1000 euron määräiset maksut peritään kertasuorituksena.

  Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa.

  Valtiokonttori lähettää laskun 3-4 viikkoa ennen eräpäivää. Lainansaajan on huolehdittava siitä, että Valtiokonttorissa on lainansaajan oikeat osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta voi ilmoittaa postitse osoitteenmuutoslomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

  Laskutus

  Laskutusvaiheeseen tulevista lainoista Maanmittauslaitos lähettää kirjeen asiakkaille. Kirjeen perusteella lainansaaja voi maksaa lainansa pois etukäteen. Lainojen eräpäivä on kalenterivuosittain toukokuun toinen päivä.

  Enintään 1000 euron määräiset maksut peritään kertasuorituksena.

  Valtiokonttori lähettää laskun 3-4 viikkoa ennen eräpäivää. Lainansaajan on huolehdittava siitä, että Valtiokonttorissa on lainansaajan oikeat osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta voi ilmoittaa postitse tai sähköpostitse osoitteenmuutoslomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

  Lomake: Osoitteenmuutos (pdf)

  Jos lainansaaja haluaa maksaa lainan osittain tai kokonaan muuna aikana, maksamiseen liittyviä lisätietoja voi kysyä puh. 0295 50 3010 (klo 10-12) tai maaseutuluotot(at)valtiokonttori.fi.

  Laina-aikaiset vakuusmuutokset

  Valtiokonttorilla ei ole oikeutta suostua laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin, vaan asiasta päättää Maanmittauslaitos. Vakuusmuutos voi olla tarpeellinen esimerkiksi, jos lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä ollaan myymässä määräala, joka halutaan vapauttaa valtion saatavan kiinnityksestä.

  Lainan siirto

  Kiinteistön omistajan vaihtuminen ei automaattisesti siirrä lainavastuuta. Kiinteistön omistajien/velallisen vaihtuessa tulee entisen ja uuden omistajan huolehtia lainan siirtohakemuksen toimittamisesta Valtiokonttoriin.

  Laina voidaan siirtää uudelle omistajalle vain, jos entinen lainansaaja ja kiinteistön uusi omistaja ovat tehneet velkavastuun siirrosta kirjallisen sopimuksen. Asiakirja, johon kiinteistön luovutus perustuu (kauppakirja, perukirja, perinnönjakokirja tai muu sääntökirja), on toimitettava Valtiokonttoriin.

  Valtiokonttori tekee siirtopäätöksen uusjakolainojen osalta niissä tapauksissa, joissa lainan takaisinmaksu on alkanut. Jos Maanmittauslaitos ei ole vielä tehnyt lainan takaisinperintäpäätöstä eikä lainaa ole tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään, lainan siirtopäätöksen tekee Maanmittauslaitos.

  Valtiokonttori voi siirtää lainan vain, jos koko kiinteistö, johon lainan kiinnitys on vahvistettu, on luovutettu uudelle omistajalle. Mikäli lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä on luovutettu vain määräala ja lainan siirtoa haetaan määräalan omistajalle, tulee lainan siirtoon ja vakuuden muutokseen saada Maanmittauslaitoksen suostumus.

  Hyväksymistä lainan siirrolle haetaan Valtiokonttorin lomakkeella.

  Lomake: Hakemus lainan siirtämisestä uudelle omistajalle (pdf)

  Lainoista annettavat todistukset

  Lainansaaja voi laina-aikana tilata lainoja koskevia tiliotteita Valtiokonttorista.

  Saldotiedot lainoista ja muista valtion saamisista annetaan ainoastaan lainansaajalle itselleen.

  Lainansaaja voi myös antaa nimetylle henkilölle valtakirjan, jolla kyseinen henkilö valtuutetaan lainansaajan puolesta saamaan lainaa koskevat tiedot Valtiokonttorista.

  Tilauspyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen maaseutuluotot(at)valtiokonttori.fi. Tilauksen voi tehdä myös puhelimitse numerosta 0295 50 3010 (arkisin klo 10.00–12.00).