• Lyhyesti

  Valtio tukee toimenpiteitä, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Rahoitusta voi saada joko avustuksena tai lainana, jota haetaan metsäkeskukselta. Valtiokonttori hoitaa metsänparannuslainojen laskutuksen ja muut lainojen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

  Metsänparannuslainojen (lainaryhmät 4071 ja 4171) korko on 4 % ja vuotuismaksun suuruus 6, 8, 12 tai 20 % sopimuksesta riippuen. Eräpäivä on vuosittain 15.5., mutta korko lasketaan 31.5. saakka. Lainan hoitomaksu on 10 euroa vuodessa, ja se peritään kerran vuodessa eräpäivän yhteydessä tai muuna aikana suoritetun loppuunmaksun yhteydessä.

  Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyskorkoa viivästyneelle lyhennykselle.

  Laina-aika on enintään 35 vuotta. Vanhat metsänparannuslainat (myönnetty 1.1.1967–31.12.1996) voidaan diskontata ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä (diskonttaus on tulevan maksun nykyarvon laskemista). Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

  Kun laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin, Valtiokonttori pyytää, että rekisteriviranomainen poistaa rasitusmerkinnän kiinnitysrekisteristä (rasitustodistuksesta).

 • Laskutus

  Valtiokonttori lähettää laskun 3–4 viikkoa ennen eräpäivää. Lainansaajan on huolehdittava siitä, että Valtiokonttorissa on lainansaajan oikeat osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta voi ilmoittaa postitse tai sähköpostitse osoitteenmuutoslomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

  Lomake: Osoitteenmuutosilmoitus (pdf)

 • Laina-aikaiset vakuusmuutokset ja lykkäykset

  Valtiokonttorilla ei ole oikeutta suostua laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin, vaan asiasta päättää Metsäkeskus. Vakuusmuutos voi olla tarpeellinen esimerkiksi, jos lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä ollaan myymässä määräala, joka halutaan vapauttaa valtion saatavan kiinnityksestä.

  Valtiokonttori voi myöntää velallisen taloudellisen tilanteen perusteella lykkäystä vuosimaksujen suorittamiseen. Metsänparannuslainoille lyhennyksen ja/tai koron lykkäyksiä voidaan myöntää vain yhden kalenterivuoden aikana erääntyville lyhennyksille ja koroille kerrallaan ja enintään yksi tai kaksi vuotta. Laina-aika voi lykkäyksien seurauksena pidentyä enintään kahdeksan vuotta. Lykkäysajalta ei peritä korkoa.

  Lykkäyshakemus käsitellään ennen vuotuismaksun eräpäivää, jos hakemus on lähetetty Valtiokonttoriin viimeistään kaksi kuukautta ennen eräpäivää.

  Lomake: Metsänparannuslainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)

 • Lainan siirto

  Kiinteistön omistajan vaihtuminen ei automaattisesti siirrä lainavastuuta. Kiinteistön omistajien/velallisen vaihtuessa tulee entisen ja uuden omistajan huolehtia lainan siirtohakemuksen toimittamisesta Valtiokonttoriin.

  Laina voidaan siirtää uudelle omistajalle vain, jos entinen lainansaaja ja kiinteistön uusi omistaja ovat tehneet velkavastuun siirrosta kirjallisen sopimuksen. Asiakirja, johon kiinteistön luovutus perustuu (kauppakirja, perukirja, perinnönjakokirja tai muu saantokirja), on toimitettava Valtiokonttoriin.

  Valtiokonttori tekee siirtopäätöksen metsänparannuslainojen osalta niissä tapauksissa, joissa lainan takaisinmaksu on alkanut. Jos Metsäkeskus ei ole vielä tehnyt lainan takaisinperintäpäätöstä eikä lainaa ole tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään, lainan siirtopäätöksen tekee Metsäkeskus.

  Valtiokonttori voi siirtää lainan vain, jos koko kiinteistö, johon lainan kiinnitys on vahvistettu, on luovutettu uudelle omistajalle. Mikäli lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä on luovutettu vain määräala ja lainan siirtoa haetaan määräalan omistajalle, tulee lainan siirtoon ja vakuuden muutokseen saada Metsäkeskuksen suostumus. Myös alkuperäisen lainan ja kiinnityksen jakaminen omistussuhteiden muutoksen johdosta useampaan kiinteistöön kohdistuvaksi lainaksi ja kiinnitykseksi edellyttää Metsäkeskuksen päätöstä.

  Hyväksymistä lainan siirrolle haetaan Valtiokonttorin lomakkeella.

  Lomake: Hakemus lainan siirtämisestä uudelle omistajalle (pdf)

 • Lainoista annettavat todistukset

  Lainansaaja voi laina-aikana saada lainoja koskevia tietoja Valtiokonttorista.

  Saldotiedot lainoista annetaan ainoastaan lainansaajalle itselleen. Lainansaaja voi myös antaa nimetylle henkilölle valtakirjan, jolla kyseinen henkilö valtuutetaan lainansaajan puolesta saamaan lainaa koskevat tiedot Valtiokonttorista.

  Asiakaspalvelu puh. 0295 50 3010 (arkisin klo 10.00–12.00).