Vuokra-asunto- ja asumisoikeustalolainojen lainatietojen sähköinen tiedonsiirto Valtiokonttorille

KohderyhmäYritys
DiaarinumeroVK/2245/2024-2
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä12.06.2024
Antopäivämäärä12.06.2024
KategoriatLaina-asia
YlläpitovastuuValtiokonttori

Säädösperusta

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (jäljempänä korkotukilaki) 8 §:n 3 momentin sekä vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain (jäljempänä lyhyt korkotukilaki) 24 §:n 1 momentin mukaan Valtiokonttorilla on oikeus ohjata ja valvoa annettujen lakien noudattamista.

Korkotukilain 33 §:n 1 momentin sekä lyhyen korkotukilain 24 a §:n 1 momentin mukaan Valtiokonttorilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada lainanmyöntäjältä tarkastettavakseen ja käyttöönsä valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomansa asiakirjat ja muut tallenteet. Pyydetyt tiedot ja selvitykset on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Lainanmyöntäjän tulee toimittaa lainaa koskevat tiedot Valtiokonttorille käyttäen sähköistä tiedonsiirtomenetelmää.

Korkotukilain 33 §:n 2 momentin sekä lyhyen korkotukilain 24 a §:n 2 momentin mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä valvottavan taloudellista asemaa koskevista, valvontaa varten tarvittavista tiedoista ja tietojen toimittamistavasta.

Tämä määräys koskee korkotukilain ja lyhyen korkotukilain mukaisten vuokra-asunto- ja asumisoikeustalolainojen lainatietojen toimittamista ja tietojen toimitustapaa.

Ilmoitettavat tiedot

Lainojen tapahtumatiedot toimitetaan sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen seuraavasti:

Lainatapahtumat tulee raportoida kuukausittain ja lainakohtainen velkomustietue toimitetaan kaksi kertaa vuodessa korkojakson mukaisesti.

Liitteenä olevan tapahtumatiedoston tietuemallissa määritellään lainojen nosto-, lyhennys-, korkotukivelkomus-, maksuviive- ja korkotiedot, jotka lainanmyöntäjä raportoi Valtiokonttorille. Aikaisemmin ilmoitettuihin tietoihin kohdistuvat korjaukset ilmoitetaan tietuemallin lisätietojen mukaisesti.

Lainojen tapahtumatiedot toimitetaan lainoille koko laina-ajalta, myös korkotukiajan päättymisen jälkeiseltä ajalta. Jos laina maksetaan ennenaikaisesti pois tai laina konvertoidaan rahalaitoslainaksi, tulee lainansaajan välittää lainan saldon viimeinen lyhennys raportointijakson tietojen toimittamisen yhteydessä.

Raportointi kuukausittain

Lainatapahtumat raportoidaan kuukausittain. Lainanmyöntäjän tulee toimittaa edellisen raportointikauden (kuukauden) tiedot Valtiokonttorille heti seuraavan kuukauden alussa, kuitenkin viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivä. Korkotukivelkomuksia sisältävä tiedosto toimitetaan eräpäivittäin ja se tulee toimittaa viimeistään 14 päivää ennen eräpäivää.

Ilmoitustapa

Lainanmyöntäjän tulee ilmoittaa tässä määräyksessä ja sen liitteissä tarkoitetut tiedot Valtiokonttorin osoittamaan verkkosijaintiin käyttäen sähköistä tiedonsiirtomenetelmää.

Korkohyvityksen laskuttaminen

Lainanmyöntäjän tulee laskuttaa korkohyvitysvaatimukset Valtiokonttorilta eurooppalaisen standardin ja julkishallinnon ohjeiden mukaisesti verkkolaskuna. Verkkolaskun viitetiedoissa tulee ilmoittaa joko Valtiokonttorin yksikkö ja/tai henkilö, jolle lasku osoitetaan sekä aikaisemmin mahdollisesti ilmoitettu laskutusviite tai tilausnumero. Valtiokonttorin verkkolaskuosoite löytyy Valtiokonttorin nettisivuilta www.valtiokonttori.fi/verkkolaskuosoite/. Verkkolasku laskutetaan verkkolaskuohjeen mukaisesti vastikkeettomana menona.

Lainanmyöntäjän yhteystietojen ilmoittaminen

Lainanmyöntäjän tulee ilmoittaa Valtiokonttorille sellaisten yhteyshenkilöiden tai –tahojen yhteystiedot, jotka käsittelevät lainanmyöntäjän Valtiokonttorille toimittamia sähköisiä tietoja. Lainanmyöntäjän tulee huolehtia yhteystietojen ajantasaisuudesta. Yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset ilmoitetaan Valtiokonttorille sähköpostitse osoitteeseen korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Rahoitus-toimialan Antolainaus-yksiköstä sähköpostitse osoitteesta korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Mika Arola

Apulaisjohtaja Sanna Pälsi