Hyppää sisältöön

Sulkemiskorvaus keskisuurille ja suurille yrityksille

Hakuaika on päättynyt.
 • Sulkemiskorvauksen hakuaika päättyi 13.8.
  Hakemuksen liitteeksi tarvittava tilintarkastajaraportti oli toimitettava viimeistään 1.11.

  Keskisuurten ja suurten, vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten ja konsernien sulkemiskorvauksen hakuaika on 15.7.-13.8. Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä. Tarkista lain mukaiset sulkemiskaudet ennen hakulomakkeen täyttämistä palvelusivultamme.

  Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat suljettiin tilapäisesti asiakkailta lain määräyksellä tai viranomaisen päätöksellä maalis-huhtikuussa 2021, ja joiden liikevaihto laski sulkemiskauden kalenterikuukausina yli 30 % verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

  Alle 50 työntekijää työllistäville mikro- ja pienyrityksille on oma erillinen sulkemiskorvaus. Lue lisää palvelusivultamme:

  Mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvaus

 • Mistä on kyse?

  Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus koskee yrityksiä ja konserneja, joissa on vähintään 50 työntekijää ja joiden toimitiloja on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin keväällä tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain perusteella.

  Korvausta voivat hakea myös yritykset tai konsernit, joiden toimitiloja kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilailla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

  Tarkista aluekohtaiset sulkemismääräykset karttasivultamme ennen sulkemiskorvauksen hakemista. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea, mikäli tuen ehdot täyttyvät.

 • Kenelle korvaus on tarkoitettu?

  Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille tai konserneille, jotka työllistävät vähintään 50 työntekijää. Korvauksen saaminen edellyttää, että yrityksen tai konsernin liikevaihto on laskenut sulkemiskauden kalenterikuukausina yli 30 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019.

  Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on jouduttu sulkemaan tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain perusteella. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta /perusteella, jota sulkeminen koskee.

  Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g perusteella. Alle 50 työntekijää työllistävien mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvauksen ehdoista ja hakemisesta löydät tietoa palvelusivultamme.

 • Milloin korvausta voi hakea?

  Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa 15.7. kello 9.00. Hakuaika päättyy 13.8. kello 16.15.

  Hakemuksen liitteeksi tarvittava tilintarkastajaraportti voidaan toimittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään 31.10. kello 16.15 mennessä.

 • Miten korvausta haetaan?

  Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä. Tiedot lain mukaisista sulkemiskausista voi tarkistaa ennen hakemuksen täyttämistä palvelusivultamme.

  Sulkemiskorvausta hakeva konserni toimittaa hakemuslomakkeen ja tiedot kaikista suomalaisista tytäryhtiöistä (nimi, y-tunnus, kotipaikka, lain määräämä sulkemisaika) Valtiokonttoriin 13.8. klo 16.15 mennessä.

  Liitteeksi tarvittava tilintarkastajan raportti sekä lisätietolomake, josta käyvät ilmi tiedot vertailu- ja sulkemiskauden liikevaihdosta, sulkemiskauden palkka- ja joustamattomista liiketoiminnan kuluista, sulkemiskauden palkkakulujen sivukuluista, sulkemiskauden tappioista sekä muista samoihin kustannuksiin saaduista valtiontuista ja samalle ajalle myönnetyistä vakuutuskorvauksia, on toimitettava 31.10.2021 kello 16.15 mennessä.

  Tilintarkastajaraportin ohjeistus tulee hakemuslomakkeen liitteenä ja löytyy myös verkkosivultamme.

  Pdf-tiedosto sisältää hakemuslomakkeen, lisätietolomakkeen sekä tilintarkastajan ohjeistuksen.

  Toimita hakemus sähköisesti Turvaviesti-palvelun kautta: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi.
  Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattoman sähköpostiyhteyden kautta.
  Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI

 • Mitkä ovat ehdot suurten yritysten sulkemiskorvauksen saamiseksi?

  Konserni tai yritys voi hakea keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta, jos

  • yrityksen asiakastilat on suljettu kokonaan valtioneuvoston asetuksella, tai aluehallintoviraston päätöksellä tartuntatautilain pykälän 58 g perusteella
  • yrityksellä on Y-tunnus
  • konserni työllistää vähintään 50 työntekijää
  • liikevaihto on laskenut yli 30 % verrattuna sulkemiskautta vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019

  Suljettavaksi määrättyjä tiloja voitiin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koskenut ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

 • Suurten yritysten sulkemiskorvauksen myöntämisen esteet

  Omaehtoinen sulkeminen ei riitä sulkemiskorvauksen perusteeksi. Samoin jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta.

  Sulkemiskorvauksen myöntämisen esteitä tarkastellaan aina yritystasolla.

  Mikäli jokin alla mainituista esteistä täyttyy konsernin yhdenkin yrityksen kohdalla, sulkemiskorvausta ei lain mukaan myönnetä:

  1. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  2. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
  3. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
  4. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja
  5. Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
  6. Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019).

  Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa:

  Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

  1. se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),
   b. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),
   c. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,
   d. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,
   e. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

  Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

 • Kuinka paljon korvausta voi saada?

  Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksella voidaan korvata 70 % sulkemiskauden tappiosta. Sulkemisajan tappio voi olla korkeintaan palkkojen ja joustamattomien kulujen yhteissumma sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan sulkemisajalta.

  Tukisumma konsernia kohti on korkeintaan 1,8 miljoonaa euroa. Konsernikohtainen puitetukiohjelman mukainen tukikatto on 10 miljoonaa euroa.

 • Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

  Keskisuuret ja suuret yritykset tai konsernit voivat hakea sulkemiskorvausta, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Sulkemiskorvauksesta kuitenkin vähennetään muut samalle ajanjaksolle myönnetyt EU-tuet. EU:n säätämä konsernikohtainen 10 miljoonan euron tukikatto ei kuitenkaan saa ylittyä.

 • Joustamattomat kulut

  Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen määräytymiseen vaikuttavat yrityksen hakemuksella ilmoittamat sulkemiskauden muut kulut.

  Muihin kuluihin lasketaan yrityksen hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat kulut liiketoiminnassa sulkemiskaudella.

  Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.

  Kuluja voivat olla myös lopullisiksi osoittautuneet yrityksen suorittamat ennakkomaksut. Kuluihin ei lueta esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja ja sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

  Esimerkkejä joustamattomista kuluista:

  • Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
  • Varastovuokrat
  • Sähkö, vesi ja kaasu
  • Jätehuolto
  • Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät
  • Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous
  • Kiinteistöverot
  • Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
  • Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
  • Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
  • Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
  • Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus
  • Konsernin hallinnointipalkkio
  • Lupa- ja muut viranomaismaksut
  • Jäsenmaksut
  • Puhelinliittymät
  • Tietoliikenne
  • Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
  • Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot

  Myös välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja voidaan korvata. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset kulut, jotka vastaavat oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan tai liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Tämä koskee myös liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden välttämättömästä ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia.

  Myös sellaisia kuluja, jotka jossain määrin joustavat, voidaan korvata. Tällöin korvaus voidaan suorittaa ainoastaan siitä määrästä, joka ei ole toiminnan alentuneen volyymin johdosta joustanut.

  Kulujen tulee olla lopullisia ja kohdistua sulkemiskauteen. Myöhemmin sulkemiskauden jälkeen esimerkiksi alennuksena hakijan hyväksi luettavia kuluja ei voida korvata. Yrityksellä on velvollisuus toimittaa tiedot todellisista sulkemiskauden toteutuneista kuluista myös jälkikäteen, jotta tukimäärä voidaan oikaista todellisuutta vastaavaksi.

 • Jätä soittopyyntö asiantuntijalle

  Jätä soittopyyntö koronatukien asiakaspalveluun

  Tällä lomakkeella voit lähettää Valtiokonttorin koronatukien asiantuntijalle soittopyynnön.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Ohje tilintarkastajalle

  Ohje tulostettavassa muodossa: TilintarkastajaohjeFIN 

  Ohje videomuodossa


  Ohje tilintarkastajalle

  Pohjautuen lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (609/2021 5 c §)

  Tarkastustoimeksianto suoritetaan Kansainvälisen liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 ”toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta” mukaisesti.

  Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen hakuaika on 15.7.–13.8.2021. Hakemuksen liitteeksi tarvittava tilintarkastajan raportti voidaan toimittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään 31.10.2021.

  Sulkemiskorvaushakemukseen vaadittavat liitteet ovat:
  Liite 1 – Sulkemiskorvaushakemuksen tietolomake
  Liite 2 – Tilintarkastajan tarkastusraportti
  Liite 3 – Jos yritys kuuluu konserniin, tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista tytäryhtiöistä (nimi, y-tunnus, kotipaikka ja sulkemisaika)

  Korvausta hakevan yrityksen/konsernin vastuut

  Yritys/konserni ilmoittaa liitteessä 1 tiedot vertailu- ja sulkemiskauden liikevaihdosta, sulkemiskauden tappioista ja kustannustukilain (609/2021) 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista sulkemiskauden palkka- ja muista kustannuksista, sulkemiskaudella saaduista vakuutuskorvauksista ja samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta valtiontuesta. Vertailu- ja sulkemiskauden liikevaihdot huomioidaan kokonaisina kuukausina sen kalenterikuukauden tai niiden kuukausien osalta, joina yrityksen toimitiloja on lain edellyttämällä tavalla pidetty suljettuina.

  Yritys/konserni laatii konsernin/yhtiön välitilinpäätöksen sulkemiskaudelta (5 c §). Esimerkiksi jos yrityksen ravintolasulku on ollut Uudellamaalla voimassa ajalla 9.3.–18.4.2021, laaditaan välitilinpäätös sulkemiskaudelta 9.3.–18.4.2021.

  Sulkemiskaudella tarkoitetaan ainoastaan lain määräämää sulkemista, jolloin yrityksen toimitiloja on pidetty suljettuina asiakkailta tartuntatautilain (1227/2016) 58 g §:n tai majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n nojalla maalis- ja huhtikuun 2021 aikana.

  Vertailukauden osalta kokonaisen konsernin/yhtiön välitilinpäätöksen laatiminen ei ole välttämätöntä, riittää että selvitetään konsernin/yhtiön liikevaihto.

  Konsernin välitilinpäätökseen yhdistetään kaikki konsernin suomalaiset yhtiöt. Tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista yhtiöistä (nimi, y-tunnus, kotipaikka ja sulkemisaika) voi toimittaa Valtiokonttorille vapaamuotoisella lomakkeella varsinaisen hakemuslomakkeen toimittamisen yhteydessä (liite 3).

  Yrityksen on toimitettava tilintarkastajalle allekirjoitettu liite 1 sekä laskelmat siitä, kuinka välitilinpäätöksen mukaiset tiedot on johdettu liitteelle 1.

  Tilintarkastajan vastuut

  Tilintarkastajan tarkastuksen kohteena on asiakkaan konsernin välitilinpäätöksen pohjalta laatima liite 1, joka liitetään sulkemiskorvaushakemukseen. Tilintarkastajan pitää mainita liitteen 1 mukaiset luvut raportillaan.

  Tilintarkastajan tarkastustoimenpiteet kohdistuvat liikevaihdon ja tappioiden osalta koko konserniin. Palkkakulut ja muut joustamattomat kulut (4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaiset kulut) huomioidaan vain suljetuksi määrätyn liiketoiminnan osalta liiketoiminnan sulkemiskaudelta (ei siis koko kalenterikuukaudelta).

  Sulkemiskorvauksen hakemukseen on liitettävä tilintarkastajan raportti seuraavista asioista:


  Liikevaihto
  (sulkemiskaudelta ja vertailukaudelta, huomioidaan kokonaisina kuukausina)

  • tilintarkastaja vertaa liitteen 1 mukaista liikevaihtoa alv-ilmoituksiin kunkin yhtiön osalta
  • mikäli alv-ilmoitukset eivät täsmää yhtiöiden liikevaihtoon, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta perusteita liikevaihdon oikaisuista (esim.veroton liikevaihto, käyttöomaisuusmyynti, jaksotukset) ja toteaa haastattelun perusteella oikaisujen asianmukaisuuden (huom. alv-ilmoitus tehdään kokonaiselta kuukaudelta)


  Tappio
  (sulkemiskaudelta)

  • tilintarkastaja toteaa, että liitteellä 1 ilmoitettu konsernin/yhtiön tappio täsmää laadittuun välitilinpäätökseen


  Palkkakulut
  (sulkemiskaudelta)

  • tilintarkastaja täsmäyttää liitteen 1 palkkakulut sulkemisajan tulorekisteri-ilmoituksiin sen yhtiön/liiketoiminnan osalta, jota sulkeminen koskee
  • mikäli tulorekisteri-ilmoitukset eivät täsmää palkkakuluihin, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta oikaisusta ja toteaa oikaisujen asianmukaisuuden haastattelun perusteella. Oikaisuja voivat olla mm. lomapalkkojen tai tulospalkkioiden jaksotukset ja lomarahat ja lomakorvaukset.
  • tilintarkastaja tarkastaa, että liitteen 1 mukaiset sivukulut ovat 4 § 3 kohdassa määritellyllä tavalla 20 % palkkakuluista
  • mikäli sulkeminen koskee vain tiettyä osaa yhtiön palkoista, oikaisujen tarkastamiseksi riittää yrityksen johdon/talousjohdon haastattelu


  Muut kulut
  (sulkemiskaudelta)

  • tilintarkastaja tarkastaa, että liitteellä 1 esitetyt 4 § 4 kohdan mukaiset kustannukset ovat sulkemisajalla suoriteperusteisesti syntyneitä (vain sen yhtiön/liiketoiminnan osalta, jota sulkeminen koskee)
  • tilintarkastajan tarkastus kattaa 5 % liitteen 1 mukaisista joustamattomista liiketoiminnan kuluista


  Sulkemiskaudella saadut vakuutuskorvaukset
  (vain sen yhtiön/liiketoiminnan osalta, jota sulkeminen koskee)

  • tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut vakuutuskorvauksia kohdistuen sulkemiskauden kuluihin
  • tilintarkastaja raportoi asian tilan


  Samoihin kustannuksiin kohdistuva muu valtion tuki
  (vain sen yhtiön/liiketoiminnan osalta, jota sulkeminen koskee)

  • tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut muuta samoihin kustannuksiin kohdistuvaa muuta valtion tukea, ja raportoi asian tilan
 • Sulkemiskaudet

  Tältä sivulta löydät koostettuna tiedon paikkakuntakohtaisista sulkemismääräyksistä.

 • Tarkista nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä

  • Tarkista alueellasi voimassa olleet sulkemismääräykset palvelusivultamme.
  • Sulkemiskorvauksen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnusKatso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  • Sulkemiskorvaus voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >
  • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä. Sulkemiskorvausta haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >
 • Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Sulkemiskorvaushakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen
  voi täyttää henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ):
  • toimitusjohtaja (TJ),
  • toimitusjohtajan sijainen (TJS),
  • elinkeinonharjoittaja (ELI),
  • isännöitsijä (IS) tai
  • päävastuullinen isännöitsijä (PIS).

  Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty yhdistysrekisteriin rooliksi
  • puheenjohtaja (PJ) tai muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin.

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys, yhdistys tai yhteisö voi valtuuttaa yrityksen, yhteisön tai henkilön asioimaan sen puolesta.

  Sulkemiskorvaushakemusta varten tarvitaan valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yritystä tai yhdistystä yksin edustamaan oikeutettu voi antaa valtuutuksen sähköisesti ja se tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja >

  Valtuuden myöntäminen hakemuksella

  Sellaisten yritysten, jotka eivät voi käyttää sähköistä valtuutusta, tulee hakea valtuutus virkamiesvaltuutuksella.

  Yrityksen kannattaa huomioida, että hakemuksella valtuuttamisen käsittelyaika voi olla pitkä. Ruuhkaisina aikoina käsittelyaika voi olla 2-3 viikkoa. Puutteellisen hakemuksen käsittely kestää pidempään, joten huolehdi siis siitä, että hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet ja hakemus on allekirjoitettu.

  Esimerkkejä tilanteista, joissa sähköisen valtuutuksen käyttäminen ei ole mahdollista, ja yrityksen on käytettävä hakemuksella valtuutusta:

  • Yritys tai yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
  • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiöt)
  • Nimenkirjoitusoikeudellinen ei voi tunnistautua valtuutus-palveluun

  Lisätietoa > 

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä.
  organisaatiopalvelut@dvv.fi
  Soita: 0295 53 5115 maanantai-perjantai 10.00–15.00
  Lisätietoja >

 • Yhdistysten ja säätiöiden hakemukset

  Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen puheenjohtaja voi täyttää hakemuksen yhdistyksen puolesta. Hakemuksen lisäksi yhdistyksen on lähetettävä lisätietoilmoituksella todisteet, joista ilmenee että puheenjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin tai valtuutus nimenkirjoitusoikeudellisilta hakemuksen lähettämiseen (yhdistysrekisteriote/säännöt/pöytäkirjanote/valtakirja). 

 • Mitä tietoja korvauksen hakemista varten on toimitettava?

  Hakemuslomake on jätettävä Valtiokonttoriin 15.7.2021 kello 9.00 ja 13.8.2021 kello 16.15 välisenä aikana. 

  Hakemuksen käsittelyä varten tarvitsemme lisäksi tilintarkastajan tarkastusraportin sekä erillisen sulkemiskorvaushakemuksen lisätietolomakkeen yrityksen/konsernin vertailukauden ja sulkemiskauden liikevaihdosta, sulkemiskauden palkka- ja joustamattomista liiketoiminnan kuluista, sulkemiskauden tappioista sekä muista samoihin kustannuksiin saaduista valtiontuista ja samalle ajanjaksolle myönnetyistä vakuutuskorvauksista. Voit toimittaa nämä myöhemmin, kuitenkin viimeistään 31.10.2021. Tilintarkastajan tarkastusraportin tulee noudattaa hakemuksen liitteenä olevaa ohjeistusta. 

  Valtiokonttori saa osan tarvittavista tiedoista Verohallinnolta, tulorekisteristä, Tilastokeskukselta sekä muilta valtiontukia myöntäneiltä viranomaisilta.